декември 15, 2022

Училищни учебни планове

През учебната 2022-2023 година обучението в гимназията се осъществява в самостоятелна форма по специалност „Организация на хотелиерството“, професия „Хотелиер“

8-ми клас

ЧАСТНА ПРОФЕСИОАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ИКОНОМИКА,

ТУРИЗЪМ И ИНФОРМАТИКА „БУЛПРОГРЕС“

   Утвърдил,

   Директор: ……………………………….                         ВХОДЯЩО ОБРАЗОВАТЕЛНО

/Маргарита Илиева/                           РАВНИЩЕ – завършено основно образование

СРОК НА ОБУЧЕНИЕ  – 5 години

 ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ – дневна, самостоятелна

 ОРГАНИЗАЦИОННА ФОРМА  –   клас

ИЗХОДЯЩО ОБРАЗОВАТЕЛНО

РАВНИЩЕ –  завършен ХІІ клас

НИВО ПО НАЦИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИОННА

РАМКА (НКР) – 4

РАМКОВА ПРОГРАМА В4

УЧИЛИЩЕН  УЧЕБЕН  ПЛАН

ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ С ПРИДОБИВАНЕ НА

ТРЕТА СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

С РАЗШИРЕНО ИЗУЧАВАНЕ НА ЧУЖД ЕЗИК

     ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ:

                                                        код 811 „Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг“

     ПРОФЕСИЯ:                          код 811010 „Хотелиер“

     СПЕЦИАЛНОСТ:                 код 8110101 „Организация на хотелиерството“

София, 2022 година

 1. ГРАФИК  НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС

VIІІ, ІХ, Х, ХІ и ХІІ клас                      І срок  18 учебни седмици

VIІІ и ІХ  клас                                          ІІ срок 18 учебни седмици

Х клас                                                         ІІ срок 20 учебни седмици,

                                                                       от които 2 седмици

                                                                       за производствена практика

ХІ клас                                                        ІІ срок 20 учебни седмици,

                                                                       от които 2 седмици

                                                                       за производствена практика

ХІІ клас                                                      ІІ срок 13 учебни седмици,

                                                                       от които 2 седмици

                                                                       за производствена практика

ВАКАНЦИИ: Съгласно утвърдения от министъра на образованието и науката  за конкретната учебна година график.

         I I. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА УЧЕБНИТЕ ПРЕДМЕТИ

     Учебни предмети/модули за професионална  I гимназиален етап
 
    №  Класове 
 подготовкаVIII 
 Учебна седмица1818год.норм. 
12345 
Раздел А – задължителни  учебни  часове
I.Общообразователна подготовка
1.Български език и литература44144
2.Чужд език  – английски1212432
3.Математика33108
4.Информационни технологии1136
5.История и цивилизация2272
6.География и икономика1136
7.Философия1136
8.Биология и здравно образование2154
9.Физика и астрономия1254
10.Химия и опазване на околната среда1136
11.Музика1 18
12.Изобразително изкуство 118
13.Физическо възпитание и спорт2272
II.Обща професионална подготовка   
1.Предприемачество1136
 Общо за раздел А  1152

ІІІ. ЗАВЪРШВАНЕ И УДОСТОВЕРЯВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

 • Професионалното образование по този учебен план се придобива след:
 • успешно положен държавен зрелостен изпит по учебния предмет български език и литература;
 • успешно положен държавен изпит за придобиване на трета степен на професионална квалификация по теория и практика на професията „Хотелиер“, специалност „Организацияна хотелиерството“.
  • Завършеното професионално образование се удостоверява с диплома за завършено  средно образование и свидетелство за професионална квалификация.
  • Учениците, успешно завършили XII клас, които не са се явили или не са положили успешно някои от изпитите по т. 3.1 по свое желание получават удостоверение за завършен втори гимназиален етап на средно образование.
  • Учениците, успешно завършили XI клас, по свое желание, могат да придобият втора степен на професионална квалификация след успешно положен държавен изпит по теория и практика по специалността „Организация на дейностите в местата за настаняване“ от професията „Хотелиер“.
  • Учениците, успешно завършили X клас, по свое желание, могат да придобият първа степен на професионална квалификация след успешно положен държавен изпит по теория и практика по специалността „Хотелиерство“ от професия „Камериер“ или от професията „Портиер – пиколо“.
  • Държавният изпит за придобиване на степен на професионална квалификация се провежда в две части – по теория на професията и по практика на професията, по национална изпитна програма, утвърдена от министъра на образованието и науката. Организацията и провеждането на държавния изпит за придобиване на професионална квалификация се определят с наредба на министъра на образованието и науката, а съдържанието им – съгласно държавния образователен стандарт за придобиване на квалификация по професията.
  • Придобитата степен на професионална квалификация се удостоверява със свидетелство за професионална квалификация. По свое желание придобилият степен на професионална квалификация може да получи Европейско приложение към свидетелството за професионална квалификация. Формата и съдържанието на документите са определени в Наредба № 8 от 2016 г. за информацията и документите за системата на предучилищното и училищното образование (обн., ДВ, бр. 66 от 23.08.2016г.).


ІV. ПОЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ

 • Учебният план е разработен на основание на Закона за предучилищното и училищното образование, Закона за професионалното образование и обучение, Наредба № 4 от 2015г. за учебния план, рамкова програма В – вариант В4 и Държавния образователен стандарт (ДОС) за придобиване на квалификация по професията „Хотелиер“.
  • Изучаваният първи чужд език продължава в ХІ и ХІІ клас като чужд език по професията.
  • Учебните часове, предоставени за разширена професионална подготовка, се разпределят в училищния учебен план за изучаване на учебни предмети/модули, които развиват и усъвършенстват отделни компетентности от общата, отрасловата и/или специфичната професионална подготовка в съответствие с интересите и индивидуалните възможности на учениците и с възможностите на училището в съответствие с ДОС за придобиване на квалификация по професията.
  • Учебните часове, предоставени за разширена професионална подготовка, може да се използват и за усвояване на резултатите от ученето от ДОС за придобиване на квалификация по професия с по-ниска степен на професионална квалификация в съответствие с интересите на учениците и с възможностите на училището.
  • Учебните часове, предоставени за разширена подготовка се разпределят в училищния учебен план за изучаване на учебни предмети от общообразователната подготовка в зависимост от интересите на учениците и  възможностите на училището.
  • Производствената практика се провежда по учебна програма и график, утвърдени от директора на училището в зависимост от конкретните условия и възможностите за организирането ѝ. Учебната програма и графикът се съгласуват с ръководителя на стопанската организация (предприятие), в която се провежда практическото обучение.
  • Факултативните учебни часове, предоставени за допълнителна подготовка, може да се използват за изучаване на учебни предмети, модули и/или дейности, които училището може да предложи и отговарящи на интересите на учениците.

9-ти клас

ЧАСТНА ПРОФЕСИОАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ИКОНОМИКА,

ТУРИЗЪМ И ИНФОРМАТИКА „БУЛПРОГРЕС“

   Утвърдил,

   Директор: ……………………………….                         ВХОДЯЩО ОБРАЗОВАТЕЛНО

 /Маргарита Илиева/                          РАВНИЩЕ – завършено основно образование

СРОК НА ОБУЧЕНИЕ  – 5 години

 ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ – дневна, самостоятелна

 ОРГАНИЗАЦИОННА ФОРМА  –   клас

ИЗХОДЯЩО ОБРАЗОВАТЕЛНО

РАВНИЩЕ –  завършен ХІІ клас

НИВО ПО НАЦИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИОННА

РАМКА (НКР) – 4

РАМКОВА ПРОГРАМА В4

УЧИЛИЩЕН  УЧЕБЕН  ПЛАН

ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ С ПРИДОБИВАНЕ НА

ТРЕТА СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

С РАЗШИРЕНО ИЗУЧАВАНЕ НА ЧУЖД ЕЗИК

     ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ:

                                                    код 811 „Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг“

     ПРОФЕСИЯ:                          код 811010 „Хотелиер“

     СПЕЦИАЛНОСТ:                 код 8110101 „Организация на хотелиерството“

София, 2022 година

 1. ГРАФИК  НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС

VIІІ, ІХ, Х, ХІ и ХІІ клас                      І срок  18 учебни седмици

VIІІ и ІХ  клас                                          ІІ срок 18 учебни седмици

Х клас                                                         ІІ срок 20 учебни седмици,

                                                                       от които 2 седмици

                                                                       за производствена практика

ХІ клас                                                        ІІ срок 20 учебни седмици,

                                                                       от които 2 седмици

                                                                       за производствена практика

ХІІ клас                                                      ІІ срок 13 учебни седмици,

                                                                       от които 2 седмици

                                                                       за производствена практика

ВАКАНЦИИ: Съгласно утвърдения от министъра на образованието и науката  за конкретната учебна година график.

         I I. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА УЧЕБНИТЕ ПРЕДМЕТИ

     Учебни предмети/модули за професионална  I гимназиален етап
 
    №  Класове 
 подготовкаIX 
 Учебна седмица1818год.норм. 
12345 
Раздел А – задължителни  учебни  часове
I.Общообразователна подготовка
1.Български език и литература33108
2.Чужд език  – английски66216
3.Чужд език  – испански/ немски/ руски/ френски2272
4.Математика33108
5.Информационни технологии1136
6.История и цивилизация2272
7.География и икономика1136
8.Философия1136
9.Биология и здравно образование1136
10.Физика и астрономия1136
11.Химия и опазване на околната среда2154
12.Музика1 18
13.Изобразително изкуство 118
14.Физическо възпитание и спорт2272
II.Обща професионална подготовка   
1.Здравословни и безопасни условия на труд1 18
 Общо за раздел А  936
     Учебни предмети/модули за професионална  I гимназиален етап
 
    №  Класове 
 подготовкаIX 
 Учебна седмица1818год.норм. 
12345 
Раздел Б – избираеми  учебни  часове
III.Отраслова професионална подготовка
1.Гостоприемство в туристическата индустрия1136
2.Счетоводство и отчетност в туризма1 18
IV.Специфична професионална подготовка   
1.Технология на хотелиерското обслужване1136
 Учебна практика по:   
1.Технология на хотелиерското обслужване2272
V.Разширена професионална подготовка   
1.Екотуризъм и защитени територии1254
 Общо за раздел Б  216
 Общо за раздел А + Б  1152

ІІІ. ЗАВЪРШВАНЕ И УДОСТОВЕРЯВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

 • Професионалното образование по този учебен план се придобива след:
 • успешно положен държавен зрелостен изпит по учебния предмет български език и литература;
 • успешно положен държавен изпит за придобиване на трета степен на професионална квалификация по теория и практика на професията „Хотелиер“, специалност „Организация на хотелиерството“.
  • Завършеното професионално образование се удостоверява с диплома за завършено  средно образование и свидетелство за професионална квалификация.
  • Учениците, успешно завършили XII клас, които не са се явили или не са положили успешно някои от изпитите по т. 3.1 по свое желание получават удостоверение за завършен втори гимназиален етап на средно образование.
  • Учениците, успешно завършили XI клас, по свое желание, могат да придобият втора степен на професионална квалификация след успешно положен държавен изпит по теория и практика по специалността „Организация на дейностите в местата за настаняване“ от професията „Хотелиер“.
  • Учениците, успешно завършили X клас, по свое желание, могат да придобият първа степен на професионална квалификация след успешно положен държавен изпит по теория и практика по специалността „Хотелиерство“ от професия „Камериер“ или от професията „Портиер – пиколо“.
  • Държавният изпит за придобиване на степен на професионална квалификация се провежда в две части – по теория на професията и по практика на професията, по национална изпитна програма, утвърдена от министъра на образованието и науката. Организацията и провеждането на държавния изпит за придобиване на професионална квалификация се определят с наредба на министъра на образованието и науката, а съдържанието им – съгласно държавния образователен стандарт за придобиване на квалификация по професията.
  • Придобитата степен на професионална квалификация се удостоверява със свидетелство за професионална квалификация. По свое желание придобилият степен на професионална квалификация може да получи Европейско приложение към свидетелството за професионална квалификация. Формата и съдържанието на документите са определени в Наредба № 8 от 2016 г. за информацията и документите за системата на предучилищното и училищното образование (обн., ДВ, бр. 66 от 23.08.2016г.).


ІV. ПОЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ

 • Учебният план е разработен на основание на Закона за предучилищното и училищното образование, Закона за професионалното образование и обучение, Наредба № 4 от 2015г. за учебния план, рамкова програма В – вариант В4 и Държавния образователен стандарт (ДОС) за придобиване на квалификация по професията „Хотелиер“.
  • Изучаваният първи чужд език продължава в ХІ и ХІІ клас като чужд език по професията.
  • Учебните часове, предоставени за разширена професионална подготовка, се разпределят в училищния учебен план за изучаване на учебни предмети/модули, които развиват и усъвършенстват отделни компетентности от общата, отрасловата и/или специфичната професионална подготовка в съответствие с интересите и индивидуалните възможности на учениците и с възможностите на училището в съответствие с ДОС за придобиване на квалификация по професията.
  • Учебните часове, предоставени за разширена професионална подготовка, може да се използват и за усвояване на резултатите от ученето от ДОС за придобиване на квалификация по професия с по-ниска степен на професионална квалификация в съответствие с интересите на учениците и с възможностите на училището.
  • Учебните часове, предоставени за разширена подготовка се разпределят в училищния учебен план за изучаване на учебни предмети от общообразователната подготовка в зависимост от интересите на учениците и  възможностите на училището.
  • Производствената практика се провежда по учебна програма и график, утвърдени от директора на училището в зависимост от конкретните условия и възможностите за организирането ѝ. Учебната програма и графикът се съгласуват с ръководителя на стопанската организация (предприятие), в която се провежда практическото обучение.
  • Факултативните учебни часове, предоставени за допълнителна подготовка, може да се използват за изучаване на учебни предмети, модули и/или дейности, които училището може да предложи и отговарящи на интересите на учениците.

10-ти клас

МИНИСТЕРСТВО  НА  ОБРАЗОВАНИЕТО  И  НАУКАТА

ЧАСТНА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ИКОНОМИКА,

ТУРИЗЪМ И ИНФОРМАТИКА „БУЛПРОГРЕС“

   Утвърдил,

   Директор: ……………………………….                         ВХОДЯЩО ОБРАЗОВАТЕЛНО

            /Маргарита Илиева/                          РАВНИЩЕ – завършено основно образование

СРОК НА ОБУЧЕНИЕ  – 5 години

 ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ – дневна, самостоятелна

 ОРГАНИЗАЦИОННА ФОРМА  –   клас

ИЗХОДЯЩО ОБРАЗОВАТЕЛНО

РАВНИЩЕ –  завършен ХІІ клас

НИВО ПО НАЦИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИОННА

РАМКА (НКР) – 4

РАМКОВА ПРОГРАМА В4

УЧИЛИЩЕН  УЧЕБЕН  ПЛАН

ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ С ПРИДОБИВАНЕ НА

ТРЕТА СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

С РАЗШИРЕНО ИЗУЧАВАНЕ НА ЧУЖД ЕЗИК

     ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ:

                                                    код 811 „Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг“

     ПРОФЕСИЯ:                          код 811010 „Хотелиер“

     СПЕЦИАЛНОСТ:                 код 8110101 „Организация на хотелиерството“

София, 2022 година

 1. ГРАФИК  НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС

VIІІ, ІХ, Х, ХІ и ХІІ клас                      І срок  18 учебни седмици

VIІІ и ІХ  клас                                          ІІ срок 18 учебни седмици

Х клас                                                         ІІ срок 20 учебни седмици,

                                                                       от които 2 седмици

                                                                       за производствена практика

ХІ клас                                                        ІІ срок 20 учебни седмици,

                                                                       от които 2 седмици

                                                                       за производствена практика

ХІІ клас                                                      ІІ срок 13 учебни седмици,

                                                                       от които 2 седмици

                                                                       за производствена практика

ВАКАНЦИИ: Съгласно утвърдения от министъра на образованието и науката  за конкретната учебна година график.

         I I. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА УЧЕБНИТЕ ПРЕДМЕТИ

     Учебни предмети/модули за професионална  I гимназиален етап
 
    №  Класове 
 подготовкаX 
 Учебна седмица1818год.норм. 
12345 
Раздел А – задължителни  учебни  часове
I.Общообразователна подготовка
1.Български език и литература33108
2.Чужд език  – английски2272
3.Чужд език  – испански/ немски/ руски/ френски2272
4.Математика2272
5.Информационни технологии 118
6.История и цивилизация43126
7.География и икономика2390
8.Философия2272
9.Биология и здравно образование2272
10.Физика и астрономия2272
11.Химия и опазване на околната среда2272
12.Музика1 18
13.Изобразително изкуство 118
14.Физическо възпитание и спорт2272
II.Обща професионална подготовка   
1.Икономика1136
 Общо за раздел А  990
     Учебни предмети/модули за професионална  I гимназиален етап
 
    №  Класове 
 подготовкаX 
 Учебна седмица18182год.норм.
123456
Раздел Б – избираеми  учебни  часове
III.Отраслова професионална подготовка
1.Гостоприемство в туристическата индустрия1  18 
IV.Специфична професионална подготовка     
1.Технология на хотелиерското обслужване 1 18 
2.Охранителни мерки и безопасност1  18 
 Учебна практика по:     
1.Технология на хотелиерското обслужване 1 18 
2.Производствена практика  64 64
V.Разширена професионална подготовка     
1.Технология на допълнителните дейности в туризма32 90 
 Общо за раздел Б   16264
 Общо за раздел А + Б   115264

ІІІ. ЗАВЪРШВАНЕ И УДОСТОВЕРЯВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

 • Професионалното образование по този учебен план се придобива след:
 • успешно положен държавен зрелостен изпит по учебния предмет български език и литература;
 • успешно положен държавен изпит за придобиване на трета степен на професионална квалификация по теория и практика на професията „Хотелиер“, специалност Организация на хотелиерството“.
  • Завършеното професионално образование се удостоверява с диплома за завършено  средно образование и свидетелство за професионална квалификация.
  • Учениците, успешно завършили XII клас, които не са се явили или не са положили успешно някои от изпитите по т. 3.1 по свое желание получават удостоверение за завършен втори гимназиален етап на средно образование.
  • Учениците, успешно завършили XI клас, по свое желание, могат да придобият втора степен на професионална квалификация след успешно положен държавен изпит по теория и практика по специалността „Организация на дейностите в местата за настаняване“ от професията „Хотелиер“.
  • Учениците, успешно завършили X клас, по свое желание, могат да придобият първа степен на професионална квалификация след успешно положен държавен изпит по теория и практика по специалността „Хотелиерство“ от професия „Камериер“ или от професията „Портиер – пиколо“.
  • Държавният изпит за придобиване на степен на професионална квалификация се провежда в две части – по теория на професията и по практика на професията, по национална изпитна програма, утвърдена от министъра на образованието и науката. Организацията и провеждането на държавния изпит за придобиване на професионална квалификация се определят с наредба на министъра на образованието и науката, а съдържанието им – съгласно държавния образователен стандарт за придобиване на квалификация по професията.
  • Придобитата степен на професионална квалификация се удостоверява със свидетелство за професионална квалификация. По свое желание придобилият степен на професионална квалификация може да получи Европейско приложение към свидетелството за професионална квалификация. Формата и съдържанието на документите са определени в Наредба № 8 от 2016 г. за информацията и документите за системата на предучилищното и училищното образование (обн., ДВ, бр. 66 от 23.08.2016г.).


ІV. ПОЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ

 • Учебният план е разработен на основание на Закона за предучилищното и училищното образование, Закона за професионалното образование и обучение, Наредба № 4 от 2015г. за учебния план, рамкова програма В – вариант В4 и Държавния образователен стандарт (ДОС) за придобиване на квалификация по професията „Хотелиер“.
  • Изучаваният първи чужд език продължава в ХІ и ХІІ клас като чужд език по професията.
  • Учебните часове, предоставени за разширена професионална подготовка, се разпределят в училищния учебен план за изучаване на учебни предмети/модули, които развиват и усъвършенстват отделни компетентности от общата, отрасловата и/или специфичната професионална подготовка в съответствие с интересите и индивидуалните възможности на учениците и с възможностите на училището в съответствие с ДОС за придобиване на квалификация по професията.
  • Учебните часове, предоставени за разширена професионална подготовка, може да се използват и за усвояване на резултатите от ученето от ДОС за придобиване на квалификация по професия с по-ниска степен на професионална квалификация в съответствие с интересите на учениците и с възможностите на училището.
  • Учебните часове, предоставени за разширена подготовка се разпределят в училищния учебен план за изучаване на учебни предмети от общообразователната подготовка в зависимост от интересите на учениците и  възможностите на училището.
  • Производствената практика се провежда по учебна програма и график, утвърдени от директора на училището в зависимост от конкретните условия и възможностите за организирането ѝ. Учебната програма и графикът се съгласуват с ръководителя на стопанската организация (предприятие), в която се провежда практическото обучение.
  • Факултативните учебни часове, предоставени за допълнителна подготовка, може да се използват за изучаване на учебни предмети, модули и/или дейности, които училището може да предложи и отговарящи на интересите на учениците.

11-ти клас

ЧАСТНА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ИКОНОМИКА,

ТУРИЗЪМ И ИНФОРМАТИКА „БУЛПРОГРЕС“

   Утвърдил,

   Директор: ……………………………….                         ВХОДЯЩО ОБРАЗОВАТЕЛНО

                        /Маргарита Илиева/                          РАВНИЩЕ – завършено основно образование

СРОК НА ОБУЧЕНИЕ  – 5 години

 ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ – дневна, самостоятелна

 ОРГАНИЗАЦИОННА ФОРМА  –   клас

ИЗХОДЯЩО ОБРАЗОВАТЕЛНО

РАВНИЩЕ –  завършен ХІІ клас

НИВО ПО НАЦИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИОННА

РАМКА (НКР) – 4

РАМКОВА ПРОГРАМА В4

УЧИЛИЩЕН  УЧЕБЕН  ПЛАН

ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ С ПРИДОБИВАНЕ НА

ТРЕТА СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

С РАЗШИРЕНО ИЗУЧАВАНЕ НА ЧУЖД ЕЗИК

     ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ:

                                                    код 811 „Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг“

     ПРОФЕСИЯ:                          код 811010 „Хотелиер“

     СПЕЦИАЛНОСТ:                 код 8110101 „Организация на хотелиерството“

София, 2022 година

 1. ГРАФИК  НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС

VIІІ, ІХ, Х, ХІ и ХІІ клас                      І срок  18 учебни седмици

VIІІ и ІХ  клас                                          ІІ срок 18 учебни седмици

Х клас                                                         ІІ срок 20 учебни седмици,

                                                                       от които 2 седмици

                                                                       за производствена практика

ХІ клас                                                        ІІ срок 20 учебни седмици,

                                                                       от които 2 седмици

                                                                       за производствена практика

ХІІ клас                                                      ІІ срок 13 учебни седмици,

                                                                       от които 2 седмици

                                                                       за производствена практика

ВАКАНЦИИ: Съгласно утвърдения от министъра на образованието и науката  за конкретната учебна година график.

         I I. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА УЧЕБНИТЕ ПРЕДМЕТИ

     Учебни предмети/модули за професионална  II  гимназиален етап
 
    №  Класове 
 подготовкаXI 
 Учебна седмица1818год.норм. 
12345 
Раздел А – задължителни  учебни  часове
I.Общообразователна подготовка
1.Български език и литература33108
2.Чужд език  – испански/ немски/ руски/ френски2272
3.Математика2272
4.Гражданско образование1136
5.Физическо възпитание и спорт2272
II.Обща професионална подготовка   
1.Чужд език по професията – английски2272
 Общо за раздел А  432
     Учебни предмети/модули за професионална  II  гимназиален етап
 
    №              Класове 
 подготовкаXI 
 Учебна седмица18182год.норм.
123456
Раздел Б – избираеми  учебни  часове
III.Отраслова професионална подготовка
1.Гостоприемство в туристическата индустрия11 36 
2.Информационно осигуряване на хотела 1 18 
IV.Специфична професионална подготовка     
1.Технология на хотелиерското обслужване22 72 
2.Организация и функциониране на кухнята и ресторанта22 72 
3.Охранителни мерки и безопасност11 36 
 Учебна практика по:     
1.Технология на хотелиерското обслужване55 180 
2.Организация и функциониране на кухнята и ресторанта76 234 
 Производствена практика  64 64
V.Разширена професионална подготовка     
1.Технологично оборудване в  ресторанта  и хотела22 72 
 Общо за раздел Б   72064
 Общо за раздел А + Б   115264

ІІІ. ЗАВЪРШВАНЕ И УДОСТОВЕРЯВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

 • Професионалното образование по този учебен план се придобива след:
 • успешно положен държавен зрелостен изпит по учебния предмет български език и литература;
 • успешно положен държавен изпит за придобиване на трета степен на професионална квалификация по теория и практика на професията „Хотелиер“, специалност „Организация на хотелиерството“.
  • Завършеното професионално образование се удостоверява с диплома за завършено  средно образование и свидетелство за професионална квалификация.
  • Учениците, успешно завършили XII клас, които не са се явили или не са положили успешно някои от изпитите по т. 3.1 по свое желание получават удостоверение за завършен втори гимназиален етап на средно образование.
  • Учениците, успешно завършили XI клас, по свое желание, могат да придобият втора степен на професионална квалификация след успешно положен държавен изпит по теория и практика по специалността „Организация на дейностите в местата за настаняване“ от професията „Хотелиер“.
  • Учениците, успешно завършили X клас, по свое желание, могат да придобият първа степен на професионална квалификация след успешно положен държавен изпит по теория и практика по специалността „Хотелиерство“ от професия „Камериер“ или от професията „Портиер – пиколо“.
  • Държавният изпит за придобиване на степен на професионална квалификация се провежда в две части – по теория на професията и по практика на професията, по национална изпитна програма, утвърдена от министъра на образованието и науката. Организацията и провеждането на държавния изпит за придобиване на професионална квалификация се определят с наредба на министъра на образованието и науката, а съдържанието им – съгласно държавния образователен стандарт за придобиване на квалификация по професията.
  • Придобитата степен на професионална квалификация се удостоверява със свидетелство за професионална квалификация. По свое желание придобилият степен на професионална квалификация може да получи Европейско приложение към свидетелството за професионална квалификация. Формата и съдържанието на документите са определени в Наредба № 8 от 2016 г. за информацията и документите за системата на предучилищното и училищното образование (обн., ДВ, бр. 66 от 23.08.2016г.).


ІV. ПОЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ

 • Учебният план е разработен на основание на Закона за предучилищното и училищното образование, Закона за професионалното образование и обучение, Наредба № 4 от 2015г. за учебния план, рамкова програма В – вариант В4 и Държавния образователен стандарт (ДОС) за придобиване на квалификация по професията „Хотелиер“.
  • Изучаваният първи чужд език продължава в ХІ и ХІІ клас като чужд език по професията.
  • Учебните часове, предоставени за разширена професионална подготовка, се разпределят в училищния учебен план за изучаване на учебни предмети/модули, които развиват и усъвършенстват отделни компетентности от общата, отрасловата и/или специфичната професионална подготовка в съответствие с интересите и индивидуалните възможности на учениците и с възможностите на училището в съответствие с ДОС за придобиване на квалификация по професията.
  • Учебните часове, предоставени за разширена професионална подготовка, може да се използват и за усвояване на резултатите от ученето от ДОС за придобиване на квалификация по професия с по-ниска степен на професионална квалификация в съответствие с интересите на учениците и с възможностите на училището.
  • Учебните часове, предоставени за разширена подготовка се разпределят в училищния учебен план за изучаване на учебни предмети от общообразователната подготовка в зависимост от интересите на учениците и  възможностите на училището.
  • Производствената практика се провежда по учебна програма и график, утвърдени от директора на училището в зависимост от конкретните условия и възможностите за организирането ѝ. Учебната програма и графикът се съгласуват с ръководителя на стопанската организация (предприятие), в която се провежда практическото обучение.
  • Факултативните учебни часове, предоставени за допълнителна подготовка, може да се използват за изучаване на учебни предмети, модули и/или дейности, които училището може да предложи и отговарящи на интересите на учениците.

12-ти клас

ВСИЧКИ ПРАВА ЗАПАЗЕНИ BULPROGRESS 2023
error: Content is protected !!