юни 21, 2016

Колеж

БЕЗПЛАТЕН ПЪРВИ СЕМЕСТЪР ПО ВСИЧКИ СПЕЦИАЛНОСТИ

ЗА ЛИЦА ДО 29 И НАД 54 ГОДИНИ 

за дневно, вечерно и задочно обучение!

Благодарение на партньори, съпричастни на кампанията "Впиши професия в биографията си! Дай си шанс да придобиеш професия, за да промениш живота си!"   на Bulprogress schools  е възможно поемането на част от средствата за обучение на лица до 29 и над 54 години, като едни от най-рисковите групи на пазара на труда.

 

 

ФИЛОСОФИЯ НА КОЛЕЖАНСКОТО ОБРАЗОВАНИЕ

Философията на колежанското образование е да обучава кадри, които за кратък срок да придобият знания, умения и професионални компетенции, за да се превърнат в конкурентноспособна работна сила, адекватна на потребностите на пазара на труда. От друга страна, работещите в сферата на изучаваната професия, имат възможност да повишат квалификацията си и да запазят работното си място чрез придобиването на легитимен документ.

В професионалните колежи се приемат лица със завършено средно образование. Колежите провеждат обучение със срок до две години и дават четвърта степен на професионална квалификация. Колежите се лицензират от МОН. Заповедта на министъра се обнародва в държавен вестник. Процедурата включва утвърждаване на учебните планове и програмите по отделните модули.

Те могат да бъдат актуализирани всяка година, което се осъществява с решение на педагогическия съвет и е част от друга процедура към съответния Регионален инспекторат по образованието – заверяване на така наречения Списък "Образец №1". Записаните колежани се регистрират в Информационната система на МОН и имат правата на всички български учащи. Работещите колежани ползват допълнително 14 дни към годишния си отпуск за т.нар. „ученически отпуск” по Кодекса на труда.

Частeн професионалeн колеж „Булпрогрес”

Обучението се провежда по уникални учебни планове и програми, разработени от авторски екип от университетски преподаватели и специалисти. Колежът разполага със собствени учебници по ,,Делово общуване в хотела”, ,,Туристическа анимация”, “Екотуризъм и защитени територии”, “Управление на риска” и др.

Прилаганите в учебния процес лекционно интерактивни методи по формулата „учене чрез собствен опит“ убедително сочат, че много по-лесно се формират необходимите умения, отношения и ценности, които заедно с базовите знания спомагат за професионално-личностната мотивация на обучаваните и изграждането на завършени професионалисти с комплексна подготовка за качествена и ефективна работа в различните области от социалната действителност.

През целия курс на обучение колежаните изучават английски език и информационни технологии.

Образование в колеж Булпрогрес

ВСИЧКИ ПРАВА ЗАПАЗЕНИ BULPROGRESS 2023
error: Content is protected !!