януари 12, 2017

Правилник за дейността

ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА ЧАСТНА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ИКОНОМИКА, ТУРИЗЪМ И ИНФОРМАТИКА     „БУЛПРОГРЕС‘‘

2023/2024 УЧЕБНА ГОДИНА 

Утвърдил, директор: /п/

                                                /Маргарита Илиева/

 

Документът е актуализиран с протокол на ПС №1/19.09.2023г. и утвърден със Заповед на диектора №29/20.09.2023г.

 

ПРИЛОЖЕНИЯ:

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1: „ЗАПОЗНАТИ“

ПРИЛОЖЕНИЕ 2: „П  Р А В И Л А за ОПРЕДЕЛЯНЕ НА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО И ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТИТЕ С УЧЕНИЦИ В САМОСТОЯТЕЛНА/ДИСТАНЦИОННА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ в ЧПГ“БУЛПРОГРЕС“ – ИНОВАТИВНО ЕЛЕКТРОННО УЧИЛИЩЕ“

ПРИЛОЖЕНИЕ 3: „П  Р О Ц Е Д У Р А за ПРИЕМАНЕ НА УЧЕНИЦИ В САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ в ЧПГ“БУЛПРОГРЕС“  към ПРАВИЛА за обучение на учениците в самостоятелна форма на обучение в ИНОВАТИВНО ЕЛЕКТРОННО УЧИЛИЩЕ БУЛПРОГЕРЕС“

 

Глава І. Общи положения

Чл. 1. (1) Настоящият правилник определя организацията и реда за провеждане на процеса на обучение и възпитание в училището, конкретизира правата и задълженията на учителите и учениците съобразно Закона за предучилищното и училищното образование.

(2) Правилникът урежда отношенията в процеса на обучение и възпитание при пълно зачитане и уважение на човешката личност.

Чл. 2. Правилникът е задължителен за директора, педагогическия съветник, учителите, учениците и служителите в училището, както и за всички други лица, които се намират на територията на училището.

Глава ІІ. Устройствост и дейност

Чл. 3. Училището издава на учениците Удостоверение за завършен първи/втори етап на средно образование, диплома за средно образование и свидетелство за професионална квалификация.

Чл. 4. (1) Училището е частно.

(2)Обучението в училището е платено. Таксата и сроковете за плащане са регламентирани в Договор за обучение, който всеки ученик подписва с училището.

(3) Ръководителят на училището може да приема за обучение в гимназията ученици безплатно по социални и др. хуманни причини и по лично осмотрение за подпомагане и приобщаване на ученици.

(4) Физически училището  се помещава  в наета от общината материалната база за ползване, стопанисване, разпореждане и управление, находяща се в двуетажна сграда на ул.“Суходолска“№13 в район „Красна поляна“, Столична община.

Чл. 5. Училището се финансира от собствени средства, придобити като приходи от таксите на учениците.

Чл. 6. (1)Учебно-възпитателният процес се организира чрез иновативна технологична платформа, гарантираща благоприятна образователна среда на учениците от самостоятелна форма.

(2)Обучението в гимназията през учебната 2023/2024 година се осъществява в самостоятелна форма, съгласно изискванията на чл.112 от ЗПУО за ученици, предимно над 16 години.

(3)В гимназията се осъществява прием и на ученици в задължителна училищна възраст по реда на чл. 112(1) т.1, 2 и 3 от ЗПУО. За тях директорът на гимназията подава документи за одобрение и разрешение до Експертната комисия на РУО.

(4)При постъпването си в гимназията, всеки ученик (а непълнолетните заедно с родител) подписва договор с училищрто за обучение.

Чл. 7. Обучението на учениците от самостоятелна форма се осъществява на основание чл. 112 от ЗПУО и утвърдениете в гимназията Правила и процедура за прием и обучение на учениците.

Чл. 8. В началото на учебната година, директорът на гимназията утвърждава график на консултациите и график за провеждане на годишните изпити.

Чл. 9. (1) Графикът за провеждане на годишните изпити се подава в  РУО София-град най-малко 10 дни преди началото на изпитната сесия.

(2) Размествания в графика на изпитите се допуската само с изрична заповед на директора, като своевременно се информира РУО.

Чл. 10. Самостоятелната форма включва самостоятелна подготовка и изпити за определяне на годишни оценки по учебните предмети от училищния учебен план.

Чл. 11. (1) Самостоятелната форма на обучение в ЧПГ,,Булпрогрес” се осъществява в ЕЛЕКТРОННО УЧИЛИЩЕ „Булпрогрес“, което разполага с необходимите технически и технологични условия в съответствие с държавния образователен стандарт за физическата среда и информационното и библиотечното осигуряване на училищата.За обучението в електронното училище,ученикът самостоятелно си осигурява необходимите технически и технологични средства.

 1. Обучението във всички класове от първи и втори гимназиален етап се осъществява по Училищен учебен план за съответния клас по специалност „Организация на хотелиерството“
 2. Подготовката на учениците е съпътствана от професионална подкрепа на педагогическите специалисти, които предоставят чрез платформата на учениците учебен ресурс, указания, конспекти, насоки и провеждат консултации.
 3. Професионалната подготовка се провежда съгласно изискванията на ДОС за съответната професия и училищния учебен план;

(2) училищен учебен план, по който се обучава съответния випуск се съхранява най-малко 50 години;

(3) учителите изготвят конспекти  дават указания на учениците на база учебни програми по отделните предмети, разработени от МОН;

Чл. 12. (1) Знанията и уменията на учениците се контролират чрез писмени годишни изпити и практически форми на проверка и оценка, както и чрез тестове, съгласно ЗПУО.

(2) Контролът се осъществява  текущо и периодично.

(3) Текущият контрол се осъществява от учителите чрез избрани от тях форми на проверка (тестове, практически казуси и задачи), а периодичният – от учителите, заместник-директора, директора и експертите от регионалното управление по образованието.

(4) Годишните оценки се оформят въз основа на проведените годишни изпити по съответните предмети.

(5) По учебните предмети, които се изучават в повече от една учебна година, в документа, който се издава на изходно ниво се отразяват като средноаритметични.

(6) Класни работи не се правят в самостоятелната форма. По желание учителите могат да провежда пробни изпити за предварителна проверка на знанията на учениците.

(7) Изпити се организират и провеждат със заповед на директора. Изпитът за промяна на оценка (не повече от три предмета) се полага след завършване на образователната степен на обучение. При получена слаба оценка ученикът се явява на поправителна сесия. Оценката е окончателна. Председателят на изпитната комисия обявява резултатите от изпита до три дни след провеждане на изпита, като представя на директора изпитния протокол. Техническо лице или класните ръководители и внасят оценките в личните картони на учениците и в платформата.

(8) При преписване или установяване на опит за преписване на изпит, работата се анулира с протокол от квесторите, под който ученикът се подписва. Ученикът няма право да се яви на втора дата в рамките на същата изпитна сесия.

(9) Всеки ученик има право в рамките на една учебна година да се яви на една редовна и две поправителни сесии.

(10) Ученикът не завършва съответния клас през учебната година, когато няма годишна оценка по даден предмет или има слаба оценка.

(11) Учениците участват в желание в НВО за 10-ти клас, провеждано от РУО и МОН.

Чл. 13. Редовните изпитни сесии за учениците се организират по реда на по чл. 37, ал. 7 от Наредба №10/01.09.2016г.

Чл. 14. (1)Приеманрто на ученик от  друг профил в 9,10 или 11 клас става с полагане на приравнителни изпити след извършване на сравнителен анализ на изучаваното от ученика със с действащия през текущата учебна година училищен учебен план.

(2)Учениците, които се приемат в 11-ти клас с  Удостоверение за завършен първи етап на средно образование полагат приравнителни само по специалните предмети.

(3)Преместването на учениците се извършва не по-късно от тридесет учебни дни преди края на всеки учебен срок.

Чл. 15. След завършване на клас или степен на образование на учениците се издава документ, съгласно Наредба № 8/11.08.2016 г. за информацията и документите в системата на предучилищното и училищното образование, приложение 4.

Чл. 16. (1) Формите на обучение, по които  училището може да обучава са:

 1. дневна (присъствена), която се провежда съгласно училищния учебен план;
 2. вечерна;
 3. задочна;
 4. индивидуална;
 5. самостоятелна (неприсъствена), в която учениците се подготвят самостоятелно, съгласно училищния учебен план. Организацията на обучението в нея се определя с Правилата за обучение в с.ф.о. – Приложение №2.
 6.  Дистанционна форма.

(2) Обучението във всички форми, както и преминаването от една в друга, се осъществяват съгласно ЗПУО.

(3) Училището разработва индивидуален учебен план за (когато има такива):

– учениците в индивидуална форма на обучение;

– учениците със СОП, които се обучават в дневна, комбинирана или дистанционна форма на обучение;

– учениците с изявени дарби, които се обучават в дистанционна или в комбинирана форма.

Чл. 17. (1) През учебната 2023/2024 година в гимназията се обучават ученици в самостоятелна форма в първи и втори гимназиален етап по специалност „Организация на хотелиерството“

(2) Обучението в самостоятелна форма се осъществява чрез приобщаване на учениците в иновативна технологична образователна среда – Електронно училище „Булпрогрес“.

Чл. 18. Педагогическата дейност е основната дейност в училището.

Глава ІІІ. Права и задължения на педагогическите специалисти

Чл. 19. (1) Педагогическите специалисти имат следните права:

– да бъдат зачитани правата и достойнството им;

– да определят методите и средствата за провеждане на образователния процес съобразно принципите и целите, определени в Закона за предучилищното и училищното образование;

– да участват във формирането на политиките за развитие на училището;

– да получават професионална подкрепа в процеса на изпълнение на служебните си задължения;

– да повишават квалификацията си;

– да бъдат поощрявани и награждавани.

(2) Педагогическите специалисти имат следните задължения:

– да участват в класирането на проектите на учебници по съответния учебен предмет и при избора на учебник, по който ще се провежда обучението;

– да осъществяват обучение и възпитание на учениците в съответствие с ДОС;

– да опазват живота и здравето на учениците по време на образователния процес и на други дейности, организирани от училището;

– да зачитат правата и достойнството на учениците и да сътрудничат и партнират със заинтересованите страни;

– да получава информация от директора на училището, регионалното управление по образованието и Министерството на образованието и науката относно възможностите за поддържане и повишаване на професионалната си квалификация;

– да продължават образованието си и да повишават професионалната си квалификация с цел подобряване на качеството на образованието;

– да дават мнения и предложения за развитието на училището;

– да използват училищната материално-техническа база за изпълнение на служебните си задължения. Размножаването на материали за тестове и изпитвания на учениците се извършва от длъжностно лице, определено от директора. Учителят представя подписано от директора или заместник-директора по учебната дейност разрешение за определяне на броя на копията;

– да уведомява в деня на отсъствието или на следващия ден до обед директора, когато се налага да отсъства от учебни часове за осигуряване на заместник с цел недопускане на свободни часове;

– да участва в работата на Педагогическия съвет;

– да изпълнява предписанията и препоръките на органите, осъществяващи методическа дейност и контрол в системата на народната просвета;

– да не ползва мобилен телефон по време на учебен час;

– да не пуши, да не внася и да не употребява алкохол в училището, както и извън него при провеждане на дейности, в които участват ученици;

– да се явява на работа с облекло и във вид, които съответстват на положението му на учител и на добрите нрави; с външния си вид, с облеклото си и с поведението си да допринася за създаване и поддържане на нравствени добродетели у учениците;

– да не внася в училището оръжие и други предмети, които са източник на повишена опасност;

– да провежда консултации с учениците съобразно утвърдения от директора график;

– да води коректно и редовно училищната документация съгласно изискванията на Министерството на образованието и науката;

– чрез административното ръководство да уведомява незабавно общинската служба за социално подпомагане за ученици, нуждаещи се от закрила; да уведомява директора за ученици, нуждаещи се от специална закрила;

– да изпълнява решенията на Педагогическия съвет и на другите органи за управление на образованието;

– да не прилага форми на физическо и психическо насилие върху учениците и да не накърнява личното им достойнство;

– да подпомага родителите, които срещат затруднения при възпитанието на децата си;

– да не организира и да не осъществява политическа, религиозна и противодържавна дейност с учениците и колегите си в училище;

– да познава и спазва Етичния кодекс на общността;

– учителите и ръководството на училището не отговарят за изгубени от учениците вещи;

– да изготвя конспект и указания по предмета, който води и да ги качва в платформата в началото на учебната година, да актуализира материала в нея, подаден като учебен ресурс;

– да работи за обогатяването и усъвършенстването на материално-техническата база на училището;

– да дава консултации в дни и часове, определени със заповед на директора;

– не се разрешава вземане на допълнителни часове за преподаване на учебния материал и изпитване на ученици в часове над учебните програми.

Чл. 20. (1) Учител, който е и класен ръководител, има следните задължения:

– да следи за успеха и развитието на учениците от съответния клас, за спазването на сроковете за подаване на заявления и декларации, за уменията им за общуване с учениците и учителите и периодично и своевременно да информира родителите им;

– да анализира и оценява рисковите фактори за учениците от класа и да предприема превантивни и корективни мерки за справяне с тях;

– да контролира посещаемостта на учениците от класа в образователната платформа;

– да консултира родителите за възможностите и формите на допълнителна работа с ученика;

– да организира и провежда родителска среща при необходимост с родителите на учениците в задължитъелна училищна възраст;

– периодично да организира индивидуални срещи с учениците от класа, да организира и провежда час на класа и да работи за развитието на паралелката като общност;

– да участва в процедурите за налагане на наказания и мерки по отношение на учениците от класа в случаите и по реда, предвидени в този правилник;

– да осъществява връзка с учителите, които преподават на класа;

– да осъществява връзка и да подпомага учителите, които работят с ученици в класа;

– да води редовно и да съхранява учебната документация за класа;

– да запознава срещу подпис учениците и родителите с този правилник и с училищния учебен план;

– да изпълнява нарежданията на директора, които се отнасят за класа, и да се грижи за опазване на училищното имущество; след завършване на учебната година да предава в изправност на директора;

– да изготвя и предоставя на родителя характеристика за всеки ученик, както следва:

а. при завършване на основно и на средно образование класният ръководител изготвя цялостна характеристика за развитието на ученика; тя е неразделна част от свидетелството за основно образование, съответно от дипломата за средно образование;

б. характеристика се изготвя и в случаите на преместване в друго училище.

Глава ІV. Права и задължения на учениците

Чл. 21. Учениците имат следните права:

– да бъдат обучавани и възпитавани в здравословна, безопасна и сигурна среда;

– да бъдат зачитани като активни участници в образователния процес;

– да избират профила и професията;

– да получават библиотечно-информационно обслужване;

– да получават информация относно обучението, възпитанието, правата и задълженията си;

– да получават обща и допълнителна подкрепа за личностно развитие;

– да бъдат информирани и консултирани във връзка с избора на образование или професия;

– да участват в проектни дейности;

– да дават мнения и предложения за училищните дейности;

– чрез формите на ученическо самоуправление да участват в обсъждането при решаването на въпроси, засягащи училищния живот и училищната общност, в това число на училищния учебен план;

– да получават съдействие от училището и от органите на местното самоуправление при изразяване на мнението си по въпроси, които пряко ги засягат, както и при участие в живота на общността;

– да бъдат поощрявани с морални и материални награди;

Чл. 22. Учениците са длъжни:

– да спазват графика за провеждане на годишните изпити;

– да съхраняват авторитета на училището и училищната общност и да допринасят за развитието на добрите традиции;

– да зачитат правата, честта и достойнството на другите, както и да не прилагат физическо и психическо насилие;

– да не участват в хазартни игри, да не употребяват тютюн и тютюневи изделия, алкохол и наркотични вещества в района на училището;

– да не носят оръжие, както и други предмети, които са източници на повишена опасност;

– да носят ученическата си лична карта в училището и извън него;

– да спазват Правилника за дейността на училището;

– да не възпрепятстват със своето поведение и постъпки нормалното протичане на учебните часове;

– да не използват мобилните си телефони по време на провеждане на присъствени консултации и изпити;

– да се явяват в училището с облекло и във вид, които съответстват на положението им на ученици и на добрите нрави:

– да опазват и поддържат материално-техническата база на училището в добро състояние и при пълно спазване на определените санитарно-хигиенни и противопожарни норми;

– да се явяват в училище 15 минути преди началото на годишен изпит или ДКИ ;

– да спазват установения ред в класните стаи по време на учебните часове и през междучасията;

– да пазят училищното имущество, училищната сграда и принадлежащия й район; родителите на ученик, който повреди училищно имущество, отстраняват повредата или заплащат отстраняването ѝ в тридневен срок от датата на констативния протокол, изготвен от счетоводител, домакин и класен ръководител; за умишлено увреждане на ученика се налага и наказание;

– да не подсказват и преписват по време на изпит или да използват готови материали като свои;

– да не изнасят и повреждат вещи от класната стая, кабинетите и други помещения;

– да не внасят в учебните помещения храни и напитки (алкохолни и безалкохолни);

Чл. 23. (1) Ученик е този, който е записан в училище за обучение за завършване на клас.

(2) Ученик се отписва от училището, когато:

 1. се премества в друго училище;
 2. се обучава в дневна, комбинирана форма и не е посещавал училището по неуважителни причини за период, по-дълъг от два месеца;
 3. се обучава в самостоятелна, индивидуална и дистанционна форма и не се е явил да положи съответните изпити в три поредни сесии.

(3) Случаите по чл. 22, ал. 2, т. 2 и т. 3, когато ученикът е в задължителна училищна възраст, директорът на училището уведомява съответната общинска администрация, РУО и органите за закрила на детето.

Чл. 24. При неспазване на изискванията на Закона за предучилищно и училищното образование и настоящия правилник и прилежащите към него в Приложениия №2 и№3 правила и процедури, училището има право да прекрати договора за профеионално обучение на ученика, подписан с него или родителите му при постъпването му в гимназията.

Чл. 25. Когато ученикът възпрепятства провеждането на изпит и пречи на останалите в изпитната зала ученици, квесторът може да го отстрани да състави протокол.

Чл. 26. Когато ученикът се яви в училище с облекло или във вид, които са в нарушение на ПДУ, както и когато състоянието му не позволява да участва в провеждането на изпит, той се отстранява от училище до отпадането на основанието за отстраняването му.

Чл. 27. (1) Класният ръководител писмено уведомява родителя за причината за отстраняване на ученика от изпит, като посочва причините довели до това последствие.

(2) За ученика с наложена санкция се осигуряват и дейности за превенция и преодоляване на проблемното поведение.

Чл. 28. (1)За ползване услугите и спазване на правилата за работа нв електронната платформа, всеки ученик подписва в началото на учебнната година декларация за информирано съгласие, която качва във сяоя профил.

(2)Всеки ученик е длъжен в началото на учебната година да постави снимка на личния си профил в платформата.

(3)Поради неспазване на сроковете и неплащане на годишната такса, гимназията има право да спре временно достъпа на ученика до платформата.

Чл. 29. (1) Санкциите са срочни.

(2) Срокът на санкциите е до края на учебната година.

Чл. 30. Санкциите „Забележка“ и „Преместване в друга паралелка в същото училище“ се налагат със заповед на директора по мотивирано писмено предложение на класния ръководител, а всички останали санкции – със заповед на директора по предложение на ПС.

Чл. 31. За откриване на процедура за налагане на санкции директорът задължително уведомява родителя, а в случаите по чл. 199, ал. 1, т. 3 – 5 от Закона за предучилищното и училищното образование – и съответните структури за закрила на детето.

Чл. 32. Ученикът има право преди налагане на съответната санкция да бъде изслушан или писмено да обясни обстоятелствата и фактите, свързани с конкретното нарушение. Изслушването задължително се извършва в присъствието на педагогическия съветник.

Чл. 33. (1) Заповедта за налагане на санкцията се издава в 14-дневен срок от предложението на класния ръководител или от решението на ПС.

(2) Заповедта се съобщава в тридневен срок от издаването ѝ на ученика и родителя му, а заповедта за налагане на санкцията „Преместване в друго училище“ – и на началника на РУО

(3) Заповедта може да се обжалва пред началника на РУО и при условията и реда на АПК.

Чл. 34. (1) Наложените санкции се отразяват в ученическата книжка, в личния картон и в бележника за кореспонденция на ученика.

(2) Ученик, на когото е наложена санкция „Предупреждение за преместване в друго училище“, „Преместване в друго училище“ или „Преместване от дневна в самостоятелна форма на обучение“, за срока на санкцията се лишава от правото да получава стипендия за отличен успех.

(3) При налагане на мярката „Отстраняване от час“ ученикът няма право да напуска територията на училището по времето на отстраняването си.

Чл. 35. (1) Санкциите се заличават с изтичане на срока, за който са наложени, или предсрочно по реда, по който са наложени.

(2) Заличаването се отбелязва в ученическата книжка и в личния картон на ученика.

ГЛАВА V. Награди на учениците и учителите

Чл. 36            (1) За отличен успех, за научни и практически постижения в определена образователна област, за успешно представяне в състезания, конкурси, олимпиади, научни конференции на училищно, регионално и национално равнище ученикът се награждава с:

 1. похвала от директора на училището и Педагогическия съвет;
 2. книги или други предмети;
 3. похвална грамота;
 4. специална награда, носеща името на училищния патрон, и парична сума, определена от Училищното настоятелство за учениците, завършващи гимназиален етап;
 5. награда от спонсорства и дарения за изяви и постижения на ученици от чуждоезиков профил.

(2) Педагогическият съвет предлага за награждаване пред директора по предложение на класния ръководител.

Чл. 37. (1) За научни постижения в образователната област и успешно представяне на ученици в състезания, конкурси, олимпиади, научни конференции учителите се награждават, както следва:

– с книги и други предмети;

– с грамота;

– с парична сума, определена от УН.

 

ГЛАВА VІ. Права и задължения на родителите

Чл. 38. (1) Родителите имат право:

 1. периодично и своевременно да получават информация за успеха и развитието на децата им в образователния процес, за спазване на правилата в училище и за приобщаването им към общността;
 2. да се срещат с ръководството на училището, с класния ръководител, с педагогическите специалисти в определеното приемно време или в друго удобно за двете страни време;
 3. да се запознаят с УУП;
 4. да присъстват и при желание от тяхна страна да бъдат изслушвани, когато се решават въпроси, които засягат права и интереси на ученика;
 5. най-малко един път годишно да получават информация, подкрепа и консултиране в училището по въпроси, свързани с образованието;
 6. да избират и да бъдат избирани в Обществения съвет на училището;
 7. да изразяват мнение и да правят предложения за развитие на училището;
 8. да участват в родителските срещи.

Чл. 39. (1)Родителите са длъжни:

 1. да осигурят редовното присъствие на детето в задължителна училищна възраст, като своевременно уведомяват училището в случаите на отсъствие на детето;
 2. да запишат детето при условието на чл. 12 от Закона за предучилищното и училищното образование в първи клас;
 3. редовно да се осведомяват за своите деца относно приобщаването им в училищна среда, успеха и развитието им в образованието и спазването на училищните правила;
 4. да спазват Правилника за дейността на училището и да съдействат за спазването му от страна на детето;
 5. да участват в процеса на изграждане на навици за самоподготовка като част от изграждането на умения за учене през целия живот;
 6. да се явяват в училището след покана от учител, директор или друг педагогически специалист в подходящо за двете страни време;
 7. да възстановяват нанесените от ученика материални щети в тридневен срок от известяването от класния ръководител. В случай че щетата не се възстанови в регламентирания тридневен срок, се прекратяват правата на ученика към училището, след решение на ПС;
 8. да зачитат предвидените в Закона за закрила на детето мерки и да съдействат при осъществяването на дейности по закрила на детето.

(2) Родители, чиито деца се обучават в самостоятелна форма на обучение, са длъжни да гарантират постигането на целите по чл. 5 от ЗПУО.

Глава VІІ. Управление и организация на процеса на обучение и възпитание

Чл. 40. (1) Орган за управление на училището е директорът.

(2) Директорът организира, ръководи и отговаря за цялостната дейност на училището.

(3) Заместник-директорът подпомага директора при организирането на учебната и административната дейност на училището съгласно нормативните актове и длъжностната характеристика.

Чл. 41. (1) Педагогическият съвет, като специализиран орган за разглеждане и решаване на основни педагогически въпроси в училището:

 1. приема стратегия за развитието на училището за следващите 4 години с приложен към нея план за действия и финансиране;
 2. приема ПДУ;
 3. приема УУП;
 4. приема формите на обучение;
 5. приема годишния план за дейността на училището;
 6. приема учебни планове за ИФО;
 7. мерки за повишаване на качеството на образованието;
 8. приема програма за превенция за ранното напускане на училище;
 9. приема програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на учениците от уязвими групи;
 10. предлага на директора разкриване на занимания по интереси;
 11. прави предложение на директора за награждаване на ученици и за налагане на съответните санкции в предвидените в този закон случаи и ПДУ;
 12. определя училищни символи, ритуали и други отличителни знаци;
 13. определя ученически униформи;
 14. участва със свои представители в създаването и приемането на Етичен кодекс на училищната общност;
 15. запознава с бюджета на училището и с отчетите на неговото изпълнение;
 16. периодично, най-малко 3 пъти през една учебна година, обсъжда нивото на усвояване на компетентност от учениците и прилага съвместни мерки между учителите с цел подобряване на образователните резултати.

(2) Документите по ал. 1, т. 1 – 5 и т. 7 – 9 се публикуват на интернет страницата на училището

Чл. 42. (1) Училищното настоятелство е независимо доброволно сдружение за подпомагане на дейността на училището.

(2) Училищното настоятелство подпомага дейността на училището в противодействието му срещу наркоманията и дискриминацията във всички нейни форми.

(3) Органи на настоятелството са Общото събрание и Съветът на настоятелите

Чл. 43. (1) Съставът на Ученическия съвет на класа се определя от учениците чрез явно гласуване всяка учебна година.

(2) Ученическият съвет на класа:

 1. участва в планирането на тематиката в часа на класа;
 2. съдейства за спазване на правата на учениците;
 3. участва активно в решаване на проблемите на класа.

(3) Председателят или заместник-председателя на Ученическия съвет на класа е член на Ученическия парламент.

(4) При внасяне на предложение за наказание на ученик от класа класният ръководител го съгласува с Ученическия съвет на класа. Ако има различие, се внасят и двете предложения.

ГЛАВА VІІІ. Безопасни и здравословни условия на обучение, възпитание и труд

Чл. 44. (1) Учениците са длъжни:

 1. да изслушат началния и периодичния инструктаж за правилата за безопасност и хигиена и противопожарна охрана;
 2. да се разписват в специална тетрадка за инструктажа, с което удостоверяват, че са им известни правилата за безопасни условия за обучение, възпитание и труд и се задължават да ги спазват;
 3. да спазват правилата за безопасност и култура при пътуване в обществения транспорт;
 4. да спазват строго учебното време, както и разпоредбите по безопасност на труда и правилата за вътрешния ред и дисциплината в училището, като изпълняват стриктно дадените им указания в това направление;
 5. да знаят основните правила за оказване на първа помощ при злополуки;
 6. да не ползват под никакъв предлог без необходимост противопожарните съоръжения;
 7. да не сядат по первазите на прозорците, да не излизат по площите пред прозорците на общежитието.

(2) Учениците са длъжни да спазват следните правила за безопасна работа в мрежата:

 1. училищната мрежа и интернет се използват само за образователни цели;
 2. учениците не трябва да предоставят лична информация за себе си и за своите родители;
 3. не се разрешава изпращането или публикуването на снимки на ученици или на техни близки без предварително съгласие на родителите;
 4. учениците са длъжни да информират незабавно лицето, под чието наблюдение и контрол работят, когато попаднат на материали, които ги карат да се чувстват неудобно, или на материали с вредно или незаконно съдържание, като порнография, проповядване на насилие и тероризъм, етническа и религиозна нетолерантност, търговия с наркотици, хазарт и др.;
 5. учениците не трябва да отварят електронна поща, получена от непознат подател;
 6. забранено е извършването на дейност, която застрашава целостта на училищната компютърна мрежа или атакува други системи;
 7. при работа в мрежата учениците трябва да уважават правата на другите и да пазят доброто име на училището.

(3) Учителите по биология и здравно образование, физика и астрономия, химия и опазване на околната среда, труд и техника, специалните предмети и ФВС да разработят инструктаж и да запознаят учениците в часовете си.

Инструктажите се съхраняват от заместник-директора по административните въпроси.

ГЛАВА ІХ. Преходни и заключителни разпоредби

 • 1. Правилникът за дейността на училището се осъвременява ежегодно.
 • 2. Правилникът влиза в сила с приемането му от Педагогическия съвет. Директорът на училището организира запознаване на всички учители, ученици, родители и служители в училището с правилника.
 • 3. Всички учители, служители и ученици в училището са длъжни да спазват правилника.
 • 4. Този правилник е приет от Педагогическия съвет на училището с Протокол № 1/19.09.2022г.

Приложение №2 към Правилник за дейността 2023-2024

ЧАСТНА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ИКОНОМИКА, ТУРИЗЪМ И ИНФОРМАТИКА „БУЛПРОГРЕС‘‘ – СОФИЯ

Утвърдил, Директор: /п/

/Маргарита Илиева/

 

 

П  Р А В И Л А

 

за ОПРЕДЕЛЯНЕ НА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО И ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТИТЕ С УЧЕНИЦИ В САМОСТОЯТЕЛНА/ДИСТАНЦИОННА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ в ЧПГ“БУЛПРОГРЕС“ – ИНОВАТИВНО ЕЛЕКТРОННО УЧИЛИЩЕ

На основание чл. 112, ал. 1 от ЗПУО и чл. 37 от НАРЕДБА № 10 от 01.09.2016 г. на МОН за организация на дейностите в училищното образование

и решение на ПС – Протокол № 2/16.09.2019 г., актуализиран на заседание на ПС №1/19.09.23г. и утвърден със Заповед №29/20.09.2022г.

СЕ ОПРЕДЕЛЯТ:

следните условия и ред за организиране на обучението и провеждане на изпитите с ученици в самостоятелна или дистанционна форма на обучение:

1.Самостоятелната форма на обучение е форма на обучение, регламентирана по смисъла на чл.106(1) т.5 от ЗПУО, в която обучението се извършва при спазване изискванията на чл.112(1) от ЗПУО и чл.37 от Наредба №10/01.09.2016г. на МОН за организация на дейностите в училищното образование.

2.В самостоятелна форма може да се обучават /Чл. 112. (1)от ЗПУО/:

 1. 1. ученици в задължителна училищна възраст, които по здравословни причини, удостоверени с медицински документ, издаден от съответната експертна лекарска комисия, определена в Закона за здравето, не могат да се обучават в дневна форма;

2.2. ученици в задължителна училищна възраст- по желание на ученика или родителя, по реда на чл.12,ал.2;

2.3.ученици с изявени дарби;

2.4.лица, навършили16години.

 1. Самостоятелната форма включва самостоятелна подготовка и изпити за определяне на годишни оценки по учебните предмети от училищния учебен план.
 2. При самостоятелна форма на обучение се прилага училищният учебен план за дневна или вечерна форма.

5.Дистанционна форма може да се организира за обучение в класовете от VIII до ХІІ включително за:

5.1. ученици, които по здравословни причини, удостоверени с медицински документ, издаден от съответната експертна лекарска комисия, определена в Закона за  здравето, не могат да се обучават в дневна форма;

5.2. ученици със специални образователни потребности;

5.3. ученици с изявени дарби;

5.4. ученици, които поради семейни причини пребивават трайно на територията на друга държава и не могат да посещават училище на нейната територия.

6.В дистанционна форма не може да се организира обучение за придобиване на професионално образование.

7.Обучението в дистанционна форма се провежда по училищен учебен план, разработен въз основа на съответния рамков учебен план за дистанционна форма.

8.Обучението в дистанционна форма по за учениците със специални образователни потребности и за учениците с изявени дарби може да се осъществява и по индивидуален учебен план, разработен въз основа на съответния рамков учебен план за дистанционна форма.

9.Дистанционната форма на обучение се осъществява чрез средствата на съвременните информационни и комуникационни технологии – Електронно училище и включва дистанционни учебни часове, самоподготовка, текуща обратна връзка за резултатите от обучението и присъствени изпити за определяне на срочни или годишни оценки по учебните предмети от училищния учебен план.

10.Самостоятелната и Дистанционна форма на обучение в ЧПГ ,,Булпрогрес” се осъществява в ЕЛЕКТРОННО УЧИЛИЩЕ „Булпрогрес“, което разполага с необходимите технически и технологични условия в съответствие с държавния образователен стандарт за физическата среда и информационното и библиотечното осигуряване на училищата. За обучението в електронното училище, ученикът самостоятелно си осигурява необходимите технически и технологични средства.

11.Ученици, които следва да се обучават в самостоятелна/дистанционна форма на обучение подават писмено заявление до директора на училището, което задължително се

регистрира в дневника за входяща кореспонденция. Към заявлението прилага:

-удостоверение за завършен клас или Свидетелство за завършено основно образование;

-2 броя снимки;

-представя лична карта за проверка на данните.

12.При записване всеки ученик подписва договор с училището и получава екземпляр от него. Като неразделна част от договорът ученикът получава задължително срещу подпис още:

-декларация за лични данни;

-декларация за осигуряване (за учениците на възраст между 18 и 22 години) и

-декларация, че е запознат с ПВР и правилата за обучение.

13.За достъп до електронната платформа, всеки записан ученик получава лична парола, поставя снимка на профила си, подписва и качва в профила си декларация за информираност относно правилата и условията за ползване на платформата. На учениците от първи гимназиален етап при възможност гимназията предоставя пароли за влизане в образователния сайт Уча.се за споделено ползване.

14.Изпитите по учебни предмети се организират в сесии. Изпитните сесии в гимназията са:

-две редовни сесии;

-две поправителни сесии.

15.1.Редовните изпитни сесии за учениците по чл. 37, ал. 7 от Наредба №10/01.09.2016г. за организация на дейностите в училищното образование се организират в края на всеки учебен срок. Първата редовна сесия е в края на януари, втората редовна сесия за учениците от 8,9, 10 и 11 клас – в края на април/юни. За учениците от 12-ти клас, втората редовна сесия – април/май (в зависимост от броя на неработните дни за съответния месец, съобразно календарната година).

– юлска и септемврийска за учениците от VIII до XI-ти клас и една поправителна сесия през месец май за учениците от XII-ти клас.

15.2.Поправителните сесии са от 1-во до 14-то число през месеците юли и септември.

15.3.Редовните и поправителните сесии се провеждат по ред, определен със заповед на директора. При необходимост, директорът на гимназията може да отвори допълнителна сесия. Изпитните сесии са присъствени.

15.4. Учениците в самостоятелна форма на обучение са длъжни сами да се информират за датите на изпитите, които са публикувани в електронната платформа в началото на учебната година..

16.Учениците сами избират на кои изпити през кои от възможните сесии да се явят. За явяване на изпитните сесии всеки ученик подава заявление за допускане до изпити до директора на гимназията. ЗАЯВЛЕНИЕ за допускане до изпити за определяне на годишна оценка, се подава до директора на училището не по-късно от 10 /десет/ работни дни преди всяка изпитна сесия. Заявленията се регистрират във входящата книга на гимназията по реда на подаването им и съдържат индекс за съответния клас.

17.В началото на учебната година учениците подават заявления за записване за следващ клас.

18.Ученици, които в рамките на определените сесии през учебната година, не са се явили на нито един изпит и не са подали заявление да продължат обучението си през следващата учебна година, се считат за отпаднали и се заличават от електронния регистър на училището. За да бъдат включени в обучението те трябва да подадат отново заявление. Заявлението се подава до 15 септември на новата учебна година.

19.Ако ученик преминава от дневна в самостоятелна форма на обучение поради наложено наказание по чл. 199, ал. 1, т. 5 от ЗПУО и редовната / януарска/ сесия е минала, директорът със заповед определя друга редовна сесия.

20.Преподавателите изготвят конспекти, изпитни билети или тестове и

критерии за оценяване по съответните предмети.

Конспектите трябва да са съобразени с действащите учебни програми по предметите. Конспектите, изпитните билети и критериите за оценяване се подписват от директора.

21.В платформата ,,Електронно училище Булпрогрес” чрез дадените им персонални пароли, учениците получават достъп до:

-учебния план за съответния клас и специалност;

-примерно разпределение на предметите по сесии;

-указания за подготовката по всеки предмет;

-конспекти по всички предмети;

-учебен ресурс във виртуалната библиотека на специалните предмети – лекции и помощна литература;

-указания за провеждане на изпити и конкретни задания за предметите по учебна практика;

-записи на видеоуроци и консултации с преподаватели;

-във виртуална класна стая учениците могат да присъстват онлайн на организираните специално за тях консултации от преподавателите и да участват в жива връзка като с учителите, така и със своите съученици.

22.Чрез платформата, учениците могат да гледат видеоуроците по всички общообразователни предмети от първи гимназиален етап (8-12 клас) във външен образователен сайт.

23.Изпитите се провеждат по график, утвърден със заповед на директора на училището и в присъствието на квестори, които водят протоколи по надлежния ред.

В залата се осъществява видеозапис.

24.Проверката и оценката на знанията и уменията на учениците се осъществява от изпитни комисии, които се състоят от двама учители, назначени със заповед на директора на училището.

24.1.Преподавателите – титуляри по съответния учебен предмет изготвят в началото на учебната година конспект по своя предмет, съдържащ въпроси, литература и критерии за оценка, които представят на директора и качване в електронната платформа.

24.2.Протоколите се подготвят от техническото лице в гимназията и се съхраняват по надлежния ред.

 1. Квесторите преди всеки изпит се инструктират срещу подпис от определено в заповедта на директора лице и получават от него изпитните комплекти и билети за всеки изпит с приемно-предавателен протокол.
 2. Учениците, които се обучават в СФО могат да полагат изпити по отделен предмет или по всички предмети, включени в съответната изпитна сесия, и определени от тях в заявлението за явяване на изпит.
 3. По изключение, при здравословни или семейни проблеми, на учениците може да се разреши допълнителна сесия. Решението се взема от Педагогическия съвет.
 4. Изпитите се полагат върху учебното съдържание по съответния учебен предмет, изучавано през учебната година.
 5. В един ден ученик може да се явява на един изпит – писмен и един -устен или практически.
 6. Когато ученик си послужи с измама / преписва, използва електронни устройства – GSM телефон, таблет и др./ при провеждане на изпит, то изпитната му работа се анулира.
 7. При явяването си на изпит всеки ученик е длъжен да представи на квестора лична карта, за удостоверяване на самоличността си. Преди да започне изпита всеки ученик вписва собственоръчно трите си имена и се подписва в присъствен списък или, ако не е наличен такъв, се подписва от лявата страна срещу името си в квесторския протокол., след като е инструктиран (Приложение 2 – инструктаж на ученика).
 8. Изпитите са писмени; изпити с писмена и устна част; изпити с писмена и практическа част и практически. Продължителността на изпитите в зависимост от тяхната форма и съгласно чл. 41, ал. 6, т. 3 (а-г) от Наредба № 11/01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците е:

32.1 три астрономически часа – в случаите, когато изпитът е писмен;

32.2 до 30 минути – за устната част в случаите, когато изпитът е комбинация от писмена и устна част;

32.3 до пет астрономически часа – в случаите, когато изпитът е практически;

32.4 до 150 минути – за писмената или за практическата част в случаите, когато изпитът включва писмена или практическа част.

 1. След приключване на писмения изпит квесторите оформят протоколите за дежурство, които се предават на директора на училището (или на определено от него лице) заедно с писмените работи, подредени по реда на вписване на учениците в протокола с приемно-предавателен протокол.
 2. В случаите, в които учениците полагат писмен и устен или писмен и практически изпит по учебен предмет, втората част от изпита започва след приключването на писмения изпит. Между двете части на изпита се прави 15 минути почивка.
 3. Комисията за оценка на писмените работи, получава от директора писмените работи на учениците.
 4. След проверка на изпитните работи, комисията по оценяване оформя изпитен протокол, който се предава на директора на училището, заедно с писмените работи.
 5. Протоколите от провеждането на изпитите и писмените работи се съхраняват в класьор, подредени по изискванията на Наредба №8/2016г. за информацията и документите за системата на предучилищното и училищното образование.
 6. Класьорът с протоколите за резултатите от изпити се съхраняват в архива на училището 50 години.
 7. Ученикът продължава обучението си в по-горен клас през следващата учебна година, при успешно полагане на изпитите по всички предмети, съгласно училищния учебен план.
 8. Лицата, на които е разрешено обучение за завършване на два класа в една година, полагат изпити за следващ клас само, ако успешно са положили всички изпити, предвидени за завършване на предходния клас – чл. 37, ал. 6. от НАРЕДБА № 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование.
 9. Ученик, който преминава от дневна в СФО, продължава обучението си по същия учебен план, по който е започнал. При оформена годишна оценка по учебен предмет /различна от слаб 2/ след приключване на 1-я срок, не полага изпит по този предмет.
 10. Завършването на клас и на степен на образование в дневна или самостоятелна форма на обучение се удостоверява с едни и същи по вид документи, съгласно държавните образователни – Наредба №8/11.08.2016 г. за информацията и документите за системата на предучилищното и училищното образование, които дават еднакви права на обучаемите.

37.Оценяването на учениците се извършва чрез  изпити /Чл. 7. (1) на Наредба №11/2016г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците/

37.1.Изпитите в процеса на обучението са:

-приравнителни, които ученикът полага при наличие на разлики в учебните планове на предходното и настоящото училище;  в тези случаи приравнителни изпити се полагат по учебните предмети от общообразователната подготовка и по учебните предмети от професионалната подготовка, които не са изучавани в паралелката, от която идва ученикът; Приравнителни изпити, в резултат на които се поставя годишна оценка, се провеждат в съответствие с учебната програма по определен учебен предмет за съответния клас.

– за определяне  на годишна оценка по учебен предмет или модул от учебния план за съответния клас и специалност;

Поправителни изпити се полагат от ученици, когато годишната им оценка е слаб (2) по някой от учебните предмети.

-за промяна на оценката по желание на ученика. Изпитът за промяна на годишната оценка по учебен предмет или модул се полага върху учебното съдържание, включено в учебната програма по съответния учебен предмет или модул за съответния клас. За полагането на изпит за промяна на годишната оценка ученикът подава заявление до директора на училището, с което се отказва от годишната си оценка. Всеки ученик има право да положи изпит за промяна на годишна оценка по не повече от три учебни предмета общо, изучавани в задължителните и/или в избираемите учебни часове.

37.2.Изпитите при завършване на клас, етап и/или степен на образование са:

-изпити за установяване на постигнатите резултати от обучението и съответствието им с компетентностите, определени в учебната програма по учебен предмет за определен клас;

– изпити за установяване на постигнатите резултати от обучението и съответствието им с компетентностите, определени в държавния образователен стандарт за общообразователна подготовка за определен етап от степента на образование;

-държавни зрелостни изпити за придобиване на средно образование;

-държавен изпит за придобиване на степен на професионална квалификация;

– изпити за придобиване на професионална квалификация по част от професия.

37.3. Въз основа на установените резултати от изпитванията и изпитите се поставя оценка.  Оценката е показател за степента, в която са постигнати компетентностите, определени в държавния образователен стандарт за общообразователна подготовка, в държавния образователен стандарт за придобиване на квалификация по професия и/или в учебната програма по съответния учебен предмет или модул за съответния клас.

В зависимост от функцията си поставената оценка може да бъде:

-годишна оценка – установява степента на постигане на учебните цели в края на учебната година и има обобщаващ характер за резултатите от обучението на ученика по учебния предмет и/или модул през годината;

-окончателна оценка – установява степента на постигане на резултатите от обучението в края на етап, формира се само в края на първия и на втория гимназиален етап на средното образование и има обобщаващ характер за резултатите от обучението на ученика по даден учебен предмет и/или модул през съответния етап.

37.4.Оценката съдържа качествен и количествен показател. Оценките, които може да се поставят, са: отличен (6), много добър (5), добър (4), среден (3), слаб (2). Критериите за оценяване са описани в конспектите по всеки предмет.

37.5.Когато обучението за придобиване на професионална подготовка се осъществява по модули, годишната оценка се поставя съгласно системата за оценяване, описана в учебната програма за съответния модул.

 1. Учениците, обучавани в ЧПГ ,,Булпрогрес” при завършване на съответния гимназиален етап полагат следните изпити:

38.1.В края на 10-ти клас, учениците подлежат на национално външно оценяване за завършване на първи гимназиален етап / Чл.56(4) и чл.65 от Наредба 11/2016г/

38.2. Съгласно изискванията на Наредба №11/2016г на МОН , по Чл. 48. (1) Националните външни оценявания по чл. 47, ал. 1 включват учениците, които в съответната учебна година се обучават в дневна форма на обучение в Х клас. Националните външни оценявания по чл. 47, ал. 1 включват и учениците, които в съответната учебна година се обучават в индивидуална или в комбинирана форма на обучение съответно в Х клас. Учениците от с.ф.о се явяват на НВО по желание.

38.3. Съгласно чл.132 ал. 1 и ал. 3 от ЗПУО, учениците, успешно завършили ХІІ клас, стават зрелостници и придобиват право да се явят на държавни зрелостни изпити и на държавен изпит за придобиване на

Професионална квалификация.

Зрелостниците, обучавани по училищен учебен план, който осигурява професионална подготовка, придобиват средно образование след успешно полагане на задължителен държавен зрелостен изпит по учебния предмет Български език и литература и на задължителен държавен изпит за придобиване на професионална квалификация-по теория и практика на професията.

 1. Валидиране на компетентности – осъществява се по изискванията на чл.121 и сл. От Наредба №11/2016г.

40.Настоящите правила са съобразени с нормативните изисквания и могат да бъдат изменяни съобразно последващи промени в тях. Тези правила се създават на основание чл. 30, ал. 5 от Наредби №8,10 и 11 10 от 2016 г. на МОН и във връзка с Правилника за устройството и дейността на гимназията и са утвърдени със Заповед №4 от 16.09.2019 г. на директора и влизат в сила от деня на утвърждаването им.

 1. Учениците, приемани в самостоятелна форма на обучение в 9,10 и 11-ти клас полагат приравнителни изпити за предходния клас/класове след извършване на сравнителен анализ на изучаваните предмети и съответните им хорариуми със сега действащия учебен план за съответната специалност и клас.

42.Приравнителните изпити се полагат в сесии, определена със заповед на директора, предшестваща изпитните сесии за съответния клас. Учениците подават заявление за допускане до приравнителни изпити. Ученик, който не издържи успешно приравнителните изпити не се допуска да продължи обучението си в гимназията.

43.За лицата над 16 г. се  допуска обучение за завършване на два класа в една година, ако са заявили това свое желание при подаване  на заявлението по чл. 31, ал. 4 от наредба№10/2016г. на МОН.

Те полагат изпити за следващ клас само, ако успешно са положили всички изпити, предвидени  за завършване на предходния клас – чл. 37, ал. 6. от НАРЕДБА № 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование.

Настоящите правила да се доведат до знанието на учители и ученици за сведение и изпълнение.

Приложение №3 към Правилник за дейността 2023-2024

ЧАСТНА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ИКОНОМИКА, ТУРИЗЪМ И ИНФОРМАТИКА „БУЛПРОГРЕС‘‘ – СОФИЯ

Утвърдил, Директор: /п/

/Маргарита Илиева/

П  Р О Ц Е Д У Р А

 

за ПРИЕМАНЕ НА УЧЕНИЦИ В САМОСТОЯТЕЛНА/ДИСТАНЦИОННА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ в ЧПГ“БУЛПРОГРЕС“  към ПРАВИЛА за обучение на учениците в самостоятелна форма на обучение в ИНОВАТИВНО ЕЛЕКТРОННО УЧИЛИЩЕ БУЛПРОГЕРЕС, разработени на основание чл. 112, ал. 1 от ЗПУО и чл. 37 от НАРЕДБА № 10 от 01.09.2016 г. на МОН за организация на дейностите в училищното образование

и приети с решение на ПС – Протокол № 2/16.09.2019 г., актуализиран с Протокол ПС №1/19.09.23г. и утвърден със Заповед №29/20.09.2023г.

1.Приемането на ученици в с.ф.о. за обучение в Електронното училище на ЧПГ ,,Булпрогрес” е по документи. За записване в гимназията учениците трябва да следват следните стъпки:

1.1.Подава се електронен формуляр, съдържащ основна информация за ученика – име, завършен клас и година. След получаване на формуляра в електронната поща на гимназията, ученикът получава официален отговор за преминаване към следващите стъпки.

1.2. Подаване на документи в гимназията:

А)Удостоверение за завършен клас – оригинал или копие от Личния картон на ученика, подписан от директора на всяка страница и подпечатан с мокър печат.

Б)Свидетелство за завършено основно образование – оригинал;

В)Снимка – 1 бр;

Г)Такса за записване – 200 лв.

Д)Специфични документи:

-Медицински документ за лицата, които ще се приемат по реда на чл.112 (1) т.1 от ЗПУО

-Документ за участие в дейност, доказваща таланта на ученици с изявени дарби, които ще се приемат по реда на чл.112(1) т.3 от ЗПУО

-Заявление от родителя на непълнолетните ученици, които ще се приемат по реда на чл.112 ал.2 от ЗПУО, заедно със заявление и декларация по образец, които се подават към доклада на директора в РУО.

1.3. (1)Учениците, които са в задължителна училищна възраст и нямат навършени 16 години към момента на записване се представляват от техните родители. Заедно с посочените по-горе документи, родителите подават още:

-Заявление за преминаване в с.ф.о.;

-Декларация за осигурени условия за провеждане на обучението на ученика в съответствие с целите на училищното образование по чл.5 от ЗПУО;

-Декларация за информираност.

(2)на база подадените документи от родителите на учениците, директорът на гимназията внася в РУО мотивирано предложение с приложени постъпилите заявления на родителите за обучение на децата им в с.ф.о. и документите към тях. В предложението е необходимо да се изрази становище за целесъобразността на с.ф.о. за конкретния ученик, както и да се посочи, че родителите са запознати с училищния учебен план,  по който ще се обучава ученикът за съответния клас.

(3)След получаване на Заповед от Началника на РУО за одобрение на учениците от Експертната комисия, директорът връчва копие от заповедта на родителите и ги запознава със следното:

– училищната Процедура за прием на ученици в с.фо. и училищните Правила за определяне на условията и реда за организиране на обучението и провеждане на изпитите в с.ф.о, за което те подписват декларации;

-директорът издава заповед, с която утвърждава, приетите на ПС графици за провеждане на консултации и изпити с учениците.

2.След подаване на гореописаните документи в учебен отдел на гимназията, ученикът следва да подпише на място следните документи:

2.1.Договор за обучение;

2.2.Декларация за лични данни;

2.3Декларация,за удостоверяване на трудова заетост на лицата на възраст от 18 до 22 години;

2.3.Заявление

3.Ученици, които следва да се обучават в самостоятелна форма на обучение подават писмено заявление до директора на училището, съгл. чл. 31, ал. 4 от НАРЕДБА № 10/01.09.2016 г. за организация на дейностите в  училищното

образование, което трябва да се регистрира в дневника за входяща кореспонденция:

-в срок до 10 септември за учениците от 8-ми клас, които желаят да избират специалност;

-до 20 учебни дни преди изпитна сесия за 8,9,10 и 11 клас в специалностите, за които има формирани паралелки.

4.Заявлението за записване в самостоятелна форма на обучение за непълнолетните ученици се подава от родителя, който посочва в него причината, поради която детето се записва.

 1. За лицата над 16 г. се допуска обучение за завършване на два класа в една година, ако са заявили това свое желание при подаване  на заявлението.

Те полагат изпити за следващ клас само, ако успешно са положили всички изпити, предвидени  за завършване на предходния клас – чл. 37, ал.2 (6) от НАРЕДБА № 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование.

6.ЗАЯВЛЕНИЕ за допускане до изпити за определяне на  годишна оценка, се подава до директора на училището не по-късно от 10 /десет/ работни дни преди всяка изпитна сесия.

7.В заявлението ученикът може да посочи учебните предмети , на които желае да се яви през съответните сесии.

8.Учениците, приемани в 9,10 и 11-ти клас подават ЗАЯВЛЕНИЕ за допускане до приравнителни изпити за предходния клас/класове след извършване на сравнителен анализ на изучаваните предмети и съответните им хорариуми със сега действащия учебен план за съответната специалност и клас.

9.Приравнителните изпити се полагат в сесии, определена със заповед на директора, предшестваща изпитните сесии за съответния клас.

10.Обучението по всички учебни предмети завършва с полагане на изпит. Учениците могат да полагат изпити за следващия клас само ако успешно са положили всички изпити, предвидени за завършване на предходния клас.

11.Продължителността на обучението в един клас е една учебна година .

Учениците, които се обучават в самостоятелната форма на обучение или индивидуална форма се подготвят и явяват на изпити по учебни предмети съгласно училищния учебен план.

12.Учениците са задължени да подават заявление до Директора, в което да заявят периодите за явяване на изпити, като посочат конкретни желания за броя на изпитите и учебни предмети. Въз основа на подадените заявления се изготвя график за изпитите.

Условията и редът за организиране и провеждане на изпитите се определя със заповед на директора на училището.

Учениците, които не са се явили или са получили оценка Слаб 2 на изпитите по график имат право да се явят на две поправителни сесии.

13.Ученици, които по здравословни причини, удостоверени с медицински документ, не са се явили на поправителни изпити в сесиите по ал.2, могат да се явят на допълнителна поправителна сесия по ред, определен със заповед на директора на училището.

Ученици, които имат оценка слаб 2 по учебен предмет на редовните и/или на допълнителната поправителна сесии или не са се явили на поправителните изпити, повтарят класа. Ученици, които се обучават в индивидуална и самостоятелната форма на обучение, при повтарянето на класа се явяват на изпити само по учебни предмети, по които имат оценка слаб /2/ или не са се явили на поправителните изпити.

 1. Учениците от последния гимназиален клас, които имат оценка слаб /2/ по учебни предмети на редовните и/или на допълнителната поправителна сесии или не са се явили на поправителни изпити, не повтарят класа. Те могат да се явят на поправителните изпити в януарска поправителна сесия и редовните поправителни сесии .
 2. Изпитите се провеждат в съответствие с НАРЕДБА № 11 от 01.09.2016 г.за системата на оценяване. В един ден не може да се провеждат изпити по повече от един учебен предмет.
 3. Задължителната училищна документация, в която се вписват учениците в самостоятелната форма на обучение представлява:

личен картон за задочна и самостоятелна форма на обучение в СОУ, гимназия, профилиране гимназия, професионална гимназия, професионално училище и професионален колеж – Наредба №8 от 11.08. 2016г. за документите за системата на предучилищното и училищното образование. Личният картон е книжно тяло по образец на министерство на образованието и науката и е с номенклатурен № 3-48, в което се записва информация за учебния процес за един ученик от IX до XII ( XIII) клас и за учениците, приети в професионалните училища, гимназии и колежи след средно образование. За всеки ученик, обучаващ се в самостоятелната форма се води личен картон, в който се записват личните му данни /трите имена, ЕГН, месторождение, ЛНЧ, гражданство, адрес по местоживеене и телефон/, година на утвърждаване на учебния план, по който ученикът е започнат обучението си, резултати от обучението на ученика за една учебна година и др. Всички задължителни реквизити, които се вписват в личния картон на ученика са определени от Наредба №8 от 11.08.2016г. за документите за системата на предучилищното и училищното образование.

Личният картон се води от преподавателя, определен със заповедта за водене и оформяне на документацията на ученика..

 

Резултат от процедурата

Самостоятелната форма на обучение дава възможност на даровити ученици в задължителната училищна възраст и на ученици със здравословни проблеми да продължат обучението си, без да го прекъсват, във форма по-благоприятна за тях.

За учениците, навършили 16-годишна възраст това е начин да се продължи образованието им, като се преодолеят причините, възпрепятстващи обучението им в дневна форма.

За отпадналите ученици, процедурата дава възможност, същите да се приобщят към образователната среда и да се възползват от възможността, която има дава иновативната образователна среда на Електронно училище „Булпрогрес“ за придобиване на знания и умения и повишаване на квалификацията за по-успешна реализация на пазара на труда.

В повечето случаи целта на преминаването в самостоятелна форма или индивидуална форма на обучение е да се даде възможност на учениците да завършат обучението си в следващ клас, етап, да придобият средно образование.

ВСИЧКИ ПРАВА ЗАПАЗЕНИ BULPROGRESS 2023
error: Content is protected !!