октомври 4, 2015

Професии и специалности – първа степен на професионална квалификация

Професия “Касиер”, специалност ,,Касиер”

Касиерът може да работи в предприятия от всички отрасли на стопанството, в държавната администрация и финансовите институции. Касиерът извършва касовите операции по приемане, обмяна, съхраняване и предаване на парични средства в левове и валута, както и ценни книжа, съставя приходни и разходни касови ордери, води касовите книги в левове и валута. В края на всеки работен ден представя документите за осчетоводяване и приключва касовата наличност, като сравнява фактическата наличност на паричните суми и ценни книжа с касовия остатък. Касиерът на търговски обект издава касови бележки и води касова книга на касов апарат с фискална памет.

Професия “ Оператор на компютър ”, специалност ,,Текстообработване”

Операторът на компютър създава и поддържа безопасна работна среда, отговаряща на ергономичните изисквания за работа с компютър (компютърна система, оборудвана с необходимите периферни устройства, отговарящи на съвременните изисквания за обработка на информацията). Той трябва да умее да осъществява оперативна дейност, свързана със създаването в електронен вид, въвеждането и обмена на текстови файлове, както и вмъкването на различни видове графики, части от електронни таблици, горещи обекти и други елементи на съвременните електронни или сканирани документи, както и пренасянето им върху хартиен или друг носител. Той трябва да знае основните дейности за работа с електронни таблици, електронна и класическа кореспонденция, организация на дълго- и краткосрочни планове и задачи; презентации на фирмата и обекта на нейната дейност и др.

Професия “Камериер”, специалност,,Хотелиерство”

Трудови задачи и задължения, характеризиращи длъжността като цяло са ежедневно  да почиства хотелските стаи, да подменя спалното бельо, кърпите и консумативите  в сервизните  помещения; да извършва проверка на състоянието на незаетите стаи и апартаменти, да информира старшата камериерка за неизправност на уреди и инсталации в обслужваните стаи; да информира, обслужва или насочва към друг служител гостите на хотела,съобразно тяхната нужда от информация,определена вещ или услуга; да почиства след провеждани срещи и заседания залите на хотела; да поддържа чисто камериерското помещение и съоръженията за хигиенизиране; да уведомява незабавно старшата камериерка в случай на отсъствие от работа поради заболяване; да не напуска работното си място до пристигане на колегата си от следващата смяна; да изпълнява и други конкретно възложени задачи,присъщи за изпълняваните от него задължения.

Професия “Портиер - пиколо”, специалност ,,Хотелиерство”

Портиер-пиколото посреща туристите (гостите) и предоставя първоначална информация с цел ориентирането на туристите (гостите) в средството за подслон или мястото за настаняване, както и информация за предлаганите услуги в обектите. Изпълнява услуги на гостите (връчва съобщения, писма, доставя преса, закупува и поставя цветя в стаите и други) в рамките на служебните му задължения. Подпомага гостите при паркиране на превозните средства. Наблюдава поведението на гостите в общите помещения и сигнализира при възникване на необичайни събития. След приключване на престоя портиер-пиколото изпраща туристите (гостите), като им помага с пренасянето на багажа, отварянето и затварянето на входната врата и ги съпровожда до напускането на обекта или транспортното средство – автомобил или автобус. Проверява и следи за изправността на входните точки на средството за подслон или мястото за настаняване. Участва (съгласно инструкциите) при извеждане на гостите в случай на пожар, наводнение, терористичен акт или друго необичайно събитие.

Професия “Работник в заведенията за храненене и развлечения”, специалност ,,Работник в обслужване на заведения за хранене и развлечения”

Работникът в обслужването в заведенията за хранене и развлечения участва при приемането на хранителни продукти и напитки. Оказва съдействие при съхранението на хранителни продукти, полуфабрикати и напитки като спазва санитарно-хигиенните изисквания за работа в ЗХР. Изпълнява възложените му задачи от дейностите по подготовка за работа с клиенти, като зарежда хладилните съоръжения в бюфета с напитки и хранителни продукти, зарежда и пуска в експлоатация ледогенератори, отоплители за чинии, рекламни витрини. Зарежда търговската зала и сервитьорския офис със сервизи, прибори, покривки, салфетки, вази, цветя, пепелници, съдове за подправки.Изпълнява рутинни дейности в процеса на обслужване на гостите, свързани със сервиране и отсервиране на ястия и напитки, подреждане и почистване на масите, прибиране на употребените съдове, прибори, чаши, бутилки, подмяна на покривки, салфетки, пепелници.

Проверете началните дати

 

ВСИЧКИ ПРАВА ЗАПАЗЕНИ BULPROGRESS 2023
error: Content is protected !!