октомври 4, 2015

Професии и специалности – трета степен на професионална квалификация

Професия “Финансист”, специалности ,,Банково дело” и ,,Застрахователно и осигурително дело”

Финансистът извършва трудовата си дейност в сферата на банките или застрахователните дружества, като спазва всички законови и подзаконови актове, касаещи конкретната дейност. Финансистът, който работи в областта на финансовите институции, извършва дейности по обслужване на физически лица и предприятия във връзка с водене на банкови сметки, банкови заеми, валутни операции и др. Финансистът, който работи в областта на социалното и застрахователното дело, извършва посредничество при договори за застраховки на физически лица и предприятия, обслужване на застраховки и социални дейности.

Професия “ Оперативен счетоводител ”, специалност ,,Оперативно счетоводство”

Оперативният счетоводител обслужва текущата счетоводна дейност в предприятието, като съставя първични счетоводни документи, класифицира и сортира,подрежда и архивира отчетната информация в установените срокове.Оперативният счетоводител може да получава и предава счетоводни документи на обслужващите банки, да получава и предава парични средства в левове и валута от и по банкови сметки, да закупува и продава валутни парични средства; извършва анализ на синтетичните сметки и аналитичните партиди по тях, ежемесечно приключва разчети по ЗДДС, съставя разчетно-платежни ведомости за възнаграждения на персонала, като представя справки и отчети за тях на главния счетоводител или на друго лице, отговарящо за финансово-счетоводната дейност в предприятието. Той участва в комисии при провеждане на вътрешен контрол чрез инвентаризации на материални обекти, парични средства и финансови активи в предприятието; съставя сравнителни ведомости за установяване на резултатите и изготвя становища във връзка с отговорността на материалноотговорните лица.

Професия “Икономист”, специалности ,,Търговия”, ,,Икономика и мениджмънт” и ,,Земеделско стопанство”

Икономистът извършва трудовата си дейност в предприятие или организация, като спазва Кодекса на труда, Инструкцията за противопожарна охрана, Правилника за вътрешния ред на организацията и всички други законови и подзаконови актове, които се отнасят за конкретната дейност. Работното му време е фиксирано, но понякога се налага да работи и в почивните и/или празничните дни. Има делови и представителен стил на облекло. Участва в планирането на дейността на предприятието и в реализацията на плана. Взема участие в разработване на организационната структура на предприятието. Извършва проучвания, събира, обработва и анализира информация. Планира потребността от персонал. Участва в организацията на дейността на предприятието, в търсенето, подбора и квалификацията на персонала. Разрешава конфликти. Оценява професионалното развитие на персонала.

Професия “Офис мениджър”, специалност ,,Бизнес администрация”

Офис мениджърът извършва трудовата си дейност в предприятие или организация във всички сфери на стопанството, като спазва всички законови и нормативни актове, касаещи конкретната дейност. Той обработва информационните потоци, координира и осигурява безпроблемно протичане на деловата дейност на звената в предприятието или офиса; координира бизнес кореспонденцията на ръководителя и организацията (писма,фак-сове, електронна поща и други документи), като спазва приетите стандарти; предава и получава информация по факс и интернет; прави копия; поддържа деловодство в изряден и удобен за употреба вид и води архив.

 

Професия “Икономист информатик”, специалност ,,Икономическа информатика”

След завършване на обучението по професията обучаваният трябва да умее да работи на всякакви компютърни системи и мрежи, да разработва и използва приложен софтуер, като:

  • знае основните правила при използването на компютри в икономиката;
  • познава нормативната база, организацията, функциите и особеностите на компютърната техника в предприятието;
  • знае и прилага начините за безопасна работа с компютърните системи и мрежи;
  • разбира технологиите и механизмите на функциониране на компютърната техника;
  • разбира задълженията и отговорностите, които носи като участник в трудовия процес.

 

Професия “Организатор Интернет приложения”, специалност ,,Електронна търговия”

Организаторът на интернет приложения създава електронно съдържание под формата на тематично обособени статични или динамични страници, които се публикуват в интернет, комбинирайки компютърни технологии, текст и мултимедия. Структурира и оформя текстовата информация в страниците, избира подходящи графични, аудио-/видеоформати, създава анимирани обекти и текст, разработва дизайна на страниците, като се ръководи от предназначението и целевата група потребители на съдържанието. Създаването на интернет приложения е сложен и многостранен процес, изискващ знания за технологии, умения за работа със специализирани софтуерни продукти, генериране на идеи и нестандартни решения. Организаторът разработва идеен проект, определя изискванията по отношение на дизайн, функционалност и сигурност, изготвя проектна спецификация на приложението.

 

Професия “Хотелиер”, специалност ,,Организация на хотелиерството”

Основните трудови дейности и задачи, които изпълнява хотелиерът са:

  • да организира и ръководи: цялостния процес по посрещане, настаняване и изпращане на гостите; цялостната дейност на хотелското домакинство; подготовката на хотелските стаи, общи помещения и сектори; ежеседмични инструктажи и съвещания по проблеми в обслужването и организацията на работата; проучването на потребителското търсене;
  • да контролира: състоянието на стаите за гости, общите помещения, служебните офиси и функционалните площи и текущото им поддъжане; униформените и работните облекла на персонала, тяхната чистота и изрядност; първичната счетоводна отчетност на рецепцията; отчетносттта на всички работни места с финансова, материална или имуществена отговорност; изпълнението на задачите; ежедневната заетост и продажбите на легловата база и допълнителните услуги; спазването на всички нормативни изисквания, качеството на предлагане, трудовата дисциплина, спазване на изискванията по ЗБУТ, спазване изискванията за безопасност на гостите и др;

Професия “Организатор на туристическа агентска дейност”, специалности ,,Организация на туризма и свободното време” и ,,Селски туризъм”

Организаторът на туристическа агентска дейност изпълнява основно посреднически, търговски, информационни и комуникационни дейности, свързани с планирането, представянето и продажбата на туристически продукти според туристическото търсене и потребителските предпочитания.

Проверете началните дати

ВСИЧКИ ПРАВА ЗАПАЗЕНИ BULPROGRESS 2023
error: Content is protected !!