юни 21, 2016

Спортно-туристически дейности

специалност спортно-туристически дейности

СПЕЦИАЛНОСТ „СПОРТНО-ТУРИСТИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ”, ПРОФЕСИЯ „ИНСТРУКТОР ПО СПОРТНО-ТУРИСТИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ”

 

 

 

 

Инструкторът по спортно-туристическа дейност може да работи във всички спортни организации, които осъществяват тренировъчна, състезателна и организационно-административна дейност по един или няколко вида спорт, рехабилитационни центрове към поликлиники, почивни домове и санаториуми, хотелски SPA центрове и фитнес зали; има възможност да се реализира и в областта на круизния туризъм, където има условия за провеждане на спортно-туристически дейности.

Завършилите получават допълнително Удостоверение за професионално обучение за масажисти.

Държавни образователни изисквания

Държавното образователно изискване за придобиването на квалификация по професията „Инструктор по спортно-туристическа дейност” определя общата, отрасловата и специфичната задължителна професионална подготовка за професията, както и задължителната чуждоезикова подготовка по професията. Съдържанието на всеки вид задължителна професионална подготовка включва:

-необходимите професионални компетенции (знания, умения и професионално-личностни качества);

-тематичните области, от които се формира съдържанието на учебните предмети/модули.

Описание на професията

Инструкторът по спортно-туристическа дейност може да работи в спортни клубове, спортни федерации, национални спортни организации или фирми, предлагащи спортно-туристически услуги (спа центрове, фитнес зали, санаториуми и др). Той изпълнява задълженията си като член от професионалния екип съгласно изискванията на спортната организация или фирмата (предприятието), в която работи. Разработва фирмена концепция за структурата и насочеността на спортно-туристическата дейност, в зависимост от предпочитанията на клиентите, географските особености и наличните природни и антропогенни ресурси и обекти за спортно-туристическа дейност; предлага концепцията за утвърждаване от ръководството на фирмата; – съобразено с приетата концепция за структурата и насочеността на спортно-туристическата дейност разработва тренировъчни планове, учебно- тренировъчни или приоритетни тренировъчни програми за спортно- туристически дейности; съвместно с помощник-инструктора по спортно-туристическа дейност извършва окончателна преценка за формиране на подходяща група за подготовка и провеждане на спортно-туристически мероприятия съобразно индивидуалните възрастови психо-физически особености и координационно- двигателни способности на лицата и тяхната комуникативност с цел създаване на добра вътрешна организация в групата и безопасност на дейностите. При необходимост запознава участниците с характеристиките и параметрите на спортните уреди и другите технически средства и аксесоари за провеждане на съответната спортно-туристическа дейност и демонстрира начина на изпълнение на отделни елементи от спортно-туристическата дейност; следи за функционалното състояние на участниците; изпълнява предписанията на медицинските лица за режима на възстановяване на занимаващите се след травми или заболяване и за динамиката при подновяване на заниманията със съответната спортно- туристическа дейност; изготвя съвместно с помощник-инструктора по спортно-туристическа дейност програми за възстановяване след тренировъчно или състезателно натоварване при различните спортно-туристически дейности, както и за осигуряване на оптимални условия на почивка; дава организационно-методически указания на помощник-инструктора по спортно-туристическа дейност и на участниците в рамките на своите правомощия. Инструкторът по спортно-туристическа дейност трябва да има умения за работа в екип, да притежава добри комуникативни умения и умения да решава конфликти. При необходимост трябва да използва средствата за гасене на пожари и да оказва долекарска помощ. При изпълнение на професионалните си задължения инструкторът изпълнява указанията, разпорежданията и заповедите на своя работодател. Работното време на инструктора по спортно-туристическа дейност е нормирано, но поради спецификата на дейността в активния сезон се налага да работи в почивни и празнични дни или с удължено работно време, като възнаграждението му се регламентира съобразно действащото трудово законодателство.

Повече информация за професията 813020 Инструктор по спортно-туристическа дейност може да намерите в страницата на “Министерството на образованието и науката”

Специалност "Спортно-туристически дейности", колеж "Булпрогрес"

 

 

 
 
 
 
ВСИЧКИ ПРАВА ЗАПАЗЕНИ BULPROGRESS 2023
error: Content is protected !!