юни 21, 2016

Гимназия

частна професионална гимназия

 Акредитация

Частна професионална гимназия по икономика, туризъм и информатика ''БУЛПРОГРЕС' е вписана под №107 в Регистъра на институциите в системата на предучилищното и училищното образование на основание Заповед №РД 14-292/27.07.2017 година на Министъра на образованието и науката. С Решение №391/17.07.2017 година на Министерския съвет на РБългария гимназията е включена в списъка на иновативните училища под №120 с иновативния проект ,,Електронно училище Булпрогрес", базиран на алтернативна формула за онлайн обучение на учениците от самостоятелна форма на обучение.


АКЦЕНТИ В ОБУЧЕНИЕТО

Компютърно обучение по специализирани софтуерни продукти в кабинет с индивидуално работно място за всеки ученик, свързани в мрежа и постоянен интернет;  софтуерен продукт ,,КЛИК” за работа на учебно-тренировъчните фирми във виртуална среда, дарен от самите автори на продукта.

error: Content is protected !!