януари 12, 2017

Стратегия за развитие

 СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧПГ“Булпрогрес“

За периода от 2016/2017 учебна година до 2020/2021 учебна година

 1. При прием на ученици в задължителна училища възраст, дневна форма на обучение
Вътрешни фактори Външни фактори
СИЛНИ СТРАНИ ВЪЗМОЖНОСТИ
– Квалифициран педагогически персонал.

– Мотивирани ученици;

– Учениците се обучават по доказали своята ефективност училищни учебни планове, отговарящи на потребностите на пазара на труда.

– Висока успеваемост на учениците на външно оценяване, олимпиади, конкурси, ДЗИ.

– Привлекателна учебна среда – добре оборудвани кабинети.

– Съвместна работа по проекти на учители и ученици.

– Предоставяне на качествено образование.

– Включване на учителите в различни форми на квалификация.

– Засилени мерки за контрол на отсъствията и успеха на учениците.

– Обновяване и възстановяване на дейността на Училищното настоятелство. – Изграждане на ефективно ученическо самоуправление.

– Провеждане на индивидуални консултации с педагогическите съветници на ученици и родители.

– Утвърждаване на традиции и символи на училището.

СЛАБИ СТРАНИ ОПАСНОСТИ И РИСКОВЕ
– Понижаване на нивото на подготовка на новоприетите ученици.

– Липса на кандидати и занижаване интереса към професионалното образование.

– Липса на съвременна спортна база.

– Незаинтересованост на част от родителите, формални и неизчерпателни практики на комуникация.

– Недостиг на финансиране.

– Намаляване на броя на учениците.

– Намаляване на мотивацията за учене у учениците.

– Недостатъчно познаване на нормативната уредба от страна на част от педагогическия персонал.

 

 

 1. При прием на ученици над 16 години за продължаване на обучението, придобиване на средно образование ипрофесионална квалификация във вечерна, задочна и самостоятелна форма на обучение
Вътрешни фактори Външни фактори
СИЛНИ СТРАНИ ВЪЗМОЖНОСТИ
– Квалифициран педагогически персонал.

– Мотивирани ученици на възраст над 16 години, които желаят да продължат образованието си и да променят своя социален статус;

– Учениците се обучават по конкурентни специалности, отговарящи на потребностите на пазара на труда.

– Привлекателна учебна среда – добре оборудвани кабинети.

-Обучение с модерни методи и технологии –онлайн платформа за ползване на учебни материали, лекции и консултации с учителите.

– Предоставяне на качествено образование.

–  Включване в процеса на обучение на преподаватели-практици по специалните предмети.

– Провеждане на допълнителни занимания с учениците за подготвяне за матура.

-Организиране на учебен процес във вечерна/задочна форма на обучение, подходящ за работещи хора.

 

ІІ. СТРАТЕГИИ И ПРИОРИТЕТИ В РАЗВИТИЕТО НА ЧПГ”Булпрогрес“

 ДО 2020 ГОДИНА 

МИСИЯта на училище „Булпрогрес“ е осъществяване на висококачествена образователна услуга, базирана на европейските стандарти за придобиване на средно образование и степени на професионална квалификация на ученици в задължителна училищна възраст, както и на лица с навършени 16 години, които желаят да продължат образованието си и да придобият професия с цел да променят своя социален статус.

 1. Поддържане на високо качество и ефективност на цялостния образователен процес в съответствие с изискванията на ЗПУО и „Европа 2020“, както и на всички поднормативни актове, за да отговорим на предизвикателствата на времето, в което живеем.
 2. Преосмисляне приоритетите на гимназията и насочване на професиналното обучение към нова пазарна ниша – обучение на лица над 16 години, които по някаква причина не са успели да завършат образованието си в задължителна училищна възраст:

-подготвяне на документи за прелицензиране на гимназията;

-разработване на нови учебни планове по конкурентни специалности;

-насочване към прием на ученици над 16г. във вечерна, задочна и самостоятелна форма на обучение;

-разработване и въвеждане в експлоатация на електронна платформа за онлайн обучение за подпомагане ученето на по-възрастните ученици и предоставяне на възможност за достъп до образователния процес на лица от по-отдалечените райони извън територията на столицата.

 1. Осигуряване на всеки ученик на висока степен на функционална грамотност в областта на чуждоезиковите комуникационни.
 2. Придобиване на солидни знания при изучаване на информационните технологии и тяхното практическо приложение в целия образователен процес.
 3. Спечелване и успешна реализация на различни национални и международни проекти.
 4. Изграждане на стабилни партньорства и на взаимоотношения на толерантност и разбирателство.
 5. Възпитаване и изграждане на социални умения на нашите възпитаници за общуване и правилно поведение в обществото.
 6. Изградане на успешни личности, конкурентни на пазара на труда.
 7. Развиване и поддържане на физическата дееспособност и подготовка за активен и здравословен начин на живот.

10.Засилване на връзките с работодатели – разширяване на възможностите за подкрепа на учениците за стажуване и практика в реална работна среда.

 1. Оказване на помощ и подкрепа на по-възрастните ученици за професионална ориентация и последваща реализация. 

ВИЗИЯ

 1. ЧПГ“Булпрогрес“ ще се развива като модерна образователна институция от европейски тип и еталон за качество, чиито успехи ще се измерват с броя успешно реализирани на пазара на труда наши възпитаници, повишили своя социаллен статус и жизнен стандарт, благодарение на придобитата професия. То ще запази своя облик и традиции като професионално училище с прием на ученици след 7-ми клас в два етапа:

– първи гимназиален – от VIII до Х клас включително, и

– втори гимназиален – от ХI до ХII клас включително

 1. Постигането на качествен образователен процес ще бъде реализирано с помощта на висококвалифицирани педагози, които имат съвременно мислене и могат успешно да приложат стандартите на новия ЗПУО.
 2. Ще привлечем специалисти от деловия сектор за съвременно и модерно обучение по специалностите, предлагани в гимназията.
 3. Ще приложим различните форми на обучение, заложени в новия ЗПУО – самостоятелна, индивидуална, дистанционна и комбинирана, с цел да отговорим на потребностите и да дадем достъп до образование, както и за да предотвратим преждевременно отпадане и ранно напускане на училище.
 4. Ще продължим да изграждаме и модернизираме учебната и спортната база и ще разширим контактите си с бизнеса за постигане на заложените в нашата мисия приоритети.
 5. С цел да отговорим на изискванията за създаване на приобщаващо и подкрепящо образование, ще осигурим екип от висококвалифицирани специалисти: психолог, ресурсен учител, логопед, екип, който ще направи оценка и ще осъществи допълнителна подкрепа на деца и ученици, имащи необходимост от приобщаване и социализация.
 6. Ще изработим и ще се ръководим от Етичен кодекс на училищната общност, в създаването на който участват ПС, Общественият съвет и ученическото самоуправление.
 7. Ще продължим да осъществяваме целодневна организация на учебния процес като инструмент за превенция на отпадане от училище, за осигуряване на специализирана помощ при подготовката, за развиване на таланти и удовлетворяване на потребности и интереси и ще дадем шанс на лица, отпаднали преди години от училище да се включат в самостоятелна или вечерна форма на обучение за продължаване на обучението си и да придобият образователна степен и професионална квалификация.
 8. Ще продължим да работим активно по програма „Еразъм +“ на Европейския съюз, като създадем цялостна организация, в която ще бъдат включени ученици и техните семейства, педагози, представители на Обществения съвет и на местните общности.
 9. В следващия 4-годишен период ще продължим да да си партнираме с бизнеса и неправителствени организации и да работим по съвместни проекти.
 10. Ще въведем модерни методи, съвременни форми онлайн платформа за обучение.

ЦЕННОСТИ И ПРИОРИТЕТИ В РАЗВИТИЕТО

– Високо развитие на: родноезиковата подготовка, чуждоезиковата подготовка, подготовката в областта на информационните технологии и подготовката по всички други предмети.

– Формиращо оценяване и самооценяване.

– Обучение в сътрудничество между основните партньори в училищната общност – ученици, учители и родители.

– Висок професионализъм на педагогическия екип.

Ефективна управленска дейност

– Добро взаимодействие със социалната среда и държавните и обществените организации, свързани с проблемите на образованието и възпитанието на младите хора.

– Продължаване, обогатяване и утвърждаване на традиции и ритуали в училищния живот. 

ГЛАВНА ЦЕЛ НА СТРАТЕГИЯТА

Издигане на качеството на процеса на обучение за постигане на ДОС.

-Привличане на по-голям брой хора от по-висока възрастова група) за продължаване на обучението в професионална гимназия с цел придобиване на средно образование и професионална квалификация.

– Поставяне на ученика в центъра на цялостната педагогическа дейност в училищната общност.

– Поставяне на ученика в отговорна активна позиция при овладяване на знанията, формиране на различни компетенции по различните учебни предмети и развитие на умения за учене през целия живот.

– Практическа приложимост на изучаваното учебно съдържание и използване на методите за обучение чрез активни дейности.

– Използване на различни форми за мотивиране на персонала.

– Обогатяване на материалната база, разширяване на сградния фонд и допълнително финансиране. 

РЪКОВОДНИ ПРИНЦИПИ В ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩНАТА ОБЩНОСТ

– Разширяване на автономността на субектите в училище.

– Хуманизация на процеса на образование.

– Иновативност и творчество.

– Толерантност и позитивна етика.

ІІІ. ФИНАНСОВО ОСИГУРЯВАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА СТРАТЕГИЯТА

– Чрез привличане на повече ученици.

– Чрез кандидатстване по проекти.

ІV. ИДЕИ И ДЕЙНОСТИ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА СТРАТЕГИИТЕ И ПРИОРИТЕТИТЕ В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА МИСИЯТА И ПОСТИГАНЕ НА ВИЗИЯТА (ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ) НА  ЧПГ,,БУЛПРОГРЕС“ 

ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ С ФИНАНСИРАНЕ:

Дейност срок
1. Изработване и утвърждаване на цялостна концепция за провеждане на образователния процес – учебен план и програми, Етичен кодекс, методически обединения и комисии до 15.09. на всяка година
2. Обновяване и модернизиране на оборудването и въвеждане на платформа за онлайн обученение септември
2018 г.
3. Достъп до интернет и монтиране на мултимедия в стаята за презентации септември
2018 г.
4. Подменяне на настилки, чинове и др. постоянен
5. Участие в квалификационни форми на педагогическия състав. постоянен
6. Разработване, спечелване и реализиране на национални и европейски проекти. постоянен

  

СТРАТЕГИИ, ЦЕННОСТИ И ПРИОРИТЕТИ ИДЕИ И ДЕЙНОСТИ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕТО ИМ
– Високо развитие на: родноезиковата подготовка, чуждоезиковата подготовка, подготовката в областта на информационните технологии и подготовката по всички специални  предмети.

– Формиращо оценяване и самооценяване.

– Обучение в сътрудничество между основните партньори в училищната общност – ученици, учители, работодатели.

– Издигане на качеството на образование за постигане на ДОС.

– Практическа приложимост на изучаваното учебно съдържание и използване на методите за учене чрез действие.

-Практическа приложимост на учебното съдържание в реална работна среда под формата на учебна и производствена практика. Засилване контактите и партньорствата с бизнеса.

1. Формиране на екип от висококвалифицирани учители чрез:

– повишаване на квалификацията на дългогодишните педагогически кадри;

– провеждане на целенасочен подбор на новоназначените учители, притежаващи висока квалификация и владеещи чужди езици, ако това се изисква по учебен план на съответния предмет, притежаващи опит за реализирането на проекти;

– приоритетно привличане на учители – бивши възпитаници на училището.

2. Провеждане на тематични ПС с цел повишаване на вътрешноучилищната квалификация.

3. Осъществяване на сътрудничество между учителите от училището с учители от други водещи училища и/или ВУЗ с цел обмен на добри педагогически практики.

4. Обезпечаване на процеса на обучение с достатъчно технически средства и други необходими пособия.

5. Използване на интерактивни методи на обучение.

6. Използване на информационните технологии в процеса на обучение по всички предмети.

7. Мотивиране на учениците за участие в учебния процес чрез качествено обучение.

8. Въвеждане на нови форми за проверка и оценка на знанията на учениците (тестове).

9. Организиране и провеждане на вътрешноучилищни състезания, олимпиади, изложби, викторини по различни предмети.

10. Привличане в училище на мотивирани ученици чрез провеждане на целенасочена рекламна кампания.

11. Съвместна работа по образователни проекти.

12. Повишаване на нивото на трудовата дисциплина.

13. Усъвършенстване на съществуващите училищни учебни планове и при необходимост разработване на нови, отговарящи на търсенето от учениците и на ресурсите, с които разполага училищната общност.

– Поставяне на ученика в центъра на цялостната педагогическа дейност в училищната общност.

– Поставяне на ученика в отговорна активна позиция при овладяване на знанията и развиване на способностите за самостоятелно търсене и използване на информация от разнообразни източници.

– Подобряване на процеса на педагогическо взаимодействие между основните партньори в училищната общност – ученици, учители и родители.

1. Развиване на ученическото самоуправление в училище.

2. Предприемане на мерки за намаляване на броя на отсъствията от учебни часове чрез своевременно информиране на родителите.

3. Осъществяване на съвместни инициативи от ученици, учители и родители.

4. Обогатяване и разнообразяване на извънкласните дейности и заниманията със спорт (ИУЧ, ФУЧ, ФВС).

5. Утвърждаване на традиции и символи на училището.

6. Включване на ученици и родители в разработване на проекти.

7. Прилагане на нови и разнообразни форми за работа с родители.

8. Превенция на агресията, тормоза и други негативни прояви в училищната общност.

9. Организиране на дейности за борба с противообществените прояви и противодействие срещу наркоманията и сектите.

– Ефективна управленска дейност. Демократизиране на управлението на училищната общност чрез:

– Включване на максимален брой учители във вземането на управленски решения, чрез учaстието им в дирекционни съвети, методически съвети и комисии.

– Организиране на по-добра вътрешноучилищна информационна система.

– Изграждане на ръководен екип.

– Създаване на партньорски взаимоотношения със синдикалните организации в училище.

– Използване на различни форми за мотивиране на персонала. 1. Увеличаване на индивидуалните трудови възнаграждения на работещите в рамките на утвърдените средства в делегирания бюджет.

2. Изработване на правилник за провеждане на ПС.

3. Формиране на система от морални стимули, изготвяне на Етичен кодекс.

4. Осигуряване и организиране на квалификацията на учителите.

5. Провеждане на тиймбилдинг и обучения на колектива, семинари и др.

– Добро взаимодействие със социалната среда и държавните и обществените организации, свързани с проблемите на образованието и възпитанието на младите хора. – Изграждане на работещо и ефективно Училищно настоятелство чрез привличане в него на бивши ученици, родители и общественици.
– Материална база и допълнително финансиране. 1. Работа по привличане на спонсори.

2. Разработване на проекти за обогатяване на училищната МТБ.

3. Разширяване на сградния фонд и построяване на необходимите нови сгради.

4. Естетизация на училищния двор.

5. Основни ремонти на ВИК и ел. инсталации.

6. Ремонт на училищната библиотека.

7. Актуализиране и обогатяване на фонда на библиотеката.

8. Ремонт на физкултурния салон и съблекалните към него.

9. Текущи ремонти в кабинети и класни стаи.

10. Обезпечаване на подходящо обзавеждане на кабинети и класни стаи.

11. Осигуряване на нови компютри.

12. Внедряване на съвременни интерактивни средства за обучение – проектори, мултимедийни дъски и приложения.

– Ефективна рекламна кампания. 1. Изграждане на постоянен екип от учители, разработващи рекламната стратегия на училището.

2. Осигуряване на достатъчно средства по реализиране на рекламата.

3. Включване в рекламната дейност на учители, родители и ученици.

 

error: Content is protected !!