юни 26, 2016

Електронно училище

Електронно училище Булпрогрес“ е включено в списъка на иновативните училища на МОН под №120, ДВ бр.60/25.07.2017г. През учебната 2017/2018 година за първи път стартира приемът на ученици от цялата страна и извън нейните предели, които започнаха онлайн обучение за придобиване на средно образование и професия по специалностите ,,Икономическа информатика“ и „Организация на хотелиерството“.

На 18.12.2019 година в РУО София-град управленския екип на ЧПГ,,Булпрогрес“ бе официално номиниран  за ИНОВАТОР В ОБРАЗОВАНИЕТО в Първия национален конкурс за разработване, внедряване и успешно реализиране на иновативния проект ,,Електронно училище БУЛПРОГРЕС”.

За обучение в самостоятелна форма се приемат ученици, по реда на чл.112 от ЗПУО, които:

1)не са успели да завършат средно образование в рамките на допустимите срокове или вече са на възраст над регламентираната за съответните гимназиални класове;

2)желаят едновременно да учат и работят или да придобият професия в областта, в която работят, за да се квалифицират и да повишат жизнения си стандарт;

3)имат степен на инвалидност, СОП или друга причина, поради която не посещават училище, но имат елементарни познания по компютри и могат да се обучават от дома си.

4)са в задължителна училища възраст и съгласно регламента на Чл.112.(1) от ЗПУО:

А)по здравословни причини, удостоверени с медицински документ, издаден от съответната експертна лекарска комисия, определена в Закона за здравето, не могат да се обучават в дневна форма;

Б) по желание на ученика или родителя, по реда на чл.12,ал.2;

В)са с изявени дарби;

5) лица, навършили 16 години.

За записване в гимназията, отидете на страница ,,Прием и записване“, за да се запознаете с 4-те стъпки за записване и да попълните формуляр за записване! Приемът на ученици в гимназията е по документи.

Пклатформа „Електронно училище“ е образователен ресурс, предлагащ алтернативен вариант за включване на ученици от целия свят с отдалечен достъп във високотехнологична и благоприятна образователна среда за придобиване на знания и умения, с които учениците покриват ДОС за придобиване на основни ключови компетентности, средно образование и професионална квалификация.

Платформата е позиционирана в сайта на гимназията. Влизането в нея е с пароли. Всеки ученик получава индивидуален профил за достъп, даващ му право да ползва образователния ресурс.

При записване в гимназията се подписва договор с всеки ученик. Таксата за обучение може да се плаща: на цяло, на две, на четири, на шест части или помесечно.

Топ специалност:

  ОРГАНИЗАЦИЯ НА ХОТЕЛИЕРСТВОТО

  • Учениците, завършили тази специалност придобиват Диплом за средно образование и Свидетелство за професионална квалификация трета степен по професията ,,ОРГАНИЗАЦИЯ НА ХОТЕЛИЕРСТВОТО“. В България туризмът е приоритетен отрасъл. Нарастващият темп на развитие на хотелиерството обуславя разкриването на нови работни места. Тенденциите са все повече кадри да намерят своята професионална квалификация в спа туризма, селския и хоби туризъм, еко туризма, балнео и лечебен туризъм. Хотелиерът може да работи на различни нива от йерархията в различни по категория и тип хотели, има възможност да реализира собствен бизнес.

 Обучение

Онлайн обучението е организирано чрез платформа Moodle, ползвана от най-добрите университети в България и света. Електронното училище е удобство за учениците, живеещи извън София или страната, които желаят да бъдат обучавани без да посещават училището. След записването си в гимназията, всеки ученик получава лична парола за достъп до платформата, където служебно е регистриран в съответния клас и специалност. В платформата има информация за годишния учебен план и разпределението на предметите в сесии, график на изпитните сесии, насоки и важни указания във връзка с обучението в предстоящата учебна година,  качени са лекциите и конспектите по всеки изучаван предмет. Учениците се запознават с предоставения учебен ресурс в удобно за тях време, могат да ползват материалите колкото пъти желаят. По основните  специални предмети се провеждат консултации с преподавателите във виртуална класна стая.  По време на уроците учениците имат конферентна връзка помежду си, могат да задават въпроси на преподаващия, да беседват, да споделят екран, де решават казуси и задачи. На всеки урок се прави запис, така, че може да се гледа толкова пъти, колкото е необходимо. Общообразователната подготовка се осъществява чрез партньорски образователен сайт с видеоуроци. По предмети от учебния план се полагат изпити на датите, посочени в графика на съответната изпитна сесия. Изпитите са писмени и присъствени. През учебната година има две редовни сесии – зимна и пролетна (и две поправителни- през юли и септември). От съображения за икономия на време и средства за пътуващите от страната и чужбина, изпитните сесии са съвсем кратки – около една седмица. По предметите от раздел ,,Учебна практика“ учениците качват в платформата своите разработки по предварително зададени теми, преподавателите ги оценяват и анализират директно в платформата. Всички оценки по предметите се публикуват в електронен дневник, където всеки ученик може по всяко време да ги види. Във връзка с подготовката за задължителните матури, училището организира подготвителни курсове. Записите се качват в платформата.

Иновация

Онлайн обучение

Учебен процес  в Електронно училище

ВСИЧКИ ПРАВА ЗАПАЗЕНИ BULPROGRESS 2023
error: Content is protected !!