юни 22, 2016

Програми и проекти

Училището – желана територия на учениците

Национална програма – „Училището – територия на учениците“ – 2007 – 2010 г.

  • модул „Развитие на извънкласната и извън училищната дейност“, проект „Формиране и разработване на клубове по интереси“ Разработване на клубове по интереси с цел разширяване професионалните знания по изуаваната професия и осмисляне свободното време на учениците: 1. Клуб ,,Екотуризъм”, в който учениците бяха ангажирани в две фази; 2. Клуб ,,Туристическа анимация за деца от 3 до 5 години”.
  • модул „Ритуализация на училищния живот“, проект „Униформените ученици – мисионери на училищната идентичност“. Мисията на проекта е насочена към постигане на конкретни резултати от дейностите по ритуализацията на училищния живот, а визията към представата как трябва да изглежда и какво да се направи, за да се изгради уникалният облик на гимназията.

Училищни и студентски практики

  • Проект за платени практики на учениците в реална работна среда:  „Инвестирането в нови практически знания и умения у обучаемите – фактор за адаптация и професионална реализация в бъдещето”

Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG051PO001-3.3.03: „Училищни и студентски практики”
Партньор 1: „Транскапитал” ЕООД – хотел „Лион”*** – гр.София
Партньор 2: „Самоков – Боровец”АД – хотел „Самоков”**** – к.к. Боровец
Общата цел на проекта е повишаване качеството на образование и обучение на учениците от ЧПГ ,,Булпрогрес” в съответствие с потребностите на пазара на труда за изграждане на икономика, основана на знанието, в резултат от което да се постигнат по-високи нива на конкурентноспособност на обучаемите на пазара на труда, да се подобри качеството на влагания труд, производителността и адаптивността на бенефициентите, а от там качеството им на живот и да даде възможност за пълноценно социално включване и социална интеграция в обществото.

Основни дейности:
* Разработване на учебна програма по ,,Технология на хотелиерско и ресторантьорско обслужване” и ,,Информационно обслужване в хотел” на модулен принцип.
* Провеждане на подготвящо обучение с учениците преди началото на практиката.
* Организация на обучението и менторство – провеждане на практиката в реална работна среда.
* Затвърждаване на практическия опит, знания и умения, усвоени в обучението за повишаване на квалификацията.
* Провеждане на изпити за оценка на придобитите професионални умения и компетенции на обучаваните; сертифициране.

Учебната практика, предвидена по Проекта е съобразена с основните специални предмети, изучавани по професиите „Хотелиер”, „Мениджър” и „Икономист информатик”. Включването на учениците от гимназията в Целевата група позволява те да добият практически знания, умения, опит и трудови навици, което ще им повиши адаптивността към реалните условия и ще им даде възможност да се устроят трайно на работа след завършване на образованието си. Успешното завършване на практиката ще им позволи да получат конкурентноспособни познания, опит, умения и квалификация. В края на проекта учениците ще получат сертификат за завършено ниво на практическо обучение, стажантска книжка отразени 240 часа практика в реална работна среда и работна заплата (по ставка 15лв. на ден) от Финансиращия орган по ОП „РЧР”.

Bulprogress schools – партньори по програмите

  • Партньор по програма ,,ФАР” ЕС – BG 2004/016-711.11.01

ВО: хотел ,,Самоков – Боровец” АД
Human Resources Development and Promotion of Empoloyment Project Grant Scheme
Основни дейности по проекта:
1.Обучение на безработни лица (30%, от които след обучение в „Булпрогрес” са назначени на работа в хотела);
2.Повишаване на квалификацията на заетите в хотела лица (обучение в нови технологии и модерни способи на работа)

  • Партньор по ОП,,РЧР”– проект „Повишаване качеството на работата на персонала“

ВО: хотел ,,Самоков – Боровец” АД
Основни дейности по проекта:
Обучение на зает персонал с цел повишаване качеството  на неговата работа по:
– чуждоезикови компетенции;
– комуникативни умения;

 Bulprogress schools – проекти
ВСИЧКИ ПРАВА ЗАПАЗЕНИ BULPROGRESS 2023
error: Content is protected !!