януари 12, 2017

Стратегия за развитие

Стратегия за развитие на ЧПГ „Булпрогрес“ разработена по БДС стандарт

СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ на ЧПГ“БУЛПРОГРЕС‘“

 ПЕРИОД 2020 / 2024 ГОДИНА

Актуализация 2023/2024 година

УТВЪРДИЛ,

Директор на ЧПГ“Булпрогрес“:  /п/

                                                    /Маргарита Илиева/

Стратегията за развитие на ЧПГ“Булпрогрес“ гр. София, е приета на заседание на Педагогически съвет с Протокол №.1/19.09.2023г. и е утвърдена със Заповед № РД29/20.09.2023.

ПРИЛОЖЕНИЯ:

 ПРИЛОЖЕНИЕ 1: „Организационна структура“

ПРИЛОЖЕНИЕ 2: „План за действие и финансиране“

ПРИЛОЖЕНИЕ 3: „Системна политика по управление на качеството“

ПРИЛОЖЕНИЕ 4: „Стратегия и мерки за управление на риска“

ПРИЛОЖЕНИЕ 5: „Запознати“

 

I.УВОД

Настоящата Стратегия определя актуалните цели, начините за реализирането им, очакваните от тях резултати за четиригодишен период от развитието на образователната институция Образователната институция, чрез оптимизиране и обновяване на технологиите, внедряване на иновации в методите, средствата и организацията на дейностите съобразно принципите на Европейската общност, Националните рамки и насоки от ЗПУО, ДОС, приоритетите на МОН и на РУО, на Общинската стратегия за развитието на образованието в община  Столична и район „Красна поляна“ и от спецификите на функционирането на образователната институция.

В стратегията са заложени ефективното лидерство, развитието на персонала в съответствие с изискванията за постигане на ефективен образователен процес, за постигане на устойчиви резултати по отношение на знания, умения, възпитание и социализация на обучаемите, като в центъра на процеса на образование, възпитание и социализация е поставен ученикът с неговите, заложби, интереси и потребности. Интересите на останалите участници в образователно-възпитателния процес, са подчинени на основната цел: осигуряване на равен достъп и  качествено образование на всеки ученик. Важна роля за изграждането на личността – ученикът, имат не само учителите, но и доброволното и обвързващо сътрудничество между образователната институция, родителите, обучаемите и социокултурната общност.

Стратегията начертава бъдещи действия по посока на очаквания резултат, търси вътрешни ресурси и потенциални възможности. Определя условията и характера на дейностите, очертава вероятните трудности, установява принципите на ръководство.

Стратегията е продиктувана от динамиката на социално-икономическите процеси и очакванията на обществото за по-високо качество на образователната и възпитателната дейност. Това налага в училищната общност необходимостта от промяна и превръщане на образователната институция в организатор, създаващ условия за ефективно разпределение на отговорности, включване и изявяване на всеки като лидер, условия за професионален диалог, сътрудничество и обмяна на знания и опит, личностно развитие на учениците, чрез формиране на ключови компетентности и способности за самостоятелно усвояване на знания в училищната общност.

Стратегията формулира целите за развитие на образователната институция и очертава основните мерки за тяхното постигане, дефинира проблеми и възможности за подобряването и доизграждането им, в зависимост от разрастващата необходимост за устойчиво развитие.

Стратегията за развитие е разработена на база целите по качеството и изискванията по ЗПУО, с приложими ДОС, има определена идентичност, приложена на база  контекста, в който функционира образователната институция. Изградена е система за обезпечаване на високо образователно ниво, в която образователните политики, са организирани около четири фундаментални въпроси, разгледани в концептуалната рамка на образователната институция:

-„Знаещи и конкурентноспособни ученици“;

-„Обучаване на ученици в технологична образователна среда“;

-„Работим заедно в името на учениците“;

-„Качеството преди всичко“.

Прилагат се четири типа обучение: „Да се научим да знаем“, „Да се научим да правим“, „Да се научим да живеем заедно“ и „Да се научим да бъдем.“

Спазени са ключовите послания, определени с меморандум в ЕС, а именно: нови умения за всички; инвестиции в човешки ресурси; иновации в процеса на преподаване и учене; оценяване знанията на емпирично и рефлексивно равнище; информация и ориентиране; образование по-близо до дома. Образователните политики, заложени в образователната институция, обхващат не само тази част от образованието, която разглежда знанията, но си поставя като цел в обучаемите да придобият умения, възпитание, социализация, да се повиши интелигентността на учениците – емоционална и социална.

ІІ.  НОРМАТИВНА ОСИГУРЕНОСТ НА СТРАТЕГИЯТА ЗА РАЗВИТИЕ:

Стратегията за развитие на училището се основава на приоритетите, целите и стандартите, заложени в следните документи:

 • Конституция на Република България.
 • Стратегическа рамка за развитие на образованието, обучението и ученето в Република България (2021 – 2030).
 • Национална програма за развитие БЪЛГАРИЯ 2030.
 • Стратегия на европейския съюз за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж „Европа 2020“.
 • Стратегия за развитие (2020-2030).
 • Стратегическа рамка за развитие на образованието, обучението и ученето в република България (2021 – 2030).
 • Конвенция на ООН за правата на детето.
 • Закон за закрила на детето.
 • Закон за предучилищно и училищно образование и прилежащите ДОС.
 • Европейска квалификационна рамка за учене през целия живот (ЕКР).
 • Национална квалификационна рамка на Република България.
 • Насоки на МОН, за работа на системата на училищното, в условията на COVID-19.
 • Други нормативни документи, национални и международни, засягащи развитието на образованието.

Настоящата Стратегия за развитие е разработена на основание чл. 263, ал.1, т.1 от ЗПУО и обхваща периода от 2020 до 2024 година, като се актуализира на две години или при необходимост.

В унисон с посочените документи в центъра на образователния процес  се поставя ученикът с неговите заложби, интереси и потребности.

 

III.АНАЛИЗ/АНАЛИЗ НА СРЕДА (PEST):

 

1.АКТУАЛНО СЪСТОЯНИЕ

Общо описание на среда: образователната институция се намира на територията на град София, с адрес на управление: град София, ул.“Суходолска“№13. Практическото обучение в реална работна среда се осъществява във фирма-партньор по специалност „Организация на хотелиерството“ и специалност „Хотелиер“.

Кратки исторически данни: ЧПГ ,,Булпрогрес” е основана през 1996г. През учебната 2017/2018 година управленският екип на гимназията създава иновативно „Електронно училище“ за обучение на ученици от самостоятелна форма по чл.112 от ЗПУО чрез платформа за подпомагане на тяхното обучение. „Електронно училище Булпрогрес“ е включено в списъка на иновативните училища на МОН под №120, ДВ бр.60/25.07.2017г.

Училищния екип на гимназията има сериозен опит в работата по проекти, като сред най-мащабните са:

 1. ОП „РЧР“ Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG 051РО001-3.3.03 „Училищни и студентски практики“ 2010/2011 Проект: „Инвестирането в нови практически знания и умения у обучаемите – фактор за адаптация и професионална реализация в бъдещето“

Партньори:

 1. Хотел „Самоков“ **** АД к.к. Боровец
 2. Хотел „Лион“*** София

Компонент 1: Практики за ученици в реална работна среда

Целева група по проекта бяха учениците от ЧПГ „Булпрогрес“ от 9 до 11 клас вкл. на възраст 15-18 години изучаващи специaлности „Организация на хотелиерството“ и „Икономическа информатика“.

Основни дейности бяха:

1.Обучение на преподавателите от гимназията за работа с модерно оборудване и технологии при партньорите.

2.Разработване на програми по учебна практика за модулно обучение с иновативни образователни технологии по „Технология на хотелиерското и ресторантьорско обслужване“ и „Информационно обслужване в хотел“ ;

3.Провеждане на практика в реална работна среда с учениците при партньорите и сертифициране на учениците – реализиране на стажантска програма и обучение със специализиран софтуерен продукт „Фиделио”. За първи път бе демонстрирано запознаване с продукта от ментор с отдалечен достъп.

 1. Партньор по програма ,,ФАР” ЕС

BG 2004/016-711.11.01-1.042

ВО: хотел ,,Самоков – Боровец” АД

Human Resources Development and Promotion of Empoloyment Project Grant Scheme

от 01.06.2007г

до 31.03.2008г

1.Обучение на безработни лица с цел насърчаване създаването на нови работни места и развитие на пазара на труда, насърчаващ включването;

2.Обучение на зает персонал с иновативни методи и образователни технологии с цел повишаване квалификацията на работещите в хотела.

В област София, както и на територията на страната, ЧПГ “Булпрогрес“  е единствената образователна институция, която успява, чрез специфичната си и уникална образователна услуга, да привлече отпаднали ученици от образователна среда. Приложения индивидуален подход и експертиза на педагогическите специалисти, модулира нежеланието на обучаемите да учат в желание за развитие. Нашите ученици постигат високи образователни резултати и ефективно се позиционират на пазара на труда.

Въпреки, че в последните години се наблюдава тенденция към намаляване броя на обучаемите в професионалните училища за сметка на езиковите, след въвеждане на иновацията, в ЧПГ“Булпрогрес“  се очертава ясна тенденция към увеличаване на броя на учениците, желаещи да се обучават в самостоятелна форма по специалност „Организация на хотелиерството“.

През учебната  2022-2023 година  в гимназията се обучават 102 ученика, от приетите за тази учебна година 35 ученици, 20 се обучават в  първи гимназиален етап и 15 във втори. Всички са приети в специалност „Организация на хотелиерството“. Образователната институция обхваща изключително голям периметър на обучаеми, не само от общината, но от цялата страна и от чужбина – предимно пребиваващи на територията на ЕС и 6 ученика извън ЕС.

2.Иновация

В периода 2018-2022г.  поетапно се внедрява платформа за подпомагане обучението на учениците от самостоятелна форма с многофункционален интерфейс като гъвкав инструмент за алтернативно обучение с високо качество, включващ:

– авторски метод за интерактивно учене от разстояние, с опция за  усъвършенстване чрез обратната връзка от ученици, родители и учители;

– електронна библиотека с насочващи материали по всеки предмет;

виртуална класна стая за ефективно взаимодействие между ученици и учител в реално време; след затваряне на стаята, в платформата се остава видеозапис на консултацията по всеки предмет, който е с непрекъснат достъп до учениците по всяко време на денонощието;

-система за онлайн проверка и оценка на знанията; тази система беше успешно апробирана за първи път по време на пандемията с COVID-19;

Внедряването на платформата бе подчинено на главната училищна цел да се предостави още една възможност за намиране на решения за интегриране в образователната система на преждевременно напуснали лица, застрашени от социално изключване и повишаване на тяхната успеваемост.

Колективът внедри нова и различна организация за обучение на учениците, учещи в самостоятелна форма, а именно: „Електронно училище” – онлайн платформа като модерна  образователна технология, базирана на иновативни методи и иновативни  елементи  по  отношение  на  организацията  и  съдържанието  на  обучението:

С цел повишаване качеството на образование и успеваемостта на учениците, екипът  успя да   приложи успешно през изтеклите няколко години  следните иновативните елементи:

1) обучение от разстояние – процес на непрекъснато подпомагане на учениците от самостоятелна форма на обучение в подготовката им за полагане на годишни изпити. Различното е, че обучаемите са реални участници в учебния процес, защото училището осигурява тяхната качествена подготовка  чрез видео уроци; ефективна комуникация,   достъп до материали;  електронно изпитване;   проектно учене и иновативни практики. Предимство е възможността да се учи от всяка точка в страната, развиват се дигитални компетентности и умения за учене.  Тази функционалност е полезна за хора, отпаднали от училище (сега или преди години), които срещат трудности при организиране на времето за подреждане на учебните си ангажименти.

Организирана е  нова  и  усъвършенствана  система за  управление,  обучение  и  осигуряване на благоприятна образователната среда.

2) платформа „Електронно училище” с многофункционален интерфейс като модерно и ефективно решение за позициониране на:

електронна библиотека осигуряваща достъп на учениците до лекции, учебници, специализирана литература, тестове, казуси, новости,  чат;

виртуална класна стая – интерактивно пространство за обучение в реално време  с технология за конферентна връзка; симулира се реална учебна среда, в която участниците взаимодействат с преподавателя. Внедрява се като решение за преподаване на живо с преподаватели от висок клас, практици и новатори в съответната професионална област;

електронен тест – многократна онлайн проверка и обективна оценка на знанията, като тренинг за годишните изпити;

усъвършенстване  информационния мениджмънт, чрез установяване на постоянна обратна връзка с родителите на непълнолетните ученици, бърз  информационен трансфер учител-ученик, удобна комуникация  училище-бизнес;

– Използване на нови методи на преподаване

– Изгражданата интерактивна образователна среда, позволяваща работа с технологиите, осигурява по-практическо изучаване на теорията. Включването на преподаватели от бизнеса в обучителния процес неминуемо изисква прилагането на иновативни методи, гарантиращи висока успеваемост на учащите и приложимост на знанията в работна среда.

3)Основният подход, които предстои да използват учителите през следващите години е „учене чрез действие”, базиран на научно-изследователски и проектни методи, провеждане на ,,изнесени обучения” и симулативни сесии в среда на бизнеса. Платформата позволява менторите да възлагат   експерименти и творчески задачи на учениците, които  самостоятелно или в екип да търсят решения.   Например –  работейки с реален софтуерен продукт да решават счетоводни задачи, да правят хотелски резервации или да програмират.

В началото на създаване на платформата усилията бяха фокусирани върху 11 и 12 клас – 10 ученици, обучавани в самостоятелна форма, 10 учители, обединени в 4 предметни области: БЕЛ, английски език, ИТ и професионална подготовка и 3 родители. Продължителността на иновацията в първоначалния й замисъл – внедряване на основните й елементи в рамките на първите две години е изпълнена, но действието на нейния мултипликационен ефект се разраства през следващите. Проектът е изпълнен успешно. Налице е внедрена платформа с нарастваща активност на ученици и учители, с опция за усъвършенстване на нейната функционалност през следващите години.

В периода на стратегическото планиране 2020-2024г. гарантираме устойчивост чрез качествени и количествени показатели:

– Иновативна учебна среда и подходи, гарантиращи поддържане на благоприятна среда за усвояване на знания и умения в обучаемите;

-Ефективна дейност на методически обединения и разширяване професионалните връзки между учителите и бизнеса;

-Контрол над учебния процес;

-Разширяване на комуникацията с други училища и бизнеса, създаване на виртуални мрежи;

-Нарасналият брой привлечени ученици и реализирани на трудовия пазар;

-Нарасналият брой специалисти, въвлечени в обучението.

През 2019г. директора и управленския училищен екип е награден с приз ,,Иноватор в образованието“ от РУО София-град за  успешно внедрена и реализирана нова и различна организация за обучение на учениците, учещи в самостоятелна форма, а именно: собствена онлайн платформа като модерна  образователна технология с широк спектър от функционалности, базирана на иновативни методи на преподаване и обучение в интерактивна образователна среда, превръщаща учениците от самостоятелна форма в реални участници в учебния процес, което им дава възможност за непрекъснато виртуално посещение на училището. 

Целта на платформата е да мотивира учениците за интегриране в интерактивен  учебен процес, чрез който в удобно за тях време могат да се включат от различни точки в страната и чужбина, за да бъдат обучавани пред алтернативата за самоподготовка.  От друга страна платформата е полезна, защото подпомага в процеса на учене и усвояване на знания  по-широк кръг ученици, които  могат да се ползват от нейните ресурси и удобства, особено при възникване на други непреодолими или форсмажорни обстоятелства, възпрепятстващи посещаването на училище (СОП, трайно боледуване, местоживеене на семейството извън страната, чести пътувания на родителите и др.).

Ставайки ученик в електронното училище на ЧПГ „Булпрогрес“, всеки учащ получава персонален акаунт, който му осигурява непрекъснат достъп до информацията, необходима за нормално и безпрепятствено протичане на учебната година (без да се налага да посещава училището и да чака пред кабинети за конспекти, програма, указания и др.). Платформата е позиционирана в сайта на гимназията и функционира като абсолютно самостоятелна open-source система за e-learning, базирана е на популярната Moodle, ползвана от водещите световни университети, адаптирана към конкретните потребности на учениците от СФО. Платформата разполага с огромен обем от информация, която може да се ползва по всяко време, подредена по начин, достъпен и лесен за намиране. Денонощно на разположение на учениците са: учебен план на съответния клас и специалност, графика на изпитните сесии и конкретни насоки за начина на обучение. По всеки предмет от учебния план има конспект с препоръчителна литература, учебен ресурс – лекции и видеоуроци, насоки и указания за изпита, виртуална библиотека и класна стая. В помощ на учениците се провеждат онлайн консултации с преподавателите. Още в началото на учебната година учениците и техните родители знаят по какъв учебен план ще учат, как ще бъдат изпитвани и по кое време ще се провеждат изпитите им. Това улеснява значително двустранния процес учител-ученик, пести средства и време и на двете страни. Навременно дадената информация за графика на изпитите позволява на учениците и техните родители, живеещи извън столицата и в чужбина да могат още в началото на учебната година да планират отпуските си и съответно пътуването си за явяване на присъствените изпити.

В образователната институция се обучават ученици от широк възрастов диапазон от 14–55 години. Не се допуска подбор по пол, етническа, религиозна и социална принадлежност или по друг диференциращ признак. Зачитат се Конвенцията за правата на детето, Законът за закрила на детето и Конституцията на Република България.

През своята 26-годишна история в гимназията се обучават и възпитават хора, успешно реализирали се в различни професионални области. Образованието и възпитанието, получени в училището, дават солидна основа за тяхното професионално и духовно развитие и утвърждаване.

Физически гимназията се помещава в самостоятелна двуетажна с голям озеленен двор с физкултурна площадка, отговаряща на изискванията към строежите по чл.169 от ЗУТ. На първия етаж се намират три класни стаи, директорски кабинет, канцелария, лекарски кабинет, съблекалня и тоалетни. На втория етаж има две класни стаи, компютърен кабинет и тоалетни.

Осигурена е достъпна и безопасна архитектурна среда. Физическите елементи на образователната среда – шум, осветление, температура, визуални, звукови сигнали, инфраструктура и комуникации са съобразени с изискванията на Наредба №24/2020г.

В сградата на гимназията е осигурено видеонаблюдение.  Във всяка стая има лаптоп, чрез който се осъществява двустранно видеонаблюдение и запис по време на провежданите годишни изпити с учениците от с.ф.о.

Обучението е обезпечено със съвременни технически средства – мултимедийни проектори, интерактивна дъска, интернет, компютри, лаптопи, таблети, техники за размножаване, разнообразни мотивиращи техники и подходи, които провокират интереса на учениците и пораждат у тях желание за активна работа в процеса на обучение.

Гимназията разполага със съвременна материална база, квалифициран преподавателски екип, създаващи условия за повишаване ефективността на обучението, както и качеството на образователния процес на основата на иновационно мислене, чрез промяна на педагогическите технологии.

Внедрената в гимназията платформа „Електронно училище“ е ярък пример за иновативна технологична среда, която предоставя алтернатива за включване в образователния процес на различни социални категории, новост, която не само привлича, но и повишава успеваемостта на учениците чрез ресурсната си обезпеченост и възможностите за социално включване и комуникация.

Интерактивната среда   предразполага за учене на широк диапазон социални групи. В помощ на учениците са осигурени 20 лаптопа и 10 таблета.

Образователната институция е призната в общността и нагласите по отношение на дейностите на институцията се зачитат, уважават и са признати като еталон за високо качество на предлаганата образователна услуга. Гимназията осъществява сътрудничество със заинтересованите страни за постигане на съответствие на образованието с потребностите на пазара на труда.

Освен придобиване на практически ориентирани знания и умения, развиване на творческо и критично мислене, образователната институция възпитава учениците в отговорност и умения за решаване на проблеми, в гражданска ангажираност.

Оборудването и обзавеждането на помещенията и целият материален ресурс на гимназията е достатъчен за покриване на ДОС за физическа среда и гарантира качеството на образователния процес. Изградената в гимназията физическа среда отговаря на изискванията на ДОС по чл.22 ал.2 т.12 от ЗПУО и е оптимизирана още при лицензиране на гимназията.

Партньори на Образователната институция са: Хотел „Лион“*** град София и външни и вътрешни образователни сайтове.

В Образователната институция се прилага  училищна политика, насочена към постигане на високо качество в образованието чрез ефективна съвместна работа на заинтересованите страни в условията на позитивна и благоприятна технологична образователна среда.

В изпълнение на прилаганите образователни политики в ЧПГ “Булпрогрес“ се спазва изискване за поддържане на благоприятна среда, високи постижения и качество на образователната услуга. За постигане на устойчива резултатност,  определената рамка за дългосрочно развитие на образователната институция е фактор за гарантиране, създаване и поддържане на съвременна среда, с интегрирани в нея образователни технологии за възпитание, социализиране, обучение и отглеждане на деца и ученици. Осигуряване на среда за постигане на резултати, осъществяване на дейности, с достатъчни технически и технологични условия за организиране и провеждане на образователен процес, обучение, възпитание и социализация на обучаемите.

Достигане до съответствие с изискванията за благоприятна „Образователна среда“ съгласно Закона за предучилищното и училищното образование (ЗПУО) е съвкупност от условия, фактори и елементи, гарантиращи ефективно протичане на образователния процес и активно взаимодействие на всички заинтересовани страни за постигане на устойчивост при функционирането на системата на предучилищното и училищното образование.

Целта на ръководния екип на ЧПГ “Булпрогрес“ през периода на стратегическото планиране е изграждане на нова, модерна, технологична образователна среда за учениците, обучавани в самостоятелна форма чрез внедряване в образователния процес на иновативна платформа „Електронно училище“, насочена към повишаване качеството на образованието и постигане на по-висока успеваемост чрез алтернативен начин за обучение  на учениците от самостоятелна форма, навършили 16 години.

Иновацията на ЧПГ “Булпрогрес“ се състои в създаване на технологична образователна среда, благоприятстваща и подпомагаща обучението на учениците, особено, когато става дума за хора, които са били откъснати от образователния процес.

Нейното внедряване  допринесе за:

– интегриране в образователната система на отпадналите от училище да придобият конкурентни професии с предприемачески знания, умения и компетентности в т.ч. възрастни, СОП от различни точки в страната;

-обхващане на лица, избрали едновременно да учат и работят;

-привличане на талантливи и даровити деца, чиито приоритети са свързани с реализиране в различни области на науката, спорта и духовната сфера;

-привличане на деца, чиито родители живеят и работят в чужбина, изправени пред риска да прекъснат образованието си по семейни причини, на които се дава възможност да завършат образованието си в българско училище.

Различното и специфичното в технологичната образователна среда на „Електронно училище Булпрогрес“ е, че обучаемите са реални участници в учебния процес, защото училището осигурява тяхната качествена подготовка  чрез видео уроци; ефективна комуникация,   достъп до материали;  електронно изпитване;   проектно учене и иновативни практики. Предимство е възможността да се учи от всяка точка в страната, развиват се дигитални компетентности и умения за учене.  Тази функционалност е полезна за хора, отпаднали от училище (сега или преди години), които срещат трудности при организиране на времето за подреждане на учебните си ангажименти. 

Организирана е  по  нов  и  усъвършенстван  начин  управлението,  обучението  и  образователната среда.

Целта е да се предостави още една възможност за намиране на решения за интегриране в образователната система на преждевременно напуснали лица, застрашени от социално изключване и повишаване на тяхната успеваемост.

Учебната среда на гимназията предоставя културна и физическа среда, създадена между учителите и учениците. ЧПГ “Булпрогрес“ прилага иновативен подход при учене, като ученикът излиза от общоприетата среда и училището предоставя възможности за усвояване знания и умения на учениците в достъпна, чрез електронни ресурси класна стая и възможност да  придобива практически умения, в реална работна атмосфера.

В този случай учебната среда включва:

-пространства за дистанционно обучение, в които учителите и учениците не са физически заедно: у дома, в офис, онлайн пространства за сътрудничество;

-начина, по който различните подходи за обучение, включително оценяването, се съчетават заедно с други процеси за управление на обучението;

-учителят като основен фасилитатор, който създава подкрепящи учебни среди заедно с останалия персонал в училището, съответните външни специалисти и родителите;

-участие на учениците, особено що се касае до чувството им за безопасност, креативност и благополучие.

В гимназията е изградена система за обезпечаване на високо образователно ниво, в която образователните политики, са организирани около четири фундаментални въпроса:

-„Знаещи и конкурентноспособни ученици“;

-„Обучаване на ученици в технологична образователна среда“;

-„Работим заедно в името на учениците“;

-„Качеството преди всичко“.

IV.ПАРАМЕТРИ ПО СПЕЦИФИКА НА СРЕДАТА:

 1. Общо описание на средата

ЧПГ „Булпрогррес“ се помещава в двуетажна сграда, находяща се в град София, ул“Суходолска“ №13 в район „Красна поляна“

Благоприятната училищна среда влияе позитивно не само върху нагласите на учителите и учениците, но и върху цялостното протичане и качество на учебния процес. Преобладаващата атмосфера на добронамереност и толерантност, училищната култура и микроклимат в гимназията се отразяват на всичко, което се случва в училището. В ЧПГ“Булпрогрес“ е изградена положителна образователна среда, посредством прилагане на  успешни техники и модели на работа:

-качествен подбор на преподавателите, базиран на умението им да общуват с по-големи ученици и възрастни хора, откъснати за дълъг период от образователния процес;

-включване на ученици и родители с цел поддържане на ясна и открита комуникация и избягване на всякакви недоразумения и отрицателни сблъсъци, породени от недоверие и излишна отбранителност; допитване до тяхното мнение и събиране на обратна връзка относно различните аспекти на училищния живот;

-отбелязване на личните постижения на учениците;

-създаване на училищни правила, които изграждат ценности чрез училищния Етичен кодекс и Правила за обучение в с.ф.о.;

-ангажиране на учениците с дейности, които ги развиват – разработване на курсови проекти, решаване на казуси в екип и т.н.;

-насърчаване на учителите да изпробват и внедряват нови методи и добри практики за преподаване;

-стимулиране професионалното развитие на учителите;

-стимулиране работата на учениците за разучаване и прилагане в обучителния процес на специализирани софтуерни продукти и програми и приемане на съвременните компютърни като средство за учене и придобиване на нови знания, а не като средство за игра и забавление;

-превръщане на домашната обстановка (на работното място) с отдалечен достъп до училищната платформа в оптимална непрекъсната възможност за учене в удобно за учениците време, от всяка точка на страната и света в благоприятна училищна среда „извън физическото местонахождение на гимназията“;

-екипност – обединяване на взаимодействащите страни около общите цели за изграждане на позитивна и благоприятна образователна среда посредством подобряване функционалностите на електронната платформа и провокиране интереса на учениците към учене.

2.Специфика на средата:

Специфичното, уникалното и различното на ЧПГ“Булпрогрес“  е изграждането на нова, модерна, технологична образователна среда за учениците, обучавани в самостоятелна форма чрез внедряване в образователния процес на иновативна платформа „Електронно училище“, насочена към повишаване качеството на образованието и постигане на по-висока успеваемост чрез алтернативен начин за обучение  на учениците от самостоятелна форма, навършили 16 години. Тази среда дава възможност на учениците да се включват в образователния процес от всяка точка на света, по всяко време на денонощието и най-вече в удобно за тях време. Платформата е позиционирана в сайта на гимназията и учениците, чрез лични пароли имат непрекъснат достъп до нея, т.е. до учебен ресурс, което пести време, особено на хората, които са избрали да учат и работят едновременно. Това е и една от най-силните страни на Електронното училище, защото чрез нея „позитивната и благоприятна училищна среда се пренася у дома“ (в къщи, в офиса, в хотела, там където ученикът се чувства комфортно, без да бъде задължаван да влиза в клас в определен час. Учениците от с.ф.о са облагодетелствани, тъй като средата им предоставя ресурс, чрез който се организира и  подпомагаща обучението им, дава им се възможност за бързо навлизане и адаптиране към учебните предмети, особено, когато става дума за хора, които са били откъснати от образователния процес. Друг позитив е безплатното предоставяне на достъп до образователния сайт „Уча се“, с който гимназията си партнира, откъдето учениците могат да слушат/гледат многократно всеки урок, да го върнат колкото пъти е необходимо, да се упражняват и да задават въпроси на нашите преподаватели по нарочно организираните конферентни връзки.

На всеки ученик се предоставя консултация, като учебния материал се представя и се адаптира според образователната активност, нуждите и възможностите за развитие на ученика.

 1. Физическа среда

Изградената в гимназията физическа среда отговаря на изискванията на ДОС по чл.22 ал.2 т.12 от ЗПУО и е оптимизирана още при лицензиране на гимназията.

Оборудването и обзавеждането на помещенията и целият материален ресурс на гимназията е достатъчен за покриване на ДОС за физическа среда и гарантира качеството на образователния процес.

Физически гимназията се помещава в самостоятелна двуетажна с голям озеленен двор с физкултурна площадка, отговаряща на изискванията към строежите по чл.169 от ЗУТ. На първия етаж се намират три класни стаи, директорски кабинет, канцелария, лекарски кабинет, съблекалня и тоалетни. На втория етаж има две класни стаи, компютърен кабинет и тоалетни.

Осигурена е достъпна и безопасна архитектурна среда. Физическите елементи на образователната среда – шум, осветление, температура, визуални, звукови сигнали, инфраструктура и комуникации са съобразени с изискванията на Наредба №24/2020г.

В сградата на гимназията е осигурено видеонаблюдение.  Във всяка стая има лаптоп, чрез който се осъществява двустранно видеонаблюдение и запис по време на провежданите годишни изпити с учениците от с.ф.о.

4.Техническа среда

Обучението е обезпечено със съвременни технически средства – мултимедийни проектори, интерактивна дъска, интернет, компютри, лаптопи, таблети, техники за размножаване, разнообразни мотивиращи техники и подходи, които провокират интереса на учениците и пораждат у тях желание за активна работа в процеса на обучение.

В помощ на учениците, гимназията разполага с 20 лаптопа и 10 таблета.

Техническата обезпеченост кореспондира с Инвентарната книга на гимназията.

5.Технологична среда

Гимназията разполага със съвременна материална база, квалифициран преподавателски екип, създаващи условия за повишаване ефективността на обучението, както и качеството на образователния процес на основата на иновационно мислене, чрез промяна на педагогическите технологии.

Внедрената в гимназията платформа „Електронно училище“ е ярък пример за иновативна технологична среда, която предоставя алтернатива за включване в образователния процес на различни социални категории, новост, която не само привлича, но и повишава успеваемостта на учениците чрез ресурсната си обезпеченост и възможностите за социално включване и комуникация.

Интерактивната среда   предразполага за учене според  възможностите.

Иновативни системи за поощряване ученето и общуването:

-конферентни връзки. Например:  осъществихме телемост с Константин Драганов, завършил „Икономическа информатика” сега студент в King,s College, разработил система за наблюдение на трафика в Лондон, което е едно от най-големите постижения на колежа в сътрудничество с бизнеса.

-„виртуална класна стая” осигурява ефективна комуникация   между обучаваните, достъп до учебни материали и директен контакт с преподавателя, обективно оценяване.

-електронна платформа-  активира   учениците, обратна връзка, генерира отчети;

-иновативни практики с отдалечен достъп за работа със специализиран софтуер;

-,,изнесеното обучение” – обучителни сесии в среда на бизнеса, например в Brother company по програмиране.

6.Среда за постигане на резултати

Различното и специфичното в образователната среда на „Електронно училище Булпрогрес“ е превръщането й в позитивна и благоприятна, като превръща обучаемите от с.ф.о. в реални участници в учебния процес, подпомогнато от училището, което осигурява тяхната качествена подготовка,  чрез видео уроци, ефективна комуникация,   достъп до материали,  електронно изпитване,   проектно учене и иновативни практики.

Целта е, чрез образователната среда ежегодно  постигане на следните резултати:

– осигуряване на свободен, неограничен и равен достъп до образование;

интегриране в образователната система на отпадналите от училище да придобият конкурентни професии с предприемачески знания, умения и компетентности в т.ч инвалиди, възрастни, СОП и т.н.;

-обхващане на лица, избрали едновременно да учат и работят;

-привличане на талантливи и даровити деца, чиито приоритети са свързани с реализиране в различни области на науката, спорта и духовната сфера;

-привличане на деца, чиито родители живеят и работят в чужбина, изправени пред риска да прекъснат образованието си по семейни причини, на които се дава възможност да завършат образованието си в българско училище;

-оптимизиране функционалностите на платформата и популяризиране на  възможностите за обучение, чрез нея за привличане на повече потенциални ученици, които чрез образованието ще променят социалния си статус.

7.Социална среда

Спецификата на образователната среда на Електронното училище и контингентът обучавани (предимно лица над 16г.) дават ясна представа за формираната социална среда:

работещи хора, обединени от стремежа за придобиване на професионална квалификация и образователна степен, които ще спомогнат за повишаване на техния жизнен стандарт чрез повишаване на тяхната конкурентноспособност и заемане на по-релевантна работна позиция.

Ефективно определената социална среда предоставя възможност за ефективна комуникация между заинтересованите страни и дава възможност за споделяне на опит, придобиване на знания и води до промяна на социалния статус на учениците, като граждани в обществото. Обучението обхваща: – ученици в задължителна училищна възраст, които поради семейни причини са принудени да живеят в чужбина, където трудно могат да създадат социални контакти и трудно да се интегрират в чуждата образователна система на възраст между 14 и 16 години. Образователната среда на Електронното училище им предоставя възможност да продължат обучението си, да осмислят свободното си време, чрез разумна алтернатива да учат и да продължават да се развиват; училищната среда им предоставя възможност за адекватно включване във виртуална социална среда от техни връстници, с които да общуват свободно. Платформата предоставя и функционалност за виртуални разговори и споделяне на ресурси между учениците от един клас и специалност.

талантливи и изявени в различни области деца, които поради други приоритети не могат да се включат в присъствен учебен процес. Платформата е база за създаване на прогресивна социална среда, информационен обмен и споделяне на постижения. Средата стимулира учениците да не загърбват училището, въпреки постиженията си в други области.

обучение на деца със СОП и т.н. е изключителна възможност за превръщане на  асоциалните в социални личности. Деца, които поради сложен здравословен проблем не посещават училище и са лишени от всякаква възможност да общуват със съученици и връстници чрез Електронното училище получават шанс да се включат в социална среда, където ще се чувстват спокойни, ценени и уважавани. А това е изключително важно за тяхното изграждане като личности и граждани, полезни, а не отхвърлени от обществото и постигане на резултати като:

– социално включване, чрез алтернативно обучение;

-социалната среда и успеваемостта на учениците;

ефективна комуникация. Комуникацията във виртуална образователна среда даде правото на избор на много хора, които бяха отпаднали от училище да се върнат обратно „в клас“. Училището дава възможност на обучаемите да  придобият шофьорска книжка. Изискването за минимално образователно равнище – Първи гимназиален етап, отправя към тях за предизвикателство не само за по-високи знания, компетентности, но и за по-висока грамотност.

Създаването на подходяща стимулираща образователна и възпитателна среда е предпоставка за повишаване на качеството и резултативността на образователно-възпитателния процес.

Формирането на жизнеспособна и дееспособна, свободна и творческа личност с позитивна ценностна система, чиято социална функция е  успешно интегриране в обществото и активно участие в неговото обновяване, е свързано с усъвършенстване на задачите, приоритетите и технологията на управление на гимназията и взаимодействието между субектите в образователната общност и социалното пространство.

С цел изграждане на здрава социална среда, училищното ръководство е предприело следните дейности:

-популяризиране на Електронното училище като модерна образователна институция и превръщане на образованието като ценност за различните социални единици (за много семейства образованието не е ценност; налице е срив в ценностната система на ученици, родители, учители);

-възвръщане доверието в училището, необходимостта от грамотност и познаване на компютърните технологии като средство за комуникация с институциите;

-прилагане от страна на училищния екип на диференциран подход и достатъчно ефективни стратегии на взаимодействие с различните типове социални единици, насочени към формиране на позитивна ценностна ориентация у подрастващите и елиминиране на негативната.

Прилагането на платформата за алтернативно обучение е социална иновация, която   позволява паралелно използване на наличната технология от по-широк кръг ученици и учители в интерактивен контакт с хора, намиращи се във физическа отдалеченост.

8.Среда и политики за изграждане на ценности и прилагане на хуманистично образование

А.Хуманизация (еднакво достъпен за всеки индивид избор на ниво, качество, посока на образованието, метод, естество и форма на неговото получаване, задоволяване на културни и образователни потребности в съответствие с индивидуалните ценностни ориентации. Преориентиране на образователния процес към личността на ученика).

Б. Демократизация (разпределение на права, правомощия и отговорности между всички участници в образователния процес).

9.Достатъчност на ресурси за обезпеченост на сигурност

Обезпечаването на сигурността в гимназията е регламентирано по три начина:

материално-техническа обезпеченост, която отговаря на изискванията на ДОС по чл.22 ал.2 т.12 от ЗПУО и Наредба №4/20г.

-обезпеченост с човешки ресурси (Списък Образец №1);

финансова обезпеченост (зависи от постъпленията от ученическите вноски). Налице е нарастване броя на записаните за обучение ученици.

Налице е достатъчност на училищни ресурси за обезпеченост на сигурност, което гарантира качество на образователния процес.

 1. Квалификация на персонала за осигуряване на високо качество на образователната услуга

Налице е изключителна експертиза и висока квалификация на екипа за осигуряване на качествен образователен процес, съобразно ДОС и съответства на изискванията по длъжностната характеристика на  педагогическите специалисти.

В образователния процес са включени 22 човека, от тях:

-20 с висше образование;

-двама професори;

-един гл. асистент;

-трима специалисти практици;

-един с колежанско образование (технически секретар).

Всички преподаватели в ЧПГ „Булпрогрес“ са наети, като лектори. Това дава възможност за качествена кадрова осигуреност, обучение на повече от едно място. Учителите са сред най-добрите в София, а преподавателите по специалните предмети са практици от деловия бизнес, например: адвокат, одитор от Сметната палата, банкер, маркетолог, мениджър на хотел, програмист и т.н., което е важно за връзката с бизнеса. Преподавателите преминават обучения на работното си място във връзка с всяко нововъведение, безопасни условия на труд, експлоатация на нова техника и оборудване.

(Списък Образец №1)

 1. Факторите на външната среда, които влияят благоприятно или крият риск за качеството на образователния процес в институцията. Фактори влияещи върху наличие / липса на благоприятна среда, вкл. среда за прилагане на положителна мотивация

Социални фактори:

1)благоприятни: свободен, неограничен и равен достъп до обучението; работоспособна възраст на учениците; възможност за повишаване на образователния ценз, придобиване на професионална квалификация и разширяване на възможностите за реализация и по-добра социална интеграция;

2)рискови: нарушена, а в много случаи е напълно пренебрегната възпитателната функция на семейната среда. Родителската

незаинтересованост и търпимостта на обществото към отрицателните

явления са съществена причина за недоброто възпитание, липсата на

мотивация, а в редица случаи – за агресивното поведение на учениците.

Образователни фактори:

1)благоприятни: осигурен е безплатен достъп на всеки ученик до образователни сайтове; предоставен е на всеки ученик целия пакет Офис 365; осигурена практика в реална работна среда – в хотел „Лион“***;

2)рискови: недопустимост на частните училища до по-голямата част от проектите с външно финансиране;

Институционални фактори:

1)благоприятни: нормативна обезпеченост; квалификационни обучения;

2)рискови: дискриминация на частните училища, изразяваща се в недопустимостта им до външно финансиране; ограничаване в предмета на дейност на частното училище по ЗПУУО;

Демографски фактори:

1)благоприятни: платформата предоставя равен достъп на ученици от различни социални категории до образователния процес; позитивната и благоприятна образователна среда дава шанс за учене от разстояние на болни деца, талантливи, живеещи в чужбина и т.н.

2)неблагоприятни: влошените демографски показатели (икономическа миграция, трайната

през последното десетилетие тенденция на намаляване броя на завършващите основно образование ученици)

Икономически фактори:

1)благоприятни: повишаване на жизнения стандарт на населението, вследствие на стабилизиране на икономиката, чужди инвестиции, гарантираност от страна на държавата на минимални доходи и т.н.

2)рискови: нестабилността на икономическата конюнктура; неблагоприятното въздействие на икономическите показатели инфлация, безработица, последствия от пандемия и др. Финансовата и икономическа криза оказва негативно въздействие и създава неблагоприятна среда за цялостното развитие на училището. Влиянието на външните фактори върху развитието на образованието има негативно въздействие, изразяващо се в нарастващата дисхармония между мисията на училището и неясно дефинираните изисквания към качеството на образованието.

Технологични фактори:

1)благоприятни: бързо навлизане в страната на иновативни технологии; обучението по Информационни технологии в ранна детска възраст; институционална технологична модернизация.

2)неблагоприятни: липса на държавна подкрепа на по отношение на технологична обезпеченост на частните училища; липса на интернет в отдалечените селски райони на страната;

12.Преимущества

Електронното училище притежава следните преимущества:

-дава възможност за включване в образователния процес на хора, които се намират във физическа отдалеченост от гимназията;

решени са проблеми с търсене от страна на учениците на учебен ресурс, дисциплина отсъствия, концентрация, липса на интерес; проблеми с времето и посещаемостта на учебните занятия; с личностния напредък на ученика;

-преподавателите се научават да владеят и експериментират креативни и емпатични методи на комуникация с учениците, като използват възможностите на платформата за   интерактивно преподаване с  конферентна комуникация;  работят с е-тест; поддържат обратна връзка с ученици, родители и бизнеса.

-самата форма на организация на образователна среда е привлекателна за ученици, които са отпаднали от традиционната;

Специфичната образователна среда прави училището желано и предпочитано място за усвояване на знания и умения, като се спомагат:

-родителите, които изпитват затруднения  с обратното връщане в училище на отпаднали в последните класове ученици, както и родителите, незаинтересовани към образованието на децата си. Платформата дава възможност за интегриране в образователната система от всички точки на страната, за приобщаване към съвременните образователни технологии и за ефективна комуникация между учители, ученици, родители и бизнеса. Родителите могат да проследяват успеваемостта на децата си, да се включват в открити уроци и симулативни сесии;

– хора без образование и професия, инвалиди, СОП. Образоването им рефлектира отчасти върху икономиката,   социалния статус, семейния бит, намаляване на безработицата  престъпността, наркоманията.

13.Тежести ( в уязвимост)

Финансовата осигуреност на частното училище зависи единствено от постъпленията от ученически такси, това означава, че организирането и осигуряването на благоприятна образователна среда е уязвим процес по отношение на финансова обезпеченост – икономическа криза, пандемия, лоши икономически показатели и т.н., които могат да доведат до неспособност на частното училище да прави инвестиции в средата.

14.Заплахи

Най-голямата заплаха за развитие на благоприятна образователна среда е икономическата, както в световен мащаб, така и във вътрешен. Евентуален срив  в икономиката , неминуемо би довел до обедняване на населението, а това до отдръпване от обучение в частното училище.

15.Влияния ( в уязвимост)

В уязвимост:

-негативни последици от дългото натрупване и не решаване на проблеми, свързани с показани незадоволителни резултати на учениците, посредством обучението им с неадекватно развиваща се образователна среда;

-липсата на похвати за стимулиране на ученици и учители, които биха довели до демотивиране;

-липсата на контрол в управление на качеството.

16.Структура и описание на зависимости

Най-пагубна за благоприятната образователна среда може да бъде зависимостта от външни фактори, например икономическа криза, рецесия, влизане на страната в Шенген, въвеждане на еврото като основно платежно средство, визови режими на страни извън ЕС (откъдето идват ученици за изпитните сесии), пандемия (която ограничава пътуванията) и др. Тези фактори не зависят от училищното управление, тъй като са външни за образователната среда и училището като институция и не биха могли да повлияят на качеството, което зависи от ефективността на управление.

17.Специфични заплахи

-липсата на високоскоростен интернет;

-финансова невъзможност на частното училище да внедрява с бързи темпове новите образователни технологии и да променя адекватно образователната среда;

-часова разлика във времето в различните държави (конкретно при провеждане на занимание на живо).

18.Режим на сигурност

В образователната институция са гарантирани сигурността и безопасността. Осигурено е видео наблюдение и има осигурена достъпна среда. Направени са първоначални капиталовложения в иновативна образователна среда, осигуряващи безпроблемно функциониране на електронната платформа в периода на стратегическо планиране.

Осигуреност с човешки ресурси: преподавателите са ангажирани за работа в платформата като лектори, което от една страна елиминира опасността от текучество, а от друга дава възможност за висока конкурентоспособност между тях.

19.Изисквания към физическа и техническа среда на база заложени параметри в ЗПУО  с приложими ДОС.

Физическата среда съответства на специфичните изисквания, определени със съответния ДОС за придобиване на професионална квалификация от учениците, обучавани в с.ф.о. чрез иновативна образователна среда. Практическото обучение се провежда в учебно-производствена база на гимназията – хотел Лион*** за придобиване на начални професионални умения и компетентности.

20. Основни рискови параметри за контрол:

Сред основните рискови параметри са:

-Ковид – 19 и липса на достъп до образователни ресурси, поради непредвидени обстоятелства.

 1. Възможности за въздействие на системата

В условията на пазарна икономика, динамично развитие на технологиите и модерен мениджмънт, в една развиваща се образователна среда винаги могат да бъдат намерени нови възможности за въздействие като:

-подобряване на условията за експериментална работа по специалните предмети в процеса на професионалната подготовка на учениците (например „виртуално изнесено обучение“ в среда на бизнеса);

-въвеждане на иновативни практики с отдалечен достъп за работа със специализирани хотелиерски софтуерни продукти;

-оптимизиране на социалните връзки: учител-родител-ученик:

-развиване на консултантска дейност, свързана с оказване на подкрепа за мотивиране за учене на отпаднали ученици и професионално ориентиране и подпомагане в обучителния процес на ученици, прекъснали за дълъг период обучението си;

-подпомагане на учениците за създаване и изграждане на навици за учене, чрез съвременни образователни технологии;

-надграждане на виртуалната библиотека с образователни ресурси, с цел осигуряване на модерна образователна среда.

22.Фактори влияещи върху гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното образование по Наредба 13

Благоприятни фактори:

-Институционалните политики за подкрепа на гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното образование;

-Осигуряване на постоянен достъп на учениците от с.ф.о. до образователни сайтове и провеждане на онлайн-консултации с наши преподаватели (оставяне на записи в платформата) за изучаване на предметите от 4 предметни области:

= „Гражданско образование“ с цел формиране на  гражданско съзнание и граждански добродетели и придобиване на знания за устройството на демократичното общество и умения за отговорно гражданско поведение от учениците в 11 и 12 клас;

=„Здравно образование“, което да осигурява развитие на умения за създаване и поддържане на здравословен стил и условия на живот (ЗБУТ се изучава в 9 клас;

=„Екологично образование“ насочено към формиране на екологична култура, съзнание и поведение в съответствие с екологичните закони. В 9 клас учениците изучават предмета „екотуризъм и защитени територии“. Гимназията разполага със собствен учебник.

=„Интеркултурно образование“, насочено към усвояване на знания за различните изменения на културните идентичности, характеристика на интеркултурните отношения, формиране на умения и нагласи за конструктивни взаимодействия в мултикултурна среда.  Във всички класове на професионалното училище от 9 до 12 клас в специалност „Организация на хотелиерството“ се изучава „Гостоприемство в туристическата индустрия“, „Екскурзоводство“, „Делово общуване“ и др.

Неблагоприятни:

-Нарушеност в интердисциплинарния комплекс на образователната среда, насочен към придобиване на социални, граждански и интеркултурни знания и компетентности, свързани със здравето и  поддържането на устойчива околна среда.

23.Възможности за прилагане на процедура по качество, по приложени изисквания и възможности за включване на заинтересовани страни в управлението на институцията

От учебната 2017/2018 година в иновативно училище „Булпрогрес“ има изградена политика за качество. Изградена е и функционира Комуникационна политика, която обхваща информираността, включително на заинтересованите страни в дейностите, управлението на училището и периодично се осъществява измерване на удовлетвореността на заинтересованите. Цялостната база, изградената благоприятна среда, ефективността при работа със заинтересованите страни гарантира постигане целите на качеството.

V..ИЗМЕНЕНИЯ ПО КОНТЕКСТ НА ИНСТИТУЦИЯТА

1.Регистрирани необходимости от коригиращи дейности свързани с контекста за предходна година

В гимназията не са регистрирани необходимости от коригиращи дейности, свързани с контекста за предходна година.

Средата е организирана така, че да има качество.

2.Разпределение на дейности /срок и отговорник/ за текуща година, с изискване за прилагане към Годишен план за дейността.

Мерките, регистрирани от предходната година, влизат в годишния план на дейността като непрекъснат процес по:

– продължаване на работата по направления за поддържане на благоприятна образователна среда и

-превантивни дейности по управление на риск.

VI.АНАЛИЗ НА СРЕДАТА

1.Анализ на специфичната образователна среда в ЧПГ „Булпрогрес“

В условията на пазарна икономика са налице рискови външни фактори, свързани с икономическата конюнктура в страната и свободното движение на трудови ресурси в световен план. Те са външни за формираната през последните години позитивна и благоприятна образователна среда и не зависят от начина на управление на училището.

Вътрешните фактори обхващат съвкупността от училищните ресурси и интегрираните системи и механизми за управление на гимназията. Управлението на професионалната гимназия, като самостоятелна организация, е насочено към поддържане на подходящо съотношение между ресурсите и интегрираните системи и механизми в нея, от една страна, осигуряване на условия ресурсите, системите и механизмите да си взаимодействат от друга. Гарантираната в гимназията благоприятна образователна среда в гимназия „Булпрогрес“ е ключов фактор за:

– активно и мотивирано включване на заинтересованите страни в образователния процес;

-трудова мотивация на преподавателите и трудова мотивация на обучаваните в трудоспособна възраст за позитивна промяна в социалния им статус;

-вътрешни психологически фактори, влияещи върху ученето (отношение към ученето, интереси и наклонности, базови знания на учениците, възпитателни влияния от семейството, привлекателност на формата на обучение поради базирането й на съвременни информационни технологии и т.н.);

-значение на образованието, като обществена ценност.

Това са и конкретните параметри, на които може да се повлияе чрез активни действия от  мотивирания управленски екип. Факторите оказват въздействие върху надеждността на системата и поддържане на образователната среда в контролируеми позитивни рамки.

Динамика в негативен план не се забелязва.

Управление на системата и образователната институция е в съответствие със системата по управление на качеството. Внедрените инструменти и техники за управление са част от мерките за поддържане на качеството и допринасят за разкриване на нови възможности за развитие на образователната институция в съответствие със специфика на средата и осигуряване на качествен образователен процес.

В условията на пазарна икономика, съществено се променя макро средата на развитие на Образователната институция. Гимназията има 26 годишна история, като през всичките тези години образователната институция е създала свой собствен образ, своя специфична система на образование и постига завидни резултати в стремежа си за въвеждане на нови педагогически методи, за достигане на високо ниво на качество на образователната услуга. Специфичното, уникалното и различното на средата в ЧПГ“Булпрогрес“  е изграждането на нова, модерна, технологична образователна среда за учениците, обучавани в самостоятелна форма чрез внедряване в образователния процес на иновативна платформа „Електронно училище“, насочена към повишаване качеството на образованието и постигане на по-висока успеваемост чрез алтернативен начин за обучение  на учениците от самостоятелна форма, навършили 16 години. Тази среда дава възможност на учениците да се включват в образователния процес от всяка точка на света, по всяко време на денонощието и най-вече в удобно за тях време. Платформата е позиционирана в сайта на гимназията и учениците чрез лични пароли имат непрекъснат достъп до нея, т.е. до учебен ресурс, което пести време, особено на хората, които са избрали да учат и работят едновременно. Това е и една от най-силните страни на Електронното училище, защото чрез нея „позитивната и благоприятна училищна среда се пренася у дома“ (в къщи, в офиса, в хотела, там където ученикът се чувства комфортно, без да бъде задължаван да влиза в клас в определен час. Учениците от с.ф.о са облагодетелствани, тъй като средата им предоставя ресурс, чрез който се организира и  подпомагаща обучението им, дава им се възможност за бързо навлизане и адаптиране към учебните предмети, особено, когато става дума за хора, които са били откъснати от образователния процес. Регистрира се успешно развитие на обучаемите при използване на  безплатното предоставяне на достъп до образователни сайтове, с който гимназията си партнира, откъдето учениците могат да слушат/гледат многократно всеки урок, да го върнат колкото пъти е необходимо, да се упражняват и да задават въпроси на нашите преподаватели по организирани конферентни връзки.

Новият модел на обучение, чрез електронна платформа е свързан с нарастване  мотивацията за учене, с образователни иновации, издигна образователната институция като желан партньор както  сред бизнеса, така и сред местната общност – родители, ученици, партньори. Заради уникалната платформа, обучението е насочено към развитие на ключовите компетентности на учениците, кандидат-гимназистите и техните родители предпочитат с приоритет специалността „Организация на хотелиерството“. Това дава възможност на учениците да придобият професионални умения, и с полученото свидетелство за професионална квалификация, веднага след завършване на обучението си да започнат работа по специалността.

Осигурено е проследяване на негативните въздействия, водещи до изменение на политиката на Образователната институция, като с рисковите параметри се работи в превантивна рамка. Осигурена е безопасна среда, като са приложени всички нормативни изисквания за сигурност и безопасност, наложен е пропускателен режим е се спазват всички изисквания за правилно съхранение на лични данни. Ръководството на Образователната институция организира,  предприема мерки за защита на личните данни от случайно или незаконно унищожаване, от неправомерен достъп, от изменение или разпространение както и от други незаконни форми на обработване на лични данни. Предприеманите мерки са съобразени със съвременните технологични достижения и рисковете, свързани с естеството на данните, които трябва да бъдат защитени. Има изградена документална обезпеченост за проследимост на рискови параметри в гъвкава и динамична среда. Създадена е процедура за проследяване на негативни влияния и рисковите параметри, която покрива всички нива на функциониране в образователната институция.

Гарантираме устойчивост чрез качествени и количествени показатели:

– Иновативна учебна среда и подходи;

-По-ефективна дейност на работните групи и разширяване професионалните връзки между учителите и бизнеса;

-Контрол над учебния процес;

-Разширяване на комуникацията с други училища и бизнеса, създаване на виртуални мрежи;

-Нарасналият брой привлечени ученици и реализирани на трудовия пазар;

-Нарасналият брой специалисти, въвлечени в обучението.

За ефективно управление по изградените качествени политики, функциониращи на база специфика на среда, се прилага оптимизирана рамка по уникален модел на управление. Уникалността е определена от: формата на взаимодействие между заинтересованите страни, на база осигурената достатъчна информационна база, с включени/идентифицирани изисквания на заинтересованите страни; изградената рамка по управление и прилагане на политика по качеството, с включени изисквания по осигуряване на високо ниво на качеството на образователната услуга и ефективно управление на обучението, като се следи за изменения на състоянието на системата в динамика и се поддържа високо ниво на информираност на заинтересованите страни, при изменения в системата; каналите за комуникация са стабилни и с достатъчна обхватност; прилага се ефективна самооценка на периодика, определена в рамката описана към политиката по качество, като се следи за ефективно използване на всички възможности по позициониране на институцията, като център на общността.

Спазва се изискването за непрекъснатото надграждане на квалификацията на педагогическите специалисти, прилагането на иновации в образователния процес, за достигане на максимална обхватност по внедрената в образователната институция система за качество. Осъществява се идентификация на несъответствията в динамика и има изградена процедура за отстраняване на несъответствията до ниски или приемливи нива, като целта е да се обезпечи високо ново на качество на образователната услуга. Следят се динамичните изменения и се създава предпоставка за гъвкаво наблюдение. Обезпечена е приемствеността между екипите преките и непреки заинтересовани страни. Създадена е рамка за проследяване, която е гаранция за устойчива резултатност. Изградена е рамка за повишаване на квалификацията, запазване и съхранение на знанието, с осигурена достатъчна информационна база данни, която се явява основен стълб при разработването на стратегическата документация и стратегическият мениджмънт.

Политиката се прилага при ефективно осъществената роля на директора, като обединител и вдъхновител на цялостната образователна общност.

Въведената рамка, става възможна за прилагане, (въпреки различния между елементите в системата и изискванията за прилагане на политики по създадения уникален модел) благодарение на създадените специализирани, експертни работни групи, които управляват даден ресор. Тези работни групи включват в себе си различни комисии, експертни звена и/или външни звена, имащи пряка компетенция, в направлението. Следи се за достатъчна информираност и ефективност на работата с Обществения съвет.

Общественият съвет е включен в дейностите на образователната институция, като периодично се търси съгласуваност по правила и политики.  Във всяко едно направление са заложени формите по наблюдение, измерване и анализ. Зададена е периодика на отчетност, която дава възможност за обобщаване на истинни и достоверни данни. Всички екипи, работни групи, комисии и други звена, базират работата си по изградена документална рамка, по системата за управление на качество. Процесите се управляват ефективно. Има приложена ефективно самооценяване. Има пълна обхватност на дейностите. Управляват се всички параметри, свързани с риск, основно превантивно, като входящи данни по изменение на среда и оценка на въздействие, се прилагат в динамика. Рамката за постигане на целите по качество, задава плътно разпределение на отговорности, като включването на всички преки заинтересовани, е в максимален обхват, няма изолирани звена, всеки участва активно в управлението на институцията и изявяването на всеки член на екипа, като лидер, гарантира поддържане на благоприятна среда. Екипът участва активно при разработването на стратегическа документация и поддържането на системата, като това гарантира устойчиви работни модели, осигуряващи ефективни политики. Рамката е гарант за развиване на автономията на образователната институция. Така изградената общност от екипи и работни групи, създават условия за професионален диалог, сътрудничество и са гарант за поддържане на ефективна и благоприятна среда, за обмяна на добри практики, знания. умения и професионален опит.

Демографска среда: Уникалността на Електронното училище за обучение във виртуална среда допуска функционирането на образователната институция да не е в пряка зависимост от демографското развитие на населеното място в областта. Училището е привлекателно за ученици не само от провинцията, но и от целия свят.

Осигуреността с преподаватели в образователната институция е оптимална.  Образователната институция разполага с добре подготвен педагогически персонал по отношение на сигурността. Всички учители са правоспособни и имат необходимата професионална квалификация. 100% от тях са с висше образование. В близките 4 години икономическата и социална ситуация в страната определя тенденция за увеличаване на интереса към образованието, като Образователната институция е предпочитана образователна институция в общността. Това определя прилагането на добри и качествени образователни политики,  използване на иновативни подходи за привличане на подрастващите и подобряване на образователната среда в съответствие с новото динамично и технологично време, в което растат учениците.

През последните години в Образователната институция, се засили  интересът към придобиване на ПКС. Педагогическите кадри, преминали обучения в различните квалификационни дейности , като към настоящия момент от наетите учители, с образователна и научна степен доктор са 3 човека, с I-ва ПКС – 2 човека, с II-ра ПКС – 2 човека.

Днес в образователната институция учат общо 102 ученици, всички в самостоятелна форма по специалност „Организация на хотелиерството“.

В образователната институция са ангажирани с участие в образователния процес около 22 човека. От тях: с утвърден щат  4 служители, педагогически персонал -20 (с временна трудова заетост – лектори) и непедагогически персонал – 2.

В гимназията работят медицински фелдшер и  психолог на повикване и педагогически съветник по трудов договор.

Работата с кадрите е една от най-важните управленски функции на директора в образователната институция. Хората са основният и най-ценен потенциал.

Всички преподаватели в ЧПГ „Булпрогрес“ са наети като лектори. Това дава възможност за качествена кадрова осигуреност, обучение на повече от едно място. Учителите са сред най-добрите в София, а преподавателите по специалните предмети са практици от деловия бизнес, например: адвокат, одитор от Сметната палата, банкер, маркетолог, мениджър на хотел, програмист и т.н., което е важно за връзката с бизнеса. Преподавателите преминават обучения на работното си място във връзка с всяко нововъведение, безопасни условия на труд, експлоатация на нова техника и оборудване.

Педагогическите специалисти от образователната институция имат важната задача да поддържат изградената вече рамка за мотивацията на учениците за учене, да им предадат хармоничен микс от знания, умения и нагласи, включващи ефективно всеки един ученик в образователния процес, стимулирайки креативното мислене и въображение, осигурявайки и емоционален комфорт за пълноценна реализация.

Важно е поддържането на съвременна и иновативна среда за обучение, насочена към развитие на ключовите компетентности, насърчаване на творчеството и създаването на иновативни решения за проблеми от реалния живот.  Всеки един учител е изправен пред изпитанието по-трудно да мотивира учениците за учене при придобиване на нужните знания и умения за успешното реализиране в професиите на бъдещето. Това най-вече важи за областта на технологиите, математиката и природните науки, а тези компетентности са ключови за развитието на дигиталната креативност.

Прилагайки възпитателно-образователния процес се цели изграждане на автономни и инициативни личности, способни да работят в екип, владеещи ключови компетентности, с нагласи за учене през целия живот, осъзнати за силните си страни и способни да ги развиват и прилагат за себе си и в полза на общността. За това училището прави своя избор да се развива като съвременна конкурентноспособна образователна институция, на която целите и резултатите от ученето са подчинени на новите образователни стандарти, обвързани с условията и процесите за тяхното постигане.

Ключовите компетентности, които учениците в ЧПГ “Булпрогрес“  овладяват, като комплекс от взаимосвързани знания, умения и нагласи или отношения, необходими за личностното им развитие и изграждането на активната им гражданска позиция, намират своето място в общообразователната, професионалната подготовка и обучението, чрез работа. Образователната институция предприема политики и мерки за подготовката на учениците за участие в социалния живот, пригодността им за реализация на пазара на труда, да имат успешно бъдеще и достоен живот в България.

Автономията на Образователната институция да разработва училищни учебни планове, учебни програми за разширена и допълнителна подготовка, както и да разпределя учебната програма в рамките на съответния етап в зависимост от потребностите на учениците е истинско предизвикателство, носещо след себе си и свобода и отговорност, защото резултатите от избора стават известни след години.

Важен фактор за гаранция на качествено образование, е непрекъснатото повишаване квалификацията на педагогическите специалисти и превръщането й не само в право, но и в задължение. Необходимо е учителите да развият умения и в областта на дигиталната креативност, както и в по-голяма степен да търсят и да намират чрез образователни иновации ключа към мотивацията за ученето, към когнитивната и емоционална ангажираност на учениците. Учителите в днешно време трябва не само да умеят да работят с информационни технологии, в електронна среда, с електронни платформи, но също и да разработват електронни образователни ресурси – безплатни за учениците и с възможност за използване от други преподаватели.

В съответствие с професионалния профил на изпълняваната длъжност, се търси път за професионално развитие, адекватно на националната, регионалната, общинската и училищната политика, насочено и към напредъка на учениците. Очакванията са тези политики и мерки за кариерно развитие на педагогическите специалисти да благоприятстват атестацията им като оценка на съответствието на дейността им с постигнатите резултати.

Образователната институция е изправена и пред друго предизвикателство – осигуряване на възможности за приобщаващото образование като неизменна част от правото на образование, като процес на осъзнаване, приемане и подкрепа на индивидуалността на всеки ученик и на разнообразието от потребности на всички ученици. В контекста на приобщаващото образование Образователната институция дава ясен знак за хуманизъм и толерантност.

Ярък пример за демократичния дух на образователната институция е приобщаването на родителите и учениците, като активни участници в образователния процес и разгръщането на възможностите им за граждански контрол чрез участие на родителите в Обществен съвет.

През учебната 2019/2020 година образователната система беше поставена пред ново, непознато до сега предизвикателство – Ковид -19. Готовността на институцията за работа в ОРЕС чрез въведената през същата година иновация беше изключително постижение на училищния екип, напълно адекватно на голямото предизвикателство.

Изискването за адаптивност при управление, наложено от динамиката и технологичното развитие, се реализира ефективно, с изявена уникалност по специфика на приложимост на елементите, предвидени за изпълнение на стратегическите цели, като се прилага изключително гъвкава и доказала се на практика координационна и субординационна рамка, по Процедура за координация и субординация, определена в системата по управление на качеството и политиката за поддържане на качеството. В Образователната институция се прилага управленски модел, при който всеки един член на екипа участва активно при вземането на решения. Определено е разпределение на отговорностите, което се прилага не само ефективно в динамика. Ефективно в управлението се включват определени със заповед комисии, които управляват сегмент от системата и следят в детайли изпълнението на дейности в направлението. Внедрена е система за управление на качеството, в която е изграден специализиран инструментариум за управление и идентификация на негативни влияния по специфика на функциониране. В образователната институция има три синдикални структури, които оказват положително влияние при регулиране на трудовите отношения с директора на Образователната институция. Същите участват при разработване на правила и процедури.

Прилага се образователно-възпитателен процес, който се основава на хуманно-личностния подход. Създадена е оптимална образователна среда, осигуряваща активно участие на учениците в различните дейности и способстваща за пълноценна реализация на техните възможности. Осигурява се емоционален комфорт за създаване на позитивна мотивация у учениците. Стимулира се активната позиция на ученика в  процеса на общуването на всички нива. Създадени са условия за стимулиране на креативното мислене и въображение у учениците, приобщаването им към общочовешките ценности и национални традиции, популяризиране на художествено-творческите им способности – конкурси, концерти и др.

Прилагат се педагогически подходи, осигуряващи здравословния статус на обучаемите и дейности изграждащи възпитание, социализация, гражданска позиция и стимулиращи мисловните процеси. Всеки обучаем постъпил в образователната институция, има право да получи качествено образование, което отговаря на нуждите и способностите му. Образователната и възпитателната дейност е ориентирана към многообразните личностни потребности на обучаемите. Обучението, подготовката и възпитанието на обучаемите се осъществяват в рамките на единна културно-образователна и благоприятна среда, която създава гаранции за защита и развитие на отделните култури и традиции в рамките на образователна политика образователната институция и общо културно-езиково пространство.

На база изискванията на заинтересованите страни и изискванията приложени от социалния интерес на обществото, се прилага изискване за изследване на удовлетвореност на заинтересованите страни, настоящите и бъдещи нагласи на заинтересованите страни, като се акцентира върху изискванията на учителите, обучаемите и родителите. За целта при необходимост и на база определената от динамиката на времето работна среда, иновираме периодично отделни аспекти от цялостната си дейност.

Образователната институция кандидатства за „Иновативно училище“ с проект „Електронно училище Булпрогрес“, който беше одобрен , гимназията е включена в списъка на иновативните училища под №120 и през учебната 2018/2019 година започна неговото реализиране.

Главната цел на иновацията е да се предостави още една възможност за намиране на решения за интегриране в образователната система на преждевременно напуснали лица, застрашени от социално изключване и повишаване на тяхната успеваемост.

         2.Анализ на състоянието на ЧПГ“БУЛПРОГРЕС“ през предходните три години

А.Информация за приема в гимназията за предходните три учебни години е показана в

табл.1.

Учебна година Брой ученици Брой паралелки
2019/2020 55 5
2020/2021 70 5
2021/2022 86 5
2022/2023 102 5

Б. През същите тези учебни години състоянието на персонала е следното:

табл.2.

Учебна година Непедагогически персонал Педагогически персонал Образователно квалификационна степен на педагог. персонал ПКС и научна степен
2019/2020 2 11 магистър
2020/2021 2 13 магистър
2021/2022 2 12 магистър 2
2022/2023 2 12 магистър 3

 

 

 

В. Изводи от сравнението за  предходните три  години:

 • Наблюдава се устойчивост на планиране и реализиране на училищния  план- прием на ученици след завършено основно образование по специалност „Организация на хотелиерството“
 • Наблюдава се възходящо развитие на планиране и реализиране на училищния план прием на ученици след  завършен Първи гимназиален етап на средно образование по специалност „Организация на хотелиерството“
 • Засилва се интересът към професионалното образование и обучение и привличане на хора, прекъснали за дълъг период образованието си;
 • Засилва се интересът към професионалното образование и обучение и привличане на хора, избрали едновременно да учат и работят.
 • Забелязва се засилване на интереса към професионалното образование от хора, които са се устроили да живеят и работят в чужбина.

 

3. Анализ на приетите за обучение в гимназията ученици по социални групи:

А. Ученици в задължителна училищна възраст, приети със Заповед на Експертната комисия към РУО София-град , съгл. чл.254, ал.2 ичл.112, ал.1, т.2 от ЗПУО

-талантливи деца, чиито приоритети са насочени към други сфери на науката, спорта и духовното развитие – 5%

-деца, чиито родители живеят в чужбина – 70%

-деца със СОП-1%

Б. Ученици над 16г. (възрастов диапазон до 55 г.)

-отпаднали от училище ученици -70%

-работещи и живеещи в чужбина-25%

В.разделение по местопребиваване

-от София и страната -67%

-от ЕС(извън BG)-23%

-извън ЕС-2%

          4.Анализ на резултатите на завършилите през предходните три години   

А. Дипломирани през предходните 3 години

Таблица 2

 

Учебна година Общ брой ученици Среден успех от матура БЕЛ Среден успех от Второ ДЗИДКИ по професията и специалността Среден успех на випуска Продължили във ВУЗ Реализирани на трудовия пазар по професията
2019/2020  10 3,91 4,77 4,55 4 3
2020/2021  14 3,62 5,33 4,96 7 4
2021/2022 6 3,54 5,77 5,01 4 2

 

Б.Анализ на входно-изходно ниво на резултатите във Втори гимназиален етап

Таблица 3

Учебна година Среден успех на випуска в началото на Втори гимназиален етап Среден успех на випуска при дипломиране
2019/2020  4,01 4,55
2020/2021  3,98 4,96
2021/2022 4,27 5,01

 

 

Налице е тенденция в покачване успеваемостта на учениците на база придобитите знания и умения. Забелязва се увеличение на процента на учениците продължили образованието си във ВУЗ. Увеличава се броят на зрелостниците, които се реализират в сферата на туризма. През предходната учебна година учениците са повишили успеха си  с цяла единица. Тези факти са безспорно доказателство, че платформа „Електронно училище“ функционира като успешна, благоприятна образователна среда, в която ученикът е поставен в центъра, мотивиран е за учене и чрез високо качество в образователния процес постига резултати.

5.ЧПГ“Булпрогрес“  в Европейския съюз

ЧПГ“Булпрогрес“  предприема необходимите политики и мерки за повишаване качеството в образователната институция поради  нарастване на изискванията и на европейската общност. В разработените от образователната институция програми по гражданско, здравно и екологично образование, се изучават интегрирано учебни предмети от областта на глобалното, гражданското, здравното образование, предприемачеството, управлението на личните финанси и програмирането, защитата на родината, населението и околната среда. Тези програми способстват личностното израстване на индивида, формират националното самочувствие, патриотичния дух и родолюбие; повишават се възможностите за участие в европейски проекти и програми (алтернативни източници на финансиране); разкриват се възможности за финансиране по Структурните фондове (ОП „Човешки ресурси“, ОП „Регионално развитие“) и необходимост от перманентно обучение на екипи за работа по проекти и програми.

Изхождайки от факта, че съвременното образование все повече се превръща в непрекъснат процес на „учене през целия живот“, то необходимостта от професионална мобилност на кадрите и валидиране на професиите и процесите на обучение на учениците е изключителен приоритет и важен момент за повишаване възможността на мобилност на високо професионалните кадри и на техните възпитаници на европейския пазар на труда. Този факт се аргументира и от водещата тенденция на Лисабонската конференция, изискваща свободно движение на квалификации и компетенции между европейските страни с цел повишаване качеството на образованието и обучението и унифициране на глобализиращата се работна среда. В тази връзка Образователната институция реагира адекватно на европейските процеси за издигане качеството на обучението и придобиване на професионални умения на учениците, които успешно да се котират и реализират  на международния пазар на труда като конкурентоспособни знаещи и можещи технически кадри.

 

6.Управление на системата на училищното образование

Управлението на системата се насочва към потребностите на ученика и неговата мотивация за учене, както и към приемане на мерки за повишаване качеството на образованието; ориентираност към интереса и към мотивацията на ученика, към възрастовите и социалните промени в живота му, както и към способността му да прилага усвоените компетентности на практика; преодоляване на пречките пред ученето.

В ЧПГ “Булпрогрес“  успешно се прилагат:

 • Програма за ранното напускане на учениците от училище и превенция от отпадане в задължителна училищна възраст;
 • Програма за равен достъп до качествено образование и приобщаване на учениците от уязвими групи.

В програмите са залегнали и принципите за хуманизъм и толерантност, равнопоставеност и недопускане на дискриминация при провеждане на училищното образование.

Основни приоритети в ЧПГ “Булпрогрес“  са:

 • организацията на образователния процес въз основа на научна обоснованост и модерна благоприятна образователна среда;
 • повишаване на качеството на образователно-възпитателния процес чрез:

–          съвместни инициативи и партньорство при провеждане на интегративни уроци чрез електронната платформа

–          подобряване и разширяване функционалностите на платформата;

 • продължаване по усвояване на българския книжовен език, за постигане на целите, свързани с изискванията към устната и към писмената реч при усвояването на българския език;
 • прогнозиране на резултатите от иновациите за постигане на високо качество в обучението по всички учебни предмети;
 • прозрачност на управлението и предвидимост на развитието на училищното образование за ефективното управление на образователната институция;
 • изучаване на учебни предмети от областта на глобалното, гражданското, здравното и интеркултурното образование, предприемачеството, управлението на личните финанси и програмирането, защитата на родината, населението и околната среда.

7.Динамика на среда.

Динамиката на средата се залага в Стратегическата рамка с описани глобална, стратегически и оперативни цели, като изпълнението им се гарантира с дейностите по заложените приоритетни направление за определения период на Стратегия за развитие. Доказателствения материал за постигане на целите, се поддържа, гарантира от определени за целта лица и комисии, като се наблюдават необходимости на заинтересовани страни, външни и вътрешни въздействия върху системата, създадена гъвкава документална система и инструменти за подобряване на работен процес, учебно- възпитателен процес и всички елементи включени в изискването за качествена образователна институционална среда. Документално динамиката се залага в Система за управление на качеството на образователната институция.

 

 1. Работа в режим на криза

При възникване на кризисна ситуация не се налага промяна в работата на гимназията в обучението с учениците от самостоятелна форма, освен при наличие на изрична заповед на Министъра на МЗ, изпитите може да се провеждат в електронна среда при наличие на технологична обезпеченост.

 1. Управление на риска

  Управление на рискови параметри в образователна среда.

За ефективно управление на риск е изградена Стратегия за управление на риск и са предвидени достатъчен брой процедури по идентификация на риск.

Рискови параметри, на които може да се повлияе, чрез осъществяване на мероприятия и дейности, за текущата година:

Елементите за проследяване, на база предизвикателства на средата и възможни влияния върху системата са:

– функционална грамотност в областта на четенето, математиката, природните науки и технологии и дигиталните умения;

– ценностно-ориентирано поведение;

– недостиг на технически кадри с професионално образование;

– климатични промени и опазване на околната среда;

– задълбочаващи се социални неравенства и миграционни процеси;

За справянето с тези предизвикателства е необходимо всеки български гражданин да бъде образован, знаещ и можещ човек с перспектива за лично и обществено благополучие.

Комплексът от умения, необходими за живот в XXI век непрекъснато се разширява и динамично се променя. Все по-осезаема става нуждата от социална и емоционална интелигентност. През следващите десет години базовата и функционалната грамотност в областта на четенето, математиката, природните науки и технологии и дигиталните умения трябва да се доразвиват. Заедно с това ще се налага акцент върху свързващите умения като критично мислене, изказване на информирано мнение, инициативност, насоченост към решаване на проблеми и умения за работа в екип. Ще нараства търсенето на качества на личността като етично поведение, любознателност, адаптивност, лидерство, социална отговорност и приемане на различията.

Успехът на личността, както и благополучието на обществата все повече ще се определят от това, в каква степен образованието формира у всеки човек ценности и изгражда ценностно-ориентирано поведение. Все повече се очертава необходимостта от приоритизиране на възпитателната работа, включително за възпитаването на учениците, като достойни граждани на България, Европа и на света. В този процес пряко ангажирани са и родителите и учителите. Прилагането на целенасочени политики за взаимодействие с родителите се очаква да доведе до значително по-добри резултати в образованието, но също така и до формирането на ценности, ориентирани към доброта и толерантност.

Ако искаме сегашните и бъдещите ученици да се справят уверено с най-големите предизвикателства в света, е необходима промяна в начина на преподаване и усвояване на знанията и уменията при формиране на ценности и нагласи. За целта се налага преход от преподаване, запаметяване и възпроизвеждане на информация към използване на интерактивни методи, активно взаимодействие между участниците в образователния процес, персонализация на учебното съдържание и ориентация към резултати. Това са задачи за учителя на XXI век. Все по-ясно се очертава необходимостта учителите да са креативни, иновативни и вдъхновяващи. Те трябва да умеят да мотивират младите хора за търсене на нови знания и формиране на изследователски и творчески интереси. Необходимо е учителите да провокират у учениците стремеж към постоянство и професионализъм, развитие и взаимопомощ. Прилагането на тези политики ще повиши качеството на образованието. За постигане на тази цел образователната система трябва да бъде обезпечена с квалифицирани специалисти, които откриват и развиват заложбите и талантите на всеки ученик.

От изключителна важност е да променяме средата, изучаваните предметни области и методите на преподаване с темпове, съответстващи или изпреварващи динамиката на променящия се свят.

Дигитализацията и новите технологии, в частност изкуственият интелект, променят света и структурата на професиите. Тази промяна изисква повишаване нивото на цифровите компетентности и фокусиране на образователния процес върху математиката, технологиите и инженерните умения; върху работата с алгоритми, формирането на умения за гъвкавост и адаптивност. Младите хора трябва да имат достъп до качествено образование, свързано с дигиталната трансформация, с акцент върху природните и математическите науки. Така те ще бъдат подготвени гъвкаво да се адаптират към възникващите нови професии. През следващите 10 години се очаква съществен недостиг на технически кадри с професионално и висше образование. Затова политиките следва да бъдат насочени към привличането на повече ученици в тези професионални направления. Ще бъдат необходими нови професионални умения, прояви на творчество, гъвкавост и мобилност както в рамките на една професия, така и при смяна на професиите. Необходимо е индивидуализиране на придобиването на умения, които са нужни на конкретния човек в професионалната му реализация.

Всички посочени предизвикателства в глобален и в национален план налагат приоритизирането на темата за ученето през целия живот по посока на неговото насърчаване с всички инструменти на политиката.

Науката и иновациите се превръщат в основен фактор за намиране на отговори на предизвикателствата пред съвременните общества. Това изисква прояви на творчество и търсене на иновативни решения. Създаването на мрежи от иновативни училища за споделяне и обмяна на опит ще помогне за по-бързото и успешно прилагане на компетентностния подход в обучението и за формирането на ключови умения.

Иновациите в методите на преподаване ще спомогнат за по-силна мотивация за учене и за по-осмислено и трайно знание. Кариерното ориентиране на учениците във всички образователни етапи ще подпомогне професионалната им и житейска реализация.

Съществени предизвикателства пред глобалното и пред българското общество са климатичните промени и опазването на околната среда. Това налага необходимостта от разработване и реализиране на подходящи политики по отношение на здравословен и природосъобразен начин на живот. Осъществяването на цялостен подход в духа на принципите за устойчиво развитие ще спомогне за формиране на ценности и нагласи във връзка със зеления преход.

Задълбочаващите се социални неравенства и миграционните процеси в глобален план затрудняват включването на определени групи в образование и активното им участие в пазара на труда. В България са налице социално-икономически, демографски и други бариери пред образованието. Образователната система търси устойчиви и ефективни решения за успешно включване и трайно приобщаване на всеки ученик, независимо от регионалните особености, социално-икономическия статус на семейството и майчиния език. Съществен акцент в тази връзка е необходимостта училището да осъществяват мисията си да обучават, възпитават и социализират учениците и да взаимодействат с родителите им за формиране на положителни нагласи към образованието и за превръщането им в пълноценни участници в образователния процес.

Усилията на педагогическите екипи в училище следва да се насочат към осигуряването на най-благоприятна образователна среда за всеки ученик в условията на толерантност, уважение към културното многообразие, умения за интеркултурен диалог и недопускане на дискриминация.

Важен показател за формирането на положителна атмосфера в училище е отношението между учители и ученици, както и между самите ученици. В по-голяма част от страните, включително в България, учениците постигат по-високи резултати по четене, ако възприемат учителя си като по-ентусиазиран и с положителна нагласа към областта, която преподава. От друга страна, ученици, които са обект на тормоз, са по-склонни да пропускат учебни дни. Същевременно нередовното посещение на учебни часове води до занижаване на образователните резултати. Нарушаването на дисциплината оказва пряко влияние върху постиженията. Мерките за превенция на агресията и тормоза и за недопускане на дискриминация ще съдействат за създаване на сигурна, безопасна и подкрепяща атмосфера в образователните институции.

През следващите 10 години е необходимо политиките за качествено приобщаващо образование да бъдат трайно продължавани и надграждани. Особено внимание ще бъде обърнато на пълноценното включване и приобщаване в образователния процес на учениците със специални образователни потребности, от уязвими групи, включително роми на търсещи или получили международна закрила и мигранти. Ще се акцентира на индивидуалния подход на преподаване и учене, отчитащи индивидуалния напредък на всеки ученик. Ще се прилагат мерки за адаптация и плавен преход от семейна към образователна среда и при преминаване между отделните етапи и степени на училищното образование. От значение ще бъде и сътрудничеството между училището с държавните и местните органи в социалната и здравната сфера, с образователните медиатори и местните общности.

Всички тези процеси изискват през следващите 10 години да бъдат изпълнявани политики в областта на образованието, обучението и ученето, които позволяват бърза адаптация към външните за средата въздействия и използване в максимална степен на вътрешните за системата фактори.

 

VII.SWAT АНАЛИЗ

Силни страни.

 • Приложена и ефективно управлявана политика за управление на качеството.
 • Периодична самооценка, с определени мерки по качество, изработени от работните групи и актуализирани за всяка година на база обхвата и направлението на функциониране на образователната институция.
 • Изградена структура от взаимодействие между заинтересованите страни, с ясно разпределение и делегиране на отговорности, на база специфика на среда, за достигане на високи устойчиви образователни резултати.
 • Изградена актуализационна структурна последователност, чрез която се управлява елементите по системата в динамика.
 • Изградена структура от екипи за прилагане на истинност на доказателствения материал и осигуряване на данни за ниво на качеството, в динамика.
 • Изградена система за повишаване на кариерното развитие и надграждане на знания и умения в педагогическия и непедагогическия персонал.
 • Приложена система за пълна обхватност за управление и проследяване на параметри по системата за управление на качеството, като се осигуряват данни в непрекъсната линия.
 • Утвърдена екипност на различни равнища.
 • Осигурена система за идентификация на рискови параметри и се осъществява скрининг за риск по всяко едно направление.
 • Осигурени здравословни и безопасни условия на труд и изградена екипна структура за гарантиране на сигурност и безопасност на територията на образователната институция. Осигурено правилно развитие на физическото и психическото здраве на учениците. Педагогически и непедагогически персонал работи в здравословна и безопасна среда. Осигурено е здравно обслужване на персонала в образователната институция.
 • Засилен интерес към образователната институция от обучаемите. Завишаване броя на учениците в последните години, което осигурява и финансова стабилност на училището;
 • Високо квалифициран персонал.
 • Добра успеваемост на учениците на ДЗИ и ДКИ.
 • Разширена Интернет мрежа, удобни мобилни връзки с педагогическите специалисти в образователната институция.
 • Традиции и постигнати резултати в професионалното обучение, чрез работа в реална среда. Добра професионална реализация на учениците, завършили Образователната институция.
 • Създадени са условия за „равен старт“ на всички ученици.
 • Популяризиране, изява и презентиране на творчеството и развитието на умения в обучаемите
 • Иновативни методи и подходи в учебно-възпитателна работа.
 • Приобщаване на обучаемите към националните ценности и традиции.
 • Утвърждаване на личностно ориентиран и позитивен подход на възпитание.
 • Повишаване качеството при работа с рискови и уязвими групи.
 • Стимулиране на връзката между образование и бизнес.
 • Прилагане на индивидуален и диференциран подход при работа с ученици с емоционални и интелектуални затруднения и специални образователни потребности.
 • Съвременна МТБ по професии.
 • Поощряване на иновациите в образованието.
 • Активно включване на педагози и ученици в разработване на проекти.

 

 

Затрудняващи моменти:

Заплахи от външната среда

Икономическа заплаха, както в световен мащаб, така и във вътрешен. Евентуален срив  в икономиката , водещ до обедняване на населението и невъзможност на обучаемите да посещават частното училище.

Възможности за развитие на институцията:

 • Разширяване на каналите за популяризация и утвърждаване на педагогическия опит и знания сред общността и споделяне на добри практики с други външни за институцията звена. Увеличаване на броя на открити уроци, кръгли маси и други публични изяви, с цел добитите умения и знания от  проведените квалификационни форми да бъдат споделени с по – широк кръг от публики.

Възпитателно-образователен процес

 • Изпълнение на държавния образователен стандарт.
 • Прилагане на педагогически подходи, осигуряващи комфорта на обучаемите и стимулиращи мисловните процеси.
 • Всеки ученик, постъпил в образователната институция има право да получи качествено образование, което отговаря на нуждите и способностите му.
 • Образователната и възпитателната дейност е ориентирана към многообразните личностни потребности на обучаемите.
 • Обучението, подготовка и възпитанието на обучаемите се осъществяват в рамките на единна културно-образователна среда, която създава гаранции за защита и развитие на отделните култури и традиции в рамките на образователна политика образователната институция и общо културно-езиково пространство.
 • Образователната институция, като част от  системата на образованието ползва автономия да провежда собствена политика отговаряща на държавните образователни стандарти.

Вътрешен потенциал:

 • Възможности за развитие на методите на позитивното възпитание, чрез самоподготовка, вътрешна и външна квалификация.
 • Поддържане на системата за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти (посещаване на курсове, тренинги, обучение или самообучение).
 • Създаване на нов тип отношения на сътрудничество със заинтересованите страни, чрез нетрадиционни форми въз основа на досегашния опит.
 • Поддържане на изградената система за външна изява на обучаеми и учители и популяризиране на изявите на ученици и учители, в съвременна комуникационна среда.
 • Поддържане на изградената система за обмен на информация със заинтересованите страни и образователната институция.

Кореспондиране на силните страни с възможностите на гимназията

СИЛНИ СТРАНИ ВЪЗМОЖНОСТИ
– Квалифициран педагогически персонал.- Мотивирани ученици на възраст над 16 години, които желаят да продължат образованието си и да променят своя социален статус;

– Учениците се обучават по конкурентни специалности, отговарящи на потребностите на пазара на труда.

– Привлекателна учебна среда – добре функционираща образователна среда

-Обучение с модерни методи и технологии –Онлайн платформа за ползване на учебни материали, лекции и консултации с учителите.

– Предоставяне на качествено образование.-  Включване в процеса на обучение на преподаватели-практици по специалните предмети.

– Провеждане на допълнителни занимания (консултации на живо) с учениците за подготвяне за матура.

-Организиране на обучение по нова специалност..

При прилагането на стратегическата рамка се следи за изпълнение на национално определените цели, като се прилага уникален модел и подход при работа с обучаемите.

Ресурсите обезпечаващи прилагането на стратегическата рамка по специфика, са изградени така, че да отговарят на приложените изисквания в нормативна база заложена в ЗПУО, с приложими ДОС и изискванията по приети международни спогодби свързани с прилагането на качествена образователна услуга са описани в МТБ на образователната институция, има наличен квалифициран и прилагащ иновативни подходи на обучения педагогически персонал, има достатъчност на финансовите ресурси, за покриване на изискванията по нормативна база заложена в ЗПУО, с приложими ДОС.

В Правилника за дейността на образователната институция, са описани правата, задълженията и отговорностите на заинтересованите страни, по отношение на спазване политики и изисквания на функциониране по специфика на среда.

 

VIII. ВИЗИЯ. МИСИЯ. ЦЕННОСТ.

1.Визия на Образователната институция

Образователната институция е утвърдена като:

 • конкурентноспособно и ефективно учебно заведение, с непрекъснато обновяваща се образователна среда, със съвременни технологии и интерактивни методи на преподаване;
 • образователна институция подпомага и стимулира обучаемите да получат образование, съответстващо на потребностите на съвременния живот;
 • възпитателна институция, в която постоянно се усъвършенстват професионалните умения на учителите и се обособява общност от съмишленици- учители и родители, проявяващи толерантност, загриженост и зачитане на човешките ценности.

В този смисъл настоящата стратегия е ориентирана към следната визия:

Образователната институция да бъде:

 • Място, където обучаемият придобива знания и умения; чувства се разбиран, подкрепян, защитен и щастлив.
 • Предпочитана среда за обучаемите, където се гарантира тяхното умствено, емоционално, социално, личностно и здравно-физическо развитие.
 • Център за родители, търсещи и намиращи педагогическа информация, сътрудничество, подкрепа, съгласие.
 • Средище на специалисти, които упражняват професиите си, поддържат квалификацията си на съвременно равнище, стремят се към висока професионална реализация и са удовлетворени от работата си.

Всички обучаеми завършват образователната институция, като функционално грамотни, иновативни, социално отговорни и  активни  граждани, мотивирани да надграждат своите компетентности, чрез учене през целия живот.

Образователната институция е с максимално сигурна, здравословна, екологична и подкрепяща среда, където си дават среща образователни традиции, иновативни педагогически решения и дигитално развитие, и се развиват като пространства за учене, отдих и взаимодействие между обучаеми, ученици, родители, местна общност, обединени от споделени ценности за постигане на общозначима цел –  формиране на знаещи и можещи личности, способни да правят отговорни избори и да  реализират  целите си в динамична и конкурентна социална среда.

Учителят е компетентен, подкрепящ, диалогичен, отворен за иновации, с мисия да мотивира и да вдъхновява обучаемите, да им помага да изграждат умения и компетентности, които да прилагат в различни житейски и професионални ситуации. Той е призван да помага на обучаемите в изграждането на критично  и  аналитично  мислене и да подкрепя творческото, личностно и емоционално им развитие.

Учениците притежават знания, умения и компетентности и се стремят към личностно развитие и усъвършенстване през целия живот. Те притежават нагласа за успешна социална и професионална реализация. Те са активни граждани, които съхраняват традиционните ценности и работят за цялостно подобрение на социума и обществено благополучие.

Визията на Образователната институция да отразява непрекъснатост на промяната, вземайки под внимание мнението на участниците в образователния процес, в две групи въпроси.

Първа – очертаващи смисъла на процеса:

Как работим със заобикалящата ни общност?

Какво изпитваме един спрямо друг в хода на общата работа?

Как ще направим образователната институция желано място за всекиго?

Как ще измерваме прогреса (успехите)?

Втора – показващи развитието на самия процес:

Каква философия споделя образователната институция?

Какъв ще бъде приносът на всеки?

Каква репутация да има образователната институция?

Визията на ЧПГ „Булпрогрес“ е да се развива като модерна образователна институция от европейски тип и еталон за качество, чиито успехи ще се измерват с броя успешно реализирани на пазара на труда наши възпитаници, повишили своя социален статус и жизнен стандарт, благодарение на придобитата професия. Училището ще запази своя облик и традиции като привлекателно място за отпаднали от образователната система ученици, които чрез иновативната технологична образователна среда на „Електронно училище Булпрогрес“ получават мотивация за учене и подкрепа от педагогическите специалисти за продължаване на образованието си, придобиване на знания и умения и успешно реализиране на пазара на труда.

2.Мисия на Образователната институция

 • Да подкрепя и вярва в потенциалните възможности и развитието на всеки ученик.
 • Да създава благоприятна позитивна и разнообразна среда за неговото развитие.
 • Да мотивира учителите да реализират в най-висока степен уменията си.
 • Да стимулира и убеждава учениците, родителите и обществеността, че образователната институция е значима и необходима среда за пълноценното развитие на ученика.
 • Да положи основите у обучаемите за учене през целия живот, чрез предоставяне на образователен продукт, отговарящ на европейските критерии и изисквания за качествено образование.
 • Да осигури равен достъп и подкрепа за развитие и приобщаване в системата  на предучилищното образование на обучаемите като предпоставка за равноправна и пълноценна личностна реализация.
 • Да осигурява качественото образование даващо възможност на обучаемите да се развиват като отговорни, грижовни и активни членове на обществото. То запазва и развива таланта на всяко дете, така че да живее пълноценно, да придобива с радост нови знания и умения и да израства като самостоятелна, мислеща и социално отговорна личност.

 

МИСИЯта на училище „Булпрогрес“ е осъществяване на висококачествена образователна услуга, базирана на европейските стандарти за придобиване на средно образование и степени на професионална квалификация с цел привличане на отпаднали от образователната система, талантливи ученици в задължителна училищна възраст и пребиваващи в чужбина ученици, застрашени от риск, за продължаване образованието им в иновативна положителна и благоприятна образователна среда.

 

 1. ЦЕННОСТ НА СТРАТЕГИЯТА
 • Ориентирана към интереса и към мотивацията на обучаемите, към възрастовите и социалните промени в живота му, както и към способността му да прилага усвоените компетентности на практика.
 • Осигурява равен достъп до качествено образование и приобщаване за всеки ученик.
 • Осигурява равнопоставеност и недопускане на дискриминация при провеждане на образователни политики.
 • Осигурява запазване и развитие на българската образователна традиция.
 • Осигурява хуманизъм и толерантност между участниците в образователния процес.
 • Осигурява съхраняване на културното многообразие и приобщаване, чрез българския език.
 • Осигурява иновативност и ефективност в педагогическите практики и в организацията на образователния процес въз основа на научна обоснованост и прогнозиране на резултатите от иновациите.
 • Осигурява прозрачност на управлението и предвидимост на резултатите.
 • Осигурява автономия за провеждане на образователни политики, самоуправление и децентрализация.

 

 1. УСТОЙЧИВОСТ НА РЕЗУЛТАТНОСТТА

За гарантиране на устойчивостта е приложена и разработена система за устойчиво развитие, чиято основната цел е повишаване на качеството на човешкия капитал, чрез формирането на високо образовани, иновативни и активни личности, способни да се реализират успешно, като професионалисти, граждани и така да допринасят за личното си благоденствие и устойчивото развитие на всички социални сфери. Политиката в сферата на образованието и обучението обхваща всеки един от етапите на развитието на личността, следвайки принципите на учене през целия живот. Те са ориентирани към повишаване на обхвата и качеството на образованието и обучението с акцент върху придобиване на аналитични умения и развиване на креативна мисъл, увеличавайки способностите на обучаемите и учителите за своевременна адаптация към технологичната трансформация и произтичащите промени в пазара на труда. Предвидените интервенции ще допринасят за изпълнението на отделни аспекти от Цел 4 „Осигуряване на приобщаващо и справедливо качествено образование и насърчаване на възможностите за учене през целия живот за всички“ от Целите за устойчиво развитие на ООН.

 1. МЕХАНИЗЪМ ЗА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МЕЖДУ УЧАСТНИЦИТЕ В ОБРАЗОВАТЕЛНИЯТ ПРОЦЕС

Съгласно ЗПУО, участници в образователният процес са обучаемите, учителите, директор на образователната институция, родителите и всички заинтересовани страни.

В Стратегията и Правилника за дейността на Образователната институция, са разписани мерките за създаване на условия и предпоставки за отговорно участие на семейството и заинтересованите страни в живота на образователната институция.

 1. РАБОТА СЪС ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ

За ефективност при работата със заинтересованите страни е приложена „Комуникационна политика“.

За осъществяване на добри практики на  взаимодействие между образователната институция и заинтересованите страни, като общност, както и с всички външни и вътрешни звена е изградена Комуникационна политика. Ежегодно на тържествена церемония, на която директорът на образователната институция връчва грамоти и награди на ученици, учители,  родителите и заинтересовани страни, като НПО, дарителски фондове и други лица, за приносът им в развитието на образователната институция и включването им в дейности на Образователната институция;

Изградена е система за награждаване постиженията на учениците;

Изградена е система за информираност по отношение на личностното развитие, индивидуална работа и индивидуални учебни планове;

Изградена е система за обмен и създаване на партньорски взаимоотношения между Образователната институция, ВУЗ и други образователни институции, бизнес-институции и НПО в областта на хотелиерството, както и такива на територията на цялата страна.

 1. МОНИТОРИНГ:

Мониторинг се осъществява чрез външни и вътрешни одитори, определени от директора със заповед. Елементите за проследяване на съответствие с изискванията по ЗПУО, с приложими ДОС и целите да качество, обхващат обследване на:

 • Изградена е система за събиране на обратни връзки, препоръки и насоки за подобряване на работата в образователната институция, изработени анкети за проучване на удовлетвореността на заинтересованите страни по различни въпроси, по области и критерии заложени в политиката за управление на качеството;
 • Сайт – детайлно представяне на устройството и дейността на образователната институция;
 • Приложени са информационни табла на всеки вход, достъпен до родителите и заинтересованите страни;
 • Изградена е политика свързана с превенция на тормоза и насилието;
 • Изградена е информираност по отношение на приложената политика по наставничество, приемственост и устойчиви резултати на база изисквания за кариерно развитие;
 • Изградена е информираност по отношение на здравно, гражданско, екологично, интеркултурно и приобщаващо образование;
 • Изградени са механизми за управление на конфликти между учители, родители и обучаеми, като се следи за стриктното прилагане на Етичния кодекс;
 • Изградени са устойчиви канали за комуникация и обмен на информация между звената, като се следи за тяхната функционалност сигурност на данните със съответната приложимост, на база гарантиращи истинност на информацията;
 • Изградени са канали за информираност на Обществения съвет и заинтересованите страни по отношение на финансови, материални и човешки ресурси, формите за разходване на финансовите средства, разходването на бюджетните и допълнителните средства за финансиране на дейността на институцията;
 • Приемно време за родители и ученици;
 • Информация по отношение на работно време, приемни часове на педагогическия и ръководния състав, времевия график свързан с дейности, възложени отговорности, скали за оценка и самооценка по заложените цели и очаквани резултати.
 • Поставени за изпълнение дългосрочни цели за достигане до устойчива резултатност и покриване на изисквания по отношение на:
  • обучение и възпитание в здравословна, безопасна и сигурна среда, зачитани като активни участници в образователния процес;
  • получаване на обща и допълнителна подкрепа за личностно развитие;
  • участие в проектни дейности;
  • поощряване с морални и материални награди;
  • здравословен режим, отдих и туризъм и др.
 • Учениците се възпитават, социализират и обучават по стандарти, приети с наредба на министъра на здравеопазването и министъра на образованието и науката, както и програмна система изработена от педагозите в образователната институция, съобразно с ЗПУО, с приложими ДОС;
 • Учителите спазват Етичния кодекс на общността и Етичния кодекс за работа с обучаемите, като зачитат правата и достойнството на обучаемите и всички заинтересовани страни, като си сътрудничат и си партнират със заинтересованите страни;
 • Изграден е широко обхватен Етичен кодекс на образователната общност, който регламентира етиката и културата на взаимоотношения между всички заинтересовани страни, ролевите модели на поведение и е в съответствие със средата и спецификата на функциониране.

Персонални принципи при работа със заинтересованите лица за гарантиране на устойчиви резултати:

Учителите:

 • определят методите и средствата за провеждане на образователния процес съобразно принципите и целите, определени в ЗПУО;
 • повишават квалификацията си;
 • осъществяват обучение и възпитание на учениците в съответствие с държавните образователни стандарти;
 • опазват живота и здравето на учениците по време на образователния процес и на други дейности, организирани от образователната институция.

Родителите:

 • сътрудничеството и взаимодействието между родителите и Образователната институция се осъществяват чрез индивидуални консултации, родителски срещи, обучения, както и всеки път, когато конкретна ситуация или поведение на обучаемия го прави необходимо.
 • родителите са участници и партньори в училищното образование заедно с обучаемите, учителите, директорът и другите педагогически специалисти.
 • участват в тренинги и консултации по въпроси, свързани с образованието и личностното развитие на учениците;
 • участват в процеса на изграждане на навици за самоподготовка като част от изграждането на умения за учене през целия живот;

Родителите са първите и най-влиятелни педагози за обучаемия и най-влиятелните хора в живота им. Те имат най-пряка отговорност и участие при подготовката на самия обучаем.

Цели за съвместно сътрудничество между образователната институция и родителите:

 • Повишаване на доверието в образователната система.
 • Активно участие на родителите за успешна адаптация и социализация на ученика, както и в образованието на учениците за подкрепа на личностното им развитие.
 • Създаване на условия за развитие и подготовката на учениците за следващ образователен етап.
 • Разбиране, подкрепа и споделена отговорност между Образователната институция и семейството, формиране на положително отношение към училището и мотивация за учене.
 • Съвместна работа за разбиране на ученето като ценност.
 • Разпределяне на правата, задълженията и отговорностите между училището и семейството за постигане на стратегическите цели и приоритетите на политиката за учене през целия живот.

Сътрудничеството и взаимодействието между заинтересованите страни, се осъществява чрез различни форми, обединени в две групи: индивидуални и групови форми на работа.

Индивидуални форми на сътрудничество:

– индивидуален разговор /среща/ между учител и родител;

– индивидуална консултация;

– съобщения /устни; писмени/.

Групови форми на сътрудничество:

– родителска среща;

– тренинг и т.н.;

Други форми на сътрудничество:

– участие на родителя в образователния процес;

– информационни табла за родителя;

Сътрудничество и взаимодействие се осъществява и в  случай, когато конкретна ситуация или поведение на обучаемия го прави необходимо / чл. 208, ал.1 от ЗПУО/.

Родителите участват в Обществения съвет на Образователната институция, по реда посочен в Чл. 265 и Чл. 266 на ЗПУО.

Всички участници в училищното образование  осъществяват взаимодействие на основата на партньорски  взаимоотношения за постигане стратегическите цели на образователната институция. Формите на сътрудничество се определят съвместно от директорите, учителите, други педагогически специалисти и родителите.

 1. ГЛОБАЛНА ЦЕЛ

Повишаване на  качеството и ефективността на образователно-възпитателния процес, чрез ориентация към личностно-центрирания подход и стимулиране  на развитието, творческите заложби, интереси, потребности и потенциала на всеки обучаем.

 • Издигане на качеството на процеса на обучение за постигане на ДОС.
 • Поставяне на ученика в центъра на цялостната педагогическа дейност в училищната общност.
 • Поставяне на ученика в отговорна активна позиция при овладяване на знанията, формиране на различни компетенции по различните учебни предмети и развитие на умения за учене през целия живот.
 • Формиране на компетентности у учениците за работа при обучение в електронна среда.
 • Практическа приложимост на изучаваното учебно съдържание и използване на методите за обучение чрез активни дейности.
 • Формиране на обща култура на основата на националните и общочовешки ценности и патриотичното възпитание на учениците.
 • Използване на различни форми за мотивиране на персонала.
 • Обогатяване на материалната база, разширяване на сградния фонд и допълнително финансиране.
 • Създаване на условия за перманентно повишаване квалификацията на преподавателите с оглед на новите изисквания, които се поставят пред професионалното образование.
 • Прозрачност на управлението и предвидимост на развитието на училищното образование.

IX. СТРАТЕГИЧЕСКИ ЦЕЛИ

1.СТРАТЕГИЧЕСКИ ЦЕЛИ ЗА ПЕРИОД 2020/2024  

Стратегическите цели на Образователната институция са ориентирани към постиженията на образователните политики в страната ни и тези от ЕС. Отчитат се националните традиции, регионалните тенденции и общински политики на българското образование. Приоритет е необходимостта от ефективно прилагане на информационните и комуникационни технологии, иновации в образованието и изграждането на вътрешна информационно-комуникационна структура и връзките в нея за осъществяване на образователните цели. На преден план се извежда интелектуалното, емоционалното, социалното, духовно-нравственото и физическото развитие и подкрепа на всеки ученик в съответствие с възрастта, потребностите, способностите и интересите му, залегнали в дейностите по постигане на оперативните цели.

Отчетени са състоянието и потребностите към момента, потребностите на човешките ресурси и нуждата им от подкрепа, както и ролята на училището като обществен фактор в системата на образователните институции в Столична община.

 

2.ПРИОРИТЕТИ И ЦЕЛИ ПО ПРИОРИТЕТНИ ОБЛАСТИ, НА БАЗА СПЕЦИФИКА НА СРЕДА:

 

 • „ Осигуряване на обучение за отпадналите от образователна среда. Качество на образователната услуга“

Цел. 1 Обхващане на всички отпаднали от системата

Цел 2 Мотивация за учене на обучаемите и популяризация на образователните политики

Цел 3 Осигуряване на обучаемите с достатъчно знания и умения за ефективна адаптация към пазара на труда

 • „Повишаване на качеството в образователната институция и ефективност на образователния процес. Устойчивост на резултати.“

Цел.1. Осигуряване на качествено и ефективно образование;

Цел 2.Осигуряване на практическа приложимост на обучението и ориентирането му към конкретни резултати;

Цел 3. Развиване и усъвършенстване на системата за вътрешно оценяване;

Цел 4. Засилване на възпитателната работа с учениците за пълноценно личностно развитие;

Цел 5. Осигуряване на условия за развитие на способностите, интересите, гражданско обучение и възпитание на подрастващите чрез качествено, съвременно и модерно образование.

Цел 6. Оптимизиране на възможностите образователната институция да се превърне в център на образователна, културна и социална дейност, който осъществява многостранни инициативи за обучение и възпитание в дух на демократично гражданство и патриотизъм, здравно и екологично възпитание, потребителска култура, физическа активност и спорт;

Цел 7. Повишаване на ролята на училищното настоятелство и Обществения съвет при определяне цялостната политика на училището;

Цел 8. Развитие на дигиталните умения на училищната общност;

Цел 9. По-широко навлизане на новите методи на преподаване и обучение – обучение от разстояние в електронна среда, интерактивност, проектна работа и др.;

Цел 10. Използване на образователни иновации, иновативност и ефективност в педагогическите практики и в организацията на образователния процес въз основа на научна обоснованост и прогнозиране на резултатите от иновациите.

Цел 11. Оптимизиране на възможностите на образователната институция да се превърне  център за образователна, културна и социална дейност не само като краен продукт, но като атмосфера, дух и начин на мислене за осъществяване на многостранни инициативи.

 • Цели Лидерство. Семейство. Възпитание. Национални ценности. Родолюбие“

Цел 1. Формиране на учители лидери, чрез система от мерки за осигуряване на кариерно развитие и чрез реализация на гъвкави форми на обучение.

Цел 2. Включване на семейството  и родителите в процесите на образование и възпитание на обучаемите.

Цел 3. Намаляване на прояви на агресия и негативни нагласи.

Цел 4. Партньорство между родители, обучаеми и учители.

Цел 5. Възпитаване на  морални норми, основани на националните и общочовешките ценности

 • Цели „Поддържане на институционална култура и гражданска активност“

Цел 1. Стимулиране развитието на гражданско активни звена (Обществен съвет +настоятелство)

Цел 2. Осигуряване на среда за развитие на способностите, интересите, гражданско обучение и възпитание на подрастващите чрез качествено, съвременно и модерно образование.

 • Цели „Партньорство. Имиджова, е-политика, работа с медии и външни звена изграждащи имидж на Образователната институция“

Цел 1. Изграждане на Стратегия за интегрирано развитие и Комуникационна политика.

Цел 2. Оптимизиране на възможностите Образователната институция да се превърне в център на образователна, културна и социална дейност, който осъществява многостранни инициативи.

Цел 3. Ефективно взаимодействие със заинтересовани страни: партньорите – бизнес, неправителствени организации, общинската и държавната администрация и др.

 

 • Цели. „Сигурност и безопасност. Осигуряване на безопасност, стабилност, ред и защита на обучаеми и учители в образователната институция“

Цел 1. Осигуряване на безопасност, стабилност, ред и защита на обучаеми и учители в образователната институция

 • Цели „Поддържане на гъвкава рамка с възможност за стабилизиране на Образователната институция след етапи на кризи“ темпове на адаптивност за връщане до рамка за благоприятна среда

 

 • Цели „Изграждане на социални, граждански и интеркултурни ценности, здраве и устойчива околна среда. Екологично образование, в условия на климатични промени Развитие на двигателна и спортна култура за повишаване на здравния статус на обучаемите“ (система за здравно развитие).

Цел 1. Изграждане на условия за повишаване на физическата активност и укрепване на здравето на обучаемите.

Цел 2. Развитие на обучаемите за бъдеща реализация в среда на климатични промени

Цел 3. Развитие на двигателна и спортна култура чрез иновативни методи, за повишаване на здравния статус на учениците (система за здравно развитие) в режим на криза.

Цел 4. Изграждане на условия за повишаване на физическата активност и укрепване на здравето на обучаемите.

Цел 5. Изграждане на двигателна култура.

 

X. ОПЕРАТИВНИ ЦЕЛИ

(краткосрочни в годишния план (4 години) за дейността на образователната институция)

 1. Повишаване качеството на образование

1.1. Непрекъснат стремеж към развитие на професионално-личностните качества и на професионалните умения на учителите, съобразно изискванията на съвременния живот и повишаване на авторитета  на учителя;

1.2. Промяна в общуването между заинтересовани страни – взаимодействие, взаимопомощ;

1.3. Създаване на институционална култура, изграждаща лидери;

 1. Повишаване качеството на педагогическото взаимодействие

2.1. Повишаване качеството на образование чрез промяна  процеса на обучение, насърчаващ развиване и придобиване на ключовите компетентности в учителите

2.2. Възпитаване на обучаемите в самоконтрол и организация на времето.

2.3. Осигуряване на позитивна образователна среда;

2.4. Осигуряване на безопасна среда. Поддържане на благоприятна среда.

3. Осигуряване на разнообразни допълнителни дейности извън ДОС за стимулиране на образователна активност

4. Превръщане на Образователната институция в център на общността:

4.1. Развиване на сетивност към заобикалящата среда;

4.2. Повишаване качеството на работа с партньорите от общността;

5. Интелектуално, емоционално, социално, духовно-нравствено и физическо развитие и подкрепа на всяко дете и в съответствие с възрастта, потребностите, способностите и интересите му;

6. Формиране на устойчиви нагласи и мотивация за учене през целия живот;

6.1. Формиране на толерантност и уважение към етническата, националната, културната, езиковата и религиозната идентичност на всеки гражданин;

6.2. Фформиране на толерантност и уважение към правата на обучаемите и хората с увреждания

XI. ВОДЕЩИ ПРИНЦИПИ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРАТЕГИЯТА:

 

Принципи за определяне на стратегическите цели са следните:

1.Релевантност (целите трябва да стимулират институцията да изпълнява своята мисия);

2.Реалистичност на подхода (целите трябва да бъдат реалистични, като се отчитат външните и вътрешните фактори);

3.Мотивираност (целите трябва да стимулират дейностите в рамките на политиката определена от образователната институция до достигане на целите по качество);

4.Прозрачност/разбираемост (целите трябва да бъдат определени просто и ясно);

5.Ангажираност/задължителност  (целите           трябва да        предопределят задълженията);

6.Хармонизираност (целите в областта на политиката и звената вътре в институцията трябва да бъдат в тясна взаимна връзка).

 

Принципи при изпълнение на целите на Стратегическата рамка:

1.Партньорство и съгласуваност – активно взаимодействие и синхронизиране между образователните институции, органите на централната и местната власт, висшите училища, културните институции, научните организации, социалните партньори, работодателите и гражданското общество и всички заинтересовани страни, за постигане на целите, заложени в Стратегическата рамка;

2.Приемственост – изпълнение на Стратегическата рамка независимо от политическия, социалния и икономическия контекст и гарантиране на целенасоченост, последователност и устойчивост при прилагане на политиките;

3.Иновативност – формулиране на нови подходи, мерки и дейности за постигане на целите, заложени в Стратегическата рамка;

4.Измеримост, отчетност и устойчивост на резултатите – осигуряване на дългосрочни ползи/ефекти от постигнатите резултати;

5.Прозрачност и популяризиране на мерките и резултатите – приоритетната значимост на образованието, обучението и ученето, с прилагане на изискване за висока степен на информираност на всички заинтересовани страни и обществото.

 

 

XII.  ПРИОРИТЕТНИ НАПРАВЛЕНИЯ В ДЕЙНОСТТА

Приоритети, на база ПОЛИТИКА НА ИНСТИТУЦИЯТА

 

Приоритети на база специфика на среда:

Приоритетна област ,,Приобщаване на отпаднали от образователната система ученици в иновативна благоприятна образователна среда“.

Усъвършенстване концепцията на гимназията, разкриване на нови методи и форми за привличане на отпадналите ученици и мотивирането им за учене.

Приоритетна област „Повишаване на качеството в образователната институция и ефективност на образователния процес. Устойчивост на резултати. Управление на знанието“.

За достигане на ниво на качество в образователната услуга и ефективно управление на знанието ще се следи по прилагане на ефективна политика по качеството, ефективно лидерство, като са определени цели по качество, изградена е ефективна координационна и субординационна рамка, следи се по изпълнение на дейности, приложени в политиката за управление, като цялостната форма за управление е адаптирана по специфика на среда и специфика на функциониране. За гарантиране на развитие и постигане на качеството периодично ще се прилага ефективно управление на среда, осъществява се ефективност при прилагане на самооценка в образователната институция и се следи за съответствие с изисквания за качество, целите по качество и  актуализацията на рамката за развитие, според изменения на изискванията на заинтересованите страни и изменение на средата, на база изменения определени от динамиката на времето.

 

XIII. ДЕЙНОСТИ И ПОЛИТИКИ ЗА ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ:

Дейностите по приоритетни направления в образователната институция са заложени в Годишния план за дейността на образователната институция.

Дейностите в образователната институция се описват в 4 годишен план за дейността, който да подлежи на вътрешна атестация, Годишен план за дейността образователната институция и в  Правилник на дейността.

За осигуряване на дейностите се поддържат и има обезпечение по:

Изграждане план и дейности по процедура за управление на качеството и управление на процесите, план и дейности за управление на ресурси.

За гарантиране на дейностите, обезпечаващи успешното реализиране на стратегията е изградена Комисия за контрол на качеството в образователния процес.

 

IV. ФИНАНСОВО ОБЕЗПЕЧАВАНЕ. ФИНАНСОВА ПОЛИТИКА

Финансовото обезпечение е гарантирано от ученическите такси, които учениците заплащат за обучението си в гимназията.

ХV. ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ. ИНДИКАТОРИ ЗА ИЗМЕРВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ.

Очаквани резултати

Очаквани резултати от изпълнението на предвидените дейности са описани за всяка дейност в План за дейността към стратегия за развитие – Приложение 1

 

Индикатори на база специфика на среда и специфика на управление. Наличности. Съответствия. Процеси и ефективност на управление на процесите. Скали за оценка по индикатори, за период 2020 – 2024г.

За всяка година се прилага следната индикативна рамка:

ИНДИКАТОР  ТОЧКИ
Изменение на база актуализация от предходен стратегически период за обследване в 2020/2021
Изграждане и спазване на Насоки за обучение и действие в условията на извънредна епидемиологична обстановка в условията на Ковид – 19; Разработване на досие на гимназията по ПАБ. 20 т.
Разработени и разписани от заинтересованите страни инструктажи за работа 20 т.
Изготвяне на сведение за организацията на дейностите в училището – Списък Образец№1 10т.
Работа по актуализиране на платформа Електронно училище, регистриране на нови ученици и разширяване на функционалностите й 50 т.
Общ брой точки: 100т. отговарящи на 100% по покриване на изискванията по параметри за предходен период 100т.
Изменение на база актуализация от предходен стратегически период за обследване в 2021/2022
Продължаване по поддържане на политиката по качество и управление на процесите в институцията и поддържане на документацията, продължаване работата  по спазване на координационна и субординационна рамка 50т.
Превантивната дейност по отношение на риск – разработване на Стратегия за управление на риска 25т.
Разширяване функционалностите на електронна среда за обучение, информираност и разширяване на формите на взаимодействие със заинтересованите страни в електронна среда – подобряване на сайта на образователната институция и популяризация на сайта, като основно средство за получаване на достоверна информация 15 т.
Протоколи от проведени анкети за измерване на удовлетвореност на заинтересованите страни, по ефективно спазване на правила, политики и възникналите изисквания на заинтересованите страни на база изменението на контекста , приведени за обобщение към времеви диапазон – еднократно в учебна година. 10 т.
Общ брой точки: 100т. отговарящи на 100% по покриване на изискванията по параметри за предходен период 100т.
Област „Управление на институцията“ Общо за раздела 72 точки  
Индикатори по изпълнение на рамки за качество на процесите в изпълнение на държавните политики Общо за индикаторите 72точки  
Раздел „Документация“
Налична пълна документална рамка по СУК –по таблица за наличности и специфика за изграждане на документална рамка 4 т.
Типови бланки за управление на процеси и форми за регистриране на съответствия по процеси 2 т.
1 обучение на година – квалификация вътрешна и външна по поддържане и управление на документална база 3 т.
Определени рамки за набиране на доказателствен материал – портфолио, форми за планиране, изпълнение, отчетност. 4 т.
Раздел „Отговорност на ръководството“
Приложени заповеди за разпределение на отговорностите по дейности към стратегия за развитие. Всяка година Заповед за координация и субординация 2 т.
Портфолио на образователна институция. 3т.
План за КДД 2 т.
Протоколи КДД – по План за Контролна дейност 2 т.
Доклад „Преглед на ръководството“ 4 т.
Наблюдения на състояние на системата по поддържане на благоприятна среда 2 т.
Изпълнение на дейности по Годишен план за дейността 5т.
Раздел „Наблюдение, измерване, анализ“
Наблюдения на учители 4 т.
Протокол от проведен одит на КК за самооценка на КК 4 т.
Раздел „Текущи. Образователни дейности“
ПС – протоколи 4 т.
Протоколи Обществен съвет 4 т.
Протоколи за резултати от проведени изпити 10 т.
Грамоти, Награди и Постижения 2 т.
Раздел „Сигурност и безопасност“
Доказателствени форми от дейности по сигурност и безопасност -правилник, план 2 т.
Раздел „Текущи дейности управление на процеси“
План за провеждане на срещи за КК 2 т.
Протоколи от срещи на КК и други комисии 2 т.
Раздел „Комуникационна политика“
Протокол с обобщени данни от междинно наблюдение, измерване, анализ за работата със заинтересованите страни вкл. данни от обобщена резултатност по измерване на удовлетвореност на заинтересованите страни/ Допуска се и доклад на педагозите, екипите и работните групи по работата със заинтересованите страни на 1 т.
Раздел „Устойчивост“
Стратегия за развитие 1 т.
Доклад по иновация 1 т.
Програма за превенция на ранното напускане на училище 1 т.
Мерки по качество 1 т.
Област „Образователен процес“ Общо за рамката 16 точки  
Индикатори по изпълнение на рамки за постигнати резултати по достигане на образователни политики Общо за индикаторите 16 точки
По планиране – общ план за работа и план за личностно развитие 3т.
Протоколи от КДД по наблюдение на урок 3т.
Област 3. „Образователна среда“Общо за индикаторите 12 точки
Подобласт 3.1. Организационна среда.
Осъществена Контролна дейност на директорАктуализация по контекст всяка година 3т.
Подобласт 3.2. Осигуряване
Информационно осигуряванеКонстативен протокол за информационно осигуряване 2т.
Подобласт 3.3. Развитие
Организационна култураКонстативен протокол по Организационна култура 1т.
Развитие на среда за подкрепа и ефективно взаимодействие между всички участници в образователния процес и с всички заинтересовани страниКонстативен протокол по ефективно взаимодействие на участниците в образователния процес _ 2т.
Удовлетвореност на участниците в образователния процесКонстативен протокол „Удовлетвореност“ 2т.

При достигане на 100 точки се гарантира, че има 100% покриване на изискванията по параметъра, а именно:- Високо ниво на покриване на резултатност. Постигнати са целите по качество. Висока ефективност. Постигат се резултати над средните за страната. При завършване учениците са изключително добре подготвени за следващата образователна степен. Представянето е оценено с над 75 % по всички инструменти. Не са установени слабости.  Практиката отговаря изцяло на стандартите. Покрити нива по категория във висока степен. Достигнати цели и висока оценка на въздействие. Високо ниво на управленска компетентност. Добро функциониране на организационна структура по отношение управление на процеси. Високи нива на резултатност по отношение на образователно – възпитателния процес. Изисква се поддържаща форма на прилагане на дейности и проследяване на параметри. Високо ниво при работа със заинтересовани страни. Високи нива на удовлетвореност на заинтересованите страни. Пълна удовлетвореност на заинтересованите страни. Изградени да функциониращи канали за комуникация. Осъществени са достатъчен брой взаимодействия. Има данни за гарантиране на резултатност и постигане на устойчиви параметри и резултати по направления. Нормативните изисквания се познават и спазват по отношение на всички критерии и показатели. Постиженията по всеки от критериите и показателите значително надвишават изискванията. Поставят се и се постигат високи цели. Очакванията на заинтересованите страни се надвишават. Качеството на преподаване, учене и оценяване надвишава изискванията и очакванията. Обучаемите постигат резултати, надвишаващи средните за страната. Осигурена е безопасна и приобщаваща среда. Дава се становище, че: На база проведена самооценка и анализ на данни на база предходна година се налагат следните констатации, с цел повишаване на качеството в образователната институция, както следва:  Постигната100% резултатност. Има регистрация за качествено Приложени протоколи за съответствие и докладни форми по направления; Проследени са процесите и е определена необходимостта от коригиращи действия по одитни раздели. Коригиращите действия са продължаване на работата във всяко едно направление; Определени са резултатност, постигната е ефективност при заложена документална рамка и са обезпечени каналите за одит с приемлива  достатъчност на ресурси, обхват и достоверност;  Директорът прилага ефективно лидерство, определя и утвърждава сроковете и отговорниците за проследяване в следващ одитен период, на указаните за наблюдение и коригиращо действие процеси, в едно с формите за измерване, анализ и доклад. Спазена е процедурата за координация и субординация. Системата по управление на качеството функционира ефективно. Резултатността гарантира постигане на устойчиви резултати и има съответствие с поставените цели за устойчив растеж по рамките на Концепция за устойчиво развитие на образователната институция.

XVI. УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО

За ефективно управление на качеството, се прилага Политика по качество  описана в Приложение 1

За ефективно управление и поддържане на системата, е приложена оганизационна и документална рамка, в пълно съответствие на системата и политиката по качество, определени от стандартите за качество. Определени са цели по качество, като целите подлежат на актуализация всяка година, на база проведената самооценка в образователната институция. Документация и процеси, в съответствие изискванията на системата по управление по качество, заложена в Наръчник за самооценка на образователната институция (НС).

Управление на системата се прилага на база определените процедури по качество, които са както следва:  Контекст на институцията. Обхват. Заинтересовани страни; Координация и субординация; Документирана информация; Вътрешни одити;  Несъответствия и коригиращи действия.

Съответствие по състоянието на системата за постигане дългосрочните цели по качество и целите заложени в Концепция за устойчиво развитие.

Управление на риск, включващ: Наръчник по управление на риск- НУР, с приложена стратегия, Оценка на рискови фактори и др.  За ефективно управление на кризите има изградени: План за управление на кризите Видове кризи. Реакция при криза. План за работа при криза. Отговорности. Канали за комуникация с потърпевшите. Последващи действия и план, включващи стабилизация в нормална работа среда. При възникване на непредвидена промяна е изграден План за управление на промяната – Създаване на нормативна уредба, анализира се ниво на допустимост на промяна, прилага се поетапно до ниво усвояемост, изграждат се поетапни процеси преплетени с процес на задържане и приемане на промяната., създаване на инструменти за осъществяване на промяната, следи се процеса от началото до края с мониторинг на всички нива от процеса, създава се политика на поетапно въвеждане на иновации и иновативни политики. Създаване на условия за гъвкавост и надграждане на стратегия с цел подобряване на работния процес, внедряване на нови технологии и придобиване на нови компетентности. Промени могат да бъдат извършвани в системи, политики, в организационни схеми, в човешкото поведение и дейности. С динамиката на пазара, бързо развиващите се техника и технологии, управлението на промяната се налага като важен елемент на стратегическото управление.

За повишаване качеството и ефективността на учебно – възпитателния процес е изградена: Рамка, в съответствие с ДОС и изискванията за качество на оторизирани от МОН звена; План за иновационни политики; Процедура за диагностика на системата, избор на инструмент и материали, подготовка на педагогически кадри, внедряване в системата на база приложение за промени, анализ на системата, коригиращи действия и отчитане на резултати и подготовка за въвеждане на нови модели и методики; Дейности за разширяване на възможностите Образователната институция, да се превърне в център на образователна, културна и социална дейност, който осъществява многостранни инициативи в партньорство в външни звена и родителска общност;

За реализирането  на тази стратегия  се разработват и приемат допълнителни  програми , планове, правилници, типови бланки и др. типови документи, отнасящи се до конкретните й части.  Всяка година се разработва  годишен план за дейността на образователната институция с конкретни процедури, указани срокове и отговорници. Коригиращите действия са под контрола на Директорът на Образователната институция и Педагогическият съвет.

 

 

 

 

ВСИЧКИ ПРАВА ЗАПАЗЕНИ BULPROGRESS 2023
error: Content is protected !!