юни 21, 2016

Прием и записване

  • Първа стъпка: попълване и изпращане на Формуляра за записване, който се намира в края на страницата;
  • Втора стъпка: подготвяне на Вашите  документи след получаване на отговор и указания от гимназията по електронната поща;
  • Трета стъпка: представяне на документите в гимназията;
  • Четвърта стъпка: подписване на договор за обучение.

Приемът на ученици е по документи:

  • До 10 септември:   Желаещите да се запишат избират свободно специалността, по която искат да се обучават.  След тази дата записването е само в специалностите, където има свободни места. Всички документи се подават в оригинал.  
  • Целогодишно: се приемат ученици в  9-ти и 10-ти клас.
  • До края на първия срок: се приемат ученици в 11 клас.

 

 Документи за записване:

1. Удостоверение за преместване от предходното училище или удостоверение за завършен клас; Представя се в оригинал. Средният успех не е от значение при записване. 

2. Свидетелство за основно образование (ако лицето ще започне обучение в осми клас); Представя се в оригинал.

3. Копие от личния картон, ако е даден на ученика от предходното училище; Документът се представя в запечатан плик с мокър печат и подпис на директора.

4. Снимки - 2 броя;

5. Такса за записване - 160 лв.

6. Договор с училището. Непълнолетните ученици задължително се представляват от родител/настойник. 

Специфични документи:

* Медицински документ за лицата, които ще се приемат в самостоятелна форма по реда на чл. 112(1) т.1 от ЗПУО.

** Заявление от родителя за ученици в задължителна училищна възраст, които ще се приемат в самостоятелна форма по реда на чл.12,ал.2 от ЗПУО.

***Документ за участие в дейност, доказваща таланта на ученици с изявени дарби, които са в задължителна училищна възраст и ще се приемат в самостоятелна форма по реда на чл.112(1) т.3.;

Годишни такси за обучение:

Електронно училище - 1 200 лв.

Вечерна/Задочна форма - 1 600 лева;

Индивидуална форма - 2 000 лева;

 В договора за обучение са предвидени опции за разсрочено плащане на годишната такса на две/четири вноски или помесечно. Учениците, кандидатстващи за обучение в Електронното училище, които живеят извън столицата или страната, изпращат документите по куриер за тяхна сметка.

Учебен процес в различните форми на обучение:

Вечерната форма на обучение е присъствена. Учениците посещават училището всеки ден. Учебните занятия са организирани вечер от 18.00ч. в четири дни от седмицата. Срядата е ден за самоподготовка. Оформянето на срочните и годишните оценки на учениците е с текущи изпитвания и разработване на практически задания по учебна практика.

*ЗПУО: Чл.109(1)Във вечерна форма може да се обучават само лица, навършили 16години.
(2) По изключение във вечернитеу чилища може да се приемат и лица, навършили14 години, които поради семейни или социални причини не могат да се обучават в дневна форма.

Задочната форма на обучение е организирана в два семестъра през учебната година. За учениците се провеждат очни занятия в началото на всеки семестър. Преподавателите четат лекции по предметите, дават консултации и указания. По всички изучавани предмети се полагат писмени изпити. Изпитните сесии са: редовни - в края на всеки семестър и поправителни - през юли и септември.

*ЗПУО:Чл.110.(1)В задочна форма може да се обучават само лица, навършили 16 години.
(2) Задочната форма на обучение включва учебни часове, самостоятелна подготовка и полагане на изпити за определяне на годишна оценка по учебните предмети от училищния учебен план.

Самостоятелна е формата на обучение, в която могат да се обучават ученици, навършили 16 години. Те се подготвят сами за изпити, имат право на консултации с преподавателите по всеки предмет, съобразно предварително оповестен график. Явяват се на писмени изпити по всеки предмет. Училището организира за тях две редовни и две поправителни сесии.

Онлайн обучението е модерна и успешна алтернатива за учениците, записани в самостоятелна форма. Различното е, че обучаемите участват в учебния процес, позиционирани на удобно място у дома пред компютъра. Това улеснява значително работата по специалните предмети, защото всеки ученик се обучава на собствения си компютър, където архивира всичко и може да продължи работата си самостоятелно. Правят се записи на видеоуроците и обучаемият може да си ги припомня и упражнява наученото през свободното си време. По общообразователните предмети е предоставен богат учебен ресурс с видеоуроци, така че учащите лесно да усвояват учебния материал.

*ЗПУО: Чл.112.(1)В самостоятелна форма може да се обучават:
1. ученици в задължителна училищна възраст, които по здравословни причини, удостоверени с медицински документ, издаден от съответната експертна лекарска комисия, определена в Закона за здравето, не могат да се обучават в дневна форма;
2. ученици в задължителна училищна възраст- по желание на ученика или родителя, по реда на чл.12,ал.2;
3. ученици с изявени дарби;
4. лица, навършили 16 години.

Индивидуална форма - във всеки конкретен случай се прави индивидуален учебен план за ученика. Индивидуалната форма включва индивидуални учебни часове и текущо оценяване
или изпити за определяне на срочна или годишна оценка. Предоставят се консултации от преподавателите по отделните предмети и се полагат писмени годишни изпити. Тази форма е подходяща за деца със СОП и надарени деца, които участват в състезания и нямат възможност да посещават редовни учебни занятия.

*ЗПУО: Чл.111.(1)В индивидуална форма може да се обучават:
1. ученици, които по здравословни причини, удостоверени с медицински документ, издаден от съответната експертна лекарска комисия, определена в Закона за здравето, не могат да
се обучават в дневна, вечерна или комбинирана форма за повече от 30 последователни учебни дни;
2. ученици, които по семейни причини желаят да завършат в други срокове обучението си
за един или повече класове;
3.ученици с изявени дарби;
4.ученици със специалнио бразователни потребности при условията на чл.107,ал.4;

*С попълването на формуляра ДАВАМ СЪГЛАСИЕТО СИ личните ми данни да бъдат използвани от администратора на лични данни - ЧПГ,,Булпрогрес“ за следните цели: съставяне, съхраняване, обработване, издаване и всякакви други разрешени от закона дейности  във връзка с изброените документи: Списък Образец-1, НЕИСПУО – модул институции, главна книга, електронен дневник и бележник, личен картон, ,,Удостоверения за професионално обучение“, СПК, Диплом за завършено средно образование, уверение за БДЖ, градски транспорт и към други институции., регистрационни книги, академични справки, ,застраховки, декларация за здравно осигуряване , платформа ,,Електронно училище“.

 

 

 ФОРМУЛЯР ЗА ЗАПИСВАНЕ

ФОРМУЛЯР ЗА ЗАПИСВАНЕ
Sending
error: Content is protected !!