юни 12, 2018

Онлайн колеж

 

Онлайн обучението в колеж ,,Булпрогрес“  е  организирано чрез платформа Moodle. Електронното училище е удобство за колежаните, живеещи извън София и страната, които желаят да бъдат обучавани без да посещават колежа. Обучението се провежда по учебните панове на специалностите в съответствие с Държавните образователни стандарти. След записването си в колежа, всеки колежанин получава лична парола за достъп до платформата, където служебно е регистриран в съответния курс и специалност. В платформата ще намери информация за годишния учебен план и разпределението на предметите в сесии, график на изпитните сесии, насоки и важни указания във връзка с обучението в предстоящата учебна година.

Най-важното е, че в платформата има виртуална библиотека, където са качени лекциите и конспектите по всеки изучаван предмет. Колежаните се запознават с предоставения учебен ресурс в удобно за тях време, могат да ползват материалите колкото пъти желаят. По основните предмети се провеждат консултации с преподавателите във виртуална класна стая. Преподавателят ги запознава с материята по неговия предмет, дава насоки. По време на уроците колежаните имат конферентна връзка помежду си, могат да задават въпроси на преподаващия, да беседват, да споделят екран, де решават казуси и задачи. На всеки урок се прави запис, така, че може да се гледа толкова пъти, колкото е необходимо. По основните предмети от учебния план се полагат писмени изпити на датите, посочени в графика на съответната изпитна сесия. Изпитите са писмени и присъствени. През учебната година има две редовни сесии – зимна и пролетна (и две поправителни- през юли и септември). От съображения за целесъобразност и икономия на време и средства, особено за пътуващите от чужбина, изпитните сесии са съвсем кратки – около една седмица. Изпитите по предметите от раздел ,,Учебна практика“ се провеждат онлайн. Колежаните качват в платформата своите разработки по предварително зададени теми, преподавателите ги оценяват и анализират директно в платформата. Всички оценки на колежаните по предметите се публикуват в електронен дневник, където всеки колежанин може по всяко време да разгледа своите резултати.

Специалности:

В колеж „Булпрогрес“ може да изучавате онлайн следните специаклности:

*Предприемачество и мениджмънт, професия Фирмен мениджър

*Организация и управление на хотелиерството, професия Хотелиер.

Стъпки за записване:

*попълване и изпращане на формуляра от страница ,,Записване и семестриални такси“;

*след получаване на отговор изпращате по пощата копие на дипломата за завършено средно образование и 2 бр. снимки, надписани на гърба с Вашето име и фамилия;

*внасяте по сметката на колежа 100 лв. ,,такса записване“.

До няколко дни ще получите по електронната си поща Договор за професионално оучение, с когото следва да се запознаете и да ни върнете сканиран и подписан. След получаване на договора, от колежа ще получите парола за достъп до платформата.

Семестриална такса:

520 лв.

Всяка учебна година има по два семестъра. Семестриалните такси се плащат в началото на семестъра, което е договорено персонално с всеки колежанин при подписване на договора за професионално обучение.При отказ на колежанина от обучение,  таксата за записване не се връща.

error: Content is protected !!