септември 18, 2015

Вечерно училище

индивидуално обучение

 

 • *Обучение във вечерно училище за придобиване на средно образование 

 • *Oбучение във вечерно училище за придобиване на професия и степен на професионална квалификация

 

Прием на ученици:

 • Които не са успели да завършат средно образование в рамките на допустимите срокове или вече са във възраст над регламентираната за съответните гимназиални класове;
 • Които имат навършени 16 години и желаят едновременно да учат и работят;
 • Които желаят да придобият професия в областта, в която работят, за да се квалифицират и да повишат жизнения си стандарт;
 • Които нямат възможност да посещават през деня училище;
 • Които имат степен на инвалидност, СОП или друга причина, поради която не посещават училище, но имат елементарни познания по компютри и могат да се обучават от дома си.

Специалности:

 • "Икономическа информатика", придобива се професия ,,Икономист-информатик".
 • "Организация на хотелиерството", придобива се професия ,, Хотелиер".
 • "Оперативно счетоводство", придобива се професия ,,Оперативен счетоводител".
 • "Спортно-туристически дейности", професия ''Помощник инструктор"

Учебен процес :

Обучението се провежда във  вечерна, задочна или самостоятелна   форма на обучение.

Във вечерната форма учебният процес е устроен по традиционния начин - с присъствия на учениците и посещение на учебните занятия 4 пъти в седмицата от 17,30 ч. Срядата е ден за самоподготовка. Учебното време включва два срока, учебната година е от 15 септември до 30 юни.

Задочно обучение - два пъти в годината се организират очни занятия, в които преподавателите в кратък лекционен курс дават основни насоки по  предметите от учебния план. Учениците се готвят в къщи и се явяват на изпити. Формата е подходяща за лица, които работят на смени и живеят в по-отдалечени квартали или населени места, недалеч от София.

Самостоятелната форма включва самоподготовка и явяване на годишни изпити от учебния план. По всеки от изучаваните предмети учениците имат право на консултации. Учебната година включва две изпитни сесии. Ученикът получава конспект по всеки учебен предмет, насоки и консултации с преподавателя.

Ново: От учебната 2017/2018 стартира приемът на ученици с навършени 16 години в "Електронно училище БУЛПРОГРЕС" по специалност "Икономическа информатика". Приемът е отворен за ученици от цялата страна и ученици, живеещи извън България. Обучението е организирано онлайн. Учениците получават парола за достъп до електронната платформа на гимназията, където имат възможност да посещават виртуална класна стая, видеоуроци, електронна библиотека и по време на сесията да се явяват на електронни тестове от мястото, където се намират. "Електронно училище Булпрогрес" е включено в списъка на иновативните училища на МОН под № 120.

Важно: ЗПУО, Чл. 132. (1) Учениците, успешно завършили ХІІ клас, стават зрелостници и придобиват право да се явят на държавни зрелостни изпити и на държавен изпит за придобиване на професионална квалификация.  (3) Зрелостниците, обучавани по училищен учебен план, който осигурява професионална подготовка, придобиват средно образование след успешно полагане на задължителен държавен зрелостен изпит по учебния предмет Български език и литература и на задължителен държавен изпит за придобиване на професионална квалификация – по теория и практика на професията.

Придобивани документи:

 • Диплома за средно образование, в която влизат оценките от изучаваните през курса на обучение предмети от общообразователна, професионална и задължително-избираема подготовка. Същите формират успеха на ученика. В дипломата се записва професията и специалността.
 • Свидетелство за Трета степен на професионална квалификация. Тази диплома дава право за започване на работа по съответната професия.
 • Стажантска книжка, в която са отразени отработените часове на реални работни места по учебна и производствена практика. Книжката служи като предимство при започване на работа.
 • Удостоверения и сертификати за завършени професионални обучения - получават се ежегодно от учениците за всеки завършен спец курс през учебната година.

* Важно: СПК - трета степен е независим документ и не се влияе от резултатите на ДЗИ.

Bulprogress schools подпомага и насърчава обучението на лица от следните приоритетни групи:

1. Трайно безработни, регистрирани в бюрата по труда;

2. Сираци/полусираци;

3. Родители на деца със здравословни проблеми или малки деца до 3 години, многодетни майки;

4. Хора с физически увреждания, но с право да работят;

5. Ученици със СОП, инвалиди, спортисти и лица със специфични и индивидуални потребности;

6. Живеещи извън столицата/страната ученици над 16 г.

* Записването в съответния клас става, след сравняване на учебните планове.

Вечерно и Задочно обучение
Изпитна сесия задочно

                                                                     Гласувайте           Гласувайте  за нас в:  bg_top_logo18

error: Content is protected !!