юни 21, 2016

Икономическа информатика

специалност икономическа информатика

СПЕЦИАЛНОСТ "ИКОНОМИЧЕСКА ИНФОРМАТИКА", ПРОФЕСИЯ "ИКОНОМИСТ-ИНФОРМАТИК"

Придобилият професия информатик, умее да работи с всички устройства от конфигурацията на компютърни системи, периферни устройства и компютърни мрежи, като познава тяхното принципно устройство, действие, техните възможности, приложения; инсталира и администрира  необходимия системен и приложен софтуер за работа с компютърни системи. Използва средства за диагностика и отстраняване на компютърни вируси, средства за защита на информацията и средства за архивиране. Използва мрежова среда за решаване на конкретни икономически и управленски задачи. Извършва контрол върху първоначалното въвеждане на данни; изготвя сведения, справки, извлечения за текущи и минали периоди с помощта на приложен софтуер; Използва възможностите на текстообработващи програми и електронни таблици. Тества, внедрява и настройва готови приложения с база от данни; създава и тества програми като използва процедурни и обектно ориентирани езици за програмиране. Използва класове функционални приложни програми при управление на персонала, човешките ресурси и работните заплати. Изготвя и представя компютърни презентации. Създава Web съдържание по зададен проект.

Срокът на обучение е пет години. Завършилите специалността получават трета степен на професионална квалификация  и професия ,,Икономист-информатик”.

Тази специалност  има за цел да обучи учениците и да им даде образователен ценз, адекватен на изискванията на съвременните фирми, използващи високо интелигентни технологии и софтуерни продукти. Учебният план дава възможност на учениците да усвоят  теоретични знания и умения за работа в среда на съвременните информационни технологии, да придобият опит самостоятелно да се справят в работата си със съответните програмни продукти и свободно да ги прилагат в конкретните дейности и сфери. За целта в учебния план на специалността като основни предмети са включени: Програмиране и алгоритмични езици, Компютърни архитектури и операционни системи, Функционални приложни програми, Компютърна графика и презентации, Интернет и електронна търговия и др.

 

Специалност "Икономическа информатика" в Частна професионална гимназия "Булпрогрес"

ВСИЧКИ ПРАВА ЗАПАЗЕНИ BULPROGRESS 2023
error: Content is protected !!