декември 15, 2022

Форми на обучение

ФОРМИ НА ОБУЧЕНИЕ

1.ЗПУО регламентира и ЧПГ „Булпрогрес“ има разрешение за следните форми на обучение:

Чл.106.(1)Формите на обучение са:

1.дневна;

2.вечерна;

3.задочна;

4.самостоятелна;

5.дистанционна;

Чл. 108. (1) Обучението  в дневна, вечерна и задочна форма се организира в паралелки и групи.

(2) Обучението в самостоятелната форма се организира за отделен ученик.

(4) Обучението във вечерна форма за учениците със специални образователни потребности може да се осъществява и по индивидуален учебен план, разработен въз основа на съответния рамков учебен план за вечерна форма.

Чл.110.(1)В задочна форма може да се обучават само лица, навършили16години.

(2)Задочната форма на обучение включва учебни часове, самостоятелна подготовка и полагане на изпити за определяне на годишна оценка по учебните предмети от училищния учебен план.

(3)Обучението  в задочна форма се провежда по училищен учебен план, разработен въз основа на съответния рамков учебен план за задочна форма.

Чл.112.(1)В самостоятелна форма може да се обучават:

1. ученици в задължителна училищна възраст, които по здравословни причини, удостоверени с медицински документ, издаден от съответната експертна лекарска комисия, определена в Закона за здравето, не могат да се обучават в дневна форма;

2. ученици в задължителна училищна възраст по желание на ученика или родителя, по реданачл.12,ал.2;

3.ученицисизявенидарби;

4.лица,навършили16години.

(3)Самостоятелната форма включва самостоятелна подготовка и изпити за определяне на годишни оценки по учебните предмети от училищния учебен план.

(4)Присамостоятелнаформанаобучениесеприлагаучилищниятучебенпланзадневнаиливечернаформа.

(5) Ученицитепоал.1, т.2, които се обучават в самостоятелна форма по желание на родителите и непостигнат необходимите компетентности в съответния клас, продължават обучението си при спазване на изискванията на този закон в друга форма на обучение по чл. 106, препоръчана от екипа за подкрепа за личностно развитие.

(6) Самостоятелната форма на обучение за учениците по ал.1, т.2 се организира след решение на експертна комисия, създадена към регионалното управление на образованието.(7) За провеждането и организацията на самостоятелната форма на обучение за учениците по ал. 1, т.2 в съответствие с изискванията на този закон се осъществява контрол на всеки учебен срок от експертната комисия към регионалното управление на образованието по ал.6. В комисията задължително участва представител на Агенцията за социално подпомагане. 

Чл. 113. (1) Дистанционна форма може да се организира за обучение в класовете от V до ХІІ включително за:

1. ученици, които по здравословни причини, удостоверени с медицински документ, издаден от съответната експертна лекарска комисия, определена в Закона за здравето, не могат да се обучават в дневна форма;

2.ученици със специални образователни потребности;

3.ученици с изявени дарби;

4. ученици, които поради семейни причини пребивават трайно на територията на друга държава и не могат да посещават училище на нейната територия.

(2) По изключение, когато ученикът е на лечение в чужбина за период над 30дни,

Дистанционна форма може да се организира за обучение и в класовете от І до ІV включително. (3) В дистанционна форма не може да се организира обучение за придобиване на професионално образование.

(4)Обучението в дистанционна форма се провежда по училищен учебен план, разработен въз основа на съответния рамков учебен план за дистанционна форма.

2. През учебната 2023-2024 година обучението в ЧПГ „Булпрогрес“ се осъществява в самостоятелна форма чрез алтернативна технологична образователна среда за включване с отдалечен достъп до платформа „Електронно училище“. Учениците се приемат за обучение при спазване изискванията на ЗПУО, училищните Правила и Процедура за прием и обучение и се одобряват от ПС.

ВСИЧКИ ПРАВА ЗАПАЗЕНИ BULPROGRESS 2023
error: Content is protected !!