декември 15, 2022

Политика и система на качеството

Приложение №3 към Стратегия за развитие 2023-2024

ПОЛИТИКА ПО УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО

Код по СУК: НК_01

СИСТЕМА ПО УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО

НА

ЧАСТНА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ИКОНОМИКА, ТУРИЗЪМ И ИНФОРМАТИКА „БУЛПРОГРЕС“

Утвърдил, Директор: ………………….

                                        /М. Илиева/

Актуализирана на заседание на ПС, Протокол №1/19.09.2023г., Утвърдена със Заповед на директора №РД 29/20.09.2023г.

СЪДЪРЖАНИЕ:

 • ПОЛИТИКА ПО КАЧЕСТВОТО.
 • ПРАВИЛА ЗА ИЗГРАЖДАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА ПОЛИТИКА ПО КАЧЕСТВОТО В ДИНАМИКА.
 • НАРЪЧНИК ПО УПРАВЛЕНИЕ.
 • НАРЪЧНИК ЗА САМООЦЕНКА.
 • ПРОЦЕДУРА ПО УПРАВЛЕНИЕ НА ДОКУМЕНТИРАНАТА ИНФОРМАЦИЯ.
 • ПРОЦЕДУРА ПО УПРАВЛЕНИЕ ЗА РЕГЛАМЕНТИРАНЕ НА РЕДА И НАЧИНА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ВЪТРЕШНИ ОДИТИ.
 • ПРОЦЕДУРА ПО УПРАВЛЕНИЕ И РЕГЛАМЕНТИРАНЕ НА РЕДА, ОТГОВОРНОСТИТЕ, УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЦЕСИ, НЕСЪОТВЕТСТВИЯ И КОРИГИРАЩИТЕ ДЕЙСТВИЯ.
 • ПРОЦЕДУРА ПО УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО. КОНТЕКСТ НА ОБРАЗОВАТЕЛНАТА ИНСТИТУЦИЯ. ОБХВАТ. ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ.
 • ПРОЦЕДУРА ПО УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО ЛИДЕРСТВО, КООРДИНАЦИЯ И СУБОРДИНАЦИЯ.
 • ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ ЗА СЪОБЩАВАНЕ, ПРИЕМАНЕ И РЕГИСТРИРАНЕ НА ПРОМЕНИ/ НЕСЪОТВЕТСТВИЯ, ПОСТЪПИЛИ ПО ЖЕЛАНИЕ НА ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА.
 • ЦЕЛИ ПО КАЧЕСТВОТО.
 • СКАЛИ ЗА ОЦЕНКА.
 • ОБЛАСТИ И КРИТЕРИИ.
 • ИНДИКАТОРИ НА БАЗА СПЕЦИФИКА НА СРЕДА И СПЕЦИФИКА НА УПРАВЛЕНИЕ. НАЛИЧНОСТИ. СЪОТВЕТСТВИЯ. ПРОЦЕСИ И ЕФЕКТИВНОСТ НА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЦЕСИТЕ. СКАЛИ ЗА ОЦЕНКА ПО ИНДИКАТОРИ.
 • СПИСЪК НА ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ.
 • ВРЕМЕВА РАМКА ПО ИЗМЕРВАНЕ НИВА НА УДОВЛЕТВОРЕНОСТ НА ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ, ПО ВИДОВЕ ГРУПИ.
 • ПЛАН ИЗМЕРВАНЕ УДОВЛЕТВОРЕНОСТ НА ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ.
 • ГЛАВЕН ЛИСТ.

ФОРМУЛЯРНИ ДОКУМЕНТИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА СИСТЕМАТА В ДИНАМИКА

 • КАРТА КОРЕКЦИЯ И/ИЛИ ПРЕСТРУКТУРИРАНЕ НА ДЕЙНОСТИ/ РАМКИ/ МАТЕРИАЛИ.
 • ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ.
 • КАРТА ЗА ПРЕДЛОЖЕНИЕ КАРТА ЗА ОБМЕН НА ВЪТРЕШНА И ВЪНШНА ИНФОРМАЦИЯ, С ПРИЛАГАНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ РАБОТАТА НА СИСТЕМАТА.
 • КАРТА ЗА ПРОУЧВАНЕ НА НЕОБХОДИМОСТИ.
 • ПЛАН ЗА КОНТРОЛ НА ДОКУМЕНТАЦИЯТА И РЕГИСТРИТЕ.
 • ПРОЦЕДУРА ЖАЛБИ И СИГНАЛИ. ПЛАН-ПРОЦЕС УПРАВЛЕНИЕ НА РИСК В ДИНАМИКА.
 • ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА НА СРЕДА. МАТРИЦА ЗА ОПИСАНИЕ ИЗМЕНЕИЕ НА КОНТЕКСТА НА ОБРАЗОВАТЕЛНАТА ИНСТИТУЦИЯ.
 • ПРОГРАМА ЗА ПРОУЧВАНЕ НА НУЖДИТЕ ПО ОБУЧЕНИЕ, ОБРАЗОВАТЕЛЕН ПРОЦЕС И КВАЛИФИКАЦИЯ.
 • ПРОЦЕДУРА И ПЛАН ЗА ПРОЕКТИРАНЕ, РАЗРАБОТВАНЕ, ИЗМЕНЕНИЕ НА НОВИ ПРОДУКТИ И ПРИЛАГАНЕ НА ИНОВАЦИИ.
 • ПРОЦЕДУРА ПО УПРАВЛЕНИЕ КОМПЕТЕНТНОСТТА НА ПЕРСОНАЛА.
 • ИНСТРУКЦИЯ „ОДИТ РИСК /РИСКОВИ ПАРАМЕТРИ“.
 • ПРОЦЕДУРА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА СРЕДА, ПОДДЪРЖАНЕ НА БЛАГОПРИЯТНА СРЕДА И УПРАВЛЕНИЕ НА РИСК, КРИЗИ И ПРОМЕНИ В ДИНАМИКА. УПРАВЛЕНИЕ НА ЖАЛБИ И СИГНАЛИ. ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА ДЕТЕ В РИСК. ОЦЕНКА НА РИСКОВИ ФАКТОРИ.

 • ПРОЦЕДУРА ЗА УСТОЙЧИВО УПРАВЛЕНИЕ НА РЕСУРСИ (ФИНАНСОВИ, МАТЕРИАЛНИ И ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ)
 • ДОКАЗАТЕЛСТВЕНИ ФОРМИ ПО ЗАЛОЖЕНИ ОБЛАСТИ И КРИТЕРИИ НА БАЗА ЗAИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ, СЪОТВЕТСТВАЩИ ДОКУМЕНТИ ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНАТА ИНСТИТУЦИЯ. БАЗОВИ РАМКИ
 • СПИСЪК НА ВЪНШНИ ЗВЕНА. ФОРМА ЗА ОЦЕНКА ЗА ВЪНШНО ЗВЕНО.
 • ЛИСТ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА ИЗМЕНЕНИЯТА И ЛИСТ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА КОМИСИЯ ПО КАЧЕСТВО
 • ФОРМУЛЯР „ИСКАНЕ ЗА КОРИГИРАЩО ДЕЙСТВИЕ“
 • ФОРМУЛЯР „ПРОТОКОЛ ЗА НЕСЪОТВЕТСТВИЕ  ПРИ ВХОДЯЩ КОНТРОЛ НА ДЕЙНОСТИ/ПРОДУКТИ/УСЛУГИ ОТ ВЪНШНИ ЗВЕНА“
 • ФОРМУЛЯР „ПОРТФОЛИО НА ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНСТИТУЦИЯ. КАРТА ЗА ОЦЕНКА НА ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНСТИТУЦИЯ, НА БАЗА СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ“
 • ПАРАМЕТРИ ЗА ПРОСЛЕДИМОСТ ПО ПОРТФОЛИО НА ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНСТИТУЦИЯ
 • ФОРМУЛЯР „ПОРТФОЛИО НА ПЕДАГОГИЧЕСКИ СПЕЦИАЛИСТ. СЪГЛАСУВАТЕЛНИ ДОКУМЕНТИ. ДОКАЗАТЕЛСТВЕН МАТЕРИАЛ.
 • ФОРМУЛЯР „КАПАЦИТЕТНА КАРТА УЧИТЕЛ“
 • ФОРМУЛЯР „КАРТА ЗА ОЦЕНКА НА ОБУЧАЕМ. СЪГЛАСУВАТЕЛНИ ДОКУМЕНТИ. ДОКАЗАТЕЛСТВЕН МАТЕРИАЛ. ПОРТФОЛИО НА УЧЕНИК.
 • ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИЛАГАНЕ НА СТРУКТУРА И ОФОРМЯНЕ НА ПОРТФОЛИО НА ОБУЧАЕМ.
 • ТИПОВИ БЛАНКИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА СИСТЕМАТА ПО КАЧЕСТВО В ДИНАМИКА, ОПРЕДЕЛЕНИ ПО СПЕЦИФИКА НА СРЕДА И СПЕЦИФИКА НА ФУНКЦИОНИРАНЕ.
 • ТИПОВА БЛАНКА ОПИСАНИЕ „ДЕЙНОСТ“.
 • ТИПОВА БЛАНКА „СИГУРНОСТ“.
 • ТИПОВА БЛАНКА „ИНФОРМАЦИОННА РАБОТНА КАРТА“.
 • ТИПОВА БЛАНКА „МЕСЕЧЕН ЧЕК-ЛИСТ „РАБОТНИ КАРТИ“.
 • ТИПОВА БЛАНКА „ПЕРСОНАЛНА КАРТА ЗА НАЛИЧИЕ НА СЪДЪРЖАНИЕ В ПОРТФОЛИО УЧИТЕЛ“.
 • ТИПОВА БЛАНКА „ИНФОРМАЦИОННА РАБОТНА КАРТА ЗА ОЦЕНКА ЗА ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА СЪСТОЯНИЕ НА СИСТЕМАТА“, С ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИЛАГАНЕ.
 • СПРАВКА ЗА ИЗМЕРВАНЕ НА ПЪРВОНАЧАЛНО СЪСТОЯНИЕ НА СИСТЕМАТА И ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА НЕОБХОДИМОСТИ.
 • ТИПОВА БЛАНКА ПО АКТУАЛИЗАЦИЯ „КОНТЕКСТ НА ОБРАЗОВАТЕЛНАТА ИНСТИТУЦИЯ“.
 • МАТРИЦИ ПО ПРОТОКОЛИ И ИЗИСКВАНИЯ ПО СЪБИРАНЕ НА ИНФОРМАЦИОННА БАЗА ДАННИ.
 • МАТРИЦИ ДОКЛАДИ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИ СПЕЦИАЛИСТ.
 • МАТРИЦА ДОКЛАД – АНАЛИЗ ПО СТРАТЕГИЧЕСКА РАМКА.
 • МАТРИЦА ЗА СИНХРОНИЗАЦИЯ НА ПОСТИЖЕНИЯ И ПОСТИГНАТА РЕЗУЛТАТНОСТ, КЪМ АТЕСТАЦИОННА КАРТА, ОПРЕДЕЛЕНА В РАЗДЕЛ САМООЦЕНКА И ДОКАЗАТЕЛСТВЕНИ ФОРМИ ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЛЪЖНОСТНА ХАРАКТЕРИСТИКА.
 • КАРТА ЗА ОЦЕНКА НА КАЧЕСТВОТО В ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНСТИТУЦИЯ  НА БАЗА ПОСТИГНАТИ РЕЗУЛТАТИ ОТ ДЕЙНОСТИ ЗАЛОЖЕНИ В СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ
 • ПЛАН И ФОРМИ ЗА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ВЪНШНИ ЗВЕНА, ДОСТАВЧИЦИ И ПАРТНЬОРСКИ ОРГАНИЗАЦИИ
 • МАТРИЦА ПЛАНОВИ ФОРМИ НА ЗВЕНА, ОПРЕДЕЛЕНИ В КООРДИНАЦИОННАТА И СУБОРДИНАЦИОННА РАМКА.
 • МАТРИЦА ОТЧЕТНА ФОРМА ПО ДЕЙНОСТИ В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО СТРАТЕГИЧЕСКА РАМКА
 • МАТРИЦА ПО Т.6.1 „ДЕЙСТВИЯ ЗА ОВЛАДЯВАНЕ НА РИСКОВЕТЕ И ВЪЗМОЖНОСТИТЕ“. ПРЕВАНТИВНИ ДЕЙСТВИЯ ПО УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКОВИ ПАРАМЕТРИ НА КОМИСИИ
 • МАТРИЦА КОНСТАТИВЕН ОТЧЕТЕН ЛИСТ. ДОКАЗАТЕЛСТВЕН ЛИСТ ПО НАПРАВЛЕНИЕНА РАБОТНА ГРУПА В РАЗДЕЛ И/ИЛИ ЗА НАПРАВЛЕНИЕ, УЧИТЕЛ И/ИЛИ ДРУГИ.
 • РАМКА  ЗА АНАЛИЗ И ОЦЕНКА НА СЪСТОЯНИЕТО, В СЪОТВЕТСТВИЕ С ЦЕЛИТЕ ПО КАЧЕСТВО И ИЗИСКВАНЕТО ЗА УСТОЙЧИВОСТ НА РЕЗУЛТАТИТЕ, С ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ПРОСЛЕДЯВАНЕ НА ИЗМЕНЕНИЕ ПО ПАРАМЕТРИ.
 • ОРГАНИЗАЦИОННА СТРУКТУРА – ПРИЛОЖЕНИЕ В1
 • КОМУНИКАЦИОННА ПОЛИТИКА – ПРИЛОЖЕНИЕ С1
 • КОНЦЕПЦИЯ ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ – ПРИЛОЖЕНИЕ С2
 • ПОРТФОЛИО НА ОБРАЗОВАТЕЛНАТА ИНСТИТУЦИЯ – ПРИЛОЖЕНИЕ С3
 • АКТУАЛИЗАЦИЯ ПО ЦЕЛИ ПО КАЧЕСТВОТО- ПРИЛОЖЕНИЕ С4
 • АКТУАЛИЗАЦИЯ ПО КОНТЕКСТ – ПРИЛОЖЕНИЕ С5
 • АКТУАЛИЗАЦИЯ ПО ИНДИКАТОРИ ОТ ВЪНШНИ ОДИТОРИ – ПРИЛОЖЕНИЕ С6
 • АКТУАЛИЗАЦИИ ПО ИЗИСКВАНИЯ НА ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ – ПРИЛОЖЕНИЕ С7
 • АКТУАЛИЗАЦИЯ ПО ОБЛАСТИ И КРИТЕРИИ – ПРИЛОЖЕНИЕ С8
 • ПЛАНОВИ ФОРМИ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИЯ СЪСТАВ И ВСИЧКИ ЗВЕНА, ОПРЕДЕЛЕНИ СВ КООРДИНАЦИОННАТА И СУБОРДИНАЦИОННА РАМКА – ПРИЛОЖЕНИЕ С9
 • ОТЧЕТНИ ФОРМИ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИЯ СЪСТАВ И ВСИЧКИ ЗВЕНА, ОПРЕДЕЛЕНИ В КООРДИНАЦИОННАТА И СУБОРДИНАЦИОННА РАМКА – ПРИЛОЖЕНИЕ С10
 • ДОКЛАДИ ОТ САМООЦЕНКА В ОБРАЗОВАТЕЛНАТА ИНСТИТУЦИЯ – ПРИЛОЖЕНИЕ С11
 • ДОКУМЕНТАЛНА БАЗА ЗА ПРОСЛЕДИМОСТ ЕФЕКТИВНОСТТА НА РАБОТАТА И ЗАПИСИТЕ ОТ ДЕЙНОСТТА НА КОМИСИЯ ПО КАЧЕСТВОТО – ПРИЛОЖЕНИЕ С12
 • ПРЕГЛЕД НА РЪКОВОДСТВОТО. КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ, ЗА ОБЕЗПЕЧАВАНЕ НА СИСТЕМАТА ПО КАЧЕСТВО, ПОЛИТИКАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО И ВИСОКО НИВО НА КАЧЕСТО НА ОБРАЗОВАТЕЛНИЯ ПРОЧЕС И ПРЕДЛАГАНАТА ОБРАЗОВАТЕЛНА УСЛУГА – ПРИЛОЖЕНИЕ А1
 • ДОКУМЕНТАЛНА БАЗА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ЗНАНИЕТО В ОБРАЗОВАТЕЛНАТА ИНСТИТУЦИЯ – ПРИЛОЖЕНИЕ А2
 • МЕРКИ ПО КАЧЕСТВОТО – ПРИЛОЖЕНИЕ А3

ОБЩА РАМКА

Политиката по управление, е насочена към развитието на образователната институция при проектиране, разработване, внедряване на образователни стандарти, осигуряване на свързани с тях дейности и анализ на данни, отговарящи на изискванията на МОН и носещи максимална полза за образователната институция и всички заинтересовани страни. Политиката по управление включва специфична организационна координационна и субординационна рамка, за която е приложима по специфика на среда, отразява дейностите и процесите, като има способността да следи по обхватност, истинност и гарантирано следи по форми за планиране, изпълнение, отчетност и дава рамка за достатъчност по обезпечаване на ефективна самооценка.

Всички служители са запознати с Политиката по управление и я осъзнават, разбират и следват стриктно изпълнението й, с цел постигане на добри резултати.

I.ОБХВАТ НА СИСТЕМАТА ПО УПРАВЛЕНИЕ

Образователна институция по смисъла на ЗПУО. Система за управление на качеството, обхваща всички процеси по управление и прилагане на образователни политики, в едно със заложената координационна и субординационна рамка. Образователната институция се стреми да бъде надежден и отговорен партньор във формално образование и осигуряването на високо качество на услугите за обучение, които са съобразени с нуждите на обучаващите се и удовлетвореност на всички заинтересовани страни, като целта е да им помогне, да изграадят устойчиви знания, умения и успешно да се реализират обучаемите на пазара на труда. Обхватът се актуализара, за всяка учебна година, на база проучване и идентификация на първоначално състояние на системата.

II.ПРИНЦИПИ И ЦЕЛИ

Политиката по управление в образователната институция, включва в себе си последователност от действия, процеси и изисквания, приложени в рамкови политики, за достигане на устойчива резултатност. За изпълнение на политиката по управление, директора на образователната институция, е определил следните основни цели:

Система за управление на качеството, обхваща всички процеси по управление и прилагане на образователни политики, в едно със заложената координационна и субординационна рамка.

За качество на образователната услуга, се приема степента на съответствие с:

1. Принципите и целите на образованието при осъществяване на процесите в образователната институция;

2. Потребностите и с очакванията на обучемите и на родителите, като техните изисквания се идентифицират и актуализират в динамика;

3. Потребностите и с очакванията на всички заинтересовани страни, като техните изисквания се идентифицират и актуализират в динамика.

За изпълнение на политиката по управление, директорът на образователната институция, е определил следната основна цел:

Глобалната цел е повишаване на  качеството и ефективността на образователно-възпитателния процес, чрез ориентация към личностно-центрирания подход и стимулиране  на развитието, творческите заложби, интереси, потребности и потенциала на всеки обучаем.

Целите на управлението на качеството са насочени към непрекъснатото подобряване на:

1. Индивидуалният напредък на всеки обучаем;

2. Образователната среда в образователната институция;

3. Управлението на образователната институция.

Във всеки един аспект от нашата работа, ние се ръководим от тези принципи:

Във всеки един аспект от нашата работа, ние се ръководим от следните принципи: Качество на първо място

• Ние знаем, че ние сме отговорни за качеството на образованието и винаги ще се стремим да предоставим най-доброто, което можем. Висок образователен стандарт

 • Предоставяне на образователна услуга, която отговаря и надвишава изискванията на заинтересованите страни и законовите изисквания, спазвайки всички правила и процедури, приложими стандарти и законови изисквания. Ефективна комуникация и култура на общуване

 • Ние споделяме тази политика с нашите обучаеми, родители, служители, партньори и местна общност, като вземаме предвид техните изисквания и очаквания.

• Ние насърчаваме всички наши служители да се ангажират с тази политика.

 • Ние се ангажираме да се създаде култура на обмен на информация за качеството; Ефикасност при използване на ресурси и ефективност при организиране и реализиране на образователния процес и на взаимодействието между участниците в образователния процес; Автономност, непрекъснатост, устойчивост и прозрачност в процеса на управление на качеството; Непрекъснато усъвършенстване

• Ние се стремим да станем по-добри, но постоянно учене, споделяне и въвеждане на  иновациите;

• Непрекъснато да повишаваме качеството на предлаганите дейности в съответствие с нарастващите изисквания на обществото и  МОН;

• Ефективност на оценяването

•Да използваме на ефективни методи за оценка и анализ при изследване на изискванията на МОН;

• Да повишаваме ефективността от дейността на образователната институция;

• Да поддържаме гъвкава политика;

• Да повишаваме ефективността при използване на наличните материални, човешки и финансови ресурси;

 • Непрекъснато да повишаваме квалификацията на служителите;

• Да поддържаме мотивацията на служителите за постоянни подобрения и прилагане на иновации в ежедневната работа;

• Осигуряване и поддържане на благоприятна работна среда;

• Непрекъснато подобряване и усъвършенстване на внедрената Система за управление на качеството,  чрез провеждане на ефективна самооценка.

Вътрешната система за управление на качеството, се осъществява, чрез:

1. Определяне на потребностите и очакванията на участниците в образователния процес и на други заинтересовани страни;

2. Формулиране на целите на управление на качеството;

3. Определяне на дейностите със съответните отговорни лица, необходими за постигане на целите на управление на качеството;

4. Определяне и осигуряване на ресурсите, необходими за постигане на целите на управление на качеството;

5. Определяне на дейности и на начини за измерване на ефективността и ефикасността на образователния процес и взаимодействието между участниците в образователния процес;

6. Определяне и прилагане на мерки за предотвратяване на рискове;

7. Извършване на дейности за постоянно подобрение.

Вътрешната система за управление на качеството се отнася до:

1. Анализирането, планирането, изпълнението на дейностите, самооценяването и внасянето на подобрения в работата на образователната институция;

2. Областите на самооценяване;

3. Участниците в процеса на управление на качеството. За участници в процеса на управление, са определени : Директор, Педагогически съвет, Комисия по качеството.

III.ПОЛИТИКА И УПРАВЛЕНИЕ

Политиката по качество, е съобразена и се основава на принципите на Европейската общност, Националните рамки, в т.ч Национална стратегия за развитие и ЗПУО, с приложими ДОС,  приоритетите на МОН, на Общинската стратегия за развитието на образованието. Политиката по управление е насочена към развитието на образователната институция при проектиране, разработване, внедряване на образователни стандарти, осигуряване на свързаните с тях дейности и анализ на данни, отговарящи на изискванията на МОН и носещи максимална обхватност, по цели заложени в образователната институция и определените изисквания на заинтересованите страни.

Качеството в образователната институция е приоритетна задача. За гарантиране на постигане целите по качество, е изградена гъвкава управленска рамка, която планира, проследява и управлява процесите в динамична среда. Създадена е уникална структура за управление основана на ефективно лидерство, прилагано по специфика на среда и специфика на функциониране, като целта е да се гарантира устойчива резултатност, на база изградената Концепция за устойчиво развитие, в образователната институция.

Лидерство. В унисон с изискуемите параметри, в центъра на политиката по управление, са заложени ефективното лидерство, развитие на педагозите в съответствие с изискванията за постигане ефективен образователен процес, постигане на устойчиви резултати по отношение знания, умения, възпитание и социализация на подлежащите на обучение, като в центъра на целеполагането се извежда приложения модел на обучение, съобразен с нормите за качествен образователен процес.

Автономност

Автономността се разглежда, като: автономността, като индивидуално качество на индивида; автономността, като характеристика на взаимоотношенията между заинтересованите страни; фокус върху свободата да правиш избори, да преследваш цели;  способност за поддържане на връзки с партньори; нарастваща саморегулация;  автономността, като независимост от външни влияния по дефиниция, която предполага функциониране по един самодостатъчен начин; автономност, като самоуправление, което не изключва външното влияние, а предполага приемане на външните влияния, като информация; автономността, като следствие от развитието на компетентността и автентичността на индивидите

Непрекъснатост

За обезпечаване системата по управление, се прилага рамка за приемственост и непрекъснатост на политики, данни, процеси и дейности, в предвидената документална и организационна рамка, с определени форми за наблюдение, измерване, анализ и предприемане на действия за подобряване на работата. Прилага се непрекъснатост от действия, които са неразделна част от изискванията приложени към рамката за провеждане на самооценка.  Има изграден непрекъснат процес на организационно развитие, основан на анализиране, планиране, изпълнение на дейностите, оценяване и внасяне на подобрения в работата на образователната институция.

Политиката полага основите на индивидуално и уникално управление, гарантирано при осигурени ясни и прозрачни условия в рамка с гарантиране по постигане на устойчива резултатност. В образователната институция е приложен уникален модел на функциониране и ефективен модел за управление на качеството, чрез определените специализирани, експертни работни групи, които проследяват и контролират даден ресор. Тези работни групи включват в себе си различни комисии, експертни звена и/или външни звена, имащи пряка компетенция в направлението. Определени са отговарящи за направлението, подлежащо на наблюдение, като са заложени формите по наблюдение, измерване и анализ. Задава се периодика на отчетност, която да има възможност за обобщаване на истинни данни. Създаденият екип от експертни звена, работещи заедно и поотделно, базират работата си по изградена документална рамка на системата за управление на качество. Процесите се управляват ефективно и има пълна обхватност на дейностите. Несъответствията се идентифицират и управляват в динамика и се гарантира постигане на целите по качество. Тази рамка определя плътно разпределение на отговорности, включването е в максимален обхват, няма изолирани звена, всеки участва активно в управлението на образователната институция и изявяването на всеки член на екипа, като лидер, гарантира поддържане на благоприятна среда. Екипът участва активно при разработването на стратегическа документация и поддържането на системата, като това гарантира устойчиви работни модели, осигуряващи ефективни политики. Рамката е гарант за развиване на автономията на образователната институция. Така създадената общност от екипи и работни групи, създават условия за професионален диалог, сътрудничество и е гарант за поддържане на ефективна и благоприятна среда, за обмяна на добри практики, знания. умения и професионален опит.

Моделът е определен, наблюдаван и подлежи на коригиращо действие на база провеждане на периодична самооценка и осъществената контролна дейност на директора.

Прилага се цикличен процес, който отчита постигнатия напредък от образователната институция спрямо набелязаните цели, информира обществеността относно постигнатите резултати, подпомага усъвършенстването на дейността на образователната институция и вземането на управленски решения. Подобряването на системата е свързано с изготвяне на анализи, базиран на информация и доказателствени форми за състоянието на осигуреното качество, като анализа позволява да се правят сравнения в различен контекст и да се подпомага формирането на политики.  Прилага се комплексен механизъм за събиране, обработка, обобщаване и анализ на информацията.

Политиката по управление, позволява в динамика да се наблюдават нагласите и потребностите на заинтересованите страни, техните изисквания за покриване на съвременните параметри за качествена образователна услуга и е гарант за устойчиво развитие. Политиката се прилага при ефективно осъществената роля на директора, като обединител и вдъхновител на цялостната образователна общност. Прилагат се периодични актуализации на системата, на база проведена самооценка в образователната институция. Актуализациите обхващат: цели по качество, контекст на образователната институция, изискванията на заинтересованите страни, обхвата на областите и критериите за обследване на системата, изисквания и рамки към и на документална форма за проследимост на системата в динамика и индикаторите за оценка. Целите по качество са конкретни, измерими, постижими, реалистични и изпълними във времето.

Проследяването на параметрите по логическата рамка, се гарантират от създадените  работни групи, по определена със заповед координационна и субординационна рамка в началото на всяка година. Осъществява се наблюдение, измерване и анализ на системата, като всяко звено, е съставена от членове на комисии, заинтересовани лица и експертни звена. Чрез обратни връзки, ефективно се прилага информираност и комуникация, следи се за идентифициране на негативните влияния и се предприема навременно управление, за преминаване от несъответствие в съответствие. Прилага се уникален подход в цялостната дейност, като са предвидени дейности и политики, включващи целия екип в управлението на образователната институция. Рамката гарантира постигане на заложените цели по качество, в съответствие с държавните образователни стандарти, работещи в изключително динамична среда.

Заложената адаптивна управленска рамка, е с включени приоритетни направления, съобразени с влиянието на негативните параметри, при управление на всички рискови фактори, обусловени от външни, вътрешни и взаимосвързани тежести и влияния. Проследяват се всички процеси и елементи. Основан цел на изграждането на тази управленска структура, следяща параметрите в динамика, е да се гарантира устойчива резултатност, да се осигури и гарантира благоприятна среда на функциониране и възможност за прилагане на ефективни управленски и иновативни политики. Системата съдържа бърза адаптивна процедура за управление и идентифициране на рисковите и негативните фактори. Работи се основно превантивно, като целта е да не се допуска работа в режим на криза. Динамичното наблюдение на рисковите елементи, по специфика на среда, се управлява, чрез проследяването на всички процеси, регламентирани в системата за управление на качеството, функциониращи и внедрени в образователната институция.

Събраните данни, протоколи, доклади по всички направления, се прилагат, като неразделна част от провежданата самооценка на образователната институция. Самооценката обезпечава с аналитична база системата и по регистрираните съответствия/ несъответствия  се изграждат и управляват бъдещите образователните политики. Ежегодно се прилагат мерки за управление на качеството, които дават насоки за предвидени и възможни коригиращи дейности, като плановото се прилага разпределение на дейности за следващата година/период. Документите и процесите са организирани в рамка, която позволява и изисква приемственост на информация. Не се допуска изолирана документация, изолирано звено, като се прилага изискване за обхватност на рамката.

Политиката на управление прилага модел, при който се провеждат измервания на всички нива, чрез определяне на мерки по качеството, като се управлява по система за „Тотално управление на качество“, който предвижда включване на всеки един член от екипа в управлението, предвидено за функциониране в динамична среда и гъвкавост на функциониране, чрез специфични за района подходи и дейности. Основна цел е привеждане и поддържане на системата в съответствие с обективните условия и закономерности в специфичната среда, с гарантиране на качествен образователен процес и постигане на устойчиви резултати.

            Инструментите и техниките за управление са съобразени със специфика на среда и специфика на функциониране. Възможности за развитие на образователната институция в съответствие с критериите не първостепенен разпоредител, определени на база изискванията на ЗПУО, с приложими ДОС даващо определени за качествен образователен процес.

Прозрачност в процеса на управление на качеството

За осигуряване на прозрачност и пълна информираност на заинтересованите страни, по отношение на правила, политики, възможности, резултати и др., е изградена ефективна Комуникационна политика, с ясно определени канали за комуникация, има изграден сайт на образователната институция, създаден е Обществен съвет и има достатъчни като обхват, сила и стабилност комуникационни канали, с възможност за прилагане на мотивационни форми, водещи до устойчива резултатност.

Актуализация.

Цялостната политика по управление, в едно със стратегическата документация, подлежи на ежегодна актуализация, по следните направления: контекст на образователната институция; цели по качество, при регистрирани необходимости от приложените мерки по качество, на база измервания и анализи по направления; области и критерии; изисквания на заинтересовани страни; индикатори. При необходимост от подобрения на база измерване на удовлетвореност на заинтересованите страни, се допуска управление на промени в извънредна ситуация. За целта, при настъпване на изискване се прилага процедура за управление на жалби и сигнали. Промени по системата по управление и управленската рамка, се прилагат с решение на Педагогическия съвет и се актуализират по определена процедура, в системата за управление на качеството, към която спада решението. На актуализация подлежат и приложенията, които са неразделна част от общата система за постигане на заложените цели. Приложенията към настоящата рамка, представляват процедури описващи процеси и отговорности.

Приложеният модел на управление и изградената рамка, гарантират ефективен образователен процес, качествена образователна услуга, здравословни условия на труд, здравен статус на обучаемите, ефективно обучение и възпитание, гарантират сигурността и безопасността на територията на образователната институция.

Политиката по управление, подлежи на актуализация, при регистриране на параметри в несъответствие, на база проведена самооценка в образователната институция и/или при проведен външен одит на системата.

Логическата рамка и  на внедряване на политика по качеството

Картина, която съдържа текст

Описанието е генерирано автоматично

За постигане на устойчива резултатност се прилага цикличност на всеки 4 години, като се стартира от 2016/2017г. и се повтаря до кардинална промяна на изискванията заложени в Концепция за устойчиво развитие и/или изменение на международния стандарт ISO 9001:2015. Спазва се последователността, заложена в рамката, както следва:

Инструментите и техники за управление са съобразени със специфика на среда и специфика на функциониране. Възможности за развитие на образователната институция в съответствие с критериите не първостепенен разпоредител, определени на база изискванията на ЗПУО, с приложими ДОС даващо определени за качествен образователен процес.

Управление на процесите. Управлението на процесите, проследяването на параметрите по логическа рамка, се гарантират от създадените  работни групи, екипи и комисии, по определена със заповед координационна и субординационна рамка, в началото на всяка година. Осъществява се наблюдение, измерване и анализ на системата, като всяко звено, е съставена от членове на комисии, заинтересовани лица и експертни звена. Чрез обратни връзки, ефективно се прилага информираност и комуникация, следи се за идентифициране на негативните влияния и се предприема навременно управление, за преминаване от несъответствие в съответствие. Прилага се уникален подход в цялостната дейност, като са предвидени дейности и политики, включващи целия екип в управлението на образователната институция. Рамката гарантира постигане на заложените цели по качество, в съответствие с държавните образователни стандарти, работещи в изключително динамична среда.

За обезпезпечаване на системата по управление, за проследяване на измененията по процесите и гарантиране на устойчиво развитие, се прилага рамка, както следва:

Картина, която съдържа текст, екранна снимка, вестник, документ

Описанието е генерирано автоматично
Картина, която съдържа текст, вестник, екранна снимка, документ

Описанието е генерирано автоматично

За ефективност на работата по направления и работни групи, обособени в образователната институция на база специфика на среда и среда на функциониране, се следи по изпълнение и приложимост на адекватна и пригодна документация, по следната рамка: Изградени са политики и правила за работа на всяка една комисия, екип и работна група. Изградена е Процедура за координация и субординация, като периодично по План се следи от директора успеваемостта в направлението, чрез Контролна дейност на директора.

Има създадена достатъчна документална рамка за всяка една работна група, комисия, екип и са изградени канали за комуникация между звената и между образователната институция и всички заинтересовани страни. Осъществява се наблюдение по зададени работни групи, в следните раздели: „Документация“; „Наблюдения, измерване, анализ. Доказателствен материал“; „Отговорност на ръководството“; „Сигурност и безопасност“ „Текущи дейности. Образователен процес.“; „Процеси“ ; „Комуникационна политика“; „Управление в дългосрочен план“

Всички координационни и субординационни рамки се анализира на база цели за устойчиво развитие, като се следят в дългосрочен план всички параметри, които влияят върху постигане на стратегически цели и дългосрочно заложени политики. Осигурени са възможности за реакция, подобряване на среда и взаимодействие по направлението в бъдещ период, с цел устойчивост и постигане на резултатност в динамика.

Всяко едно звено, екип, комисия или работна група, поддържа базова документация, която включва: планиране, изпълнение на дейността, отчетност по дейността, анализ на резултатите и мерки по качество в направлението. Мерките по качество във всяко едно направление, са базова рамка за обобщаване на мерките по качество в образователната институция. Коригиращите дейности, на база мерки по качеството, се прехвърлят за изпълнение към Годишния план за дейността, в следващ период.

IV.УПРАВЛЕНИЕ НА РИСК ПРИ ПРИЛАГАНЕ НА ПОЛИТИКИ

За изграждане на модел на въздействие върху рисковите фактори и гарантиране на качествен образователен процес и ефективно управление на образователната институция се прилага ISO 31000:2018 и ISO 31010:2019 с изградени рамки по процеси, в съответствие изискванията на системата по управление по качество.

Заложената адаптивна управленска рамка, е с включени приоритетни направления, съобразени с влиянието на негативните параметри, при управление на всички рискови фактори, обусловени от външни, вътрешни и взаимосвързани тежести и влияния. Проследяват се всички процеси и елементи. Основан цел на изграждането на тази управленска структура, следяща параметрите в динамика, е да се гарантира устойчива резултатност, да се осигури и гарантира благоприятна среда на функциониране и възможност за прилагане на ефективни управленски и иновативни политики. Стратегията съдържа бърза адаптивна процедура за управление и идентифициране на рисковите и негативните фактори. Работи се основно превантивно, като целта е да не се допуска работа в режим на криза. Динамичното наблюдение на рисковите елементи, по специфика на среда, се управлява, чрез проследяването на всички процеси, регламентирани в системата за управление на качеството, функциониращи и внедрени в образователната институция.

Събраните данни, протоколи, доклади по всички направления, се прилагат, като неразделна част от провежданата самооценка на образователната институция. Ежегодно се прилагат мерки за управление на качеството, които дават насоки за предвидени и възможни коригиращи дейности, като плановото се прилага разпределение на дейности за следващата година. Документите и процесите са организирани в рамка, която позволява и изисква приемственост на информация. Не се допуска изолирана документация, изолирано звено, като се прилага изискване за обхватност на рамката. Риск се управлява в динамика.

V.ДОКУМЕНТАЛНА РАМКА.

Документалната рамка проследява логическата управленска рамка, за прилагане на системата по управление на качеството и гарантира ефективното управление на образователната институция. Политиката по управление е документирана, съгласно изискванията на международния стандарт ISO 9001:2015, е подходяща за целите по качество, контекста на образователната институция и включва измерими цели и задачи.

Политиката по управление и процедурите към нея, са разработени, утвърдени и разгласени от директора на образователната институция. При всяко изменение на системата, се прилага отделен протокол, който да регистрира имената на запознатите със съдържанието, изискванията към политиката и начините за документална регистрация на състояния.

Документалната рамка обезпечава изискването за качество на образователната услуга, като в нея са заложени ясни политики, изградени на база  изискване, за ефективно проследяване на процеси. За гарантиране постигане на целите по качество, е изградена и приложена следната документална рамка:

Наръчник по управление на качеството, включващ: Политика по качество; Определения; Изисквания; Представяне на образователната институция; Профил; Организационна структура(в ПРИЛОЖЕНИЕ В1); Контекст на образователната институция; Разбиране на Образователната институция и нейния контекст; Разбиране на потребностите и очакванията на заинтересованите страни; Определяне на обхвата на системата за управление на качеството; Система за управление на качеството и нейните процеси; Лидерство; Лидерство и ангажираност; Политика; Роли, отговорности и правомощия в Образователната институция; Планиране; Действия за овладяване на рисковете и възможностите; Цели по качеството и планиране на дейностите за тяхното постигане; Планиране на измененията; Поддържане; Ресурси; Компетентност; Осъзнаване; Обмен на информация; Документирана информация; Дейности; Оперативно планиране и управление; Изисквания за образователен процес; Проектиране и разработване; Управление на процеси, дейности от външни звена; Изпълнение на дейности; Области и обхват по ЗПУО; Пускане на продукти и услуги; Управление на несъответстващи изходни елементи; Оценяване на резултатността; Наблюдение, измерване, анализ и оценяване; Вътрешен одит/ Самооценка;  Преглед от ръководството; Подобряване; Общи положения; Несъответствие и коригиращо действие; Постоянно подобряване; Приложения.

Наръчник за самооценка, включващ: Основание; Основни термини, определения и съкращения; Политика за самооценка на образователната институция; Методика на самооценяването; Технология на самооценяването; Съхраняване на документация; Етапи на самооценяването; Етап на планиране; Етап на прилагане; Етап на оценяване; Етап на преразглеждане; Етап на анализ; Етап на оценка; Нормативи обезпечаващи високо качество на самооценката; Диагностика. Инструменти за  набиране на доказателствен материал. Индикатори за оценка; Анализ на данни. Оценъчни скали; Контрол. Контролни точки. План за одит;

Стратегия по управление на риск, кризи и промени. Управление на среда. Процедура за управление на среда, поддържане на благоприятна среда и управление на риск, кризи и промени в динамика. Управление на жалби и сигнали. Идентификация на дете в риск. Оценка на рискови фактори и др.;

Стратегия за развитие;

Комуникационна политика. Политика за работа със заинтересованите страни;

Процедури по управление на качеството, съгласно изискванията на международния стандарт ISO 9001:2015: ПУ 04_01 Управлението на процедурите по качество са както следва:  ПУ 04_01 Контекст на образователната институция. Обхват. Заинтересовани страни. Управление на среда; ПУ 05_01 Лидерство, координация и субординация; ПУ 07_01 Документирана информация; ПУ 09_01 Вътрешни одити; ПУ 10_01 Несъответствия и коригиращи действия. Съответствие по състоянието на системата за постигане целите по качество и целите заложени в Концепция за устойчиво развитие.

Оперативни документи.

Документалната рамка проследява логическата управленска рамка, за прилагане на системата по управление на качеството и гарантира ефективното управление на образователната институция. Политиката по управление е документирана, съгласно изискванията на международния стандарт ISO 9001:2015, е подходяща за целите по качество, контекста на Образователната институция и включва измерими цели и задачи.

Документалната рамка, следва рангови модели. Ранговете на документацията, с приложени изисквания за ниво управление, следват нивата на координационната и субординационна рамка. Нивата по управление са описани в ПУ_05 Процедура по управление на качеството, лидерство, координация и субординация.

VI.УСТОЙЧИВОСТ

За гарантиране устойчивостта на резултатите се прилага международен стандарт ISO 9004:2018, заложена в Концепция за устойчиво развитие, на база Регламент за устойчивост и покриване на пълна проследимост по контролни точки заложени в Регламента.  За гарантиране устойчивата резултатност ежегодно се осъществява самооценка. Описание на етапите по самооценка са заложени в Наръчник за самооценка на образователната институция, който гарантира ефективното самооценяване. Образователната институция има изградена Концепция за устойчиво развитие, с приложена рамка за ефективно управление на знанието. Управление на знанието е описано по ISO 30401:2018, като са взети предвид всички вътрешни и външни обстоятелства.  

Политиката по качество и изградената система за подобряване на качеството и достигане на устойчива резултатност в образователната институция включва: Усвояване на ключови знания, умения и компетентности, чрез прилагане на определените държавни образователни стандарти; Усъвършенстване на механизмите за самоуправление на качеството на резултатите на образователната институция; Създаване на цялостна независима система за оценка на качеството, гарантиращи адекватност във времето и устойчивост на резултатите; Ефективен мониторинг на индивидуалните постижения на обучаемите; Гарантира осигуряване на необходимите ресурси и материална база, включително, чрез подобряване на системата на контрол и управление.

Политиката по качество и системата по качество прилагат механизми за прозрачност и публичност на резултатите от работата на образователната институция и гарантират ефективна работа със заинтересованите страни.

Приложената система за управление на качеството отчита:

 • Показателите отчитащи входните данни (включително ресурсите, с които разполага образователната институция);
 • Процесите;
 • Изходните резултати (приносът на образователната институция за развитието на всеки обучаем).
 • Определени са критериите, инструментариума, процедурите, на системно ниво и на ниво образователна институция, която да осигурява съпоставимост на резултатите.

Целите и политиките по качество, са свързани с: нивото на знания, умения и компетентности на обучаемите; степента на развитие на личностните качества и социалните компетентности; удовлетвореността на потребностите на всички заинтересовани страни.

Създадената рамка, определя степента на съответствие на резултатите от обучението, свойствата на образователния процес и ресурсното му осигуряване в контекста на държавните образователни стандарти: качеството на резултатите, качеството на функционирането (процесите), качества на условията, който да гарантира по-високи и устойчиви резултати.

VII.УПРАВЛЕНИЕ НА СРЕДА ЗА ДОСТИГАНЕ НА УСТОЙЧИВА РЕЗУЛТАТНОСТ.

Модели. Специфика по прилагане на политика по управление. Взаимодействие между участниците в образователния процес.

Спецификата при управление, се залага в разработената система по управление и разработения регламент за устойчивост, описано, като рамка в Концепция за устойчиво развитие. Има приложена адаптивна рамка за упралвние на риск, с подробно описана «Процедура за управление на риск в динамика», съотносима към спецификата на среда и спецификата на функциониране. Приложен е уникален модел на работа, при който се работи по всички рискови параметри превантивно. Непредвидено създадените състояния на промяна с възможност за създаване на риск, са в изключително контролирана среда, заради обхватността и адаптивната рамка на политиката по управление на риск, кризи и промени. За обезпечаване на информираността на заинтересованите страни по отношение на сигурност, безопасност и работа по специфика се прилага към родители и учители в периодичния инструктаж, раздел описващ актуализации по планове, процеси и изисквания на специфика на функциониране. Всеки проведен инструктаж се вписва в Протокол и/или форма на информираност към заинтересованото лице. Измерването на постигнатата резултатност се прилага в годишния доклад от проведен вътрешен одит от Комисията по управление на качеството, като се приема на ПС. В Правилник за дейността на образователната институция, са описани правата, задълженията и отговорностите на заинтересованите страни, по отношение на спазване политики и изисквания на функциониране по специфика на среда. В началото на годината се подписва от всеки запознат родител, бланка «Информирано съгласие» за проведения инструктаж по правила и политики. Изготвя се график за покриване на изисквания по План за цифрово образование и кариерно развитие за годината/. За гарантиране на ефективно управление, се прилага управление на риск по специфика на среда, в едно с възможностите за реакция при негативни външни, вътрешни влияния и влияния на взаимно изменящи се фактори. Отговорник за наблюдение измерване и анализ на параметрите е Комисия по управление на качество, с приетата отговорност за констрол, управление и прилагане на изменения при необходимост, в гъвкав и денамичен режим от управленския състав на образователната институция.

Образователната институция се стреми да привлече и задържи обучаемите, като прилага пълна обхватна рамка, изградена е Процедура за обхват, като с помощта на добре поддържана и обновяваща се материална база, квалификация и професионализъм на кадрите, качествена образователно–възпитателна дейност се прилагат дейности и процедури по специфика на среда, като се следи за повишаването на обхвата на обучаемите в задължително предучилищно и училищно образование и намаляването на дела на отпадналите и преждевременно напусналите училище са сред най-важните задачи в областта на образованието. В тази връзка се прилага Механизъм за съвместна работа на институциите по обхващане, включване и предотвратяване на отпадането от образователната система (Механизъм)

Цялостната политика за приобщаване е насочена към създаване на условия за подкрепа на индивидуалността на всеки обучаем, чрез премахване на пречките пред ученето и към създаване на възможности за развитие и участие на обучаемите във всички аспекти на живота.

Осигурява се подкрепа за личностно развитие на обучаемите със специални образователни потребности и подкрепа за личностно развитие за обучаеми с изявени интереси в областта на науката, технологиите, изкуствата и спорта.

Подобрени са условията за превенция на отпадането от образователна среда и за мотивация за учене, чрез въвеждане на нови дейности, относно заниманията по интереси.

Политиките са съобразени с актуалните тенденции в съвременното образование, които предполагат не само директен трансфер на знания от учителите към обучаемите, но и изграждане на умения за самостоятелно и критично мислене, за работа в екип и личностно развитие. За подготовка на педагогическите специалисти, са създадени условия за тяхната последваща квалификация, кариерно и личностно израстване. Дейностите са с фокус към прилагане на компетентностния модел и на иновативни методи на обучение. Необходими са още системни усилия за осъществяване на преход от преподаване на знания към усвояване на ключови компетентности.

Съществен акцент е поставен по отношение на възпитателната работа, като неизменна част от цялостния образователен процес. Това отразява, както утвърдената българска образователна традиция, така и визията за ключовите компетентности на образователната институция, в нейните три основни измерения: знания, умения и нагласи. Възпитателната работа е в основата на формирането на нагласите, на базата на усвоените знания и развити умения в рамките на всяка една от компетентностите, в т.ч. през процеса на обучение. Утвърдена е и се прилага Стратегия за възпитателната работа в образователната институция. Нейната цел е формирането на личностни качества, ценности, нагласи и мотиви, които да подпомогнат пълноценното развитие на обучаемия, като личност и член на обществото. Възпитателната работа е сферата, в която най-ярко се проявява значимостта на взаимодействието между образователната институция и родителите. За да се постигнат системни резултати в цялостния образователен процес, взаимодействието с родителите следва да се развива и надгражда както в контекста на възпитателната работа, така и в процеса на обучението и социализацията на обучаемите.

През последните години образователната институция, прилага устойчиви политики, насочени към превенция и интервенция на насилието и тормоза и за създаване на подкрепяща и сигурна образователна среда.

Ключов момент за превенция и справяне с агресията и насилието в образователната институция, е привличането на родителите, като активен партньор на педагогическите специалисти.

Политиката за приобщаващото образование, се надгражда и чрез изпълнение на мерки: за подкрепа на всички деца, които имат затруднения с усвояване на учебното съдържание; за кариерно ориентиране с цел подготовка за преход към следваща образователна степен; за мотивация за продължаване на образованието и за ефективно приложимо участие на обучаемите в икономиката на страната и пазара на труда

Осигуряването на равен достъп до образование е гарантирано.

Равният достъп до образование на обучаемите се подпомага и чрез осигуряването за безвъзмездно ползване на познавателни материали, учебници и учебни помагала.

Едновременно с изпълнението на политиките за обхващане на обучаемите в системата на предучилищното и училищното образование и за предотвратяване на отпадането от образователна среда, се изпълняват и мерки за повишаване на образователните резултати, в рамките на мерките по качество.

За разработване на приложими политики, по отношение на функциониране на база специфика на среда, се прилага оптимизирана рамка по уникален модел на управление. Уникалността е определена от формата на взаимодействие между заинтересованите страни, чрез изградената по възможност за приложимост на достатъчна информационна база, с идентифицирани изисквания на заинтересованите страни, определени възможности за позициониране на образователната институция, за достигане целите по качество. Определена и регламентирана е спецификата при провеждане на обучителни програми, като се следи изискването за непрекъснатото надграждане на квалификацията на педагогическите специалисти, прилагането на иновации в образователния процес, за достигане на максимална обхватност на внедрената в образователната институция система за идентификация на несъответствията. Следят се динамичните изменения и се създава предпоставка за гъвкаво наблюдение. Ясно определени политики, с ясно регламентирани форми на взаимодействие, изградените мотивационни канали, гарантират спокойствие при работа в образователната институция, има рамка за интегрирано развитие и съответно се създава благоприятна среда за устойчиво развитие.

Политиката по управление и системата по качество стъпват на концепция, за всеобхватното проследяване и управление на среда. Документът „Обща среда. Контекст“, съхранява данни, които са събрани, като информация, чрез експертно проучване. Контекста на образователната институция ОД_НУР_04, следи динамиката на параметрите, определящи благоприятна среда. В него са описани в детайли възможности, предимства, тежести и влияния и са заложени за обследване външните и вътрешните фактори, влияещи върху системата и    такива, определени на база взаимовръзки   и по  тези индексирани параметри се определя начинът на работа с обучаемите, учителите и как ще позиционираме образователната институция в общността.

VIII.РАБОТА СЪС ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ

В цялостната политика по управление разработена по специфика на среда, в която функционира образователната институция, са разписани мерките за създаване на условия и предпоставки за отговорно участие на семейството и общността, в живота на образователната институция, като се следи за ефективно функциониране на каналите за комуникация, в съответствие с изискванията на заинтересованите старни. Разписан ОД_СР_08_09 Механизъм за взаимодействие с родителите, с конкретна тема, разработена по месеци.

Работата със заинтересованите страни се прилага в следните раздели:

 • Информираност;
 • Включване;
 • Измерване на удовлетвореност;
 • Изградена среда за ефективно взаимодействие със заинтересованите страни и са утвърдени ефективни канали за комуникация.

Политиката по управление и процедурите към нея, са разработени, утвърдени и разгласени от директора на образователната институция. При всяко изменение на системата, се прилага отделен протокол, който да регистрира имената на запознатите със съдържанието, изискванията към политиката и начините за документална регистрация на състояния. При необходимост от прилагане на документация, съобразена в външни за образователната институция звена, се прилага адаптирана форма, към настоящата рамка и политика по управление, с цел прилагане на външна документална рамка, като част от възможността за прилагане на политики по специфика на среда и специфика на функциониране.

Политиката е гаранция за провежданата последователна политика на ръководството по отношение работата със заинтересованите страни. Тя е насочена към социокултурната среда, конкретизирана в мисията, имиджа на образователната институция и е ориентирана към бъдещото устойчиво развитие, съобразено с бъдещите възможности за развитие.

Политики за управление и ефективно взаимодействие и работа със заинтересованите страни.

Политиката по управление на качеството е организирана, като поредица от действия, които водят до нови подобрени състояния, в зависимост от актуалните и бъдещите потребности на заинтересованите страни. Осъществява се актуализацията на изискванията на заинтересованите страни на периодика, определена от измененията на среда и изменения в състоянията на системата.

Политиката по качество идентифицира изискванията и очакванията на заинтересованите страни. Определените и регистрирани очаквания са: промяна във философията, в организацията и в методиката на образователния процес; широко гражданско участие на родители и ученици в управлението на училищната общност и в нейното укрепване и развитие, при безусловна публичност за състоянието и промените в нея;       хармонизирането на образователната ни система с европейските измерения; подобряване на качеството на образованието. Цялостната дейност разглеждаща работата със заинтересованите страни описана в ПУ_04 „Процедура по управление на качеството. Контекст на образователната институция. Обхват. Заинтересовани страни“.

Всички служители са запознати с Политиката по управление и я осъзнават, разбират и следват стриктно изпълнението й, с цел постигане на добри резултати.

Определени са възможностите за включване на заинтересовани страни в управлението на образователната институция, като всички заинтересовани страни са информирани, има ефективно и ползотворно включване и периодично се измерва удовлетвореност, като всяка една от заинтересованите страни има възможност да дава предложения за подобряване на системата, за достигане на устойчива резултатност.

За подобряване на качеството се прилагат мерки за повишаване компетентностите на педагозите, чрез изградени канали и мрежи за споделяне на личен опит и успешни практики. Създадени са механизми за задържане на знанието в образователната институция и ефективно прилагане на наставничеството.

 1. ЕФЕКТИВНОСТ НА САМООЦЕНЯВАНЕТО

Подобряване на системата се осъществява, чрез провеждане на периодична самооценка. За гарантиране на ефективно самооценяване е изграден Наръчник за самооценка. По параметрите за самооценка, проследяване и управление на качествотона образователната институция, има разработени критерии, индикатори и скали за оценка. Разглеждат се областите както следва: образователен процес; управление и лидерство; благоприятна институционална среда.

Самооценяването се осъществява всяка учебна година и се извършва в следните области:

1.Образователен процес;

2.Управление;

3.Институционална среда.

Самооценяването се извършва въз основа на показатели, определени от педагогическия съвет на образователната институция, в съответствие на вида и спецификата на среда и спецификата на функциониране.

Внасянето на подобрения е непрекъснат процес и се осъществява въз основа на анализирането, планирането, изпълнението на дейностите и оценяването.

Участници в процеса на управлението на качеството в образователната институция са:

1. Директорът на образователната институция;

2. Педагогическият съвет на образователната институция;

3. Комисията за управление на качеството в образователната институция.

Условия и ред за функциониране на системата за управление качеството в образователната институция.

Функционирането на системата за управление на качеството в институциите се осъществява, чрез взаимосвързани действия на участниците в процеса на управление на качеството.

Директорът на образователната институция:

1. Определя комисията за управление на качеството;

2. Осигурява ресурсите, необходими за постигане на целите на управление на качеството в рамките на утвърдения бюджет на образователната институция и на средствата по проекти;

3. Осигурява прилагане на мерките за предотвратяване на рискове;

4. Осигурява публикуването на годишния доклад с резултатите от проведеното самооценяване на интернет страницата на образователната институция;

5. Организира и управлява внасянето на подобрения в образователната институция.

Педагогическият съвет на образователната институция приема:

1. Целите на управление на качеството;

2. Дейностите със съответните отговорни лица и ресурси, необходими за постигане на целите на управление на качеството;

3. Дейности, начини и средства за измерване на ефективността и ефикасността на образователния процес и на взаимодействието между участниците в образователния процес;

4. Мерките за предотвратяване на рискове/ мерките по качество;

5. Дейностите, процедурите и критериите за самооценяване;

6. Годишен план-график за провеждане на дейностите по самооценяване;

7. Годишен доклад за резултатите от проведеното самооценяване.

Комисията за управление на качеството:

1. Извършва анализирането в процеса на управление на качеството;

2. Предлага процесите, отговорностите и ресурсите, необходими за постигане на целите на управление на качеството;

3. Предлага средствата за измерване на ефективността и ефикасността на образователния процес и на взаимодействието между участниците в образователния процес;

4. Предлага мерките за предотвратяване на рискове/ мерките по качество;

5. Предлага дейностите, процедурите и критериите за самооценяване;

6. Предлага годишен план-график за провеждане на дейностите по самооценяване;

7. Извършва дейностите по самооценяване;

8. Изготвя годишен доклад с резултатите от проведеното самооценяване;

9. Предлага мерки и дейности за подобряване на качеството в образователния процес;

10. Предлага коригиращи мерки за изпълнението на годишния план-график за провеждане на дейностите по самооценяването и организира и координира изпълнението им;

11. Прилага средства за измерване на ефективността и ефикасността на образователния процес и на взаимодействието между участниците в образователния процес;

12. Прилага дейности за оценка на състояние на средата и оценка на измененията, с цел достигане на целите по качество и устойчивост на резултатите.

Дейностите по анализирането в процеса на управление на качеството се извършват в началото на учебната година, като се:

1. Определят потребностите и очакванията на участниците в образователния процес и на други заинтересовани страни, чрез анкети, допитвания и други форми за събиране на информация;

2. Определят условията, факторите и елементите по влияние и въздействие, в съответствие с областите и показателите за оценяване на образователна среда;

3. Анализира информацията за работата на образователната институция за изминалата учебна година;

4. Идентифицират рисковете в образователния процес, при взаимодействието на участниците в него, в процеса на управление на образователната институция.

Дейностите по планирането в процеса на управление на качеството се извършват в началото на учебната година.

Изпълнението на дейностите в процеса на управление на качеството се осъществява непрекъснато в рамките на учебната година.

Дейностите по самооценяване се осъществяват в съответствие с годишен план-график.

Годишният план-график съдържа дейности, процедури, срокове и отговорните лица за извършване на самооценяването.

Годишният доклад за резултатите от проведеното самооценяване съдържа информация за:

1. Всяка от областите за самооценяване;

2. Изпълнението на дейностите;

3. Внасянето на подобрения;

4. Прилаганите дейности, процедури и критерии за самооценяване;

5. Резултатите от самооценяването.

Годишният доклад се публикува по определени от ЗПУО, с приложими ДОС рамки, в срок зададен от първостепенния разпоредител.

ВСИЧКИ ПРАВА ЗАПАЗЕНИ BULPROGRESS 2023
error: Content is protected !!