септември 18, 2015

Вечерно училище

индивидуално обучение

 

 • *Обучение във вечерно училище за придобиване на средно образование 

 • *Oбучение във вечерно училище за придобиване на професия и степен на професионална квалификация

 

Прием на ученици:

 • Които не са успели да завършат средно образование в рамките на допустимите срокове или вече са във възраст над регламентираната за съответните гимназиални класове;
 • Които имат навършени 16 години и желаят едновременно да учат и работят;
 • Които желаят да придобият професия в областта, в която работят, за да се квалифицират и да повишат жизнения си стандарт;
 • Които нямат възможност да посещават през деня училище;
 • Които имат степен на инвалидност, СОП или друга причина, поради която не посещават училище, но имат елементарни познания по компютри и могат да се обучават от дома си;
 • Kоито поради семейни или социални причини не могат да се обучават в дневна форма, но имат навършени 14 години.

Топ специалност: 

 

''Икономическа информатика", професия , ''Икономист-информатик''.

Тази специалност  има за цел да обучи учениците и да им даде образователен ценз, адекватен на изискванията на съвременните фирми, използващи високо интелигентни технологии и софтуерни продукти. Учебният план дава възможност на учениците да усвоят  теоретични знания и умения за работа в среда на съвременните информационни технологии, да придобият опит самостоятелно да се справят в работата си със съответните програмни продукти и свободно да ги прилагат в конкретните дейности и сфери. За целта в учебния план на специалността като основни предмети са включени: Програмиране и алгоритмични езици, Компютърни архитектури и операционни системи, Функционални приложни програми, Компютърна графика и презентации, Интернет и електронна търговия и др. Специалността е много подходяща и за възрастни, които искат бързо да се реализират на пазара на труда с търсена и конкурентна професия.

Обучението в специалност Икономическа информатика се осъществява само във вечерна форма.

За новата учебна година ще бъде открита една паралелка 8-ми клас. Приемът е по документи.

Придобивани документи:

 • Диплома за средно образование, в която влизат оценките от изучаваните през курса на обучение предмети от общообразователна, професионална и задължително-избираема подготовка. Същите формират успеха на ученика. В дипломата се записва професията и специалността.
 • Свидетелство за Трета степен на професионална квалификация. Тази диплома дава право за започване на работа по съответната професия.
 • Стажантска книжка, в която са отразени отработените часове на реални работни места по учебна и производствена практика. Книжката служи като предимство при започване на работа.
 • Удостоверения и сертификати за завършени професионални обучения - получават се ежегодно от учениците за всеки завършен спец курс през учебната година.

 

Вечерната форма на обучение е присъствена. Учениците посещават училището всеки ден. Учебните занятия са организирани вечер от 18.00ч. в четири дни от седмицата. Срядата е ден за самоподготовка. Оформянето на срочните и годишните оценки на учениците е с текущи изпитвания и разработване на практически задания по учебна практика.

Важно: Съгласно изискванията на Чл.109.(1) във вечерна форма може да се обучават  само лица, навършили 16 години. (2) По изключение във вечерните училища може да се приемат и лица, навършили 14 години, които поради семейни или социални причини не могат да се обучават в дневнаформа.

* Важно: СПК - трета степен е независим документ и не се влияе от резултатите на ДЗИ.

Вечерно и Задочно обучение

Изпитна сесия задочно

                                                                     Гласувайте           Гласувайте  за нас в:  bg_top_logo18

 
 
 
 
error: Content is protected !!