Съответствие на електронното училище с изискванията в ДОС

Съответствие  с изискванията в ДОС за организацията на дейностите в училищното образование

При спазване изискванията на Наредба № 10/2016  г.на МОН за  организация  на  дейностите в училищното образование  внедряваните иновативни  елементи  в  организацията  на       дейностите в гимназията напълно съответстват на Държавния образователен стандарт, защото:

1) по отношение на организацията  на  обучението променя стандартната процедура за самоподготовка на учениците от самостоятелна форма с модерна интерактивна алтернатива за включване в реален учебен процес, предоставен чрез електронна система за обучение; дава възможност за организиране на широк спектър от урочни единици за модулно представяне на учебното съдържание от училищните учебни планове за съответните класове и специалности; разширава обхвата на училищните дейности чрез нов и атрактивен канал за комуникация – форуми, чатове, симулативни сесии, изнесени обучения.; предоставя богат учебен ресурс, зареден в електронната библиотека.

2)в платформата учебните занимания са на модулен принцип с продължителност на учебния час от 60 минути /Чл. 7. (5)/ Акцентът е поставен върху 4 предметни  области, с които обучаемите да формират основни ключови компетентности по БЕЛ, английски език, дигитални, инициативност и предприемачество. Изучаването на специалните предмети е организирано с видеоуроци и консултации във виртуална класна стая от преподаватели практици и е основано на метода „Учене чрез действие”, така че максимално да доближи учениците до практиката.

Съответствие  с изискванията в ДОС за общообразователната подготовка

Иновативният план на гимназията е за онлайн обучение на целевата група (ученици от самостоятелна форма), осъществявано по утвърдени от  МОН учебни планове за дневна форма на обучение, съответстващо на  държавния образователен  стандарт  за  общообразователната  подготовка,   структурата  на учебните програми  и  годишните тематични разпределения на учителите.  В   учебни програми  са   конкретизирани  компетентностите  на  учениците  като  очаквани  резултати  от  обучението за класа; определени са целите на обучението, учебното  съдържание  и  резултатите  от  обучението.

Пилотната целева група, както и последващото включване на нови ученици обхваща предимно лица, навършили 16 години, отпаднали сега или преди години от училище. Принципно тяхната подготовка в самостоятелна форма на обучение е трудна, защото учениците се подготвят сами за годишни изпити. Промяната в иновативния план засяга начина на подготовка.

В общообразователната подготовка най-големи затруднения учениците изпитват при самоподготовката си по БЕЛ и чужд език и колкото по-дълго са били откъснати от образователната система, толкова по-трудно им е сами да се справят с учебното съдържание на програмите, които непрекъснато се актуализират. Предвиденото в платформата модулно обучение    цели да подготви учениците не само за годишните изпити, но и за предстоящите матури. Обучаемите имат възможност да се включат и участват активно в провежданите от учителите уроци от учебната програма във виртуалната класна стая и непрекъснато да проверяват знанията си в е-тестове и пробни матури. Учебното съдържание е адаптирано в урочните единици на учителите, така че да дава максимална успеваемост на учениците, помощ при подготовката чрез предоставените в електронната библиотека материали, многократна проверка на знанията с е-тестове и обективно оценяване. 

Съответствие с изискванията в ДОС за учебния план

Иновативният план  за внедряване на платформа за онлайн обучение като алтернативен метод за подготовката на ученици от самостоятелна форма съответства на определените в държавния образователен стандарт характеристики на учебния план. Обучението им се провежда по учебни планове за дневна форма за съответните класове.  В  учебните планове е спазено изискването тридесет и два учебни часа –   VIII – ХII клас и до  четиридесет  учебни  часа  –  за  дуалната  система  на  обучение  в  ХI  и  в  ХII  клас,  в  които  се  включва  и  времето  за  практика  на  определеното  работно място. На тази база се разработват модули за обучение във виртуална класна стая.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

ВСИЧКИ ПРАВА ЗАПАЗЕНИ BULPROGRESS 2023
error: Content is protected !!