януари 12, 2017

Училищни документи

     

Училищни документи по чл.263 от ЗПУО

2016-та е годината е белязана с един важен знак за образователната реформа в България – приетият  Нов Закон за предучилищното и училищно образование /ЗПУО/. Новите предизвикателства пред традиционните образователни модели и традиционните форми на общуване са продиктувани от динамично променящите се обществени отношения и скоростното навлизане на информационните и комуникационни технологии в човешкия живот. Всяко българско училище е изправено пред алтернативата да се развива като съвременна конкурентноспособна образователна институция, на която целите и резултатите от ученето са подчинени на новите образователни стандарти, обвързани с условията и процесите за тяхното постигане.

През периода 2019-2021 година пандемията COVID-19 постави училищата пред ново предизвикателство, което наложи предприемане на бързи и адекватни мерки за обучение в нова, високотехнологична и благоприятна оразователна среда.

Основни моменти в ЗПУО:

 Образованието е национален приоритет, изцяло  ориентиран към интересите и мотивацията на учениците;  Повишена е автономията на училищата.

 Регламентирано е приобщаващото образование чрез центрове и подкрепа за личностно развитие – обща и допълнителна.

 Създават се нови институции: Центрове за подкрепа на личностното развитие; Защитени и средищни детски градини;  Обединени училища; Иновативни училища.

 Въвеждат се държавни образователните стандарти с конкретни  цели и резултати.

 Предефинирана е  училищната подготовка.

 Неформално обучение и информално учене – отворена е схема за валидиране на компетентности.

 Оптимизирани са формите на обучение, с цел повече възможности за достъп и превенция на отпадането.

 По отношение на учебниците е дадена  свобода за избор на неограничен брой с първостепенна роля на учителя.

 Въведена е система за управление на качеството, която включва:  Вътрешна система за управление на качеството  и Национален инспекторат по образованието.

ОБРАЗОВАТЕЛНАТА СТРУКТУРА  в ЗПУО:

I-IV клас Начален етап

V-VII клас Прогимназиален етап

VIII-X клас Първи гимназиален етап

XI-XII клас Втори гимназиален етап

УЧИЛИЩАТА…

С влизането в сила на ЗПУО  автоматично продължават дейността си като: • общински специални детски градини = общински детски градини • прогимназии = основни училища • средни общообразователни училища = средни училища • оздравителни училища = средни училища • ДГ и училища с чуждестр. участие = държавни ДГ и училища по межд. договор с влизането в сила на ЗПУО (1.08.2016 г.) държ. ПФГ към МЗ стават общински ПФГ.

до 1.08.2017 г.: • помощни училища – ДЦСОП или ОЦСОП • частни ДГ и училища се привеждат в съответствие – до 1.8.2017 г.;

 до 1.9.2017 г. подават заявление за продължаване на дейността си;

от учебната 2016-2017 г. професионалните колежи не са институции в системата на ПУО;

 от бюджетната 2018 г. ще има субсидия за частни училища.

ВСИЧКИ ПРАВА ЗАПАЗЕНИ BULPROGRESS 2023
error: Content is protected !!