септември 18, 2015

Валидиране на знанията и дипломиране

ДИПЛОМИРАНЕ

Средно образование

Учениците, обучавани в ЧПГ,,Булпрогрес“ придобиват средно образование след полагане на една задължителна матура – по Български език и литература и два държавни квалификационни изпити по теория и практика на професията и специалността. В средния успех на дипломата влизат оценките от предметите по общообразователна, професионална и задължителноизбираема подготовка, матурата по БЕЛ и средноаритметичната оценка от държавните квалификационни изпити.  Дипломите се заверяват в Министерството на образованието и науката (МОН) и се регистрират в Национален регистър на легитимните документи. Учениците не положили успешно матурите получават Удостоверение за завършен гимназиален етап обр.  3-33 на МОН.

Професионално образование

• Завършеното професионално обучение за придобиване на степен на професионална квалификация, се удостоверява със Свидетелство за професионална квалификация обр. 3-54 на МОН.

• Професионалното обучение за придобиване на степен на професионална квалификация завършва с полагане на държавни квалификационни изпити по теория и практика на професията и специалността. Държавният изпит по теория се провежда по национална изпитна програма на дата, определена от МОН.

• Завършването на един модул от Учебния план се удостоверява с Удостоверение за професионално обучение обр. 3-37 на МОН.

Професионално обучение по част от професията

Професионалното обучение по част от професията, както и за разширяване на професионалната квалификация завършва с полагане на комплексен изпит по теория на професията и комплексен изпит по практика на професията. Изпитите по теория на професията и по практика на професията се провеждат по конспект, изготвен от обучаващата организация.

Курсистите, завършили курсове за професионално обучение имат право да продължат обучението си за надграждане на знанията си и повишаване на степента на професионалната квалификация в колеж ,,Булпрогрес”.

ВАЛИДИРАНЕ

Валидирането на професионални знания, умения и компетентности е признаване на придобити знания, умения и компетентности по професия или част от нея, получени чрез неформално обучение или информално учене, с цел достъп до обучение за придобиване на професионална квалификация и улесняване на достъпа до пазара на труда.

Продължаващо обучение в бакалавърските програми на:

Европейски колеж по икономика и управлениеwww.ecem.org

Висше училище по застраховане и финансиwww.vuzf.bg

Висше училище по агробизнес и развитие на регионитеwww.uard.bg

Варненски свободен университет “Черноризец Храбър” – www.vfu.bg

Нов български университетwww.nbu.bg

Bulprogress schools – дипломиране и валидиране на знанията.

ВСИЧКИ ПРАВА ЗАПАЗЕНИ BULPROGRESS 2023
error: Content is protected !!