декември 15, 2022

План за квалификационната дейност

Приложение №2 към Годишния план за дейността 2022-2023

Частна професионална гимназия по икономика, туризъм и информатика

„Булпрогрес“ – София

                                                                               Утвърдил, Директор: /п/

                                                                                                                  /Маргарита Илиева/

Планът за квалификационната дейност е част от Годишния план за дейността на училището. Документът е приет на заседание на Педагогическия съвет – Протокол №1/19.09.2022год. и е утвърден със заповед №17/19.09.2022г. на директора на гимназията

Приложение №1: Запознати

П Л А Н

ЗА КВАЛИФИКАЦИОННАТА ДЕЙНОСТ

ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА

І. СТРАТЕГИЧЕСКА РАМКА

Основен инструмент за мобилност и конкурентноспособност на пазара на труда е качеството на образованието в контекста на промените в геополитически, икономически и технологичен план. Членството на България в Европейския съюз изисква модернизиране на образованието в перспективата на учене през целия живот. Проектирането и реализирането на адекватни модели за квалификация на педагогическите кадри ще допринесе за по-голяма гъвкавост на системата и ще повиши качеството на средното образование.

Планът за квалификация на педагогическите кадри в  гимназията е разработен във връзка с потребностите от квалификация на педагогическите кадри и осъществени квалификации през миналата учебна година.

Всяка реализирана дейност се отразява в портфолиото на съответното лице.

            II. ЦЕЛИ:

1. Развитие на професионалните компетентности на педагогическите

специалисти.

2. Постигане на системност и последователност в процеса на повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти за ефективно

изпълнение на професионалните задължения и за кариерно развитие.

III. ЗАДАЧИ

1. Да се проучат потребностите от квалификация на педагогическите

специалисти и да се планират дейности за повишаване на квалификацията им на

училищно ниво.

2. Да се планират квалификационни дейности за придобиване на кредити от специализирани обслужващи звена, висши училища, научни организации и по програми на обучителни организации.

3. Да се координират дейности за подпомагане на новоназначени

учители от наставници.

4. Да се стимулират учителите към самоподготовка, преподаване и обучение чрез разнообразни форми за обмяна на педагогически и методически опит.

5. Да се усъвършенства организацията и методиката на преподаване и стимулиране на професионалните изяви на учителите.

6. Да се използват разнообразни форми за вътрешноинституционална квалификация – лектории, дискусии, открити практики, методическо подпомагане, презентации на творчески проекти, споделяне на резултати и

анализи от проведени педагогически изследвания, споделяне на иновативни

практики.

IV. КВАЛИФИКАЦИОННИ ФОРМИ И ТЕМАТИЧНИ НАПРАВЛЕНИЯ

Формите за провеждане на квалификационно обучение на педагогическите кадри в са: курсове, семинари, и практически обучения по следните основни тематични направления:

-образованието – като част от подготовката на България член на  ЕС;

-усъвършенстване управлението на образователния процес;

-интерактивни методи на обучение;

-формиране на мотивация за учене през целия живот;

-работа в мултиетническа среда;

-електронно портфолио;

-атестиране.

V. ФИНАНСИРАНЕ

Дейностите по реализиране на плана за квалификация на гимназията се финансират от средствата на училищния бюджет. Много  е  трудно в условията на рецесия, пандемия и нисък социален статус на гражданите в сравнение с останалите страни на ЕС училището да заделя такива средства.

От друга страна, поради спецификата на образователната среда – обучение на ученици в самостоятелна форма с отдалечен достъп, всички преподаватели в гимназията са наети по граждански договори за временна трудова заетост. Това обуславя техните приоритети да провеждат обучения за повишаване на квалификацията си при основния работодател.

Училищното ръководство счита, че за изпълнения стратегията на училището е целесъобразно провеждане на вътрешно-фирмени обучения, които ще доведат до повишаване качеството на образователния процес чрез повишаване професионалните компетентности и умения за работа с платформа „Електронно училище“

V. ПРЕДПОСТАВКИ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА ПЛАНА

1. Осигуряване на необходимите финансови средства.

2. Нормативно осигуряване и сертифициране на обучението.

VІ. ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ

1. Мотивиране на педагогическите кадри в контекста на учене през целия живот.

2. Създаване на информационна база за придобитите/необходими квалификации и компетенции.

3. Популяризиране на иновативен методически опит и на учителите новатори.

4. Повишаване качеството на образование в институцията.

VII. Календарен план на дейностите

Тематично направлениеучастницисрокотговорник
1.Извънучилищна квалификационна дейност      -образованието – като част от подготовката на България член на  ЕС; -усъвършенстване управлението на образователния процес; -интерактивни методи на обучение; -формиране на мотивация за учене през целия живот; -работа в мултиетническа среда; -електронно портфолио; -атестиране.  Учители, Директор, педагогически съветникпостояненРъководител/Директор
2.Вътрешноучилищна квалификационна дейност: -запознаване на новите учители с функционалностите на платформата; – повишаване професионалните компетентности и умения за работа с платформа „Електронно училище“Администратор, Учители, Директор, педагогически съветникпостояненРъководител/Директор
ВСИЧКИ ПРАВА ЗАПАЗЕНИ BULPROGRESS 2023
error: Content is protected !!