октомври 3, 2015

Професии и специалности – втора степен на професионална квалификация

Професионална квалификационна характеристика за “Продавач -консултант”, специалност “Продавач -консултант"

Продавач-консултантът посреща и обслужва своевременно и вежливо клиенти в различни търговски обекти. Той консултира клиентите за качествата на предлаганите стоки. При поискване от клиента, когато видът на стоката позволява това, показва начина на нейното действие или употреба. Продавач-консултантът следи за търговския вид, годността и атрактивното представяне на предлаганите стоки, наличието на етикети и означение за продажната цена. Той аранжира стоките на щанда и витрините по подходящ начин, поддържа необходимия търговски вид и хигиена в търговския обект или в сектор от него. Той отговаря за поддържане на складовите наличности, като взема мерки при изчерпване на количествата или при изтичане на сроковете на трайност на стоките. В дейностите по доставяне и приемане на стоки продавач-консултантът осъществява контакти с доставчици, снабдители, домакини, склададжии и транспортни работници, а в рамките на търговска дейност осъществява контакти с клиенти, което изисква да притежава добри комуникативни умения и умения за работа в екип. Продавач-консултантът приема рекламации и взема решение за последващи действия, като спазва гаранционните условия на продуктите. В по-малките търговски обекти продавач-консултантът изпълнява задълженията и на касиер.

Професия “Сътрудник в бизнес - услуги”, специалност ,,Бизнес-услуги”

Сътрудникът в бизнес услуги извиква работници и служители при ръководителя и приема външни посетители по установения ред. Той координира информационния поток между ръководството и персонала и осъществява контрол на други работещи, когато това е предвидено във вътрешни правила или длъжностната му характеристика. Организира и поддържа списък със срещите на ръководителя, подготвя пътувания на ръководителите, служителите и работниците във фирмата. Осъществява организацията по подготовка на работни срещи и посещения във фирмата, като осигурява подготовка на зала, необходимите материали и техника. Уведомява участниците за времето, мястото, дневния ред и т.н.

Професия “Офис - секретар”, специалност ,,Административно обслужване”

Офис секретарят изпълнява технически функции по осигуряване и обслужване работата на ръководни лица. Получава постъпващата кореспонденция, систематизира я в съответствие с установения ред и я предава за разглеждане от ръководителя или конкретните изпълнители. При изпълнение на служебните задачи офис секретарят приема и пренасочва телефонни обаждания, приема и изпраща факсове, обработва, систематизира и предава своевременно на ръководителя получената информация. Приема и предава документи за подпис от ръководителя и лични заявления на персонала от предприятието. Осигурява приема на външни посетители при ръководителя в съответствие с установения ред.

специалност икономическа информатика

Професия “Оператор информационно осигуряване”, специалност ,,Икономическо информационно осигуряване”

Операторът информационно осигуряване извършва операции, свързани с обработка на данни. Типичните дейности на оператора включват: директно въвеждане/извеждане на данни; организация на данни - трансформиране от един формат в друг, промяна на структурата и подредбата; изготвяне на справки, извлечения, диаграми и др., при което могат да бъдат включени и изчисления по предварително зададени правила. В зависимост от областта и мащабите на фирмата, в която работи операторът, източниците на данни и крайният им формат могат да бъдат специализирани продукти за управление на бизнеса, електронни таблици, бази данни или документи в електронен вид или на хартиен носител. Видът (цифрови, тестови) и характерът на данните (финансови, статистически, показания на апаратура) могат да варират в широки граници.

Професия "Хотелиер" специалност ,,Организация на дейностите в места за настаняване”

Хотелиерът организира и ръководи цялостния процес по посрещане, настаняване и изпращане на гостите; цялостната дейност на хотелското домакинство; подготовката на хотелските стаи, общи помещения и сектори; ежеседмични инструктажи и съвещания по проблеми в обслужването и организацията на работата; посрещане, настаняване и обслужване на гостите в заведенията за хранене и развлечение, прилежащи към местата за настаняване и т.н.

Професия “Изпълнител на термални процедури”, специалност ,,Извършване на термални процедури в балнеологични и други възстановителни центрове”

„Изпълнителят на термални процедури” (термалният агент) е лице, което е пряк участник в лечебно-оздравителния и/или рекреационния процес и което предоставя дейности, услуги, действия на пациентите/клиентите, съгласно предписаните / желаните процедури, дадени от медицинския персонал или според оперативните методи в балнеологичните заведения – болници, рехабилитационни центрове и балнеохотели, таласотерапевтични заведения, СПА центрове, СПА хотели”. Основна цел на обучението по професията "Изпълнител на термални процедури" е придобиването на знания, умения и компетентности от обучаваните с оглед реализация в сферата на балнеологията, СПА- и Уелнес-туризма. След завършване на професионално обучение специалност “ Извършване на термални процедури в балнеологични и други възстановителни центрове

Проверете началните дати

ВСИЧКИ ПРАВА ЗАПАЗЕНИ BULPROGRESS 2023
error: Content is protected !!