юни 26, 2016

Електронно училище

Електронно училище Булпрогрес“ е включено в списъка на иновативните училища на МОН под №120, ДВ бр.60/25.07.2017г. През учебната 2017/2018 година стартира приемът на ученици от цялата страна и/или извън нейните предели, които започват онлайн обучение за придобиване на средно образование и професия по специалност ,,Икономическа информатика“. Онлайн учениците трябва да имат навършени 16 години и да притежават документ от училището, което последно са посещавали за завършен най-малко 7-ми клас.

meeting-business-936059_1920

Иновативна формула на ЧПГ”Булпрогрес” 

Екипът на BULPROGRESS SCHOOLS внедрява  иновативна организация  за онлайн  обучение на учениците, учещи в самостоятелна форма като модерна  образователна технология „Електронно училище”. Учениците, завършващи средно образование в самостоятелна форма по досегашния начин, изпитват големи затруднения в усвояване на учебния материал, произтичащи от неразбирането му при самостоятелно учене, особено, ако са прекъснали обучението си преди много години. Аналогична е ситуацията и с учениците със СОП, ресурсно подпомагани от един специалист, отговарящ за прекомерно голям брой учещи. Е-school е алтернатива за включване в учебния процес пред традиционната форма за самоподготовка. Новото е, че обучаемите ще бъдат реални участници в учебния процес, защото училището осигурява тяхната качествена подготовка  чрез видео уроци; ефективна комуникация,   достъп до материали;  електронно изпитване;   проектно учене и иновативни практики. Предимство е възможността да се учи от всяка точка в страната.  Тази функционалност е полезна за хора, отпаднали от училище (сега или преди години), които срещат трудности при организиране на времето за подреждане на учебните си ангажименти. Интерактивната технология за онлайн обучение в съвременните условия е ключ към формиране на умения за по-ефективно учене, за креативност в мислене и поведение, за по-широки, актуални и практически приложими знания; превръща обучаемите в дигитално грамотни хора, създава добавена стойност у тях, в обществото и в икономиката. „Електронно училище” е коренна промяна в организацията и управлението на  учебно-възпитателния процес  и  учебната  среда с цел повишаване качеството на обучението и успеваемостта на учениците, средство за мотивиране на отпадналите от училище за интеграция в образователната система.  Интерактивната обучителна технология прави училището привлекателно и образоването им възможно. Основният мотив за внедряване на иновативната образователна технология е уникалната възможност, която платформата предоставя за придобиване на висококачествено образование, без посещаване на учебното заведение и способността  й за обхващане на по-голям брой ученици  от различни точки в страната в удобно за всички време.

 

Иновативни  елементи  по  отношение  на  организацията  на  обучението и  образователната среда:

1) онлайн обучение. Различното е, че обучаемите участват в учебния процес, позиционирани на удобно място у дома пред компютъра.

2) електронна библиотека, вградена в платформата, осигуряваща достъп на учениците до лекции,  специализирана литература, тестове, казуси, новости,  чат;

3)виртуална класна стая – интерактивно пространство за комуникация в реално време, в която участниците взаимодействат с преподавателя;

4)електронен тест – директна онлайн проверка и обективна оценка на знанията, гарантира прозрачност и качество на учебния процес.

Основният подход, който използват преподавателите е „учене чрез действие”.   Платформата позволява менторите да възлагат   експерименти и творчески задачи на учениците, които  самостоятелно или в екип да търсят решения.   Например –  работейки с реален софтуерен продукт да решават счетоводни задачи, да правят хотелски резервации или да програмират.

Иновация

Онлайн обучение

Учебен процес  в Електронно училище

error: Content is protected !!