юни 21, 2016

Оперативно счетоводство

специалност оперативен счетоводител

СПЕЦИАЛНОСТ "ОПЕРАТИВНО СЧЕТОВОДСТВО", ПРОФЕСИЯ "ОПЕРАТИВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ"

 

 

 

В зависимост от отрасъла и големината на стопанската единица оперативният счетоводител може да извършва счетоводна обработка изцяло или само на част от общата финансова отчетност в предприятието. Той е подчинен на главния счетоводител и при изпълнение на задълженията взаимодейства с други оперативни счетоводители, отговорници на складове, производства, магазини, домакини, касиери, доставчици, клиенти, контролни органи и др.

Оперативният счетоводител работи в офис и ползва офис техника (компютър,принтер, скенер, телефон, факс, калкулатор и др.).Той обслужва текущата счетоводна дейност в предприятието, като съставя първични счетоводни документи, класифицира и сортира,подрежда и архивира отчетната информация в установените срокове; получава и предава счетоводни документи на обслужващите банки; получава и предава парични средства в левове и валута от и по банкови сметки; закупува и продава валутни парични средства.

Оперативният счетоводител извършва анализ на синтетичните сметки и аналитичните партиди по тях, ежемесечно приключва разчети по ЗДДС, съставя разчетно-платежни ведомости за възнаграждения на персонала, като представя справки и отчети за тях на главния счетоводител или на друго лице, отговарящо за финансово-счетоводната дейност в предприятието. Той участва в комисии при провеждане на вътрешен контрол чрез инвентаризации на материални обекти, парични средства и финансови активи в предприятието; съставя сравнителни ведомости за установяване на резултатите и изготвя становища във връзка с отговорността на материалноотговорните лица.математически способности, да проявява отговорност, дисциплинираност и умение за Срокът на обучение е пет години.

Завършилите тази специалност получават трета степен на професионална квалификация  и професия ,,Оперативен счетоводител”.

  • Работа в екип. Той трябва да бъде лоялен към предприятието и да пази фирмените тайни. Той е обучен да работи със специализирани софтуерни продукти.
  • Оперативният счетоводител получава, събира и обработва статистическа, финансова и друга отчетна информация, свързана с дейността на предприятието, и при необходимост консултира потребителите на тази информация; носи отговорност за съставените от него първични счетоводни документи и счетоводни записвания както върху тях, така и в регистрите на предприятието, за спазване на нормативно определените срокове за приключване и представяне на документи и отчети в различни институции. Оперативният счетоводител трябва да притежава прецизност, логическо мислене,
  • В учебния план на специалността е заложено задълбочено  изучаване на счетоводството във всичките му направления – фирмено, търговско, банково, бюджетно и т.н. и свързаните с него основни икономически дисциплини – микро и макроикономика, финанси, пари и банки, мениджмънт и др. Естеството на работа изисква от бъдещите счетоводители сериозни познания в сферата на правото, документооборота, статистиката и др. В последните класове се изучава компютърно счетоводство с практическа насоченост върху популярни и реално приложими счетоводни продукти.

Специалност "Оперативно счетоводство" в Частна професионална гимназия "Булпрогрес"

ВСИЧКИ ПРАВА ЗАПАЗЕНИ BULPROGRESS 2023
error: Content is protected !!