септември 18, 2015

Ключови компетентности

Овладяването на задължителните Ключови компетентности е условие за покриване на държавните образователни стандарти

Обучението на учениците в професионалното училище се осъществява по Училище учебен план за съответния клас и година, разработен на основата на Рамков учебен план, утвърден от Министъра на МОН, който включва задължително изучаване на общообразователна и професионална подготовка. 

Общообразователната подготовка се придобива чрез изучаването на общообразователни учебни предмети. Целите, съдържанието и характеристиките на общообразователната подготовка, както и общообразователните учебни предмети по ал. 2 се определят с държавния образователен стандарт за общообразователната подготовка. Въз основа на държавния образователен стандарт за общообразователната подготовка министърът на образованието и науката утвърждава учебни програми по всеки общообразователен учебен предмет за всеки клас, в които се конкретизират компетентностите на учениците като очаквани резултати от обучението. Изключения се допускат за иновативните училища, за които директорът на училището в съответствие с държавния образователен стандарт за общообразователната подготовка може да утвърждава учебни програми за един или повече общообразователни учебни предмети за съответния етап.

Професионалната подготовка обхваща компетентности, необходими за придобиване на професионална квалификация, както и за придобиване на правоспособност за професии, упражняването на които изисква такава, включително за упражняване на регулирани професии. Професионалната подготовка осигурява постигането на държавния образователен стандарт за придобиването на квалификация по професия в двата гимназиални етапа на средната степен на образование.

Професионалната подготовка за всяка професия е обща, отраслова, специфична и разширена и включва обучение по теория и практика на професията. Целите, съдържанието и характеристиките на видовете професионална подготовка се определят в Закона за професионалното образование и обучение.

В края на  Х клас се провежда национално външно оценяване за установяване степента на постигане на компетентностите за съответния етап, определени с държавния образователен стандарт за общообразователната подготовка.  

Основни Ключови компетентности

Общообразователната подготовка обхваща следните групи ключови компетентности:

компетентности в областта на българския език;

умения за общуване на чужди езици;

математическа компетентност и основни компетентности в областта на природните науки и на технологиите;

дигитална компетентност;

умения за учене;

социални и граждански компетентности;

инициативност и предприемчивост;

културна компетентност и умения за изразяване чрез творчество;

умения за подкрепа на устойчивото развитие и за здравословен начин на живот и спорт.

                                                                     ГлаГласувайте за нас в:  bg_top_logo18

ВСИЧКИ ПРАВА ЗАПАЗЕНИ BULPROGRESS 2023
error: Content is protected !!