септември 18, 2015

ЦПО

Професионално обучение по Рамкова програма Е /А4, Б2/

Обучения по Рамкова програма Е /А4, Б2/ за непрекъснато професионално обучение за актуализиране или разширяване на придобита професионална квалификация, както и за придобиване на първа, втора и трета степен на професионална квалификация. Рамковите програми регламентират условията и реда за придобиване на степен на професионална квалификация

Изисквания за минимално входящо образователно равнище:

  • За първа степен: завършен VI клас;
  • За втора степен: завършено основно образование;
  • За терта степен: завършено средно образование или придобито право за явяване на ДЗИ.
  • Изисквания за здравословното състояние: здравословното състояние на кандидата се удостоверява с медицинско свидетелство, доказващо, че професията, по която кандидатът желае да се обучава, не му е противопоказна.

• Изисквания за минимална възраст: навършени 16 години

Форми на обучение:

  • Дневна /вечерна/форма – присъствена форма, която се организира   до пет учебни дни, от 5 до 8 часа на ден;
  • Съботно-неделна – присъствена форма, която се организира два дни седмично, от 4 до 8 часа на ден;
  • Задочна – минимум пет присъствени занятия, от 5 до 8 часа на ден
  • Индивидуална/самостоятелна/ - минимум 10 часа консултации с преподаватели

• Дистанционна – минимум 10 часа консултации с преподаватели

Продължителност на обучението:

  • За първа степен – 300 часа /до 1 година/
  • За втора степен - 660 часа /до1 година/
  • За трета степен: - 960 часа /до 2 години/

 

Степени на професионална квалификация и специалности

Професии и специалности с придобиване на първа степен на професионална квалификация

  • професия “Камериер”, специалност,,Хотелиерство”
  • професия “Портиер - пиколо”, специалност ,,Хотелиерство”
  • професия “Работник в заведенията за храненен и развлечения”, специалност ,,Работник в обслужване на заведения за хранене и развлечения”

 

Професии и специалности с придобиване на втора степен на професионална квалификация

  • професия "Продавач-консултант", специалност "Продавач-консултант
  • професия “Сътрудник в бизнес - услуги”, специалност ,,Бизнес-услуги”
  • професия “Офис - секретар”, специалност ,,Административно обслужване”
  • професия “Оператор информационно осигуряване”, специалност ,,Икономическо информационно осигуряване”
  • професия “Хотелиер” специалност ,,Организация на дейностите в места за настаняване”
  • професия “Изпълнител на термални процедури”, специалност ,,Извършване на термални процедури в балнеологични и други възстановителни центрове”

 

Професии и специалности с придобиване на трета степен на професионална квалификация

  • професия “Финансист”, специалности ,,Банково дело” и ,,Застрахователно и осигурително дело”
  • професия “Оперативен счетоводител”, специалност ,,Оперативно счетоводство”
  • професия “Икономист”, специалности ,,Търговия”, ,,Икономика и мениджмънт” и ,,Земеделско стопанство”
  • професия “Офис мениджър”, специалност ,,Бизнес администрация”
  • професия “Икономист информатик”, специалност ,,Икономическа информатика”
  • професия “Организатор Интернет приложения”, специалност ,,Електронна търговия”
  • професия “Хотелиер”, специалност ,,Организация на хотелиерството”
  • професия “Организатор на туристическа агентска дейност”, специалности ,,Организация на туризма и свободното време” и ,,Селски туризъм”

                                                                     Гласувайт

Дипломиране и сертификати

Дипломи

След успешното завършване на курса на обучение, се полага Държавен квалификационен изпит по специалността на дати, предварително обявени от МОН и се получават следните документи:

Сертификати

1. Диплома и Свидетелство за съответната степен на професионална квалификация по професията.

2. EUROPASS европейско приложение за професионално обучение.

Повече информация за признаването на вашата професионална квалификация ще намерите на страницата на Европейската комисия, отдел "Право"  и  в  "РЪКОВОДСТВО ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ на Директива 2005/36/ЕО"

 

                                                                     ГласувайтГласувайте за нас в:  bg_top_logo18

ВСИЧКИ ПРАВА ЗАПАЗЕНИ BULPROGRESS 2023
error: Content is protected !!