юни 21, 2016

Организация на хотелиерството

хотелиерство

СПЕЦИАЛНОСТ "ОРГАНИЗАЦИЯ НА ХОТЕЛИЕРСТВОТО", ПРОФЕСИЯ "ХОТЕЛИЕР"

 

 

Хотелиерът организира и ръководи цялостния процес по посрещане, настаняване и изпращане на гостите. Отговаря за подготовката на хотелските стаи, общи помещения и секторите за храна и развлечение. Извършва ежеседмични инструктажи и съвещания по проблеми в обслужването и организацията на работа в туристическия обект и контролира спазването на всички нормативни изисквания, качеството на предлагане на туристическия продукт, трудовата дисциплина, спазване на изискванията за безопасни условия на труд и спазване изискванията за безопасност на гостите.

Той трябва да знае и прилага изискванията и нормите за ръководство; да прилага системите на организация на труда; да води оперативна, статистическа и счетоводна дейност; да осъществява делови връзки с наши и чужди фирми и организации; да анализира тенденциите в развитието на международния туристически пазар. Трябва да знае стандарта на обслужване на различните работни места в хотела, конюнктурата на международния туристически пазар и туристическата политика на страната, всички организационни връзки и политиката на фирмата.

Необходимо условие за високата професионална компетентност на съвременни хотелиер е владеенето на минимум един чужд език и свободното боравене с терминологията на туристическото обслужване. Негово задължение е познаването на технико-експлоатационната характеристика на всички машини и съоръжения, използвани в обекта.

Срокът на обучение по специалност "Хотелиерство" е пет години.

Завършилите получават трета степен на професионална квалификация  и професия ,,Хотелиер”.

Учениците придобиват знания и умения в областта на хотелиерския мениджмънт, овладяват основните изисквания при обслужване на клиенти от различните работни звена в хотела, в туристическата агенция и бизнес центровете. Уникалността на учебните програми дава възможност на учащите да придобият и специализирани познания по Организация и функциониране на кухнята и ресторанта, Технология на допълнителните дейности в туризма, SPA и Wellness услугите, Управление на човешките ресурси и Информационно осигуряване на хотела и др.

Специалност "Организация на хотелиерството" в Частна професионална гимназия "Булпрогрес"

ВСИЧКИ ПРАВА ЗАПАЗЕНИ BULPROGRESS 2023
error: Content is protected !!