декември 17, 2016

Електронно училище

Електронно училище – алтернатива за учениците на самостоятелна форма

В самостоятелна форма на обучение се приемат ученици, които: 

-имат възможност да работят докато учат;

-възрастни, които са прекъснали образованието си преди години и сега желаят да продължат в съответната степен на гимназиалните етапи;

-живеят извън столицата и искат да бъдат обучавани без да посещават учебното заведение;

-инвалиди, които имат афинитет към информационните технологии.

-са в задължителна училища възраст и съгласно регламента на Чл.112.(1) от ЗПУО:

А)по здравословни причини, удостоверени с медицински документ, издаден от съответната експертна лекарска комисия, определена в Закона за здравето, не могат да се обучават в дневна форма;

Б) по желание на ученика или родителя, по реда на чл.12,ал.2;

В)са с изявени дарби;

-лица, навършили 16 години.

За записване в самостоятелна форма, учениците трябва да разполагат в дома си с персонален компютър и интернет.

Обучението в Електронно училище ,,Булпрогрес“ на учениците, приети в самостоятелна форма се провежда по учебния план за дневна форма на обучение в съответствие с Държавните образователни стандарти. Обучението се осъществява само по специалност  ,,Организация на хотелиерството“ и протича в два етапа:

-първи гимназиален етап – 8, 9 и 10 клас;

-втори гимназиален етап – 11 и 12 клас.

Учениците, завършили пълния курс на обучение ще придобият Диплом за средно образование и Свидетелство за професионална квалификация – трета степен по избраната професия.

Как се подготвят учениците, без да посещават училище?

Самостоятелната форма е предназначена за лица, които нямат възможност да посещават присъствените форми на учебните занятия, но считат, че с насоките и материалите, които ще получават   от преподавателите през учебната година ще могат да се справят и да повишат квалификацията си, независимо от отдалечения достъп на учебния център. Интерактивното взаимодействие между преподаватели и курсисти се осигурява от интегрирана образователна среда за дистанционно обучение посредством самостоятелен комуникационен канал и съвременна информационна и комуникационна техника. В сайта на гимназията е внедрена електронна платформа, където учениците ще намерят всичко, което е необходимо за подготовка и успешно полагане на годишни изпити. Дейността на направлението се реализира от екип специалисти.

В on line платформата ще имате достъп до:

  • материалите, свързани с предметите, които трябва да изучавате;
  • календар, съдържащ най-важните дати по време на курса на обучение;
  • чат, чрез който може да се свързвате с ваши колеги и преподаватели;
  • виртуална класна стая, където ще бъдете канени от преподаватели за консултации. 

В on line платформата ще може да:

  • теглите материали;
  • работите в екип с Ваши колеги по общи проекти;
  • качвате курсови проекти по предметите от раздел ,,Учебна практика“;
  • участвате в специализиран форум с вашите колеги.
ВСИЧКИ ПРАВА ЗАПАЗЕНИ BULPROGRESS 2023
error: Content is protected !!