юни 21, 2016

Организация и управление на хотелиерството

СПЕЦИАЛНОСТ "ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ НА ХОТЕЛИЕРСТВОТО", ПРОФЕСИЯ "ХОТЕЛИЕР"

 

 

 

Туризмът е отрасъл с приоритетно значение, който изисква въвеждане на единни критерии за извършване на туристическата дейност. Ресторантьорството и хотелиерството са основни туристически дейности.

Перспективите в отрасъла са създаване, усъвършенстване и модернизиране на малки туристически предприятия в отговор на тенденциите за развитие на алтернативни форми на туризма. Внимание се обръща и на масовия туризъм. Това изисква подготовка на средни изпълнителски кадри с необходимата професионална квалификация.

В настоящия момент има определен интерес към търсене на квалифицирана работна ръка в сферата на хотелиерството. Съществуват реални възможности за реализиране на средните изпълнителски кадри в страната и в страните от ЕС – работни места в малки и средни хотели, семейни хотели, къмпинги с една и две звезди.

Държавното образователно изискване

за придобиване на квалификация по професия “Хотелиер” определя общата, отрасловата и специфичната задължителна професионална подготовка за професията, както и задължителната чуждоезикова подготовка по професията и избираемата подготовка. Съдържанието на всеки вид задължителна професионална подготовка включва необходимите професионални компетенции (знания, умения и професионално-личностни качества) и  тематичните области, от които се формира съдържанието на учебните предмети/модули.

Основната цел на обучението е

подготовка на обучаваните за реализацията им по придобитата специалност в хотелиерството.

Обучението по тази специалност означава овладяване на практически знания и умения за изпълнение на широк спектър от длъжности в хотелиерския бизнес. Колежаните могат да се реализират на трудовия пазар както като мениджъри на хотели и ресторанти, така и като обслужващ персонал в сферата на туризма. Получаваните документи им дават право да открият и управляват туроператорска или турагенска фирма, заведение за хранене или развлечение, кафене и т.н.

Завършилите получават допълнително Удостоверение за професионално обучение по Информационно осигуряване на хотела и ресторанта /работа със специализиран софтуерен продукт/.

Изберете редовна или задочна форма на обучение в нашия частен колеж по икономика и туризъм!

Повече информация за професията 811010 Хотелиер може да намерите в страницата на“Министерството на образованието и науката”

Специалност "Организация и управление на хотелиерство" в колеж "Булпрогрес" - приемат се ученици в 8-ми, 9-ти, 1о-ти и 11-ти клас за обучение само в самостоятелна форма (через електронна платформа)

ВСИЧКИ ПРАВА ЗАПАЗЕНИ BULPROGRESS 2023
error: Content is protected !!