декември 15, 2022

Годишен план за дейността на гимназията

Частна професионална гимназия по икономика, туризъм и информатика „Булпрогрес“ – София

                                                                               Утвърдил, Директор: /п/

                                                                                                           /Маргарита Илиева/

ГОДИШЕН  ПЛАН  НА  УЧИЛИЩЕТО

ЗА УЧЕБНАТА 2023/ 2024 ГОДИНА

Документът е приет на заседание на Педагогическия съвет – Протокол №1/19.09.2029 год. и е утвърдена със заповед №29/20.09.2023г. на директора на гимназията

Приложение №1: Запознати

Приложение №2: План за квалификационната дейност

 1.МИСИЯ НА УЧИЛИЩЕТО:
              Мисията на училище „Булпрогрес“ е осъществяване на висококачествена образователна услуга, базирана на европейските стандарти за придобиване на средно образование и степени на професионална квалификация с цел привличане на отпаднали от образователната система, талантливи ученици в задължителна училищна възраст и пребиваващи в чужбина ученици, застрашени от риск, за продължаване образованието им в иновативна положителна и благоприятна образователна среда. 
             2.ВИЗИЯ НА УЧИЛИЩЕТО:

Визията на ЧПГ „Булпрогрес“ е да се развива като модерна образователна институция от европейски тип и еталон за качество, чиито успехи ще се измерват с броя успешно реализирани на пазара на труда наши възпитаници, повишили своя социален статус и жизнен стандарт, благодарение на придобитата професия. Училището ще запази своя облик и традиции като привлекателно място за отпаднали от образователната система ученици, които чрез иновативната технологична образователна среда на „Електронно училище Булпрогрес“ получават мотивация за учене и подкрепа от педагогическите специалисти за продължаване на образованието си, придобиване на знания и умения и успешно реализиране на пазара на труда.
Утвърждаване на ЧПГ „Булпрогрес”  като конкурентноспособно училище, формиращо у учениците общочовешки национални добродетели при подготовката им за социализация и професионална реализация.
              Усъвършенстване на професионалните умения на педагогическия колегиум; обособяването му като екип от високо отговорни личности, проявяващи толерантност, загриженост и зачитане на човешкото достойнство; прилагане на творческо и критично мислене в осъществяването на УВП за утвърждаване на младия човек като гражданин на България и света.
Училището се стреми чрез високо квалифицирани педагози и преподаватели-специалисти да формира знания и личностни умения у учениците за активно взаимодействие със социалната среда, уважение към гражданските права и отговорности, противодействие срещу проявите на агресивност и насилие.

                Чрез внедряването на иновативна технология – онлайн платформа, в перспектива ще се работи визията на училището да се подобрява и доказва  като модерна образователна институция – ЕЛЕКТРОННО УЧИЛИЩЕ, чийто успехи ще се измерват с нарастващия брой успешно реализирали се възпитаници на трудовия пазар. Тя ще допринесе за:

– интегриране в образователната система на отпадналите от училище да придобият конкурентни професии с предприемачески знания, умения и компетентности в т.ч инвалиди, възрастни, СОП от различни точки в страната;

-обхващане на лица, избрали едновременно да учат и работят.

                3.ЦЕЛИ И ИНДИКАТОРИ НА УЧИЛИЩЕТО:

В перспектива:

1) продължава работа върху ресурсната обезпеченост на електронната библиотека, усъвършенстване на е-тест, виртуалната класна стая и ефективната комуникация посредством чат и конферентни връзки. Качествени и количествени индикатори:

– повишената успеваемост на учениците;

– обучените до момента ученици и нарасналият брой привлечени ученици;

– внедрена виртуална класна стая и е-тест.

2) проектът е завършен и системата е в употреба. Индикатор за успех е;

– работещо електронно  училище, осигуряващо широк достъп за нови ученици, управлявано от отговорни за тяхната успеваемост учители;

– иновативно управление и организация на учебния процес за учениците от самостоятелна форма.

3) Учителите ще се научат да работят с разнороден континген ученици, да разработват уроците си с предимно практическа насоченост, да работят в модерна и иновативна учебна среда, достъпна за всеки ученик, да общуват с родители и бизнеса, да отстояват съпротивата на неприемащите новостите като доказват предимствата и ефекта на иновацията. Това безспорно ще засили вниманието и интереса към училищния процес, което  има икономически измерител – ще окаже влияние върху намаляване числеността на застрашените от социално изключване хора – без образование и професия.

Целта е да се предостави още една възможност за намиране на решения за интегриране в образователната система на преждевременно напуснали лица, застрашени от социално изключване и повишаване на тяхната успеваемост. – Издигане и утвърждаване престижа на училището;

-Повишаване качеството на учебно-възпитателната работа;

-Ускорено и ефективно изучаване на чужди езици;
-Осигуряване на условия за физическо, умствено, нравствено и социално развитие на подрастващите;
–  Повишаване квалификацията на учителите;
–  Изграждане на образовани личности, с възможности за реализация;
изграждане и поддържане на традиции, формиращи облика на гимназията по отношение на училищните ритуали;

– участие на учениците в представителните за гимназията мероприятия (състезания, изложения, форуми) и практики на учениците на реални работни места;  разработване на УТФ и участия на училището в панаирите на УТФ;

 – Повишаване интереса на учениците към образователно-възпитателния процес чрез въвеждането на съвременни интерактивни методи и форми на обучение;

– Изграждане на мотивация у учениците за активно участие в училищния живот чрез предоставянето на възможност за изява и създаване на позитивна среда на конкурентност;

– Развитие на творческите способности на учениците;

– Възпитаване на учениците като граждански ангажирани личности, приобщени към ценностите на демократичното общество;

– Ангажиране на учениците с дейности и занимания, подпомагащи тяхното интелектуално, духовно, нравствено и професионално развитие.

– Формиране у подрастващите на ценностна система и поведенчески модел, адекватни на съвременното развитие.

– Изграждане на самочувствие за национална принадлежност и позитивно отношение към образователната система у нас; чувство за професионализъм и равнопоставеност със служителите от фирмите (по време на учебна и производствена практика).

– Преосмисляне отношението на учениците към външния им вид – облекло, хигиена, поведение.


4.СТРАТЕГИЯ В ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО:

В условията на пазарна икономика и нарастващ темп на технологиите, образованието се оказва ключов фактор за човешкото оцеляване.  Налице е тревожна тенденция за отпадане на все повече ученици поради икономически, социални или субективни причини. Ако обществото не успее да ги върне в училище, те порастват необразовани. Държавата е инвестирала в тях средства, които нямат възвръщаемост. Част от тях преосмислят ценностите си, едва когато са в друга роля – родител, съпруг/а. Осъзнаването на знанието като ценност е ключов момент в тяхното по-нататъшно развитие и социализация. Интерактивната обучителна технология прави училището привлекателно и образоването им възможно. Основният мотив за внедряване на иновативната образователна технология е уникалната възможност, която платформата предоставя за придобиване на висококачествено образование, без посещаване на учебното заведение и способността  й за обхващане на по-голям брой ученици  от различни точки в страната в удобно за всички време. Това ни подтикна да изградим училищната среда по начин, който максимално се доближава до действителността – а именно – работа с технологиите, възможност за по-практическо изучаване на теорията,  прозрачност в оценяването, иновативни практики за обучение по специализирани софтуерни продукти с отдалечен достъп.

Нашата цел е да   създадем учебен модел, в който учителите са визионери, които  активират учениците и  им отправят предизвикателства. Утвърждаването на ЕЛЕКТРОННО УЧИЛИЩЕ БУЛПРОГРЕС  като модерна, високотехнологична, позитивна и благоприятна образователна среда за мотивиране за учене и привличане за обучение на отпаднали от образователната система и включването им в алтернативна форма, е стратегическа цел на екипа.

Училището ще реши проблеми, свързани с:

– организацията на учебния час като дисциплина, отсъствия, концентрация, липса на интерес; проблеми с времето и посещаемостта на учебните занятия; с личностния напредък на ученика;

– качеството  на преподаване и качество на преподавателите; съвместната работа на учители и специалисти-практици; обективността в оценяването;

– управление на училищния живот и административния процес;

– поддръжка, индивидуализация и релевантност на обучението;

– адекватността на учебното съдържание с практиката;

– успеваемостта на учениците;

– неграмотността на учениците от по-отдалечените райони;

– липсата на елементарни познания по основните ключови компететности и предприемачество;

– учебната и производствена практика.
– Издигане на качествено ново ниво на подготовката на учениците;
– Показване на практическата приложимост на изучаваното учебно съдържание;
– Поставяне на ученика в активна позиция по отношение на знанията;
– Утвърждаване облика на училището и чувството за принадлежност към него у всеки възпитаник;

– Обогатяване на материалната база на училището чрез финансиране по проекти;
– Обогатяване творческата дейност на учители и ученици, чрез прилагане на нови форми и методи на обучение и възпитание.

5.ПРИОРИТЕТИ В ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО.


Колективът внедри и продължава да разработва нова и различна организация за обучение на учениците, учещи в самостоятелна форма, а именно: „Електронно училище” – онлайн платформа като модерна  образователна технология, базирана на иновативни методи. С цел повишаване качеството на образование и успеваемостта на учениците, екипът  приложи  иновативните елементи:

1) обучение с отдалечен достъп. Различното е, че обучаемите ще бъдат реални участници в учебния процес, защото училището осигурява тяхната качествена подготовка  чрез видео уроци; ефективна комуникация,   достъп до материали;  електронно изпитване;   проектно учене и иновативни практики. Предимство е възможността да се учи от всяка точка в страната, развиват се дигитални компетентности и умения за учене.  Тази функционалност е полезна за хора, отпаднали от училище (сега или преди години), които срещат трудности при организиране на времето за подреждане на учебните си ангажименти. 

Организиране  по  нов  или  усъвършенстван  начин  управлението,  обучението  и образователната среда

2) платформа „Електронно училище” с многофункционален интерфейс като модерно и ефективно решение за позициониране на:

– електронна библиотека осигуряваща достъп на учениците до лекции, учебници, специализирана литература, тестове, казуси, новости,  чат;

– виртуална класна стая – интерактивно пространство за обучение в реално време  с технология за конферентна връзка; симулира се реална учебна среда, в която участниците взаимодействат с преподавателя. Внедрява се като решение за преподаване на живо с преподаватели от висок клас, практици и новатори в съответната професионална област;

– електронен тест – многократна онлайн проверка и обективна оценка на знанията, като тренинг за годишните изпити;

– усъвършенстване  информационния мениджмънт чрез установяване на постоянна обратна връзка с родителите на непълнолетните ученици, бърз  информационен трансфер учител-ученик, удобна комуникация  училище-бизнес;

Използване на нови методи на преподаване

Изгражданата интерактивна образователна среда, позволяваща работа с технологиите, осигурява по-практическо изучаване на теорията. Включването на преподаватели от бизнеса в обучителния процес неминуемо изисква прилагането на иновативни методи, гарантиращи висока успеваемост на учащите и приложимост на знанията в работна среда. 

Акцентиране върху:

= професионалната подготовката на учениците, с цел качествено обучение, професионално израстване на бъдещи специалисти и реклама на специалността;

= подготовката по чуждоезиково обучение и обучение по информатика;

= засилена подготовка на учениците за ДЗИ чрез увеличаване на часовете по матуритетните предмети, консултациите и броя на изпитванията; въвеждане на задължителна пробна матура в края на учебната година.
–  Подобряване организацията и качеството на учебния процес чрез въвеждане на образователните новости и качествен подбор на училищен екип;
–  Подобряване на вътрешно-училищната квалификационна и методическа дейност;
–  Повишаване качеството на педагогическия и административния контрол.
–   Гражданско образование;
–  Задоволяване на специфичните интереси и потребности на учениците чрез ефективно използване на наличната МТБ ;
–   Задълбочаване на контактите с обществени организации и институции, отворени за проблемите на училището и привличане на допълнителни източници за подпомагане на училищните дейности и подобряване на МТБ;
– Привличане и приобщаване на родителската общественост за активно участие в решаване на училищните проблеми и утвърждаване на училищния съвет  като орган, подпомагащ цялостната УВР;

Активизиране участието на учениците в училищни и извънучилищни мероприятия чрез делегиране на правомощия и инициативи на ученическия съвет.

ДЕЙНОСТИ и ОТГОВОРНИЦИ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА ЦЕЛИТЕ, СТРАТЕГИИТЕ  И      ПРИОРИТЕТИТЕ

1.  АДМИНИСТРАТИВНА ДЕЙНОСТ –  М. Илиева
2.  СОЦИАЛНОБИТОВА И СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ –  Р. Маджарова
3.  ЧЕСТВАНЕ НА ПРАЗНИЦИ И ПРОВЕЖДАНЕ НА УЧИЛИЩНИ ТЪРЖЕСТВА – М. Илиева
4.  ИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕ – К. Богомилова
5.  ОРГАНИЗАЦИЯ   НА МЕТОДИЧЕСКАТА И КВАЛИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ – К. Богомилова
6.  ПРОИЗВОДСТВЕНА   ПРАКТИКА – В. Бельовски
7.  ГРАЖДАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ И ВЪЗПИТАНИЕ – В. Бельовски

8.  ПРОЕКТИ – Р. Маджарова
9. КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ – К. Богомилова

Годишен  календар  на  дейностите:

СрокДейностОтговорник
15.09. 2022 г. – 15.09.2023 г.Дейности по Мерки по качеството от предходна година: Разширяване на обхвата по отношение на разширяване на работата по публичност и визуализация, заложени в Комуникационната политика, с цел увеличаване на броя ученици и привличане на отпаднали от системата звена. Изграждане на профили във всички социални мрежи; Разширяване на системата за публикуване на собствени разработки сред родители и заинтересовани звена; Осигуряване на секция в сайта на институцията с материали за самоподготовка и интересни учебни материали, с цел създаване на интерес към ученето и усвояването на уменията. Директор Педагогически съвет  
15.09. 2022 г. – 15.09.2023 г.Дейности по Мерки по управление на риск от предходна година: Разширяване на дейностите по отношение на превантивните дейности по управление на риск, провеждани на територията на образователната институция: Изграждане на система за периодичен, предвидени в рамките на контролна дейност на директор, със заложена честота от 2 на 4 пъти годишно, по отношение контрол на изменения на среда и вероятности от настъпване на риск, кризи и непредвидени промени, водещи до не постигане на целите по качество и устойчива резултатност.Директор Педагогически съвет  
02.09.-20.09.Подписване на договори с лектори. Педагогически съвет за подготовка за учебната година и избор на училищни комисии; Поправителна сесия; Септемврийски методически съвещания; Осигуряване на санитарно разрешително за провеждане на УВП. Закупуване на ЗУД, учебници и др.Ръководител, счетоводител, технически секретар  
02.09.-20.09.Приемане на училищни Насоки за работа в ЧПГ“Булпрогрес“ в условията на COVID-19 през учебната 2020/2021 година. Провеждане на инструктажи с персонал и ученици  Отговорник административна дейност Учил. лекар
02.09.-20.09.Изготвяне на сведение за организацията на дейностите в училището Списък-Образец №1 и придружаващи документиДиректор, Отговорник административна дейност
15.09.2022-14.09.2023Планиране, организиране и реализиране на дейностите на работни групи и комисииДиректор
25.09Приемане на училищни документи от ПС. Утвърждаване на графика на изпитни сесии и семестриални изпити.ПС, комисии Учители
09-06ЕЛЕКТРОННО УЧИЛИЩЕ Подобряване и внедряване на нови елементи в Електронното училище и тестване  Администратор, директор
01.11.Ден на народните будителиРъководство, УС
31.01Консултации и изпитна сесияУчители, Отговорник учебен процес
10.02Попълване на ЗУД за приключилата сесия.Учители, директор  
31.06Консултации и изпитна сесияУчители, директор
30.04.  Заседание на комисията за унищожаване на документи с фабрична номерация  Отговорник административна дейност директор
17.05.-21.05.Виртуално отваряне вратите на частното училищеУС, педагогически съветник
19.05-30.05ДЗИ и ДКИПредседатели на ДИК и УКППК
30.06.Педагогически съвет – отчитане резултатите от УВПДиректор
10.07Оформяне на  ЗУДУчители, Отговорник технически секретар
01.07.-15.07.Поправителна сесия. Педагогически съвет за резултатите от работата на училището през изтеклата учебна година.Отговорник технически секретар, директор
м.юли/август 2020Лятна ваканция 

Годишен календар на дейностите по Програмата за гражданско, здравно, екологично и интеркултурно образование,  за формиране и развиване на компетентности, свързани със здравето, спорта и поддържането на устойчива околна среда и ключови компетентности за учебната 2022/2023 година

A.Дейности за формиране и развиване на социални, граждански и интеркултурни компетентности

1.Провеждане на дискусионни форуми в платформа „Електронно училище“ по следните теми:

-Интеркултурно образование и ключова компетентност Инициативност и предприемачество, тема „Умения за работа в екип“ и връзката на темата с работа на учениците по практическо изпълнение на задачи и разработване на курсови проекти

Срок: февруари 2023г.

Отговорник: Проф. Мавродиева

-Дигитални ключови компетентности, тема „Работа в word”

Срок: февруари 2023

Отговорник: Данчо Христов

-Гражданско образование и Обществени и граждански компетентности, тема „Институциите в България. Права и задължения на гражданите“

Срок: март 2023г.

Отговорник: Нона Марик

-Здравно образование, тема  „Младите хора и зависимостите“.

Срок: юни 2023г.

Отговорник: Емилия Манолова

2. Организиране и честване на училищни празници с цел поддържане на училищните традиции: тържествено откриване на учебната година, връчване на дипломи и закриване на учебната година.

Срок: Постоянен

Отговорник: директор

3.Награждаване на отличили се ученици и учители

Срок 31.07.2023г.

Отговорник: директор

4. Информиране чрез платформата или по електронната поща на ученици и учители за провеждане на мероприятия на местно и национално ниво

Срок: постоянен

Отговорник: директор

5.Разработване на вътрешен мултикултурен проект – „Специфика на деловото обшуване в хотела с туристи от различни националности“

Срок: 2024 година

Отговорник: Директор

Б. Дейности за формиране и развиване на компетентности, свързани със здравето, спорта и поддържането на устойчива околна среда

1. Организиране на зелена инициатива за почистване на двора и озеленяване по случай Денят на Земята

Срок юни 2023г.

Отговорник: Емилия Манолова

2.Изграждане на здравни умения чрез спорт:

-разработване на курсови проекти от учениците по водещи спортни теми и, качване във виртуалната библиотека с цел предоставяне на информация;

Срок: 31.07.2023г.

Отговорник: Рени Делчева

-провеждане на здравна беседа на тема: „Физическо развитие и дееспособност. Диети и здравословно хранене. Затлъстяване и наднормено тегло.“

Срок юни 2023г.

Отговорник: Емилия Манолова

-организиране на занимания по различни видове спорт с учениците от София

Срок: два пъти годишно

Отговорник: Рени Делчева

3.Разработване на вътрешен проект – „Младите хора – фактор за опазване на природата. Живот в условия на климатични промени и катаклизми – заплаха, мерки и решения“

Срок: 2024 година

Отговорник: Директор

ВСИЧКИ ПРАВА ЗАПАЗЕНИ BULPROGRESS 2023
error: Content is protected !!