декември 15, 2022

Мерки за повишаване на качеството

            МЕРКИ ЗА ПОВИШАВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО

в ЧПГ по икономика, туризъм и информатика „Булпрогрес“

Документ е разработен на база изисквания заложени в Наредба 15, ЗПУО и приложими ДОС Документът е приет на заседание на Педагогическия съвет – Протокол №1/19.09.2029год. и е утвърден със заповед №19/20.09.2022г. на директора на гимназията

Приложение №1: Запознати

Утвърдил, Директор на ЧПГ „Булпрогрес“: /п/

                                       Маргарита Илиева

I.УВОД

            С тези мерки се цели да се подобрят условията и редът за разработване на ефективна вътрешна образователна система за осигуряване и управление на качеството.

ЧПГ „Булпрогрес“ функционира при следните характеристики на среда: благоприятната училищна среда, изразяваща се в обучение на учениците в електронна среда с отдалечен достъп, посредством собствена технологична платформа „Електронно училище“ влияе позитивно не само върху нагласите на учителите и учениците, но и върху цялостното протичане и качество на учебния процес. Преобладаващата атмосфера на добронамереност и толерантност, училищната култура и микроклимат се отразяват в гимназията на всичко, което се случва в училището.

В ЧПГ “Булпрогрес“ е изградена положителна образователна среда, посредством прилагане на  успешни техники и модели на работа:

– качествен подбор на преподавателите, базиран на умението им да общуват с по-големи ученици и възрастни хора, откъснати за дълъг период от образователния процес;

– включване на ученици и родители с цел поддържане на ясна и открита комуникация и избягване на всякакви недоразумения и отрицателни сблъсъци, породени от недоверие и излишна отбранителност; допитване до тяхното мнение и събиране на обратна връзка относно различните аспекти на училищния живот;

– отбелязване на личните постижения на учениците;

– създаване на училищни правила, които изграждат ценности чрез училищния Етичен кодекс и Правила за обучение в с.ф.о.;

– ангажиране на учениците с дейности, които ги развиват – разработване на курсови проекти, решаване на казуси в екип и т.н.;

– насърчаване на учителите да изпробват и внедряват нови методи и добри практики за преподаване;

– стимулиране професионалното развитие на учителите;

– стимулиране работата на учениците за разучаване и прилагане в обучителния процес на специализирани софтуерни продукти и програми и приемане на съвременните компютърни като средство за учене и придобиване на нови знания, а не като средство за игра и забавление;

– превръщане на домашната обстановка (на работното място) с отдалечен достъп до училищната платформа в оптимална непрекъсната възможност за учене в удобно за учениците време, от всяка точка на страната и света в благоприятна училищна среда „извън физическото местонахождение на гимназията“;

– екипност – обединяване на взаимодействащите страни около общите цели за изграждане на позитивна и благоприятна образователна среда посредством подобряване функционалностите на електронната платформа и провокиране интереса на учениците към учене и следната уникалност на стратегическа рамка: изграждане на нова, модерна, технологична образователна среда за учениците, обучавани в самостоятелна форма чрез внедряване в образователния процес на иновативна платформа „Електронно училище“, насочена към повишаване качеството на образованието и постигане на по-висока успеваемост чрез алтернативен начин за обучение  на учениците от самостоятелна форма и привличане на отпаднали от образователния процес, застрашени от социално изключване.

Иновацията на ЧПГ “Булпрогрес“ се състои в създаване на технологична образователна среда, благоприятстваща и подпомагаща обучението на учениците, които са били откъснати от образователния процес за известен период от време; превръщане на Електронното училище в привлекателно място за придобиване на знания и умения от обучаваните и повишаване на тяхната конкурентноспособност на пазара на труда.

            Мерките са съобразени с принципите и изискванията на МОН за усъвършенстване на процесите за управление на качеството.

    Важно място заемат показателите, условията и редът за измерване на постигнатото качество.

    Качеството на образованието се осигурява чрез управление на процеса на развитие на ЧПГ “Булпрогрес“, основано на анализиране, планиране, изпълнение на дейностите, оценяване и внасяне на подобрения.

Качеството на образованието в ЧПГ “Булпрогрес“, се осигурява при спазване на следните принципи:

 1. Ефективно разпределяне, използване и управление на ресурсите;
 2. Ефективност при организиране и реализиране на образователния процес;
 3. Автономия и самоуправление. Автономност, непрекъснатост, устойчивост и прозрачност  в процеса на управление на качеството;
 4. Ангажираност, сътрудничество и социален диалог между всички участници в процеса на образованието и обучението;
 5. Удовлетвореност на участниците в процеса на обучението и на другите заинтересовани лица;
 6. Приемственост на политиките и постиженията, прилагане на добри педагогически практики;
 7. Непрекъснатост, прозрачност и демократичност в процеса за повишаване на качеството в институцията;
 8. Ориентираност на образованието и обучението към изискванията и потребностите на заинтересованите страни;
 9. Целенасоченост към постигане на високи резултати в процеса на обучение и образование;
 10. Лидерство и разпределяне на отговорности за постигане на целите на институцията;
 11. Ефективност на взаимодействието между участниците в образователния процес;

Управлението на качеството е непрекъснат процес на взаимодействие между факторите и условията, от които зависи качеството на образованието и обучението и резултатите от него. Този процес се осъществява на национално, регионално и институционално равнище.

Измерването на постигнатото качество е съвкупност от действия за определяне на резултатите на институцията по критерии за конкретен период на измерване и съпоставянето им с определените равнища на качеството по всеки критерий. Измерването на постигнатото качество в ЧПГ “Булпрогрес“се осъществява ежегодно чрез самооценяване.

II.УПРАВЛЕНИЕ НА ВЪТРЕШНА СИСТЕМА ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И ОБУЧЕНИЕТО В ЧПГ “БУЛПРОГРЕС“

Вътрешната система за осигуряване на качеството е съвкупност от взаимосвързани действия и мерки за постигане, поддържане и развиване на качеството на провежданото образование и/или обучение в ЧПГ “Булпрогрес“ и резултатите от него в съответствие с държавните образователни стандарти и на действащото законодателство. Вътрешната система за осигуряване на качеството включва:

 1. Политиката и целите по осигуряване на качеството;
 2. Органите за управление на качеството и правомощията им;
 3. Правилата за нейното прилагане;
 4. Годишен план-график за провеждане на дейностите по самооценяване;
 5. Условията и реда за измерване на постигнатото качество чрез самооценяване.

Политиката и целите по осигуряване на качеството се разработват от директора и Комисия по качеството, в съответствие със стратегията за развитие на образователната институция и са одобрени на Педагогически съвет от дата 19.09.2022г., протокол №1.

Целите на управлението на качеството са насочени към непрекъснатото подобряване на:

 • Индивидуалния напредък на всеки обучаем, отговарящо на изискванията за Качество на резултатите;
 • Образователната среда в образователната институция и ефективното управление на процесите отговарящо на изискванията за Качество на процесите;
 • Управлението в образователната институция отговарящо на изискванията за Качество на управлението.

Самооценяването се извършва в следните области:

 • Образователен процес Областта образователен процес включва: резултатите от обучението и ефективността на взаимодействието в процеса на обучението, възпитанието и социализацията, на управлението на класа и групата, на оценяването, на осигурената подкрепа за личностно развитие и на екипната работа между учителите и другите педагогически специалисти за индивидуалния напредък на всеки ученик.
 • Управление. Областта управление включва: управление на човешките ресурси в т.ч. ефективност на квалификациите, атестиране на педагогическите специалисти, управление на финансовите, информационните и технологичните ресурси, управление на партньорствата за развитие на училището за повишаване резултатите от образователния процес, както и ефективно лидерство.
 • Институционална среда. Областта институционална среда включва: физическа среда и информационно и библиотечно осигуряване на училището, развитие на организационната култура на училището, развитие на среда за подкрепа и ефективно взаимодействие между всички участници в образователния процес и с всички заинтересовани страни, както и удовлетвореност на участниците в образователния процес.

Самооценяването се извършва въз основа на показатели, определени от педагогическия съвет на училището, в съответствие на вида и спецификата на институцията.

Органи за управлението на качеството са:

 • Директорът;
 • Педагогическият съвет на образователната институция;
 • Комисия по качество.

Показатели и изисквания за измерване на високо качество на образователната услуга, за заложени в разработената Политика по качество и разглеждат:

 • Дял на завишени резултатите от проведен ефективен образователен процес на обучаемите – делът на повишилите се резултати, са регистрирани на база проведени образователни политики и ефективността на приложения образователен процес;
 • Осигуряване на благоприятна среда на усвояване на знания и умения от обучаемите – становище/протокол от Комисия по качеството на база проведена оценка на среда и самооценка по направления, дава стойности за измерване на благоприятна среда;
 • Ефективно управление за предоставяне на високо ниво на качество на образователната услуга – Доклад „Преглед на ръководството“ от проведена Контролна дейност и доклади по направления, съдържащи определения и изпълнение на поставени рамки за качество, заложени в целите по качество.

Разпределения и отговорности:

За функционирането на вътрешната система за осигуряване на качеството в ЧПГ “Булпрогрес“е определена Комисия по качеството. Нейните отговорности са разпределени, както следва:

 1. Разработване на правила за прилагане на вътрешната система за осигуряване на качеството и актуализирането им;
 2. Разработване на годишен план-график за провеждане на дейностите по самооценяване;
 3. Разработване на конкретни процедури по критерии и съответния инструментариум към тях за провеждане на дейностите по самооценяването;
 4. Провеждане на самооценяването;
 5. Изготвяне на доклад от самооценяването до директора.
 6. Извършва анализирането в процеса на управление на качеството;
 7. Предлага процесите, отговорностите и ресурсите, необходими за постигане на целите на управление на качеството;
 8. Предлага средствата за измерване на ефективността и ефикасността на образователния процес и на взаимодействието между участниците в образователния процес;
 9. Предлага мерките за предотвратяване на рискове;
 10. Предлага дейностите, процедурите и критериите за самооценяване;
 11. Предлага годишен план-график за провеждане на дейностите по самооценяване;
 12. Извършва дейностите по самооценяване;
 13. Изготвя годишен доклад с резултатите от проведеното самооценяване;
 14. Предлага мерки и дейности за подобряване на качеството в образователния процес;
 15. Предлага коригиращи мерки за изпълнението на годишния план-график за провеждане на дейностите по самооценяването и организира и координира изпълнението им;
 16. Прилага средства за измерване на ефективността и ефикасността на образователния процес и на взаимодействието между участниците в образователния процес.

Директорът на ЧПГ “Булпрогрес“:

 1. Организира, контролира и отговаря за цялостната дейност по функционирането на вътрешната система за управление на качеството/ политиката по качество;
 2. Разработва политиката и целите по осигуряване на качеството;
 3. Определя отговорника (секретаря) по качество;
 4. Определя състава на комисията по качество или комисиите, функциониращи на територията на институцията;
 5. Утвърждава годишен план-график за провеждане на дейностите по самооценяването след приемането му от съответния орган и коригиращите мерки в хода на изпълнението му;
 6. Утвърждава процедурите по критериите и инструментариума към тях за провеждане на дейностите по самооценяването;
 7. Утвърждава коригиращи мерки и дейности за следващия период на измерване на качеството въз основа на годишния доклад за резултатите от проведеното самооценяване;
 8. Провежда мониторинг на дейностите по осигуряване на качеството в училището;
 9. Представя годишния доклад за резултатите от проведеното самооценяване на заинтересованите страни, при поискване;
 10. Организира обучение на персонала за осигуряване на качеството в училището.
 11. Осигурява ресурсите, необходими за постигане на целите на управление на качество, в рамките на утвърдения бюджет на институцията и на средствата по проекти;
 12. Осигурява прилагане на мерките за предотвратяване на рискове;
 13. осигурява публикуването на годишния доклад с резултатите от проведеното самооценяване на интернет страницата на училището;
 14. Организира и управлява внасянето на подобрения в училището.
 15. Организира изпълнението на следните дейности:
 • Анализ на резултатите от изпълнението на целите на образователната институция;
 • Анализ на силните и слабите страни, на възможностите и рисковете за развитието на образователната институция;
 • Посочване на индивидуалния напредък на всеки обучаем по отношение на неговите образователни резултати;
 • Посочване на специфичните за институцията ключови фактори, които влияят на качеството на предоставяното образование;
 • Планиране на ежегодните дейности за постигане на целите от стратегията за развитие на образователната институция;
 • Изпълнение на планираните дейности от плана за действие към стратегията за развитие на образователната институция и реализиране на заложените в нея цели;
 • Определя задачите и сроковете и отговорниците за изпълнение на поставените цели и задачи;
 1. Определя начина на участие на заинтересовани лицата, включени в процеса на самооценяване: обучаеми, учители, директор, родители и всички заинтересовани страни;
 2. Утвърждава определените на подготвителния етап дейности, процедури, критерии, показатели и инструментите за самооценяване;
 3. Утвърждава преди края на учебната година доклад или становище от самооценяването, който съдържа:
 • Информация за вътрешната и външната среда, в която функционира институцията през периода на самооценяването;
 • Данни за използваните инструменти при самооценяването;
 • Данни за резултатите от самооценяването, сравнени с резултатите от предходното самооценяване;
 • Анализ на резултатите от самооценяването;
 • Предложения за мерки за внасяне на подобрения в работата на институцията с цел повишаване на качеството на предоставяното образование, както и за срокове за тяхното изпълнение. 

Педагогическият съвет приема:

 1. Мерките за повишаване на качеството на образованието;
 2. План – график за осъществяване на коригиращи действия;
 3. Правилата за прилагане на вътрешната система за осигуряване на качеството и актуализацията им като част от правилника за дейността на обучаващата институция;
 4. Годишния план-график за провеждане на дейностите по самооценяване;
 5. Годишния доклад за резултатите от проведеното самооценяване.
 6. Целите на управление на качеството;
 7. Дейностите със съответните отговорни лица и ресурси, необходими за постигане на целите на управление на качеството;
 8. Дейности, начини и средства за измерване на ефективността и ефикасността на образователния процес и на взаимодействието между участниците в образователния процес;
 9. Мерките за предотвратяване на рискове;
 10. Дейностите, процедурите и критериите за самооценяване;
 11. Годишен план-график за провеждане на дейностите по самооценяване;
 12. Годишен доклад за резултатите от проведеното самооценяване и/или становище от проведена самооценка.

Докладът / Становището от самооценяването, е част от ежегодния отчет за изпълнението на плана за действие към Стратегията за развитието на образователната институция.

Годишният план-график съдържа дейностите по самооценяването, групирани по критериите за качество, като задължително се посочват видът на инструментариума към тях и сроковете и отговорните лица за изпълнението им.

План-графикът се приема от педагогическия съвет и утвърждава от директора на образователната институция в началото на всяка учебна година.

При необходимост се предлагат на директора коригиращи мерки, въз основа на процедура за коригиращи мерки, за изпълнение на годишния план-график. След утвърждаване на мерките се организира и координира изпълнението им.

III.УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ИЗМЕРВАНЕ НА ПОСТИГНАТОТО КАЧЕСТВО

Измерването на постигнатото качество на образованието и обучението се осъществява от образователната институция, чрез прилагането на процедури по критерии и съответния инструментариум към тях за провеждане на дейностите по самооценяването с изготвен Наръчник за самооценяването.

Самооценяването е процес, регламентиран в Наръчника по самооценяването, на изготвяне на вътрешна оценка на качеството на предоставяното образование чрез дейности, процедури и критерии, определени от образователната институция. Периодът за самооценяване за образователната институция е заложена в ЗПУО с приложими ДОС. Самооценяването се извършва от комисия определена от директора.

Самооценяването в образователната институция се извършва по предварително определени критерии и показатели към тях. Самооценяването се провежда по процедури, приети от педагогически съвет и утвърдени от директор.

Анализът на състоянието на образователната институция проследява етапите и ниво на  внедряване на системата по качество, въздействието върху системата, мерките осъществени преди и след прилагане на дейности за подобряване на  състоянието на системата.

IV. РЕЗУЛТАТИ ОТ САМООЦЕНЯВАНЕТО И ИДЕНТИФИЦИРАНИ МЕРКИ ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА РИСКОВЕ

Разделите и направленията, върху които е осъществена самооценка са:

 • Област „Управление на институцията“;
 • Област „Институционална среда и управление на процеси;
 • Област „Образователни резултати и ефективност на образователния процес“.

Определени мерки по качество, по раздели и направления, които създават предпоставки за изменение на средата и невъзможност за достигане целите по качество, регистрирани за период 2021/2022 година, които Комисия по качеството предлага, следните мерки за предотвратяване на качеството и мерки за предотвратяване на рискове:

 1. Мерки
 2. За Мерки по качеството са определени: Продължаване на работата на комисии, работата със заинтересованите страни и продължаване на работата по постигане на висока резултатност от образователната услуга. Въпреки високото ниво на качество на публичността и визуализацията, се прилага изискване за разширяване на обхвата по отношение на разширяване на работата по публичност и визуализация, заложени в Комуникационната политика, с цел увеличаване на броя ученици и привличане на отпаднали от системата звена.
 3. За Мерки за предотвратяване на рисковете са определени: Продължаване на превантивната дейност по управление на риск, спазване на Ковид мерки, при необходимост и гарантиране на здравето, безопасността и сигурността на всички обучаеми и всички преки заинтересовани страни.
 • Коригиращи дейности:
 • Продължаване на работата на комисии, работата със заинтересованите страни и продължаване на работата по постигане на висока резултатност от образователната услуга и залагане на дейностите в Годишния план за дейността.
 • Продължаване на работата по управление на риск, спазване на Ковид мерки, при необходимост и гарантиране на здравето, безопасността и сигурността на всички обучаеми и всички преки заинтересовани страни.

Заключение: Постигнати са целите по качество. Приложено е ефективно лидерство и качествено управление. Осигурени са ресурси за постигане на целите по качество. Приложен е ефективен образователен процес. Осигурена е благоприятна среда. постигнато високо ниво на качество и са покрити всички изисквания за достигане на качествен образователен процес, високо ниво на управление и висока ниво на качество за работа със заинтересованите страни. Поддържа се благоприятна среда за осъществяване на качествена образователна услуга, като елементите подлежащи и изискващи коригиращо действие са в ниска степен на значимост и не водят до създаване на предпоставки за увеличаване нивото на риск от степен „ниска“ към степен „средна“

Целите на управлението на качеството са насочени към непрекъснатото подобряване на:

• Индивидуалния напредък на всеки обучаем, отговарящо на изискванията за Качество на резултатите;

• Образователната среда в образователната институция и ефективното управление на процесите отговарящо на изискванията за Качество на процесите;

• Управлението в образователната институция отговарящо на изискванията за Качество на управлението.

При регистрираните състояние на системата и идентифицираните мерки се прилага актуализация на Стратегия за развитие, цели по качество и всички заложени като задължителни ежегодни актуализации на документални записи.

            V. Изменение по цели и устойчивост на резултатите

Поставени цели и очаквано ниво на резултатност за следващ период : Разширяване на обхвата по отношение на разширяване на работата по публичност и визуализация, заложени в Комуникационната политика, с цел увеличаване на броя ученици и привличане на отпаднали от системата звена  
Изменения по контекст: Няма  
Препоръка за работа в дългосрочен план: Спазена е предвидената планова форма към Концепция за устойчиво развитие и дългосрочните цели. Продължаване на работата в направленията.
Становище по отношение на възможности за покриване на изискванията и изпълнение на дейности за достигане на високо ниво на качеството в дългосрочен план е заложено в Доклад „Преглед на ръководството“

VI. ИЗИСКВАНИЯ ПО УПРАВЛЕНИЕ И ОСИГУРЯВАНЕ НА ПРОЗРАЧНОСТ ПО ПАРАМЕТРИ СЪПЪТСТВАЩИ МЕРКИ ПО УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО

За осигуряване на качество на образователната услуга и достигане на информация по установените канали за комуникация, се прилагат следните изисквания:

 • Внасяне на подобрения: В Годишния план за дейността, се включват мерки за повишаване на качеството;
 • Прилага се директно изпълнение на препоръки, мерки и коригиращи действия от вътрешния одит; Директорът утвърждава всяко изменение по ключови документи и процеси със заповед; Педагогическия съвет приема двугодишния отчет към плана за действие към стратегията за развитие и приема мерки за повишаване на качеството на образованието; Стратегия за развитие, се актуализира и в нея да се добавят нови срокове, отговорници, цели и дейности; Актуализират се целите по качество за следващия одитен период; Актуализира се контекста на институцията; Прилага се план за одит за следващ период; Анализират се процесите и резултатите от тях; Документират се всички доказателства по изпълнение на критериите и негативните констатации.
 • Показателите по всеки критерий са количествени и/или качествени и определят равнището на качеството по съответния критерий. Критериите се оценяват с точки, като максималния общ брой точки по всички критерии е 100. Максималния брой точки за всеки критерий се разпределя по показатели в три равнища на оценяване. Постигнатото качество се определя чрез крайна оценка, която се формира от сбора от получените точки по всички критерии. Точките се приравняват към процентни показатели и се оценяват на база изисквания в ЗПУО, с приложими ДОС.
 • Самооценяването се провежда по процедури, утвърдени от директора на образователната институция. Те са описани в Наръчник за самооценка на образователната институция.  За проведеното самооценяване Комисията по качеството е изготвил годишен доклад. Към доклада се прилагат графики, таблици, статистическа информация и др. информационни материали. Докладът от самооценяването и набрания по плана доказателствен материал се утвърждава от директора преди края на учебната година. Минимални рамкови изисквания за управление на качеството в образователната институция се приемат от Педагогическия съвет и се утвърждават от директора на образователната институция.

VIII .МЕТОДИЧЕСКО ПОДПОМАГАНЕ И МОНИТОРИНГ ЗА ПОВИШАВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО

За осигуряване на качеството по отношение на връзки и проучване на заинтересованите лица в образователната институция, се осъществяват периодично подпомагане и мониторинг. Подпомагане за разработване и функциониране на вътрешна система за осигуряване на качеството за текущата година включва: консултиране, информиране, инструктиране и представяне на добри педагогически практики от външни и/или вътрешни за училището звена.

IX.ФИНАНСИРАНЕ

Дейностите за изграждане и функциониране на вътрешна система за осигуряване на качеството и прилагане на политика по качеството, на управлението и обучението, се финансират със средства от собствени приходи.

X.МЕРКИ ПО КАЧЕСТВО ЗА ПЕРИОД 2022/2023 НА БАЗА ИЗМЕНЕНИЕ КОНЦЕПЦИЯ ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ

На база проведената самооценка в образователната институция,  се прилагат мерки по качество, както следва:

1.Поддържане на работата за поддържане на безопасна и здравословна среда. – 2 бр. КП за година от КДД, отговорник- директора.

2.Продължаване на работата в раздел „Комуникационна политика“, като да се разширят каналите за комуникация. – 2 бр. КП за година от КДД, отговорник -директора.

3.Продължаване по провеждане на периодична оценка на въздействие върху системата, на база изменение на среда  – 2 бр. КП за година от КДД отговорник- директора.

4.Разширяване функционалностите на платформата за обучение, като в нея се имплантират модули за дигитални компетентности; дигитална грамотност и грамотност по отношение на прилагане на българския език, с модул за обучаеми, за които българският език не е майчин; грамотност по език за дадена професия, с разширяване на възможностите за усвояване на умения от обучаемите отговорник- директор и ИТ администратор..

КОРИГИРАЩИ ДЕЙНОСТИ, НА БАЗА МЕРКИ ПО КАЧЕСТВОТО

Във връзка с измерените резултати и направения анализ се предприемат действия и  допустимост се предвиждат поддържащи дейности в следващ период:

•Да се продължи поддържането и управлението на качеството в образователната институция;

•Да се продължи наблюдението върху работата на педагогическите специалисти по отношение съответствие на документацията и повишаване резултатността на обучаемите;

•Да се продължи превантивната работа по отношение на риск и да се проследяват в гъвкава рамка, с по – висока честота негативните въздействия, с цел предотвратяване на рискови и негативни влияния водещи до невъзможност за постигане на целите по качество

•Да се продължи работата по идентификация на рискови параметри и негативни влияния в динамика;

•Да се продължи работа по наблюдение и анализ на провеждания образователен процес;

•Да се продължи работа по квалификация на новоназначените специалисти, чрез обучение и вътрешни квалификационни форми;

•Да се продължи работа по подобряване работата със заинтересовани страни, чрез увеличаване на взаимодействията с родителите, увеличаване броя на партньорските структури и повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти за работа с родителите;

•Да се продължи работа дейността и работа по стратегическа рамка за достигане на устойчива резултатност във всяко едно направление.

•Продължаване на работата във всяко едно направление и проследяване на изменения в системата  в динамика;

•Да се продължи работата на научно – изследователското звено и научно – изследователска дейност

•Да се продължи работата по изграждане на Информационната банка за съхранение на знанието, за гарантиране приемствеността на знанието в образователната институция.

Коригиращо действие за период 2022/2023, се прилага изискване за разширяване функционалностите на платформата за обучение, като в нея се имплантират модули за дигитални компетентности; дигитална грамотност и грамотност по отношение на прилагане на българския език, с модул за обучаеми, за които българският език не е майчин; грамотност по език за дадена професия, с разширяване на възможностите за усвояване на умения от обучаемите, със срок 2025г.

Изискуеми съпътстващи актуализации за следващ стратегически период:

•Контекст на институцията;

•Цели по качество;

•Области и критерии;

ВСИЧКИ ПРАВА ЗАПАЗЕНИ BULPROGRESS 2023
error: Content is protected !!