септември 17, 2015

За нас

 

BULPROGRESS SCHOOLS

*лицензирани от МОН професионални училища

  • Частна професионална гимназия по икономика, туризъм и информатика "Булпрогрес", София
  • Частен професионален колеж "Булпрогрес", София

*езикова занималня "Лукчо" за деца от 5 до 14 години

  • Учебна - от септември до юни
  • Лятна - през юни, юли и август

Мисия

Визия

Осъществяване на висококачествена образователна услуга, базирана на европейските стандарти за придобиване на средно образование и степени на професионална квалификация от безработни лица, зает персонал и предприемчиви хора, адекватни на потребностите на пазара на труда и конкурентноустойчиви в динамиката на световната икономика.

Утвърждаване на Bulprogress schools като модерни образователни институции от европейски тип и еталон за качество, чиито успехи ще се измерват в бъдещето не с постигнатите финансови резултати, а с нарастващия брой на успешно реализиралите се на пазара на труда наши възпитаници, повишили своя жизнен и социален статус.

Профил на компанията

 

ИСТОРИЯТА

Началото

През 1991 година в България възниква Първата частна школа за специализирани курсове по икономика ,,Булпрогрес”, основана от Катя Богомилова и Величко Бельовски. Школата утвърждава своя имидж сред деловите среди като образователен център, създаващ висококвалифицирани кадри в областта на счетоводството, банковото дело, рекламата и застраховането. В школата са получили своята професионална квалификация и преквалификация 1080 курсисти, от които 240 рекламни агенти, 120 застрахователи, 240 оперативни банкови служители, 400 счетоводители и 80 мениджъри. Завършилите работят успешно в много водещи фирми, банки, организират свой бизнес.

Гимназията

През 1996 година, школата се преобразува в частно училище и с лиценз от Министерство на образованието и науката придобива статут на професионална гимназия по икономика, туризъм и информатика. През 2017 г. управленският екип на гимназията създава първото в България електронно училище за онлайн обучение на ученици в първи и втори гимназиален етап до придобиване на средно образование. "Електронно училище Булпрогрес" е включено в списъка на иновативните училища на МОН под №120, ДВ бр.60/25.07.2017г.
На 18.12.2019 година в РУО София-град управленския екип на ЧПГ,,Булпрогрес" бе официално номиниран  за ИНОВАТОР В ОБРАЗОВАНИЕТО в Първия национален конкурс на иновативните училища за разработване, внедряване и успешно реализиране на иновативния проект ,,Електронно училище БУЛПРОГРЕС”.

Експанзия

Впоследствие собствениците разширяват дейността, привличат образовани и амбициозни млади хора в своя екип, с който разработват и реализират множество проекти по НП, ОП,,РЧР“, Fare и др. Така малката школа прераства в Bulprogress schools като търговска марка, включваща професионален колеж, професионална гимназия по икономика, туризъм и информатика, електронно училище и езикова занималня. Създадохме собствена марка ALS за чуждоезиково обучение, базирана на метода ,,Уча и играя“ за формално обучение в природосъобразна и здравословна среда, която е отличителният белег на организираните от нашия екип приключенски езикови и тематични лагери. Разполагаме с анимационен тим, авторски анимационни програми и собствени учебници и учебни помагала. През 2017г. ЧПГ,,Булпрогрес" е включена в списъка на иновативните училища в МОН с иновацията ,,Електронно училище".

УЧЕБНИЯТ ПРОЦЕС

Акценти

Актуални професии, приложение на съвременни ИТ в обучението, интензивно чуждоезиково обучение, добра професионална подготовка, модерно организирани учебни практики, възможност за надграждане на знанията и специализации в определени икономически области, получаване на допълнителни сертификати.

Организация

Учебните занятия в Bulprogress schools са организирани в присъствени форми на обучение – дневна, вечерна, задочна или в самостоятелна и дистанционна. Лицата, навършили 16 години избират свободно формата, в която желаят да се обучават. С цел постигане на висока успеваемост и образователен комфорт, обученията се провеждат в малки групи.

Преподаватели

Висококвалифицирани и компетентни - практици, университетски преподаватели (БАН, УНСС, ЮЗУ и др.) и специалисти от деловия бизнес: одитор от Сметната палата, лектори от Министерство на икономиката и БНБ, аспиранти от Cambridge, адвокати, дипломати и др.

Учебна практика

Провежда се паралелно на теоретичната подготовка за съответните модули - разработване на курсови проекти, индивидуални практически задания, комуникативни тренинги и ролеви игри.

Производствена практика

В края на всяка учебна година се организират стажански програми във водещи предприятия, с които предварително са сключени договори. Обучаваните правят проучвания на работното си място, които систематизират и анализират в индивидуален проект, защитаван пред комисия. Отработените часове се вписват в индивидуална колежанска книжка, която удостоверява придобития от лицето опит и е предимство при кандидатстване за ново работно място.

Bulprogress schools

                                                                     Гласувайте          Гласувайте за нас в:  bg_top_logo18

ВСИЧКИ ПРАВА ЗАПАЗЕНИ BULPROGRESS 2023
error: Content is protected !!