юни 21, 2016

Бизнес администрация

цпециалност бизнес администрация

СПЕЦИАЛНОСТ "БИЗНЕС АДМИНИСТРАЦИЯ”, ПРОФЕСИЯ "ОФИС - МЕНИДЖЪР"

 

 

Основни предмети в специфичната подготовка на учебния план по специалността са:

 • Мениджмънт на човешките ресурси,
 • Стенография,
 • Делова кореспонденция и кореспондентски технологии,
 • Бизнес комуникации,
 • Документационна дейност и работа с офис техника,
 • Подготовка на мениджърски проект и др. 

Срокът на обучение е пет години. Завършилите получават трета степен на професионална квалификация  и професия ,,Офис мениджър”.

Основните характеристики на професията са:

 • Офис мениджърът обработва информационните потоци, координира и осигурява безпроблемно протичане на деловата дейност на звената в предприятието или офиса.
 • Координира бизнес кореспонденцията на ръководителя и организацията (писма, факсове, електронна поща и други документи), като спазва приетите стандарти; предава и получава информация по факс и интернет; прави копия; поддържа деловодство в изряден и удобен за употреба вид и води архив.
 • Организира работни срещи с клиенти, представители на технически служби, държавна администрация, контролни органи и други лица във връзка с дейността на предприятието, като спазва деловия тон на общуване.
 • Участва в набирането на информация от страната и чужбина за областта, в която работи фирмата, и запознава с нея другите служители по предварително зададени указания.
 • Подпомага дейностите по провеждане на рекламни кампании, панаири, изложения и др., свързани с представянето на предприятието.
 • Отговаря за качественото и в срок изпълнение на поставените задачи, за опазване на поверителна фирмена информация и за спазване на технологичната дисциплина и вътрешния ред.
 • Отговаря за средства и предмети на труда и носи финансова отговорност за зачислената електронноизчислителна техника и други материални средства в съответствие с българското законодателство.

При изпълнение на дейностите е много важно офис мениджърът да притежава добри комуникативни умения за водене на преговори, способности за работа в екип и толерантност при работа с клиентите и персонала на предприятието, да проявява предприемачески умения. Той трябва да умее да убеждава, да проява коректност, да не предизвиква конфликти, да има добра организация и умения за вземане на бързи и адекватни решения, да проявява наблюдателност, прецизност и отговорност, да спазва етичните норми.

Специалност "Бизнес администрация" в Частна професионална гимназия "Булпрогрес"

ВСИЧКИ ПРАВА ЗАПАЗЕНИ BULPROGRESS 2023
error: Content is protected !!