юни 12, 2018

Онлайн колеж

 

  Електронен колеж

Онлайн обучението в електронен колеж ,,Булпрогрес“  е  организирано чрез платформа Moodle. Електронното училище е удобство за колежаните, живеещи извън София и страната, които желаят да бъдат обучавани без да посещават колежа. Обучението се провежда по учебните панове на специалностите в съответствие с Държавните образователни стандарти. След записването си в колежа, всеки колежанин получава лична парола за достъп до платформата, където служебно е регистриран в съответния курс и специалност. В платформата ще намери информация за годишния учебен план и разпределението на предметите в сесии, график на изпитните сесии, насоки и важни указания във връзка с обучението в предстоящата учебна година.

Най-важното е, че в платформата има виртуална библиотека, където са качени лекциите и конспектите по всеки изучаван предмет. Колежаните се запознават с предоставения учебен ресурс в удобно за тях време, могат да ползват материалите колкото пъти желаят. По основните предмети се провеждат консултации с преподавателите във виртуална класна стая. Преподавателят ги запознава с материята по неговия предмет, дава насоки. По време на уроците колежаните имат конферентна връзка помежду си, могат да задават въпроси на преподаващия, да беседват, да споделят екран, де решават казуси и задачи. На всеки урок се прави запис, така, че може да се гледа толкова пъти, колкото е необходимо. По основните предмети от учебния план се полагат писмени изпити на датите, посочени в графика на съответната изпитна сесия. Изпитите са писмени и присъствени. През учебната година има две редовни сесии – зимна и пролетна (и две поправителни- през юли и септември). От съображения за целесъобразност и икономия на време и средства, особено за пътуващите от чужбина, изпитните сесии са съвсем кратки – около една седмица. Изпитите по предметите от раздел ,,Учебна практика“ се провеждат онлайн. Колежаните качват в платформата своите разработки по предварително зададени теми, преподавателите ги оценяват и анализират директно в платформата. Всички оценки на колежаните по предметите се публикуват в електронен дневник, където всеки колежанин може по всяко време да разгледа своите резултати.

Специалности:

В колеж „Булпрогрес“ може да изучавате онлайн следните специалности:

*Организация и управление на хотелиерството, професия Хотелиер

*Спортно-туристически дейности, професия Инструктор

Стъпки за записване:

*попълване и изпращане на формуляра от страница ,,Записване и семестриални такси“;

*след получаване на отговор изпращате по пощата копие на дипломата за завършено средно образование и 2 бр. снимки, надписани на гърба с Вашето име и фамилия;

*внасяте по сметката на колежа 100 лв. ,,такса записване“.

До няколко дни ще получите по електронната си поща Договор за професионално обучение, с който следва да се запознаете и да ни върнете сканиран и подписан екземпляр. След получаване на договора, от колежа ще получите парола за достъп до платформата.

****За живеещите в София и близките населени места, препоръчваме записването да става на място.

****Онлайн колежаните се записват в самостоятелна форма и ползват преференции както останалите колежани за пътуване по БДЖ, градски транспорт и имат право на 14 дни допълнително към платения годишен отпуск.

Срокове:

Обучението в колежите, съгласно рамкова програма Г е до две години. Предимство на онлайн обучението е, че то протича в съкратени срокове – 6, 8, 12 месеца, в зависимост от възможностите на колежаните да ,,посещават“ електронния колеж. Неговото времетраене може да се договаря във всеки конкретен случай при спазване условията на учебния план. Продължителността на обучението включва 4 семестъра.

ВАЖНО: При заявка от работодатели или персонална необходимост, по всяко време на учебната година (без месеците юни, юли и август) може да  СТАРТИРА ОТКРИВАНЕ НА НОВИ ГРУПИ ПО ВСИЧКИ СПЕЦИАЛНОСТИ за онлайн обучение в ЕЛЕКТРОНЕН КОЛЕЖ „БУЛПРОГРЕС“! 

Желаещите да се запишат могат да подготвят предварително документите си и да се обадят на тел. 02 920 16 88, за да си запазят място. Местата за различните специалности са ограничени. Приемането на нови колежани става по реда на подаване на документи.

ВСИЧКИ ПРАВА ЗАПАЗЕНИ BULPROGRESS 2023
error: Content is protected !!