септември 18, 2015

Вечерно училище

индивидуално обучение

 

 • *Обучение във вечерно училище за придобиване на средно образование 

 • *Oбучение във вечерно училище за придобиване на професия и степен на професионална квалификация

Вечерната форма на обучение е присъствена.

Учениците посещават училището всеки ден. учебните занятия са организирани вечер от 18,00ч. в четири дни от седмицата. Петък е ден за самоподготовка. Оформянето на срочните и годишните оценки е с текущи изпитвания и разработване на практически задания по учебна практика.

Приемът е по документи,

съгласно изискванията на чл.109. от ЗПУО:

(1) във вечерна форма може да се обучават  само лица, навършили 16 години,

 • *които желаят едновременно да учат и работят;
 • *които искат да придобият професия в областта, в която работят, за да се квалифицират и да повишат жизнения си стандарт;
 • *които нямат възможност да посещават училище през деня, поради смейни или социални причини;
 • *които не са успели да завършат средно образование в рамките на допустимите срокове, поради прекъсване и вече са във възраст над регламентираната за съответните гимназиални класове;

(2) По изключение във вечерните училища може да се приемат и лица, навършили 14 години, които поради семейни или социални причини не могат да се обучават в дневнаформа.

Топ специалности: 

 

"Организация на хотелиерството", професия "Хотелиер"

Изключително атрактивна, приятна и лека за учене специалност, даваща възможност на учениците,  още докато учат да се реализират в приоритетния за страната отрасъл. Специалността дава конкурентни перспективи пред обучаемите да развият в последствие собствен бизнес - заведение за хранене и развлечение, къща за гости или да работят в близки туристически дестинации на популярните европейски курорти в Гърция, Испания, Италия и др. Учебният план е конструиран по начин, по който учениците поетапно да усвоят теоретичните постановки на Основи на туризма, тънкостите в технологията на развитие на хотелиерството и ресторантьорството, особеностите в гостоприемството в туристическата индустрия, спецификата в дейността на туроператорите и агентите, да се запознаят със същността на Туристическата анимация, Екскурзоводството, Spa и уелнес услугите, Маркетинга и рекламата, да разработват курсови проекти, да решават практически казуси и да придобият знания, умения и увереност, че могат успешно да менажират всяка икономическа единица в сферата на хотелиерския бизнес. Специалността е подходяща, както за ученици в задължителна училищна възраст, така и за възрастни, които работят и искат едновременно да учат, за да придобият средно образование.

 За новата учебна година се приемат ученици само в 8-ми и 9-ти  клас.

''Икономическа информатика", професия  ''Икономист-информатик''

Тази специалност  има за цел да обучи учениците и да им даде образователен ценз, адекватен на изискванията на съвременните фирми, използващи високо интелигентни технологии и софтуерни продукти. Учебният план дава възможност на учениците да усвоят  теоретични знания и умения за работа в среда на съвременните информационни технологии, да придобият опит самостоятелно да се справят в работата си със съответните програмни продукти и свободно да ги прилагат в конкретните дейности и сфери. За целта в учебния план на специалността като основни предмети са включени: Програмиране и алгоритмични езици, Компютърни архитектури и операционни системи, Функционални приложни програми, Компютърна графика и презентации, Интернет и електронна търговия и др. Специалността е много подходяща и за възрастни, които искат бързо да се реализират на пазара на труда с търсена и конкурентна професия.

За новата учебна година се приемат ученици само в 8-ми клас на възраст между 14 и 16 години.

Придобивани документи:

 • Диплома за средно образование, в която влизат оценките от изучаваните само в 11 и 12 клас предмети от общообразователна, професионална и разширена подготовка. Същите формират успеха на ученика. В дипломата се записва номера на Удостоверението за завършен Първи гимназиален етап, професията и специалността.
 • Свидетелство за Трета степен на професионална квалификация. Тази диплома дава право за започване на работа по съответната професия.
 • Стажантска книжка, в която са отразени отработените часове на реални работни места по учебна и производствена практика. Книжката служи като предимство при започване на работа.
 • Удостоверения и сертификати за завършени професионални обучения - получават се ежегодно от учениците за всеки завършен спец курс през учебната година.
 • Удостоверение за завършен Първи гимназиален етап (придобива се след 10-ти клас и включва изучаваните предмети в 8, 9 и 10 клас, с оценки и хорариуми)

 

* Важно: СПК - трета степен е независим документ и не се влияе от резултатите на ДЗИ.

Вечерно и Задочно обучение

Изпитна сесия задочно

                                                                     Гласувайте           Гласувайте  за нас в:  bg_top_logo18

ВСИЧКИ ПРАВА ЗАПАЗЕНИ BULPROGRESS 2023
error: Content is protected !!