септември 18, 2015

Вечерно училище

индивидуално обучение

 

 • *Обучение във вечерно училище за придобиване на средно образование 

 • *Oбучение във вечерно училище за придобиване на професия и степен на професионална квалификация

 

Прием на ученици:

 • Които не са успели да завършат средно образование в рамките на допустимите срокове или вече са във възраст над регламентираната за съответните гимназиални класове;
 • Които имат навършени 16 години и желаят едновременно да учат и работят;
 • Които желаят да придобият професия в областта, в която работят, за да се квалифицират и да повишат жизнения си стандарт;
 • Които нямат възможност да посещават през деня училище;
 • Които имат степен на инвалидност, СОП или друга причина, поради която не посещават училище, но имат елементарни познания по компютри и могат да се обучават от дома си;
 • Kоито поради семейни или социални причини не могат да се обучават в дневнаформа, но имат навършени 14 години.

Топ специалност: "Спортно-туристически дейности", професия ''Помощник инструктор". 

За учебната 2018/2019 година, приемът във вечерното училище ще се осъществява в топ специалност Помощник инструктор по спортно-туристически дейности. Специалността е много приятна за учене, атрактивна и перспективна. Обучението по специалните предмети е свързано с приобиване на знания по планинарство, ориентиране, оцеляване в екстремни условия; запознаване с характеристиките и параметрите на спортните уреди и другите технически средства и аксесоари за провеждането на съответната спортно-туристическа дейност; умения за разработване на индивидуални тренировъчни програми и програми за възстановяване след тренировъчно или състезателно натоварване при различните спортно-туристически дейности, както и за осигуряване на оптимални условия на почивка.  Завършилите лесно се реализират на пазара на труда. Помощник-инструкторът по спортно-туристическа дейност може да работи в спортни и туристически клубове, фитнес зали, спортни федерации, национални спортно-туристически организации, както и да организира свой собствен бизнес.

Придобивани документи:

 • Диплома за средно образование, в която влизат оценките от изучаваните през курса на обучение предмети от общообразователна, професионална и задължително-избираема подготовка. Същите формират успеха на ученика. В дипломата се записва професията и специалността.
 • Свидетелство за Трета степен на професионална квалификация. Тази диплома дава право за започване на работа по съответната професия.
 • Стажантска книжка, в която са отразени отработените часове на реални работни места по учебна и производствена практика. Книжката служи като предимство при започване на работа.
 • Удостоверения и сертификати за завършени професионални обучения - получават се ежегодно от учениците за всеки завършен спец курс през учебната година.

Документи за записване:

 • Свидетелство за основно образование - оригинал;
 • Снимки - 2 броя;
 • Такса за записване - 160 лв.

Годишна такса за обучение:

1 600 лв.

При записване в гимназията се подписва договор с всеки ученик. Таксата за обучение може да се плаща: на цяло, на две, на четири или на шест части или помесечно.

Вечерната форма на обучение е присъствена. Учениците посещават училището всеки ден. Учебните занятия са организирани вечер от 18.00ч. в четири дни от седмицата. Срядата е ден за самоподготовка. Оформянето на срочните и годишните оценки на учениците е с текущи изпитвания и разработване на практически задания по учебна практика.

Важно: Съгласно изискванията на Чл.109.(1) във вечерна форма може да се обучават  само лица, навършили 16 години. (2) По изключение във вечерните училища може да се приемат и лица, навършили 14 години, които поради семейни или социални причини не могат да се обучават в дневнаформа.

* Важно: СПК - трета степен е независим документ и не се влияе от резултатите на ДЗИ.

Вечерно и Задочно обучение

Изпитна сесия задочно

                                                                     Гласувайте           Гласувайте  за нас в:  bg_top_logo18

error: Content is protected !!