декември 15, 2022

Училищни учебни планове

 

 

 

МИНИСТЕРСТВО  НА  ОБРАЗОВАНИЕТО  И  НАУКАТА

                                                                      

ЧАСТНА  ПРОФЕСИОНАЛНА  ГИМНАЗИЯ

ПО ИКОНОМИКА, ТУИРЗЪМ  И  ИНФОРМАТИКА  „БУЛПРОГРЕС“

 

 

 

 

Утвърдил,

Директор: ……………………………….                          ВХОДЯЩО ОБРАЗОВАТЕЛНО   

                  /Заличено на основание                        РАВНИЩЕ – завършено основно образование

                   чл.23 във връзка с чл.2 от ЗЗДЛ/         СРОК НА ОБУЧЕНИЕ               – 5 години

                                                                                    ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ – вечерна, самостоятелна

ОРГАНИЗАЦИОННА ФОРМА  –  клас

ИЗХОДЯЩО ОБРАЗОВАТЕЛНО

РАВНИЩЕ –                                    завършен ХІІ клас

НИВО ПО НАЦИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИОННА

РАМКА (НКР) – 4

РАМКОВА ПРОГРАМА В – ВАРИАНТ В17

 

 

 

УЧИЛИЩЕН  УЧЕБЕН  ПЛАН

 

ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ С ПРИДОБИВАНЕ НА

ТРЕТА СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

БЕЗ ИНТЕНЗИВНО И БЕЗ РАЗШИРЕНО ИЗУЧАВАНЕ НА ЧУЖД ЕЗИК

 

 

 

 
 

код 4820101 Икономическа информатика

 

 

 

СПЕЦИАЛНОСТ:

        

 
 

код 482010 Икономист информатик

 

 

 

 

ПРОФЕСИЯ:

 

 

ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ:

 
 

код 482 Приложна информатика

 

 

 

 

 

 

София, 2024 г.

 

 

 

 1. ГРАФИК НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС

 

 

 

VIІІ, ІХ, Х, ХІ и ХІІ клас                           І срок  18 учебни седмици

 

VIІІ и ІХ  клас                                            ІІ срок 18 учебни седмици

 

Х клас                                                           ІІ срок 20 учебни седмици,

                                                                       от които 2 седмици

                                                                       за производствена практика

 

ХІ клас                                                         ІІ срок 20 учебни седмици,

                                                                       от които 2 седмици

                                                                       за производствена практика

 

ХІІ клас                                                        ІІ срок 13 учебни седмици,

                                                                       от които 2 седмици

                                                                       за производствена практика

 

 

 

ВАКАНЦИИ И НЕУЧЕБНИ ДНИ: Съгласно утвърдения от министъра на образованието и науката  за конкретната учебна година график.

17.05. – Празник на училището

 

Училищният учебен план е разработен за специалност код 4820101 „Икономическа информатика“, професия код 482010 „Икономист информатик“, професионално направление код 482 „Приложна информатика“ на основание  на Наредба № 4 от 30.11.2015 г. за учебния план на МОН (приложение №17 към чл.12, ал.2, т.17), чл.94 от ЗПУО, ЗПОО и въз основа на Рамкова програма  „В“ за професионално образование с придобиване на трета степен на професионална квалификация и Рамка на типов учебен план за вариант „В17“ – за професионално образование с придобиване на трета степен на професионална квалификация без интензивно и без разширено изучаване на чужд език – вечерна форма на обучение.

 

 

 

 

 

 

 

 

ІІ. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПРЕДМЕТИТЕ И ЧАСОВЕТЕ ПО КЛАСОВЕ И ЕТАПИ НА         СРЕДНАТА СТЕПЕН

Видове подготовка, учебни предмети

I гимназиален етап

II гимназиален етап

ОБЩО

Класове

Общо

Класове

Общо

 

VІІІ

ІХ

Х

VІІІ – Х

ХІ

ХІІ

XІ – ХII

VІІІ – ХІІ

Учебни седмици

36

36

36

2

 

36

2

29

2

   

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Раздел А – задължителни учебни часове

I.

Общообразователна подготовка

1.

Български език и литература

144

108

108

 

360

108

 

87

 

195

555

2.

Чужд език – английски

144

72

72

 

288

72 

 

58 

 

130 

418

3.

Математика

108

108

72

 

288

72

 

58

 

130

418

4.

Информационни технологии

36

36

18

 

90

 

 

 

 

 

90

5.

История и цивилизации

72

72

126

 

270

 

 

 

 

 

270

6.

География и икономика

36

36

90

 

162

 

 

 

 

 

162

7.

Философия

36

36

72

 

144

 

 

 

 

 

144

8.

Гражданско образование

 

 

 

 

 

36

 

29

 

65

65

9.

Биология и здравно образование

54

36

72

 

162

 

 

 

 

 

162

10.

Физика и астрономия

54

36

72

 

162

 

 

 

 

 

162

11.

Химия и опазване на околната среда

36

54

72

 

162

 

 

 

 

 

162

II.

Обща професионална подготовка

1.

Здравословни и безопасни условия на труд

 

18

 

 

18

 

 

 

 

 

18

2.

Предприемачество

36

 

 

 

36

 

 

 

 

 

36

3.

Икономика

 

 

36

 

36

 

 

 

 

 

36

 

Общо за раздел А

756

612

810

 

2178

288

 

232

 

520

2698

                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебни предмети за професионална подготовка

I гимназиален етап

II гимназиален етап

ОБЩ

О

Класове

Общо

Класове

Общо

VІІІ

ІХ

Х

VІІІ – Х

ХІ

ХІІ

XІ – ХII

VІІІ – ХІІ

 

Учебни седмици

36

36

36

2

 

36

2

29

2

   

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Раздел Б – избираеми учебни часове

III.

Отраслова професионална подготовка

1.

Бизнес комуникации

36

 

 

 

36

 

 

 

 

 

36

2.

Счетоводство

 

 

 

 

 

36

 

29

 

 

65

3.

Приложни програми с

общо предназначение

 

36

 

 

36

 

 

 

 

 

36

4.

Маркетинг и реклама

 

 

 

 

 

 

 

29

 

29

29

5.

Право

 

 

 

 

 

 

 

29

 

29

29

6.

Финанси

 

 

 

 

 

36

 

 

 

36

36

7.

Статистика

 

 

 

 

 

36

 

 

 

 

 

IV.

Специфична професионална подготовка

1.

Икономическа

информатика

 

18

36

 

54

54

 

58

 

130

184

2.

Програмиране

 

 

 

 

 

54

 

58

 

112

112

3.

Уеб дизайн

 

 

 

 

 

54

 

29

 

83

83

 

Учебна практика по:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

Приложни програми с

общо предназначение

 

54

 

 

54

 

 

 

 

 

54

5.

Компютърни архитектури

и операционни системи

 

 

 

 

 

90

 

58

 

166

166

6.

Функционални приложни

програми

 

 

 

 

 

 

 

58

 

58

58

7.

Уеб дизайн

 

 

 

 

 

108

 

58

 

166

166

8.

Интернет и електронна

търговия

 

 

54

 

54

 

 

 

 

 

54

9.

Работа в учебно

предприятие

 

 

 

 

 

72

 

 

 

72

72

10.

Счетоводство

 

 

 

 

 

36

 

29

 

65

65


11.

Производствена практика

 

 

 

64

64

 

64

 

64

128

192

V.

Разширена професионална подготовка

 

72

 

 

72

36

 

29

 

65

137

1.

Компютърна графика

 

72

 

 

72

 

 

 

 

 

72

2.

Компютърна анимация

 

 

 

 

 

 

 

29

 

29

29

3.

Графичен дизайн

 

 

 

 

 

36

 

 

 

36

36

VI.

Разширена подготовка

 

 

 

 

 

 

 

29

 

29

29

1.

Български език и литература

 

 

 

 

 

 

 

29

 

29

29

 

Общо за раздел Б

36

180

90

64

370

612

64

493

64

1233

1603

 

Общо за раздел А + раздел Б

792

792

900

64

2548

900

64

725

64

1753

4301

 

VII.

Часове на основание чл. 92, ал. 1 и ал. 2 от ЗПУО

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

Час на класа

36

36

36

108

 

36

 

29

 

65

173

                           

 

ІІІ. ЗАВЪРШВАНЕ И УДОСТОВЕРЯВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

1.Средно и професионалното образование по този учебен план се придобива след:

 • успешно положен държавен зрелостен изпит по учебния предмет български език и литература;
 • успешно положен държавен изпит за придобиване на трета степен на професионална квалификация по теория и практика на професията „Икономист – информатик“, специалност „Икономическа информатика“.
 1. Завършилите 5 годишния курс на обучение и положили успешно ДЗИ и ДИППК получават Диплома за завършено средно образование и Свидетелство за професионална квалификация.
 2. Учениците, успешно завършили XII клас, които не са се явили или не са положили успешно някой от държавните изпитите, имат право да получат Удостоверение за завършен втори гимназиален етап на средно образование.
 3. Държавният изпит за придобиване на степен на професионална квалификация се провежда в две части – по теория на професията и по практика на професията.
 4. ДИППК по теория на професията и специалността се провежда в един ден за всички ученици от страната, на дата, определена със заповед на Министъра на МОН. Учениците избират един от следните 3 варианта:

– Вариант 1: писмена работа по изпитна тема (част по теория на професията) и индивидуално задание по практика (част по практика на професията);
– Вариант 2: писмен тест по изпитна тема (част по теория на професията) и индивидуално задание по практика (част по практика на професията);
Вариант 3: защита на дипломен проект в теоретичната част и защита на дипломен проект в практическата част.
Моделите имат за цел да представят систематизирано и достъпно начините на провеждане на задължителния държавен изпит за придобиване на професионална квалификация и са оформени във формат, подходящ за ученици и техните родители, които следва да направят своя информиран избор. Избраният вариант се приема от ПС и утвърждава със заповед на директора.

 

ІV. ПОЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ

 1. Учебният план е разработен на основание чл.94 от Закона за предучилищното и училищното образование, Закона за професионалното образование и обучение, Наредба № 4 от 2015 г. за учебния план, рамкова програма В – вариант В17 и Държавния образователен стандарт (ДОС) за придобиване на квалификация по професията „Икономист – информатик“.
 2. Училищният учебен план не може да се променя през учебната година.
 3. Учебните часове, предоставени за разширена професионална подготовка, се разпределят в училищния учебен план за изучаване на учебни предмети/модули, които развиват и усъвършенстват отделни компетентности от общата, отрасловата и/или специфичната професионална подготовка в съответствие с интересите и индивидуалните възможности на учениците и с възможностите на училището в съответствие с ДОС за придобиване на квалификация по професията.
 4. Учебните часове, предоставени за разширена професионална подготовка, може да се използват и за усвояване на резултатите от ученето от ДОС за придобиване на квалификация по професия с по-ниска степен на професионална квалификация в съответствие с интересите на учениците и с възможностите на училището.
 5. Учебните часове, предоставени за разширена подготовка се разпределят в училищния учебен план за изучаване на учебни предмети от общообразователната подготовка в зависимост от интересите на учениците и възможностите на училището.
 6. Производствената практика се провежда по учебна програма и график, утвърдени от директора на училището в зависимост от конкретните условия и възможностите за организирането ѝ. Учебната програма и графикът се съгласуват с ръководителя на стопанската организация (предприятие), в която се провежда практическото обучение.
 7. Всяка учебна седмица включва и по един час на класа съгласно чл.92, ал.2 от ЗПУО, чл.14, ал.6 от Наредба № 4/30.11.2015 за учебния план.

 

 

МИНИСТЕРСТВО  НА  ОБРАЗОВАНИЕТО  И  НАУКАТА

                                                                      

ЧАСТНА  ПРОФЕСИОНАЛНА  ГИМНАЗИЯ

ПО ИКОНОМИКА, ТУРИЗЪМ  И  ИНФОРМАТИКА  „БУЛПРОГРЕС“

 

 

 

 

Утвърдил,

Директор: ……………………………….                          ВХОДЯЩО ОБРАЗОВАТЕЛНО   

                      /Заличено на основание                    РАВНИЩЕ – завършено основно образование

                     чл.23 във връзка с чл.2 от ЗЗДЛ/        СРОК НА ОБУЧЕНИЕ              – 5 години

                                                                                    ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ – вечерна, самостоятелна

ОРГАНИЗАЦИОННА ФОРМА  –  клас

ИЗХОДЯЩО ОБРАЗОВАТЕЛНО

РАВНИЩЕ –                                    завършен ХІІ клас

НИВО ПО НАЦИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИОННА

РАМКА (НКР) – 4

РАМКОВА ПРОГРАМА В – ВАРИАНТ В17

 

 

 

УЧИЛИЩЕН  УЧЕБЕН  ПЛАН

 

ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ С ПРИДОБИВАНЕ НА

ТРЕТА СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

БЕЗ ИНТЕНЗИВНО И БЕЗ РАЗШИРЕНО ИЗУЧАВАНЕ НА ЧУЖД ЕЗИК

 

 

 

 
 

код 8110101 „Организация на хотелиерството“

 

 

 

СПЕЦИАЛНОСТ:

        

 
 

код 811010 „Хотелиер“

 

 

 

 

ПРОФЕСИЯ:

 

 

код 811 „Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг“

 

ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ:

 

 

 

 

София, 2024 г.

 

 

 

 1. ГРАФИК НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС

 

 

 

VIІІ, ІХ, Х, ХІ и ХІІ клас                          І срок  18 учебни седмици

 

VIІІ и ІХ  клас                                            ІІ срок 18 учебни седмици

 

Х клас                                                           ІІ срок 20 учебни седмици,

                                                                       от които 2 седмици

                                                                       за производствена практика

 

ХІ клас                                                         ІІ срок 20 учебни седмици,

                                                                       от които 2 седмици

                                                                       за производствена практика

 

ХІІ клас                                                        ІІ срок 13 учебни седмици,

                                                                       от които 2 седмици

                                                                       за производствена практика

 

 

 

 

 

ВАКАНЦИИ И НЕУЧЕБНИ ДНИ: Съгласно утвърдения от министъра на образованието и науката  за конкретната учебна година график.

17.05. – Празник на училището

 

Училищният учебен план е разработен за специалност код 8110101 „Организация на хотелиерството“, професия код 811010 „Хотелиер“, професионално направление код 811 „Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг“ на основание  на Наредба № 4 от 30.11.2015 г. за учебния план на МОН (приложение №17 към чл.12, ал.2, т.17), чл.94 от ЗПУО, ЗПОО и въз основа на Рамкова програма  „В“ за професионално образование с придобиване на трета степен на професионална квалификация и Рамка на типов учебен план за вариант „В17“ – за професионално образование с придобиване на трета степен на професионална квалификация без интензивно и без разширено изучаване на чужд език – вечерна форма на обучение.

 

 

 

 

 

 

ІІ. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПРЕДМЕТИТЕ И ЧАСОВЕТЕ ПО КЛАСОВЕ И ЕТАПИ НА         СРЕДНАТА СТЕПЕН

Видове подготовка, учебни предмети

I гимназиален етап

II гимназиален етап

ОБЩО

Класове

Общо

Класове

Общо

 

VІІІ

ІХ

Х

VІІІ – Х

ХІ

ХІІ

XІ – ХII

VІІІ – ХІІ

Учебни седмици

36

36

36

2

 

36

2

29

2

   

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Раздел А – задължителни учебни часове

I.

Общообразователна подготовка

1.

Български език и литература

144

108

108

 

360

108

 

87

 

195

555

2.

Чужд език – английски

144

72

72

 

288

72 

 

58 

 

130 

418

3.

Математика

108

108

72

 

288

72

 

58

 

130

418

4.

Информационни технологии

36

36

18

 

90

 

 

 

 

 

90

5.

История и цивилизации

72

72

126

 

270

 

 

 

 

 

270

6.

География и икономика

36

36

90

 

162

 

 

 

 

 

162

7.

Философия

36

36

72

 

144

 

 

 

 

 

144

8.

Гражданско образование

 

 

 

 

 

36

 

29

 

65

65

9.

Биология и здравно образование

54

36

72

 

162

 

 

 

 

 

162

10.

Физика и астрономия

54

36

72

 

162

 

 

 

 

 

162

11.

Химия и опазване на околната среда

36

54

72

 

162

 

 

 

 

 

162

II.

Обща професионална подготовка

1.

Здравословни и безопасни условия на труд

 

18

 

 

18

 

 

 

 

 

18

2.

Предприемачество

36

 

 

 

36

 

 

 

 

 

36

3.

Икономика

 

 

36

 

36

 

 

 

 

 

36

 

Общо за раздел А

756

612

810

 

2178

288

 

232

 

520

2698

                                                   

 

 

Учебни предмети за професионална подготовка

I гимназиален етап

II гимназиален етап

ОБЩ

О

Класове

Общо

Класове

Общо

VІІІ

ІХ

Х

VІІІ – Х

ХІ

ХІІ

XІ – ХII

VІІІ – ХІІ

 

Учебни седмици

36

36

36

2

 

36

2

29

2

   

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Раздел Б – избираеми учебни часове

III.

Отраслова професионална подготовка

1.

Гостоприемство в туристическата индустрия

36

 

 

 

36

 

 

 

 

 

36

2.

Счетоводство и отчетност в туризма

 

18

 

 

18

 

 

 

 

 

18

3.

Информационно осигуряване на хотела

 

 

 

 

 

36

 

 

 

36

36

4.

Маркетинг и реклама

 

 

 

 

 

 

 

58

 

58

58

IV.

Специфична професионална подготовка

1.

Технология на хотелиерското обслужване

 

36

18

 

54

72

 

58

 

130

184

2.

Мениджмънт в туризма

 

 

 

 

 

 

 

58

 

58

58

3.

Организация и функциониране на кухнята и ресторанта

 

 

 

 

 

54

 

 

 

54

54

4.

Охранителни мерки и безопасност

 

 

18

 

18

 

 

 

 

 

18

5.

Туроператорска, агентска и транспортна дейност

 

 

 

 

 

 

 

29

 

29

29

6.

Технологично оборудване в  ресторанта  и хотела

 

 

 

 

 

36

 

 

 

36

36

7.

Учебна практика по:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.1.

Технология на хотелиерското обслужване

 

54

54

 

108

180

 

145

 

325

433

7.2.

Организация и функциониране на кухнята и ресторанта

 

 

 

 

 

198

 

 

 

198

198

7.3.

Туроператорска, агентска и транспортна дейност

 

 

 

 

 

 

 

87

 

87

87


8.

Производствена практика

 

 

 

64

64

 

64

 

64

128

192

V.

Разширена професионална подготовка

 

72

 

 

72

36

 

29

 

65

137

1.

Екотуризъм и защитени територии

 

36

 

 

36

 

 

 

 

 

36

2.

Безопасност и долекарска помощ

 

36

 

 

36

 

 

 

 

 

36

3.

Технология на допълнителните дейности в туризма

 

 

 

 

 

36

 

 

 

36

36

4.

Технология на хотелиерското обслужване – делово общуване в хотела

 

 

 

 

 

 

 

29

 

29

29

VI.

Разширена подготовка

 

 

 

 

 

 

 

29

 

29

29

1.

Български език и литература

 

 

 

 

 

 

 

29

 

29

29

 

Общо за раздел Б

36

180

90

64

370

612

64

493

64

1233

1603

 

Общо за раздел А+ раздел Б

792

792

900

64

2548

900

64

725

64

1753

4301

 

VII.

Часове на основание чл. 92, ал. 1 и ал. 2 от ЗПУО

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

Час на класа

36

36

36

108

 

36

 

29

 

65

173

                           

 

ІІІ. ЗАВЪРШВАНЕ И УДОСТОВЕРЯВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

1.Средно и професионалното образование по този учебен план се придобива след:

 • успешно положен държавен зрелостен изпит по учебния предмет български език и литература;
 • успешно положен държавен изпит за придобиване на трета степен на професионална квалификация по теория и практика на професията „Хотелиер“, специалност Организация на хотелиерството“.
 1. Завършилите 5 годишния курс на обучение и положили успешно ДЗИ и ДИППК получават Диплома за завършено средно образование и Свидетелство за професионална квалификация.
 2. Учениците, успешно завършили XII клас, които не са се явили или не са положили успешно някой от държавните изпитите, имат право да получат Удостоверение за завършен втори гимназиален етап на средно образование.
 3. Държавният изпит за придобиване на степен на професионална квалификация се провежда в две части – по теория на професията и по практика на професията.
 4. ДИППК по теория на професията и специалността се провежда в един ден за всички ученици от страната, на дата, определена със заповед на Министъра на МОН. Учениците избират един от следните 3 варианта:

– Вариант 1: писмена работа по изпитна тема (част по теория на професията) и индивидуално задание по практика (част по практика на професията);
– Вариант 2: писмен тест по изпитна тема (част по теория на професията) и индивидуално задание по практика (част по практика на професията);
Вариант 3: защита на дипломен проект в теоретичната част и защита на дипломен проект в практическата част.
Моделите имат за цел да представят систематизирано и достъпно начините на провеждане на задължителния държавен изпит за придобиване на професионална квалификация и са оформени във формат, подходящ за ученици и техните родители, които следва да направят своя информиран избор. Избраният вариант се приема от ПС и утвърждава със заповед на директора.

 

ІV. ПОЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ

 1. Учебният план е разработен на основание чл.94 от Закона за предучилищното и училищното образование, Закона за професионалното образование и обучение, Наредба № 4 от 2015 г. за учебния план, рамкова програма В – вариант В17 и Държавния образователен стандарт (ДОС) за придобиване на квалификация по професията „Хотелиер“.
 2. Училищният учебен план не може да се променя през учебната година.
 3. Учебните часове, предоставени за разширена професионална подготовка, се разпределят в училищния учебен план за изучаване на учебни предмети/модули, които развиват и усъвършенстват отделни компетентности от общата, отрасловата и/или специфичната професионална подготовка в съответствие с интересите и индивидуалните възможности на учениците и с възможностите на училището в съответствие с ДОС за придобиване на квалификация по професията.
 4. Учебните часове, предоставени за разширена професионална подготовка, може да се използват и за усвояване на резултатите от ученето от ДОС за придобиване на квалификация по професия с по-ниска степен на професионална квалификация в съответствие с интересите на учениците и с възможностите на училището.
 5. Учебните часове, предоставени за разширена подготовка се разпределят в училищния учебен план за изучаване на учебни предмети от общообразователната подготовка в зависимост от интересите на учениците и възможностите на училището.
 6. Производствената практика се провежда по учебна програма и график, утвърдени от директора на училището в зависимост от конкретните условия и възможностите за организирането ѝ. Учебната програма и графикът се съгласуват с ръководителя на стопанската организация (предприятие), в която се провежда практическото обучение.
 7. Всяка учебна седмица включва и по един час на класа съгласно чл.92, ал.2 от ЗПУО, чл.14, ал.6 от Наредба № 4/30.11.2015 за учебния план.
ВСИЧКИ ПРАВА ЗАПАЗЕНИ BULPROGRESS 2023
error: Content is protected !!