юни 21, 2016

Спортно-туристически дейности

СПЕЦИАЛНОСТ ,,СПОРТНО-ТУРИСТИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ”, ПРОФЕСИЯ "ПОМОЩНИК-ИНСТРУКТОР ПО СПОРТНОТУРИСТИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ"

 

 

Трудовите дейности, които изпълнява помощник-инструкторът са: подготвителни, основни и заключителни.

 • разработва организационни планове за провеждане на спортно-туристически дейности и мероприятия;
 • проверява подготовката на тренировъчните зали и санитарно-хигиенните възли, на откритите спортни съоръжения или терени за спортно-туристически дейности за съответствието им към изискванията на действащите стандарти и правила;
 • инструктира трениращите за безопасна работа с уредите и съоръженията при провеждане на спортно-туристически дейности;

Основни дейности: 

 • съвместно с инструктора по спортно-туристически дейности извършва преценка за формиране на подходяща група за подготовка и провеждане на спортно-туристически мероприятия, съобразно индивидуалните възрастови психо-физически особености и координационно-двигателни способности на участниците, и тяхната комуникативност с цел създаване на добра вътрешна организация в групата;
 • умее да демонстрира конкретните движения и начини на изпълнение на отделни елементи от програмата;
 • изготвя съвместно с инструктора програми за възстановяване след тренировъчно или състезателно натоварване при различните спортно-туристически дейности, както и за осигуряване на оптимални условия на почивка;

Заключителни дейности:

 • проверява състоянието на спортната материална база след приключване на всяко тренировъчно занимание;
 • изготвя писмени отчет и доклад за проведената спортно-туристическа дейност съобразно утвърден график или указания на работодателя.

Срокът на обучение е 5 години

Характеристики на професията:

 • Особеностите и условията на труд изискват от помощник-инструктора по спортно-туристическа дейност да бъде дисциплиниран, наблюдателен, издръжлив при продължително физическо натоварване, лоялен и отговорен, с нагласа за точно и прецизно изпълнение на заповеди, инструкции и указания, да използва съвременна справочна и каталожна литература, професионален софтуер и компютър с интернет.
 • информира инструктора по спортно-туристическа дейност или работодателя за необходимостта от съответни ремонтни дейности и дейности по възстановяване на спортните уреди и съоръжения;
 • извършва индивидуален и групов анализ на постигнатите резултати в отделните тренировъчни занимания или на определен етап от подготовката след консултация с инструктора по спортно-туристическа дейност;
 • дава организационно-методически указания в рамките на дадените му от инструктора правомощия.
 • наблюдава и коригира изпълнението на индивидуалните тренировъчни програми;
 • запознава участниците с характеристиките и параметрите на спортните уреди и другите технически средства и аксесоари за провеждането на съответната спортно-туристическа дейност;
 • установява професионален контакт със занимаващите се;
 • запознава желаещите да тренират с възможностите за спортно развитие и реализация, с изискванията на условията за тренировъчна и спортно-състезателна дейност и им представя информационни материали.
 • изготвя и представя, при необходимост, информационни и рекламни материали на участниците в спортните дейности;
 • запознава се с техническите характеристики и параметри на спортните и туристическите съоръжения, уредите и други технически средства и аксесоари, необходими за провеждането на различните по съдържание и насоченост спортно-туристически занимания.

"Спортно-туристически дейности", професия ''Помощник инструктор". 

Специалността е много приятна за учене, атрактивна и перспективна. Обучението включва сериозна спортно-техническа подготовка на учениците, работа със спортно-туристическите съоръжения, познаване на законовата и нормативна уредба у нас в областтта на спорта и социалното дело; полезно и здравословно съчетаване  на хранене и спорт; овладяване на умения за организиране и провеждане на спортно-туристически мероприятия и прояви и професионална работа в екип, с клиенти и със специализирани софтуернипродукти. Упражняването на професията изисква обучаваните да владеят минимум един чужд език и да боравят със специализирана терминология в областта. Помощник-инструкторът по спортно-туристическа дейност може да работи в спортни клубове, спортни федерации, национални спортни организации, фитнес и спортни зали в хотели и др. туристически обекти. Той изпълнява задълженията си като част от професионалния екип, съгласно изискванията на спортната организация или фирмата, в която работи; да притежава добри комуникативни умения и умения да решава конфликти. Участва при планиране, организиране и извършване на възложените му от работодателя трудови дейности; подпомага обучението и провеждането на спортно-туристическите дейности; участва в дейности, свързани с планирането, организирането и провеждането на спортно-туристически дейности: социални, материално-технически, логистични, информационни, комуникационни, управленски и маркетингови.

Обучението в специалност Спортно-туристически дейности се осъществява  в задочна форма.

Професия "Помощник-инструктор по спортно-туристически дейности" в Частна професионална гимназия "Булпрогрес"

ВСИЧКИ ПРАВА ЗАПАЗЕНИ BULPROGRESS 2023
error: Content is protected !!