декември 15, 2022

Програма за превенция и Програма за предоставяне на ранни възможности

Страницата съдържа:

1.Програма за превенция на ранно напускане на училище

2.Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на ученици от уязвими групи

ПРОГРАМА 

ЗА  ПРЕВЕНЦИЯ  НА РАННОТО НАПУСКАНЕ НА УЧИЛИЩЕ

в ЧПГ „Булпрогрес“ за учебната 2023/2024 г.

Програмата е приета на заседание на Педагогическия съвет – Протокол №1/19.09.2023год. и е утвърдена със заповед №29/20.09.2023г. на директора на гимназията

Приложение №1: Запознати

Утвърдил, Директор: /п/

                                                                             /Маргарита Илиева/

I.ОСНОВНИ ПОЛОЖЕНИЯ

Глобален проблем на образователната система са броят  на отсъствията на учениците, некоректното им отразяване в училищната документация и ръстът на преждевременно напуснали училище ученици от задължителна училищна възраст.

Създаването на условия за редовното присъствие в училище и активната работа по време на учебния час са важни за бъдещето на всеки ученик. Те са гаранция за неговия успех, залог за по-добра квалификация и по-големи възможности за реализация, условие за повишаване качеството на образованието. Важна роля в това отношение има училището, което трябва да подхожда комплексно и същевременно индивидуално за всеки конкретен случай на ученик, застрашен от отпадане или вече напуснал училище.

Предприемането на адекватни и ефективни мерки от педагогическите екипи за намаляване броя на отсъствията и броя на преждевременно напусналите училище ученици следва да се основават на задълбочен анализ на причините, пораждащи тези явления, на оценка на ефикасността на съществуващите мерки и училищната политика.

Предлаганата програма е основана на разбирането, че главна ценност в образователната система е детето (ученикът).

На основата на идентифицираните проблеми в програмата са представени конкретни мерки за реализиране на определените дейности.

II. Задачите на програмата са:

1. Да очертае дейности  по формулираните мерки.

 2. Да представи план за действие.

І І І. Мерки

1. Проучване и анализиране на основните причини за отсъствията на учениците и риска от преждевременно  напускане на училище.

                                                          Отг.: кл. ръководители, п. съветник

2. Механизъм за идентификация на учениците в риск от отпадане.                                                                

                                                          Отг.: кл. ръководители, п. съветник

3. Разработване и прилагане на мерки за намаляване на отсъствията на учениците.

Отг.: кл. ръководители, п. съветник

4. Мерки за подкрепа на учениците в риск от напускане чрез различни форми на ученическо самоуправление.                  

                                                           Отг.: п. съветник       

6. Мерки за подкрепа на учениците в риск с участието на родителските общности.

                                                           Отг.: кл. ръководители и родители

IV.  Дейности

Дейност 1. Проучване и анализиране на основните причини за отсъствията на учениците и риска от преждевременно  напускане на училище.

Срок: постоянен

Отг: кл. Ръководители

Дейност 2.  Механизъм за идентификация на учениците в риск от отпадане

Срок: постоянен

Отг: кл. ръководители

Дейност 3.  Разработване и прилагане на мерки за намаляване на отсъствията на учениците

Срок: постоянен

Отг: кл. Ръководители

V.  План за действие

№ ПО РЕДДЕЙНОСТИОТГОВОРНИКСРОК
  1.Разработване и прилагане на мерки за намаляване на отсъствията на ученицитекл. ръководители, п.съветник учители, родителиПостоянен
2.Идентифициране на деца в риск от отпаданекласен ръководител, п. съветник  Постоянен
3.Индивидуална работа от страна на учители и класни ръководители със застрашени от отпадане ученици (в часовете за консултации)учители, класни ръководители  Постоянен
5.Екипна работа на учители по класовеучители  Постоянен
7.Стриктно отбелязване на отсъстващите ученици, коректно подаване в системата  и системни текущи проверки от страна на ръководството на училищетоучители, ръководство  Постоянен (ежемесечно)
8.Организиране участието на учениците в извънучилищни дейности и извънкласни клубове по интереси  учители  Постоянен
9.Своевременно информиране на родителите за отсъствията и успеха на учениците    класни ръководители    Постоянен

VI.  Специфика

През учебната 2022/2023 година в ЧПГ „Булпрогрес“ се провежда обучение на ученици в задължителна училищна възраст в самостоятелна форма по чл 112 (1) т.1,2 и 3 – общо 10 обучаеми. Всички ученици са силно мотивирани за продължаване на образованието си чрез платформа Електронно училище „Булпрогрес“. Училищният екип счита, че няма риск от отпадане.

В мисията, визията и стратегията на гимназията е заложена приоритетна цел за приобщаване на отпаднали от образователната система ученици и мотивирано връщане за обучение чрез алтернативна благоприятна образователна среда.

ПРОГРАМА

ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ЗА ПРИОБЩАВАНЕ НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ ОТ УЯЗВИМИ ГРУПИ

в ЧПГ „БУЛПРОГРЕС“

за учебната 2022/2023г.

Програмата е приета на заседание на Педагогическия съвет – Протокол №1/19.09.2022 год. и е утвърдена със заповед №17/19.2022г. на директора на гимназията 

 Приложение №1: Запознати

Утвърдил, Директор: /п/                                                                             /Маргарита Илиева/

І. УВОД

Настоящата програма цели да начертае целите и задачите на работа с деца и ученици от ЧПГ „Булпрогрес“ и урежда взаимоотношенията между институциите във връзка с предоставянето на приобщаващо образование.  Програмата е изготвена в съответствие с действащите стратегически и оперативни национални документи на централните ведомства в изпълнение на държавната политика за предоставяне на равни възможности на всички български граждани и за приобщаване на децата и учениците от уязвими групи.

Училищната програма се базира на:

  • Закон за предучилищното и училищното образование;
  • Наредба за приобщаващото образование;
  • Стратегия за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства;
  • Закон за защита от дискриминация;
  • Конвенция за борба срещу дискриминацията в областта на образованието.

Програмата включва реда и начините за оказване на обща и допълнителна подкрепа на всички деца и ученици, които имат необходимост от такива в училище, съобразно неговите интереси, потребности и нужди.

Уязвими групи в образователната институция са ученици, диагностицирани със специални образователни потребности, хронични заболявания, двигателни увреждания, деца и ученици в риск, деца и ученици, застрашени или жертва на насилие, деца с изявени дарби, деца сираци и полусираци, деца от различни етнически групи и пр. с други идентифицирани нужди.

II. ПОДКРЕПА НА ЛИЧНОСТНОТО РАЗВИТИЕ

Подкрепата на личностното развитие се осъществява във връзка с разработените областни стратегии за подкрепа на личностното развитие, както и въз основа на анализ на необходимостта от обща и допълнителна подкрепа.

2.1. Обща подкрепа

За организиране на подкрепата на личностното развитие в гимназията за координатор е определен педагогическият съветник, който изпълнява функциите си съобразно Наредбата за приобщаващото образование. Общата подкрепа е насочена към развитие на потенциала на всяко дете и ученик.  Общата подкрепа включва също така различна екипна работа и между отделните специалисти и осигуряване или насочване към занимания по интереси. Общата подкрепа включва и други дейности, подробно описани в Наредбата за приобщаващото образование.

2.2. Допълнителна подкрепа

Допълнителната подкрепа се осъществява въз основа на направена оценка на индивидуалните способности на определено дете или ученик от училището. Оценката на способностите се извършва от специално назначен екип от специалисти съобразно необходимостта на детето и след това се потвърждава от регионалния център за подкрепа на процеса на приобщаващо образование. Учениците, за които може да се поиска оценка на способностите, са от следните уязвими групи:

-деца със специални образователни потребности – в началото на учебната година;

– деца с хронични заболявания;

– деца в риск;

– ученици с изявени дарби.

Допълнителната подкрепа включва:

– работа с дете или ученик по конкретен случай;

-психо-социална рехабилитация;

-рехабилитация на слуха;

-зрителна рехабилитация;

-рехабилитация на комуникативни нарушения;

-осигуряване на достъпна архитектурна среда;

-специализирани средства;

-ресурсно подпомагане.

Допълнителната подкрепа се реализира чрез план за действие за всяко конкретно дете. Родителите задължително се включват в плана за действие като активни участници в дейностите.

III. ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ПО ПРОГРАМАТА

ДейностиСрокОтговорникЗабележка
Идентифициране на ученици, които имат необходимост от обща подкрепапостояненпедагогически съветник, логопед, координатор 
Екипна работа на учителите от даден класпостояненкласни ръководители, учителипри необходимост
Предоставяне на книги от училищния фондпостояненкл. ръководителиОтбелязване деня на книгата, седмица на грамотността
Идентифициране на ученици със СОПцелогодишнокласни ръководители, учители, логопед, психолог, ресурсен учител 
Оценка на потребности на ученици със СОПцелогодишноресурсен учител и екипне по-късно от 3 месеца след идентифициране на нуждата
Логопедична терапия, рехабилитация и консултациицелогодишнологопед 
Психологическа подкрепа, психо-социална рехабилитация и консултациицелогодишнопсихолог 

V. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

За изпълнението на програмата важно значение има сътрудничеството между всички пряко ангажирани. Всички участници в образователния процес (семейство,  училище, институции, НПО) трябва да бъдат еднакво отговорни и ангажирани за постигането на поставените цели.

През учебната 2022/2023 година в ЧПГ „Булпрогрес“ се провежда обучение на ученици в задължителна училищна възраст в самостоятелна форма по чл 112 (1) т.1,2 и 3 – общо 10 обучаеми. Между тях няма ученици със СОП.

ВСИЧКИ ПРАВА ЗАПАЗЕНИ BULPROGRESS 2023
error: Content is protected !!