декември 15, 2022

План за действие и финансиране

Приложение №2 към Стратегия 2023-2024

Частна професионална гимназия по икономика, туризъм и информатика „Булпрогрес“ – София

                                                                               Утвърдил, Директор:……………….

                                                                                                                  /Маргарита Илиева/

Документът е приет на заседание на Педагогическия съвет – Протокол №1/19.09.2023год. и е утвърдена със заповед №29/20.09.2023г. на директора на гимназията

ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ И ФИНАНСИРАНЕ

в ЧПГ „Булпрогрес“ през учебната 2023/2024 година

1.План за действие

Планът за действие в ЧПГ „Булпрогрес“ е неразделна част от училищната стратегия. Дейностите, включени в него са насочени към реализиране на стратегическата цел и утвърждаване на  уникалната стратегическа рамка: изграждане на нова, модерна, технологична образователна среда за учениците, обучавани в самостоятелна форма чрез внедряване в образователния процес на иновативна платформа „Електронно училище“, насочена към повишаване качеството на образованието и постигане на по-висока успеваемост чрез алтернативен начин за обучение  на учениците от самостоятелна форма и привличане на отпаднали от образователния процес, застрашени от социално изключване.

                 Иновацията на ЧПГ “Булпрогрес“ се състои в създаване на технологична образователна среда, благоприятстваща и подпомагаща обучението на учениците, които са били откъснати от образователния процес за известен период от време; превръщане на Електронното училище в привлекателно място за придобиване на знания и умения от обучаваните и повишаване на тяхната конкурентноспособност на пазара на труда.

II.Финансов план

Финансирането зависи от избраната концепция.

            ЧПГ „Булпрогрес“ е частно училище със собствено финансиране.

Приходната част на бюджета се формира единствено от ученически такси. През учебната 2022/2023г. не се предвижда проектно финансиране за частните училища, което ги дискриминира по отношение на включване във възможности за набиране на допълнителни средства.

Табличен вид на финансовия план за учебната 2022/2023 година

ПриходиРазходи по направления
1.Ученически такси -ученически такси на база формиран прием  1.Трудови възнаграждения и хонорари
2.Наем сграда
3.Поддръжка база – ток, телефон, вода
4.Техническа поддръжка, ремонт и обновление на ИКТ
5.Разходи по вътрешнофирмени обучения, квалификации и др. училищни мероприятия по повишаване квалификацията на педагогическите специалисти
6.Плащания към външни доставчици
7.Материали, консумативи и техника, необходими в процеса на работа
8.Консултации с външни специалисти  
ЦелДейностиОтговорнициСрок за изпълнениеФинан сиранеИндикатори
1.Повишаване на качеството и ефективността на учебната дейност и подобряване на постиженията на учениците, по всички учебни предмети1. Създаване на условия за пълен и неограничен достъп на учениците до платформа „Електронно училище“ 2.Проучване и използване на различни възможности за виртуално обучение чрез външни образователни сайтове 3. Осигуряване на учителите с подходящ инструментариум, с помощта на който учениците и учителите могат да си сътрудничат и работят съвместно както в училище, така и извън него. 4. Промотиране, въвеждане и развитие на дигитални портфолиа на учениците. 5. Конкретизиране на работата с ученици, срещащи затруднения в усвояването на учебното съдържание. 6. Прилагане на подходи и образователни модели, свързани с повишаване успеваемостта на учениците: поставяне на ученика в активна позиция по отношение усвояването на нови знания и тяхната практическа приложимост; използване на иновативни педагогически методи и форми; реализиране на дейности за повишаване на резултатите от външното оценяване. 7.Засилване работата по предметите от раздел „Учебна практика“ и въвеждане на проектно оценяване (разработване на индивидуални или в екип курсови задачи, решаване на казуси и практически задачи) 8. Създаване на училищна система за управление качеството на образователните дейности, която да разкрива пред учители и ученици възможности за по-висока ефективност на собствената им дейност. 9. Въвеждане и утвърждаване на комуникативния подход като водещ в процеса на обучение, в съзвучие със съвременното разбиране на грамотността като цяло и на четивната грамотност в частност. 10. Разширяване на възможностите за учене във виртуалната библиотека. 11. Издигане равнището на обучението по роден език, чужди езици, математика, природни науки и информационни технологии, насочено към развиването на ключови компетентности у учениците. 12. Задържане на  учениците в училище чрез провокиране на техните интереси и стимулиране участието им в екипни разработки  Администратор, Технически секретар, Директор, учители15.10.Училищен бюджет. Собствено финансиране.– резултати матури и ДКИ; – брой уроци с практическа насоченост; – брой учебни проекти; – повишена успеваемост на учениците; – брой сбирки учители и работни групи, свързани с усвояване и споделяне на интерактивни и иновативни методи на преподаване; – брой създадени от учителите електронни образователни ресурси; – брой ученици и учители, включени в различни форми на квалификация, обучения за усвояване и развитие на компетентности, непрекъснато образование;  – брой ученици, използващи библиотеката като място за учене; – брой иновативни учебни дейности с взаимодействие между ученици и учители;  
2. Обучение и възпитание на учениците, гарантиращи успешна социализация, отговорно гражданско поведение, емоционално израстване, здраве и благополучие1.Организиране и провеждане на разнообразни дейности, прояви и инициативи, свързани с гражданското образование на учениците от всички класове 2. Планиране и провеждане на дейности за подпомагане на физическото, социално и личностно развитие на учениците и повишаване на социалните им умения и компетентности. 3. Изготвяне и реализиране на програма за гражданско образование на учениците и отговорно поведение в гражданското общество. 4. Реализиране на атрактивно здравно образование на учениците: училищна политика към комплексно здравно образование; превенция на тютюнопушенето, злоупотребата с алкохол и наркотични средства; подкрепа за здравословен начин на живот; стратегии за справяне със стреса.Директор, учители, Педагогически съветник15.09-30.06.Училищен бюджет. Собствено финансиране.– брой дейности и прояви, насочени към гражданско образование на учениците; – брой дейности за здравно образование на учениците; – брой учебни часове и теми, насочени към многостранно личностно развитие, социализация и превенция на вредни навици; – брой ученици, включили се в училищни спортни прояви, занимания и дейности;  
3. По-широко ангажиране на семейството и местната общественост в живота на училищната общност1. Информиране на родителите относно възможностите за включването им в живота на училищната общност 2.Организиране на дейността на обществения съвет по начин, по който всички заинтересовани субекти ще имат право на мнение и глас по въпроси и проблеми, рефлектиращи пряко върху учениците 3. Използване на иновативни и оригинални форми за представяне на резултатите от работата с децата пред родителите и местната общественост.  Директор, учители, Педагогически съветник, Обществен съвет15.09-30.06.Училищен бюджет. Собствено финансиране.– брой сбирки и дейности на  обществения съвет; – брой планирани, организирани и проведени съвместни дейности с участие на родители и представители на местната общност; – процент родители и представители на обществеността, участващи в живота на училищната общност;
4. Провеждане на политика за подкрепа на личностното развитие на учениците и за разгръщане на техните таланти и способности1. Подобряване на индивидуалната и диференцирана работа с учениците. 2. Използване на всяка възможност за участие на училищни формации и отделни ученици в различни изяви на училищно и извънучилищно равнище 3. Създаване на условия за провеждане на изследователска работа в училище, което да подпомага творческото развитие и развитието на критичното мислене на ученицитеДиректор, учители, Педагогически съветник, Обществен съветпостояненУчилищен бюджет. Собствено финансиране.– брой ученици, участвали в различни изяви; – брой изяви, представящи работата на учениците в извънкласни форми; – брой участия на ученици от училището в културния живот на града/страната; – брой интерактивни и иновативни методи и техники, използвани в извънкласни форми; – брой ученици, показващи засилен интерес към ИКТ и желание за развитие в тази посока;
5. Създаване на стратегия за подобряване имиджа на училището, утвърждаване на облика му и прилагане на ефективни форми за комуникация с медиите и с широката общественост.1. Реализиране на системна и целенасочена стратегия за привличане и задържане на ученици. 2.Повишаване качеството на публичните изяви на всички представители на училищната общност 3. Стриктно спазване на изискванията за здравословни и безопасни условия на обучение, възпитание и труд; правилника за вътрешния ред; етичния кодекс; превенция на различни форми на дискриминация; опазване здравето и живота на децата 4. Поддържане на позитивна образователна среда, влияеща благоприятно върху взаимоотношенията между всички членове на училищната общност и развитието на учениците. 5. Планиране и осъществяване на дейности с родителите и местната общественост, които биха предизвикали съпричастност към училищния живот, уважение към труда на педагогическия екип и положително отношение към училището 6.Активно използване на училищния сайт и социалните медии за популяризиране на училището и повишаване на доброто обществено мнение за него. 7. Въвеждане на иновации в мениджмънта на училищната култура: по -голяма откритост и по -широко сътрудничество между представителите на училищната общност на основата на използване на новите технологии и включване в различни онлайн дейности; засилване на обратната връзка; създаване на форум за родители към сайта на училището; създаване на интернет страници на класове.ДиректорпостояненУчилищен бюджет. Собствено финансиране.– общ брой ученици в училището; – брой ученици, придошли по свое желание от други училища; – брой родители и представители на местната общност, привлечени в общоучилищни дейности; – брой публикации в местните електронни и печатни медии, представящи дейността и постиженията на представители на училищната общност ; – брой проведени дейности, насочени към рекламиране и подобряване имиджа на училището;
6. Развитие и управление на безопасна, поддържаща и хуманна образователна среда, в която екипната работа, взаимното уважение и общочовешките ценности са ценени и прилагани.1. Развитие на включващо образование на децата и учениците със специални образователни потребности, зачитане на правата им и толерантно отношение към тях. Провеждане на диференцирана работа. 2. Ежегодно провеждане на практически обучения за поведение при бедствия и екстремни ситуации. 3. Създаване на подкрепяща среда за деца в риск и ученици, склонни към насилие и агресия 4.Организиране и осъществяване на информационни кампании, касаещи личностното израстване и гражданското образование на учениците. предприемачески и др 8. Осигуряване на достъп до образователни ресурси.Учители, педагогически съветник15.09-30.06.Училищен бюджет. Собствено финансиране.– брой успешно социализирани и включени в живота на училищната общност ученици със СОП; -брой проведени практически занятия и обучения, свързани с опазване здравето и живота на учениците и учителите; – брой проведени дейности по  теми, свързани със здравното и екологично възпитание и поведение на учениците; – брой успешно разрешени на училищно ниво проблемни ситуации, възникнали с деца в риск;  
7. Усъвършенстване на системата за квалификация, перманентно обучение и професионално развитие на ръководния, педагогическия и административния персонал1.Провеждане на въвеждаща, поддържаща и надграждаща квалификация на педагогическите специалисти 2.Разнообразяване на формите на квалификационна дейност: практикум, семинар, дискусия, научно -практическа конференция, уебинар, обмен на добри практики и др. 3.Квалификация на учителите по въвеждането на новите учебни програми и държавни образователни стандарти.Директор, учители15.09-30.06.Училищен бюджет. Собствено финансиране. 
8. Ефективно внедряване на ИКТ в цялостната дейност на училището и с оглед подготовката на учителите и учениците за учене, работа и живот в съвременното високотехнологично и информационно общество.1.Електронен обмен на информация, съобщения и документи 2.Развитие на благоприятна среда за създаване на електронно образователно съдържание 3.Ежегодно обновяване на хардуера с оглед все по -активното навлизане на технологиите в учебния процес. 3.Поддържане и развитие на създадената система за електронна комуникация с училищното ръководство, ученици и родители 4. Развитие на виртуалната среда на училището. 5.Използване от учениците и учителите на широкообхватни мултимедийни образователни материали, видеоуроци, обучителни сайтове, програми и системи за самообучение, разнообразен специализиран софтуер и приложения.Администратор, педагогически съветник, директор15.09-30.06.Училищен бюджет. Собствено финансиране.-брой новозакупени единици и конфигурации компютърна техника и специализирано ИТ оборудване; – нововъведени образователни софтуерни продукти и приложения; – брой ученици, използващи допълнително с образователни цели училищни ИКТ, извън предвидените за това учебни часове; – брой учители, работещи в различни електронни образователни платформи, портали и форуми; – брой проведени дистанционни обучения; – брой използвани от ученици и учители мултимедийни образователни материали, видеоуроци, обучителни сайтове, програми и системи за самообучение;
9. Насърчаване и повишаване на грамотносттаПровеждане на консултации на живо, съпътствани с тестове по грамотностУчители по БЕЛ15.09-30.06.Училищен бюджет. Собствено финансиране.-брой проведени дейности и включени ученици
ВСИЧКИ ПРАВА ЗАПАЗЕНИ BULPROGRESS 2023
error: Content is protected !!