септември 18, 2015

Дистанционно обучение

Дистанционното обучение - модерна образователна технология

Съвременните технологии дават предимство на дистанционната форма на обучение. Тя е предназначена за лица, които нямат възможност да посещават присъствените форми на учебните занятия, но считат, че с насоките и материалите, които ще получават по време на курса от преподавателите ще могат да се справят и да повишат квалификацията си, независимо от отдалечения достъп на учебния център. Интерактивното взаимодействие между преподаватели и курсисти се осигурява от интегрирана образователна среда за дистанционно обучение посредством самостоятелен комуникационен канал и съвременна информационна и комуникационна техника. Дейността на направлението се реализира от екип специалисти.

Дистанционната форма на обучение е регламентирана в ЗПУО - Чл. 113.  Тя може да се организира за обучение в класовете от V до ХІІ включително за:

 1. ученици, които по здравословни причини, удостоверени с медицински документ, издаден от съответната експертна лекарска комисия, определена в Закона за здравето, не могат да се обучават в дневна форма;
 1. ученици със специални образователни потребности;
 2. ученици с изявени дарби;
 3. ученици, които поради семейни причини пребивават трайно на територията на друга държава и не могат да посещават училище на нейната територия.

В дистанционна форма не може да се организира обучение за придобиване на професионално образование.

Дистанционната форма на обучение се осъществява чрез средствата на съвременните информационни и комуникационни технологии и включва дистанционни учебни часове, самоподготовка, текуща обратна връзка за резултатите от обучението и присъствени изпити за определяне на срочни или годишни оценки по учебните предмети от училищния учебен план.

За обучението в дистанционна форма ученикът самостоятелно си осигурява необходимите технически и технологични средства.  Учениците, записани в Електронно училище Булпрогрес получават индивидуален код за достъп до онлайн  платформата, чрез която стават реални участници в учебния процес.

В on line платформата ще имате достъп до:

 • материалите, свързани с предметите, които трябва да изучавате;
 • календар, съдържащ най-важните дати по време на курса на обучение;
 • чат, чрез който може да се свързвате с ваши колеги и преподаватели;
 • виртуална класна стая, където ще бъдете канени от преподаватели за консултации. 

В on line платформата ще може да:

 • теглите материали;
 • работите в екип с Ваши колеги по общи проекти;
 • полагате онлайн тестовете;
 • участвате в специализиран форум с вашите колеги.

Вход в платформата за дистанционно обучение в Bulprogress schools                                                  Глас

                                                                     Гласувайте          Гласувайте за нас в:  bg_top_logo18

ВСИЧКИ ПРАВА ЗАПАЗЕНИ BULPROGRESS 2023
error: Content is protected !!