юни 21, 2016

Прием и записване

  • Първа стъпка: попълване и изпращане на Формуляра за записване, който се намира в края на страницата;
  • Втора стъпка: подготвяне на Вашите  документи след получаване на отговор и указания от гимназията по електронната поща;
  • Трета стъпка: представяне на документите в гимназията;
  • Четвърта стъпка: подписване на договор за обучение.

Приемът на ученици е по документи:

  • До 1-ви септември:   Желаещите да се запишат избират свободно специалността, по която искат да се обучават.  След тази дата записването е само в специалностите, където има свободни места. Всички документи се подават в оригинал.
  • Целогодишно: в гимназията се приемат ученици в  8-ми, 9-ти и 10-ти клас, които имат навършени 16 години.
  • Учениците под 16 години: се приемат съобразно графика на РУО

 Документи за записване:

1. Формуляр за записване - попълва се онлайн /намира се в края на страницата/. Ученикът задължително трябва да посочи кой завършен клас има, през коя учебна година и в кое училище.

2.Удостоверение за преместване от предходното училище (за учениците в задължителна училищна възраст), удостоверение за завършен клас и/или Удостоверение за завършен Първи гимназиален етап на средно образование (за учениците, завършили 10-ти клас); Представя се в оригинал или по електронен път чрез НЕИСПУО.

3. Свидетелство за основно образование; Представя се в оригинал.

*При записване за 8-ми клас на ученици, завършили  7-ми клас преди повече от две години, които нямат Свидетелство за основно образование, трябва да отидат в училището, където са завършили успешно 7-ми клас, за да им се издаде актуално Свидетелство.

*При записване в 9, 10 и 11 клас на ученици, обучавани в минали години (с прекъсване в обучението си), записването е със стария формуляр на Свидетелство за основно образование (след 8-ми клас).

3. Копие от Личното образователно дело.

4. Актуална снимка - 1 брой;

5. Такса за записване - 200 лв.

6. Договор с училището. Непълнолетните ученици задължително се представляват от родител/настойник.

7.Лична здравна профилактична карта - учениците под 18 години задължително представят здравна карта, заверена от личния лекар

8.За учениците под 16 години -  документи по образец на РУО, подписани от двамата родители.

Специфични документи:

* Заявление от родителя за ученици в задължителна училищна възраст, които ще се приемат в самостоятелна форма по реда на чл.12,ал.2 от ЗПУО.

**Документ за участие в дейност, доказваща таланта на ученици с изявени дарби, които са в задължителна училищна възраст и ще се приемат в самостоятелна форма по реда на чл.112(1) т.3.;

Адрес на гимназията за изпращане на документи по ЕКОНТ: град София -1373, ул."Суходолска"№13, ЧПГ"Булпрогрес"

Работно време на гимназията за посещение на място:

13:00 - 18:00 ч. от понеделник до четвъртък

10:00 - 13:00 ч. в петък

Прием по специалности за обучение през предстоящата учебна година:

Вечерна форма на обучение

*"Организация на хотелиерството" - приемат се ученици само в 8-ми и 9-ти клас;

"Икономическа информатика" - приемат се ученици само в 8-ми клас на възраст от 14 до 16 години

Самостоятелна форма на обучение /Електронно училище/

*"Организация на хотелиерството" - приемат се ученици в 8, 9, 10 и 11 клас (обучение чрез електронна платформа и провеждане на присъствени годишни изпити по всеки предмет, сесиите са два пъти в годината);

Задочна форма на обучение

"Спортно-туристически дейности" - приемат се ученици само за Втори гимназиален етап - 11 клас (два пъти в годината има очни занятия и присъствени годишни изпити);

,,Оперативно счетоводство" - приемат се ученици за обучение само по заявка от работодател при сформирана група/клас от минимум 10 ученика - само за Втори гимназиален етап (11 клас).

Годишни такси за обучение:

Електронно училище - 1 800 лв. (от които се приспада внесената такса за записване)

Вечернo - 2 600 лева (от които се приспада внесената такса за записване);

Задочно - 2 000 лева (от които се приспада внесената такса за записване);

В договора за обучение са предвидени опции за разсрочено плащане на годишната такса на цяло, на две или четири вноски по избор на ученика. Учениците, кандидатстващи за обучение в Електронното училище, които живеят извън столицата или страната, изпращат документите по куриер за тяхна сметка.

Платени услуги:

Служебна бележка  - 5 лв.

Уверение - 10 лв.

Академична справка - 50 лв.

Удостоверение за завършен клас - 30 лв.

Учебен процес в различните форми на обучение:

Вечерната форма на обучение е присъствена. Учениците посещават училището всеки ден. Учебните занятия са организирани вечер от 18.00ч. в четири дни от седмицата. Петък е ден за самоподготовка. Оформянето на срочните и годишните оценки на учениците е с текущи изпитвания и разработване на практически задания по учебна практика.

*ЗПУО: Чл.109

(1)Във вечерна форма може да се обучават само лица, навършили 16 години.
(2) По изключение във вечерните училища може да се приемат и лица, навършили 14 години, които поради семейни или социални причини не могат да се обучават в дневна форма.

Приемът във вечерното училище е по документи в специалност: "Организация на хотелиерството" ;

Задочната форма на обучение е организирана в два семестъра през учебната година. За учениците се провеждат очни занятия в началото на всеки семестър. Преподавателите четат лекции по предметите, дават консултации и указания. По всички изучавани предмети се полагат писмени изпити. Изпитните сесии са: редовни - в края на всеки семестър и поправителни - през юли и септември.

*ЗПУО:Чл.110.(1)В задочна форма може да се обучават само лица, навършили 16 години.
(2) Задочната форма на обучение включва учебни часове, самостоятелна подготовка и полагане на изпити за определяне на годишна оценка по учебните предмети от училищния учебен план.

За задочно обучение се приемат ученици след завършен Първи гимназиален етап в две специалности: "Спортно-туристически дейности" и "Оперативно счетоводство".

Самостоятелна е формата на обучение, в която могат да се обучават ученици, навършили 16 години. Те се подготвят сами за изпити, имат право на консултации с преподавателите по всеки предмет, съобразно предварително оповестен график.  ОБУЧЕНИЕТО С ОТДАЛЕЧЕН ДОСТЪП е модерна и успешна алтернатива за учениците, записани в самостоятелна форма. Различното е, че обучаемите участват в учебния процес, позиционирани на удобно място у дома пред компютъра. Това улеснява значително работата по специалните предмети, защото всеки ученик се обучава на собствения си компютър, където архивира всичко и може да продължи работата си самостоятелно. От менюто на предметите имате предоставен учебен ресурс: конспекти, указания, лекции, учебници,  консултации. Не е необходимо физическо посещаване на училището, откъдето да си набавите график за изпитите и конспекти, а след това да купувате учебници, по които да се готвите. Правят се записи на видеоуроците и обучаемият може да си ги припомня и упражнява наученото през свободното си време. По общообразователните предмети е предоставен богат учебен ресурс с видеоуроци, така че учащите лесно да усвояват учебния материал. Учениците, записани в електронното училище получават пароли за достъп до платформата. Явяват се на присъствени писмени изпити по всеки предмет. Училището организира за тях две редовни сесии (през януари и април) и две поправителни (през юли и септември). В началото на учебната година, учениците получават в платформата учебен план и график на изпитите, така че могат от рано да планират отпуски и пътуване за присъствие по време на изпитите. В края на обучението си, зрелостниците полагат задължителна матура по Български език и литература и държавен квалификационен изпит по теория и практика на професията и специалността. Средноаритметичната оценка от изпитите по теория и практика влиза в дипломата за средно образование като второ ДЗИ. След успешно полагане на матура и държавни изпити се получава Диплома за средно образование и Свидетелство за професионална квалификация - трета степен по професията ,,Хотелиер".

Обучението на учениците е по специалност "Организация на хотелиерството" и се осъществява изцяло в Електронното училище.

*ЗПУО: Чл.112.(1)В самостоятелна форма може да се обучават:
1. ученици в задължителна училищна възраст, които по здравословни причини, удостоверени с медицински документ, издаден от съответната експертна лекарска комисия, определена в Закона за здравето, не могат да се обучават в дневна форма;
2. ученици в задължителна училищна възраст- по желание на ученика или родителя, по реда на чл.12,ал.2;
3. ученици с изявени дарби;
4. лица, навършили 16 години.

*За шофьорска книжка се кандидатства с Удостоверение за завършен първи гимназиален етап на средно образование, което се придобива след завършен 10-ти клас.

**Поради разлика в учебните планове (неизучавани предмети в предходното училище) и поради прекъсване на обучението, учениците полагат приравнителни изпити.

***Учениците от самостоятелна форма на обучение, които не са в задължителна училищна възраст, ако не работят по време на обучението си в гимназията и не са здраво осигурени от местоработата си, следва сами да внасят здравните си осигуровки - чл.40, ал.3, т.1 от Закона за здравното осигуряване.

 

ПОДАВАНЕ НА ФОРМУЛЯР ЗА ЗАПИСВАНЕ

*С попълването на формуляра ДАВАМ СЪГЛАСИЕТО СИ личните ми данни да бъдат използвани от администратора на лични данни - ЧПГ,,Булпрогрес“ за следните цели: съставяне, съхраняване, обработване, издаване и всякакви други разрешени от закона дейности  във връзка с изброените документи: Списък Образец-1, НЕИСПУО – модул институции, главна книга, електронен дневник и бележник, личен картон, ,,Удостоверения за професионално обучение“, СПК, Диплом за завършено средно образование, уверение за БДЖ, градски транспорт и към други институции., регистрационни книги, академични справки, ,застраховки, декларация за здравно осигуряване , платформа ,,Електронно училище“.

ФОРМУЛЯР ЗА ЗАПИСВАНЕ В ГИМНАЗИЯТА
вашият единен граждански номер
ВСИЧКИ ПРАВА ЗАПАЗЕНИ BULPROGRESS 2023
error: Content is protected !!