юни 21, 2016

Предприемачество и мениджмънт

СПЕЦИАЛНОСТ „ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО И МЕНИДЖМЪНТ”, ПРОФЕСИЯ „ФИРМЕН МЕНИДЖЪР”

 

 

 

 

Подготовката на колежаните, изучаващи тази специалност, предоставя възможност да се реализират като икономисти, финансисти, счетоводители, ръководители на човешки ресурси, мениджъри и предприемачи, дава им необходимите опит и познания за стартиране и управление на самостоятелен бизнес. Изграждат се мениджърски умения за управление на фирми в условията на пазарна икономика. Работата на фирмения мениджър изисква адаптивност към променящите се условия по отношение на знанията, уменията и професионалните компетенции.

Завършилите специалността получават допълнително Удостоверение за професионално обучение по Управление на човешките ресурси.

Държавни образователни изисквания за професията

Държавното образователно изискване за придобиването на квалификация по професията „Фирмен мениджър” определя общата, отрасловата и специфичната задължителна професионална подготовка за професията, както и задължителната чуждоезикова подготовка по професията и избираемата подготовка. Съдържанието на всеки вид задължителна професионална подготовка включва:

– необходимите професионални компетенции (знания, умения и професионално- личностни качества);

– тематичните области, от които се формира съдържанието на учебните предмети/модули.

Описание на професията

Фирменият мениджър работи предимно в офис, но част от дейността му се осъществява в производствените (складовите или други) помещения или извън предприятието. Той използва офис техника и приложни програмни продукти, свързани с изпълняваните от него дейности за планиране, организиране и управление на дейността на предприятието. Използването на чужд език подпомага контактите с чуждестранни търговски партньори.

Работният ден на фирмения мениджър е с нормална продължителност в съответствие с Кодекса на труда. Фирменият мениджър трябва да притежава лидерски и предприемачески умения, да демонстрира увереност пред търговските партньори, да има авторитет пред персонала и спазва морално-етични норми на поведение. Той трябва да проявява отговорност, инициативност, коректност, прагматично мислене, комбинативност и да умее да оценява рисковете и възможните последици при вземане на управленски решения.

Фирменият мениджър организира дейностите в малки, средни и големи организации и/или предприятия от всички отрасли на стопанството. Той създава условия за здравословни и безопасни условия на труд на персонала; познава характеристиките на отрасъла и използваните в производството суровини, материали и готови изделия, както и оборудването, обзавеждането и технологията на извършваните производствени дейности или услуги в предприятието; организира и участва в процеса на стратегическо и оперативно планиране на дейността на предприятието и изпълнява спазването на графиците, като в случай на отклонение взема подходящо решение; организира маркетинговата дейност на предприятието, анализира проучването на търсенето и предлагането на пазара на произвежданите стоки или услуги, след което предлага подходящи решения; поддържа картотека с доставчици и клиенти на предприятието, пряко участва при търговски преговори, разработване на оферти и сключване на договори с тях.

Организира и участва в процесите на търговския обмен, представяне (презентиране) на дейността на предприятието пред настоящи и бъдещи партньори (български или чуждестранни). Фирменият мениджър познава нормативните документи, свързани с дейността и документооборота в предприятието, може да подписва документи, за които е упълномощен от ръководителя и/или главния счетоводител. Той участва в инвентаризации и комисии за оценка на текущите и нетекущите активи в предприятието.

Повече информация за специалността 345020 Фирмен мениджър може да намерите в страницата на“Министерството на образованието и науката”

ВСИЧКИ ПРАВА ЗАПАЗЕНИ BULPROGRESS 2023
error: Content is protected !!