януари 12, 2017

Качество на образованието

МЕРКИ ЗА ПОВИШАВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО

 УВОД

С тези мерки се цели да се подобряват непрекъснато условията и редът за разработване на ефективна вътрешна училищна система за осигуряване на качеството на образованието.

Мерките са съобразени с принципите и изискванията към институциите за усъвършенстване на процесите за управление на качеството. Също така важно място заемат показателите, условията и редът за измерване на постигнатото качество.

Качеството на образованието се осигурява чрез управление на процеса на развитие на институцията (училището), основанo на анализиране, планиране, изпълнение на дейностите, оценяване и внасяне на подобрения.

Качеството на образованието в институциите се осигурява при спазване на следните принципи:

 1. ефективно разпределяне, използване и управление на ресурсите;
 2. автономия и самоуправление;
 3. ангажираност, сътрудничество и социален диалог между всички участници в процеса на образованието и обучението;
 4. удовлетвореност на участниците в процеса на обучението и на другите заинтересовани лица;
 5. приемственост на политиките и постиженията, прилагане на добри педагогически практики;
 6. непрекъснатост, прозрачност и демократичност в процеса за повишаване на качеството в институцията;
 7. ориентираност на образованието и обучението към изискванията и потребностите на пазара на труда;
 8. целенасоченост към постигане на високи резултати в процеса на обучение и образование;
 9. лидерство и разпределяне на отговорности за постигане на целите на институцията.

Управлението на качеството е непрекъснат процес на взаимодействие между факторите и условията, от които зависи качеството на образованието и обучението и резултатите от него. Този процес се осъществява на национално, регионално и институционално равнище.

Измерването на постигнатото качество е съвкупност от действия за определяне на резултатите на институцията по критерии за конкретен период на измерване и съпоставянето им с определените равнища на качеството по всеки критерий.

Измерването на постигнатото качество в институциите се осъществява ежегодно чрез самооценяване.

РАЗРАБОТВАНЕ НА ВЪТРЕШНА СИСТЕМА ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И ОБУЧЕНИЕТО

Вътрешната система за осигуряване на качеството е съвкупност от взаимносвързани действия и мерки за постигане, поддържане и развиване на качеството на провежданото образование и/или обучение в институцията и резултатите от него в съответствие с държавните образователни стандарти за придобиване на квалификация по професии и на действащото законодателство.

Вътрешната система за осигуряване на качеството включва:

 1. политиката и целите по осигуряване на качеството;
 2. органите за управление на качеството и правомощията им;
 3. правилата за нейното прилагане;
 4. годишен план-график за провеждане на дейностите по самооценяване;
 5. условията и реда за измерване на постигнатото качество чрез самооценяване.

Политиката и целите по осигуряване на качеството се разработват от директора, съответно от ръководителя на институцията в съответствие със стратегията за развитие на институцията.

Органи за управлението на качеството са:

 • директорът, съответно ръководителят на институцията;
 • педагогическият съвет – за училищата.

За функционирането на вътрешната система за осигуряване на качеството в институцията се определят комисия или комисии за:

 1. разработване на правила за прилагане на вътрешната система за осигуряване на качеството и актуализирането им;
 2. разработване на годишен план-график за провеждане на дейностите по самооценяване;
 3. разработване на конкретни процедури по критерии и съответния инструментариум към тях за провеждане на дейностите по самооценяването;
 4. провеждане на самооценяването;
 5. изготвяне на доклад от самооценяването до директора.

Броят на членовете, съставът и срокът за изпълнение на работата на комисията или комисиите се определят от директора, съответно от ръководителя на институцията в зависимост от вида и обема на възложените задачи.

В състава на комисията или комисиите може да се включват и външни специалисти.

Комисията или комисиите се определят в срок до 5 септември, преди началото на всяка учебна година за училищата.

Директорът, съответно ръководителят на институцията:

 1. Организира, контролира и отговаря за цялостната дейност по функционирането на
  вътрешната система за управление на качеството;
 2. Разработва политиката и целите по осигуряване на качеството;
 3. Определя отговорника по качеството;
 4. Определя състава на комисията или комисиите;
 5. Утвърждава годишен план-график за провеждане на дейностите по самооценяването след приемането му от съответния орган и коригиращите мерки в хода на изпълнението му;
 6. Утвърждава процедурите по критериите и инструментариума към тях за провеждане на дейностите по самооценяването;
 7. Утвърждава коригиращи мерки и дейности за следващия период на измерване на качеството въз основа на годишния доклад за резултатите от проведеното самооценяване;
 8. Провежда мониторинг на дейностите по осигуряване на качеството в институцията;
 9. Представя годишния доклад за резултатите от проведеното самооценяване на регионалното управление по образованието – за училището или на Националната агенция за професионално образование и обучение – за центъра за професионално обучение;
 10. Организира обучение на персонала за осигуряване на качеството в институцията.

Педагогическият съвет приема:

 1. мерките за повишаване на качеството на образованието;
 2. правилата за прилагане на вътрешната система за осигуряване на качеството и актуализацията им като част от правилника за дейността на обучаващата институция;
 3. годишния план-график за провеждане на дейностите по самооценяване;
 4. годишния доклад за резултатите от проведеното самооценяване.

Директорът на училището отговаря за функционирането на вътрешната система за осигуряване на качеството, като със заповеди:

 1. организира изпълнението на следните дейности:
 • анализ на резултатите от изпълнението на целите на институцията;
 • анализ на силните и слабите страни, на възможностите и рисковете за развитието на институцията;
 • посочване на индивидуалния напредък на всеки ученик по отношение на неговите образователни резултати;
 • посочване на специфичните за институцията ключови фактори, които влияят на качеството на предоставяното образование;
 • планиране на ежегодните дейности за постигане на целите от стратегията за развитие на институцията;
 • изпълнение на планираните дейности от плана за действие към стратегията за развитие на институцията и реализиране на заложените в нея цели;
 1. определя комисията, която извършва самооценяването – нейния състав, задачите и сроковете за изпълнение;
 2. определя начина на участие на лицата, включени в процеса на самооценяване: ученици, учители, директор и родители;
 3. утвърждава определените на подготвителния етап дейности, процедури, критерии, показатели и инструментите за самооценяване;
 4. утвърждава преди края на учебната година доклада от самооценяването, който съдържа:
 • информация за вътрешната и външната среда, в която функционира институцията през периода на самооценяването;
 • данни за използваните инструменти при самооценяването;
 • данни за резултатите от самооценяването, сравнени с резултатите от предходното самооценяване;
 • анализ на резултатите от самооценяването;
 • предложения за мерки за внасяне на подобрения в работата на институцията с цел повишаване на качеството на предоставяното образование, както и за срокове за тяхното изпълнение.

Докладът от самооценяването е част от ежегодния отчет за изпълнението на плана за действие към стратегията за развитието на училището.

Правилата за прилагането на вътрешната система за осигуряване на качеството се разработват от комисията и се приемат от органа като част от правилника за дейността на обучаващата институция. Те включват:

 1. правомощията на участниците във вътрешната система за осигуряване на качеството;
 2. реда за организиране и провеждане на самооценяването;
 3. реда и начина за съхранение на доказателствените материали за проведеното самооценяване;
 4. взаимодействието на институцията със социалните партньори и другите заинтересовани страни за осигуряване на качеството;
 5. начина за информиране на обществеността за получените резултати от проведеното самооценяване в обучаващата институция.

Годишният план-график съдържа дейностите по самооценяването, групирани по критериите за качество, като задължително се посочват видът на инструментариума към тях и сроковете и отговорните лица за изпълнението им.

План-графикът се утвърждава от директора на училището, съответно от ръководителя на институцията в началото на всяка учебна година.

При необходимост се предлагат на директора, съответно на ръководителя на институцията коригиращи мерки за изпълнение на годишния план-график. След утвърждаване на мерките се организира и координира изпълнението им.

 

УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ИЗМЕРВАНЕ НА ПОСТИГНАТОТО КАЧЕСТВО

Измерването на постигнатото качество на образованието и обучението се осъществява от институциите чрез прилагането на процедури по критерии и съответния инструментариум към тях за провеждане на дейностите по самооценяването.

Самооценяването е процес на изготвяне на вътрешна оценка на качеството на предоставяното образование чрез дейности, процедури и критерии, определени от училището.

Периодът за самооценяване за училищата е една учебна година.

Самооценяването се извършва от една комисия или от няколко комисии.

Самооценяването в училищата се извършва по предварително определени критерии и показатели към тях.

Критериите може да се групират по следните области на оценяване:

 1. управление на институцията – ефективно разпределяне, използване и управление на ресурсите за повишаване на качеството на образование;
 2. образователен процес – обучение, възпитание и социализация;
 3. взаимодействие на всички заинтересовани страни.

Показателите към всеки критерий са количествени и/или качествени и определят равнището на качеството по съответния критерий.

Критериите се оценяват с точки, като максималният общ брой точки по всички критерии е 100.

Максималният брой точки за всеки критерий се разпределя по показатели в четири равнища на оценяване.

Постигнатото качество се определя чрез крайна оценка, която се формира от сбора от получените точки по всички критерии.

Крайната оценка на постигнатото качество може да e със следните количествени и качествени равнища:

 1. отлично – при крайна оценка от 91 до 100 точки;
 2. добро – при крайна оценка от 66 до 90 точки;
 3. задоволително – при крайна оценка от 46 до 65 точки;
 4. незадоволително – при крайна оценка до 45 точки включително.

Самооценяването се провежда по процедури, утвърдени от директора, съответно от ръководителя на институцията.

По всеки критерий се разработва процедура, която съдържа предмет и цел; инструментариум; описание на технологията на провеждане; вида на доказателствения материал (справка, контролна карта, протоколи, въпросници, анкети и други); начините на обработване на доказателствения материал; режима на съхранение и защита на информацията; отговорностите на лицата.

За проведеното самооценяване комисията по качеството изготвя годишен доклад, който включва: цел на самооценяването; информация за външната и вътрешната среда, в която функционира институцията през периода на самооценяването; резултати от самооценяването; сравняване на оценките по критериите с предходния период на самооценяване; анализ на получените резултати; постижения и добри педагогически практики; резултати от оценяването, нуждаещи се от подобрение, и предложение за коригиращи мерки и дейности.

Към доклада може да се прилагат графики, таблици, статистическа информация и други информационни материали.

Докладът от самооценяването се утвърждава от директора преди края на учебната година.

 

МИНИМАЛНИ РАМКОВИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО В ИНСТИТУЦИИТЕ

Усъвършенстването на процесите за управление на качеството се постига при спазване на следните изисквания от институцията:

 1. Да подобрява работната среда чрез:

а)   прилагане на механизми за адаптиране на обучаваните към средата на институцията;

б)   осигуряване на достъпна архитектурна среда;

в)   модернизиране на материално-техническата база и обновяване на информационната инфраструктура;

г)   развитие на организационната култура в институцията.

 1. Да осигурява развитие на персонала чрез:

а)   подобряване на възможностите за допълнителна и продължаваща квалификация на учителите/преподавателите по специалността им от висшето образование, за подобряване на тяхната иновационна култура и личностна ефективност;

б)  изграждане на култура за осигуряване на качеството;

в)  създаване и поддържане на открита и ясна комуникация в институцията;

г)   повишаване на ефективността на административното обслужване;

д)  повишаване на мотивацията и инициативността на всички участници в процеса на образование и обучение

 1. Да подобрява резултатите от обучението чрез:

а)   повишаване на мотивацията на обучаемите;

б)   повишаване на дела на учениците, които работят активно за подобряване на своите образователни резултати;

в)   намаляване на дела на рано отпадналите от обучението;

г)   повишаване на дела на обучените, провели практическо обучение в реална работна среда;

д)   създаване на механизъм за ранно предупреждение за различни рискове.

 1. Да подобрява взаимодействието с местната общност, със социалните партньори, работодателски организации, университети и други заинтересовани страни чрез:

а)   разширяване на възможностите за практическо обучение в реална работна среда;

б)   проучване и прилагане на добри практики на сродни институции;

в)   подобряване на възможностите за достъп до информация на участниците в образованието и обучението;

г)   информиране на общността и заинтересованите страни за добрите практики и постиженията на институцията в областта на осигуряване на качеството на образованието и обучението;

д)   участие в проекти, свързани с повишаване на качеството на образованието и обучението.

МЕТОДИЧЕСКО ПОДПОМАГАНЕ И МОНИТОРИНГ ЗА ПОВИШАВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО

(1) За осигуряване на качеството в институциите се осъществяват методическо подпомагане и мониторинг.

(2)       Методическото подпомагане за разработване и функциониране на вътрешна система за осигуряване на качеството включва: консултиране, информиране, инструктиране и представяне на добри педагогически практики.

(3)   Мониторингът е вътрешен и външен, като резултатите от него включват констатации, изводи и препоръки за вземане на информирани решения за усъвършенстване на процеса за осигуряване на качеството в съответната институция.

 • Вътрешният мониторинг се осъществява от директора, съответно от ръководителя на институцията.
 • Методическото подпомагане и външният мониторинг се осъществяват за училищата – от Министерството на образованието и науката и от регионалните управления по образованието, а за центровете за професионално обучение – от Националната агенция за професионално образование и обучение.

ФИНАНСИРАНЕ

Дейностите за изграждане и функциониране на вътрешна система за осигуряване на качеството на образованието и обучението се финансират със средства от собствени приходи.

Училището може да ползва и други източници на финансиране – спонсорство, национални и международни програми и проекти и др.

 

Приложение № 1 

 1. Критерии по области на оценяване и показатели за измерване на постигнатото качество

по ред

Наименование на критериите по области на оценяване Макс.

бр. точки

Показатели за измерване на равнището на постигнатото качество
1. Област: Достъп до образование и обучение 20
1.1. Публичност

и популяризиране

на предлаганото

образование и

съдържанието му

3,0 Липсват начини и средства за разпространяване на информация, свързана с дейността на училището, в т.ч. училищен сайт.

0,0 т.

Изготвят се и се издават информационни, рекламни и други видове табла в сградата на училището, има статичен училищен сайт.

1,0 т.

Изготвят се и се издават информационни, рекламни и други видове табла, училищен вестник, рекламни материали и електронни

информационни средства в сградата на училището, поддържа се динамичен училищен сайт.

2,0 т.

Използват се многообразни начини и средства за публичност и популяризиране на предлаганото образование и съдържанието му – издаване на училищен вестник; училищно радио и/или телевизия; електронни информационни средства; брошури, рекламни материали и др.; поддържа се динамичен училищен сайт за учебната година с архивиране на предходните и опции за обучение и оценяване онлайн

3,0 т.

1.2. Осигурена достъпна архитектурна среда 3,0 Не е осигурена.

0,0 т.

Обособени рампи към входовете; адаптирано санитарно помещение за специални потребности на ползващите ги.

1,5 т.

Обособени рампи към входовете; адаптирано санитарно помещение за специални потребности на ползващите ги; ресурсен кабинет.

2,5 т.

Обособени рампи към входовете; адаптирано санитарно помещение за специални потребности на ползващите ги; асансьори; ресурсен кабинет.

3,0 т.

1.3. Наличие на модерна материално-техническа база за обучение (кабинети, учебни работилници, лаборатории и

др.) в

съответствие с изискванията на ДОС

5,0 Има кабинети и учебни работилници/лаборатории, но не по всички изучавани професии/ специалности; наличните са оборудвани с морално и физически остаряла, често повреждаща се техника.

0,0 т.

Има кабинети и учебни

работилници/лаборатории по всички изучавани професии/специалности, оборудвани с морално и физически остаряла, често повреждаща се техника.

1,5 т.

Има кабинети и учебни

работилници/лаборатории по всички изучавани професии/специалности, оборудвани с работеща и използваща се в голяма част от реалния бизнес техника.

3,5 т.

Има кабинети и учебни

работилници/лаборатории и по всички изучавани професии/специалности, оборудвани с работеща и използваща се в голяма част от реалния бизнес техника; поне една от учебните

работилници/лаборатории е оборудвана със съвременна работеща техника, използвана от фирмите в бранша.

5,0 т.

1.4. Предлагане на обучение по професии и специалности с приоритетно значение на регионалния пазар на труда 3,0 Няма

професии/специалности, изучавани в училището, които са с приоритетно значение на регионалния пазар на труда.

0,0 т.

Една от изучаваните в училището

професии/специалности е с приоритетно значение на регионалния пазар на труда.

1,0 т.

Две от изучаваните в училището

професии/специалности са с приоритетно значение на регионалния пазар на труда.

2,0 т.

Изучаваните в училището

професии/специалности (три и повече) са с приоритетно значение на регионалния пазар на труда. 3,0 т.

1.5. Равнище на

административно

обслужване

2,0 Административното обслужване не е ефективно, налице са сигнали, не се използват възможностите на ИКТ; служителите, които го

осъществяват, не са компетентни, често са груби и неучтиви.

0,0 т.

Административното обслужване е достъпно, на добро равнище, но без използване на ИКТ; служителите, които го осъществяват, са компетентни, но невинаги са вежливи и коректни.

0,75 т.

Административното обслужване позволява бърз и надежден достъп до информация, предлага полезни и лесни за използване инструменти; частично се използват и различни форми на ИКТ; служителите са компетентни, вежливи и коректни.

1,5 т.

Административното обслужване позволява бърз и надежден достъп до информация, предлага полезни и лесни за използване инструменти; използват се и различни форми на ИКТ; служителите са компетентни, вежливи, коректни, любезни и приветливи.

2,0 т.

1.6. Осигуряване на възможност за образование и обучение в различни форми на обучение 1,0 Училището осигурява възможност за образование и обучение само в една форма на обучение.

0 т.

Училището осигурява възможност за образование и обучение в две форми на обучение.

0,5 т.

Училището осигурява възможност за образование и обучение в три форми на обучение.

0,75 т.

Училището осигурява възможност за образование и обучение в повече от три форми на обучение.

1,0 т.

1.7. Относителен дял на учениците от уязвими групи спрямо общия брой обучавани – % 2,0 Относителен дял на учениците от уязвими групи спрямо общия брой обучавани –

до 2%.

0,5 т.

Относителен дял на учениците от уязвими групи спрямо общия брой обучавани – от 2% до 5%.

1,0 т.

Относителен дял на учениците от уязвими групи спрямо общия брой обучавани – от 5% до 10%.

1,5 т.

Относителен брой на учениците от уязвими групи спрямо общия брой обучавани – над 10%.

2,0 т.

1.8. Предоставяне на възможност за професионално обучение и придобиване на професионални знания, умения и компетентности от учениците 1,0 Не се предоставя възможност за професионално обучение и придобиване на професионални знания, умения и компетентности от учениците.

0,0 т.

Предоставя се възможност за професионално обучение и придобиване на професионални знания, умения и компетентности от учениците по една

професия/специалност.

0,5 т.

Предоставя се възможност за професионално обучение и придобиване на професионални знания, умения и компетентности от учениците по две

професии/специалности.

0,75 т.

Предоставя се възможност за професионално обучение и придобиване на професионални знания, умения и компетентности от учениците по три и повече

професии/специалности.

1,0 т.

2. Област:

Придобиване на професионална квалификация

65
2.1. Функционираща вътрешна система за повишаване на качеството на образованието и обучението в училището 2,0 Няма разработена вътрешна система.

0,0 т.

Разработена е вътрешна система за повишаване на качеството на образованието и обучението в училището и тя функционира епизодично.

0,75 т.

Разработена е вътрешна система за повишаване на качеството, тя функционира и се отчитат резултати.

1,5 т.

Разработена е вътрешна система за осигуряване на качеството и тя функционира ефективно – отчитат се резултати, на основание на които се правят анализи и изводи и се формулират предложения до ръководството на училището за повишаване на качеството.

2,0 т.

2.2. Създаден механизъм за ранно

предупреждение за различни рискове

1,0 Няма създаден.

0,0 т.

Има създаден механизъм, но той не функционира координирано.

0,5 т.

Има създаден механизъм, функционира координирано, но епизодично.

0,75 т.

Има създаден механизъм, функционира координирано, перманентно и ефективно.

1,0 т.

2.3. Създаден механизъм за вътрешен мониторинг и контрол на качеството 1,0 Няма създаден.

0,0 т.

Има създаден механизъм за мониторинг и контрол, чиито дейности обхващат до 50% от показателите за измерване на постигнатото качество.

0,5 т.

Има създаден механизъм за мониторинг и контрол, чиито дейности обхващат до 80% от показателите за измерване на постигнатото качество.

0,75 т.

Има създаден механизъм за мониторинг и контрол, чиито дейности обхващат над 80% от показателите за измерване на постигнатото качество.

1,0 т.

2.4. Проведено измерване на постигнатото качество чрез самооценяване 3,0 Не е проведено самооценяване.

0,0 т.

Проведено е самооценяване, но не е изготвен доклад.

0,5 т.

Проведено е самооценяване, изготвен е доклад, но не са формулирани коригиращи мерки.

2,0 т.

Проведено е самооценяване, изготвен е доклад и са формулирани коригиращи мерки.

3,0 т.

2.5. Относителен дял на информираните и консултираните за кариерно развитие от общия брой обучавани – % 3,0 Няма информирани и консултирани обучавани за кариерно развитие.

0,0 т.

Информираните и консултираните за кариерно развитие обучавани не надвишават 30%.

1,0 т.

От 31% до 60%.

2,0 т.

Над 60%.

3,0 т.

2.6. Относителен дял на учебните програми за производствена практика, ЗИП и СИП по професионална подготовка, разработени с участието на представители на бизнеса, от общия брой на тези учебни програми – % 2,0 Няма учебни програми за производствена практика, ЗИП и СИП по професионална подготовка, разработени с участието на представители на бизнеса.

0,0 т.

До 25%.

0,5 т.

От 26% до 60%.

1,0 т.

Над 60%.

2,0 т.

2.7. Осигуреност на педагогическия персонал с квалификация, съответстваща на изискванията към обучаващите, определени в ДОС за придобиване на квалификация по професия 2,0 Недостатъчна осигуреност на педагогическия персонал – до 50%.

0,0 т.

Минимална осигуреност на педагогическия персонал – от 51 до 75%.

0,5 т.

Средна осигуреност на педагогическия персонал – от 76 до 99%.

1,0 т.

Максимална осигуреност на педагогическия персонал – 100%.

2,0 т.

2.8. Осигурени условия за интерактивно обучение и учене 2,0 Няма осигурени условия.

0,0 т.

Осигурени са условия за ползване на мултимедия в процеса на обучение. Прилагат се интерактивни методи, като: ситуационни (симулация, ролеви игри, казуси и др.); опитни (проекти, експерименти); дискусионни (дебати, беседи, дискусии).

1,0 т.

Осигурени са условия за ползване на мултимедия в над 40% от всички кабинети. Прилагат се интерактивни методи, като: ситуационни (симулация, ролеви игри, казуси и др.); опитни (проекти, експерименти); дискусионни (дебати, беседи, дискусии). Докладвани са и са обсъдени на заседание на Педагогическия съвет, на методическо обединение.

1,5 т.

Осигурени са условия за ползване на мултимедия и интернет в над 60% от всички кабинети; осигурени са интерактивни дъски. Осигурен е подходящ софтуер за професионално обучение. Прилагат се интерактивни методи, като: ситуационни (симулация, ролеви игри, казуси и др.); опитни (проекти, експерименти); дискусионни (дебати, беседи, дискусии). Докладвани са и са обсъдени на заседание на Педагогическия съвет, на методическо обединение.

2,0 т.

2.9. Относителен дял на учителите, Няма учители, участвали в До 20%. От 21% до 60%. Над 60%.
участвали в допълнително и
различни форми продължаващо
на допълнително обучение.
и продължаващо
обучение, от
общия брой
учители – % 2,0 0,0 т. 1,0 т. 1,5 т. 2,0 т.
2. Относителен дял Няма учители, До 10%. От 11% до 30%. Над 30%.
10. на учителите, участвали в допълнително обучение чрез мобилност в друга страна и/или на работно място в реална работна среда, от общия участвали в допълнително обучение чрез мобилност в друга страна и/или на работно място в реална работна среда.
брой учители – % 2,0 0,0 т. 1,0 т. 1,5 т. 2,0 т.
2. Относителен дял Няма договори с Учебната практика се Учебната практика се Учебната практика се
11. на Учениците/курсистите,

провели
практическо
обучение на
работно място в
реална работна
среда и/или в
условията на
мобилност в друга
страна, от общия
брой обучавани,
които по учебен
план провеждат
практическо
обучение – %
работодатели, практическите занятия се провеждат само в училището. провежда в училището, а за производствената

практика са осигурени
работни места в реална
работна среда само за до
30% от
учениците/курсистите,
които провеждат такава.
провежда в училището или в учебна работилница

на стопанска организация,
а за производствената
практика са осигурени
работни места в реална
работна среда за 31% –
70% от
учениците/курсистите,
които провеждат такава.
провежда в училището, а за производствената

практика са осигурени
работни места в реална
работна среда за над 70%
от учениците/курсистите,
които провеждат такава.
4,0 0,0 т. 1,5 т. 3,0 т. 4,0 т.
2. Относителен дял Над 5%. От 4% до 5%. От 2% до 3%. От 0 до 2%.
12. на отпадналите от училище към постъпилите в началото на
обучението – % 2,0 0,0 т. 0,75 т. 1,5 т. 2,0 т.
2. Относителен дял От 20% до 39%. От 40% до 59%. От 60% до 84%. От 85% до 100%.
13. на придобилите професионална квалификация от постъпилите в началото на
обучението – % 4,0 1,0 т. 2,0 т. 3,0 т. 4,0 т.
2. Относителен дял От 20% до 39%. От 40% до 59%. От 60% до 84%. От 85% до 100%.
14. на придобилите професионална квалификация лица от уязвимите групи към постъпилите в началото на обучението лица
от тези групи – % 2,0 0,5 т. 1,0 т. 1,5 т. 2,0 т.
2. Относителен дял От 20% до 39%. От 40% до 59%. От 60% до 84%. От 85% до 100%.
15. на успешно положилите държавните изпити и/или изпитите по теория и по практика на професията от
допуснатите – % 4,0 1,0 т. 2,0 т. 3,0 т. 4,0 т.
2. Относителен дял Социалните Социалните партньори се Социалните партньори се Социалните партньори се
16. на проведените партньори са отзовават на поканите на отзовават на поканите на отзовават на поканите на
изпити за поканени, но не училището и участват в до училището и участват в училището и участват в
придобиване на участват в 30% от изпитите. 31% до 60% от изпитите. над 60% от изпитите.
квалификация по провеждането на
професии с изпитите за
участието на придобиване на
социалните квалификация по
партньори от професии поради
общия брой на отказ (с писмо или
проведените мълчалив отказ).
изпити – % 4,0 0,75 т. 2,0 т. 3,0 т. 4,0 т.
2. Организация и До 30% от От 31% до 60% от От 61% до 80% от Над 80% от учителите
17. планиране на учителите имат учителите имат учителите имат имат достатъчни умения
урока достатъчни умения достатъчни умения при достатъчни умения при при планиране на урока,
при планиране на планиране на урока, планиране на урока, проявяват гъвкавост и
урока и/или не проявяват гъвкавост и проявяват гъвкавост и творчество и разбират
разбират разбират необходимостта творчество и разбират необходимостта от
необходимостта да да извършват промени в необходимостта да промени в плановете си,
извършват промени плановете си, за да извършват промени в за да отговорят на
в плановете си, за да отговорят на образователните потребности на плановете си, за да образователните потребности на групи или
отговорят на групи или отделни отговорят на образователните потребности на отделни ученици
образователните потребности на групи ученици групи или отделни
или отделни (изоставащи, напреднали). ученици (изоставащи,
ученици (изоставащи, напреднали). напреднали).
(изоставащи,
напреднали).
4,0 0,75 т. 2,0 т. 3,0 т. 4,0 т.
2. Използване на От 10% до 30% от От 31% до 60% от От 61% до 80% от Над 80% от учителите
18. разнообразни учителите използват учителите използват учителите използват използват разнообразни
форми за разнообразни форми разнообразни форми за разнообразни форми за форми за проверка на
проверка на за проверка на проверка на знанията, проверка на знанията, знанията, уменията и
знанията, знанията, уменията уменията и уменията и компетентностите на
уменията и и компетентностите компетентностите на компетентностите на учениците/курсистите.
компетентностите на учениците/курсистите. учениците/курсистите.
на учениците/курсистите.
учениците
4,0 0,75 т. 1,5 т. 2,5 т. 4,0 т.
2. Точно и ясно От 10% до 30% от От 31% до 60% от От 61% до 80% от Над 80% от учителите
19. формулиране на учителите имат учителите имат точно и учителите имат точно и имат точно и ясно
критериите за точно и ясно ясно формулирани ясно формулирани формулирани критерии
оценяване на формулирани критерии за оценяване на критерии за оценяване на за оценяване на знанията,
знанията, критерии за знанията, уменията и знанията, уменията и уменията и
уменията и оценяване на компетентностите на компетентностите на компетентностите на
компетентностите,

информираността на учениците за тях

знанията, уменията и компетентностите на учениците и те са запознати с тях. учениците и те са запознати с тях. учениците и теса запознати с тях. учениците и те са запознати с тях.
3,0 0,75 т. 1,5 т. 2,5 т. 3,0 т.
2. 2,0 От 10% до 30% от От 31% до 60% от От 61% до 80% от Над 80% от учителите
20. Ритмичност на оценяването учителите оценяват учителите оценяват учителите оценяват оценяват ритмично
ритмично ритмично постиженията ритмично постиженията постиженията на
постиженията на на учениците в на учениците в учениците в
учениците съответствие с Наредбата съответствие с Наредбата съответствие с Наредбата
са в съответствие с за оценяване, за оценяване, за
Наредбата за проверяват прецизно проверяват прецизно оценяване, проверяват
оценяване, писмените работи, писмените работи, прецизно писмените
проверяват прецизно отстраняват грешките, отстраняват грешките, работи, отстраняват
писмените работи, оценяват ги и поставят оценяват ги и поставят грешките, оценяват ги и
отстраняват аргументирана рецензия. аргументирана рецензия. поставят аргументирана
грешките, оценяват Съхраняват входно и Съхраняват входно и рецензия. Съхраняват
ги и поставят изходно ниво до края на изходно ниво до края на входно и изходно ниво
аргументирана учебната година. учебната година. до края на учебната
рецензия. Съхраняват входно и изходно ниво до края на учебната година.

0,5 т.

1,0 т. 1,5 т. година.

2,0 т.

2. 21. Относителен дял на учениците, участвали в състезания, олимпиади, конкурси и др. от общия брой ученици – % 2,0 Участвали в състезания, олимпиади, конкурси и други от 10% до 30%

от общия брой ученици. 0,5 т.

От 31% до 60%. 1,0 т. От 61% до 80%. 1,5 т. Над 80%.

2,0 т.

2. 22. Реализирани училищни, национални и международни програми и проекти 2,0 Училището няма участие в програми и проекти.

0,0 т.

Училището участва в програми, кандидатства с разработени проекти, но няма класирани такива (училищни, национални, европейски, други международни).

0,75 т.

Училището участва в програми, има разработени и класирани проекти (училищни, национални, европейски, други международни) – най-малко 2 броя.

1,5 т.

Училището участва в програми, има разработени и класирани проекти (училищни, национални, европейски, други международни) – 3 и повече броя.

2,0 т.

2. 23. Дейност на

училищното

настоятелство

2,0 Има създадено училищно настоятелство, но през учебната година няма реализирана дейност.

0,0 т.

Има създадено училищно настоятелство, но през учебната година епизодично реализира дейност по инициатива на ръководството на училището.

0,75 т.

Училищното настоятелство осигурява допълнителни финансови и материални средства, подпомага и участва в дейности, организирани от училището.

1,5 т.

Училищното настоятелство има съществен принос в осигуряването на допълнителни финансови и материални средства, подпомага и участва в дейности, организирани от училището, включва се в дейности за борба с тютюнопушенето, наркоманията, агресията и др., подпомага социално слаби ученици.

2,0 т.

2. Педагогическо взаимодействие „училище – семейство“ Родителите не са Има изграден Има изграден Има изграден
24. информирани за информационен кът с информационен кът с информационен кът с
учебните планове и учебните планове по учебните планове по учебните планове по
програми по специалности, специалности, специалности,
родителите са запознати посочени са сайтовете, от посочени са сайтовете, от
специалности, на родителска среща с които родителите могат да които родителите могат
за училищния учебен план. се запознаят с ДОС, с да се запознаят с ДОС, с
организираните от Родителите са националните изпитни националните изпитни
училището информирани за програми, с учебните програми, с учебните
извънкласни планираните извънкласни програми за целия етап на програми за целия етап
дейности и не са дейности, но не проявяват обучение и с училищните на обучение и с
мотивирани за интерес. учебни планове. училищните учебни
участие в тях. Родителите са планове. Цялата
информирани за информация за учебната
планираните извънкласни документация по
дейности, проявяват изучаваните в училището
интерес и подпомагат специалности е
организацията и налична и на сайта на
провеждането им. училището. Родителите
са информирани за
планираните
извънкласни дейности и
чрез училищния сайт,
проявяват интерес и
участват в
организирането и
провеждането им.
2,0 0,0 т. 0,75 т. 1,5 т. 2,0 т.
2.

25.

Относителен дял на успешно положилите държавните зрелостни изпити от допуснатите – % 2,0 От 20% до 39%.

0,5 т.

От 40% до 59%.

1,0 т.

От 60% до 84%.

1,5 т.

От 85% до 100%.

2,0 т.

2. Педагогическо взаимодействие с всички заинтересовани страни на местно и регионално равнище Училището не взаимодейства с всички заинтересовани страни на местно и регионално равнище. Училището взаимодейства с всички заинтересовани страни на местно и регионално равнище за повишаване на качеството на образованието. Училището активно взаимодейства с всички заинтересовани страни на местно и регионално равнище за повишаване на качеството на образованието. Училището много активно участва в процеса на взаимодействие с всички заинтересовани страни на местно и регионално равнище за повишаване на качеството на образованието, за модернизиране на материално-техническата база на училището и др.
26.
2,0 0,0 т. 0,75 т. 1,5 т. 2,0 т.
3. Област:

Реализация на

лицата,

придобили

професионална

квалификация

15
3.1. Относителен дял на реализираните лица на пазара на труда по професията (една година след Под 10%. От 10% до 39%. От 40% до 50%. Над 50%.
придобиването на
професионалната
квалификация) от
общия брой
придобили
професионална
квалификация – % 3,0 0,0 т. 1,0 т. 2,0 т. 3,0 т.
3.2. Относителен дял на придобилите професионална квалификация, продължили в следваща степен на образование и/или степен на професионална квалификация, от общия брой придобили професионална Под 10%. От 10% до 39%. От 40% до 50%. Над 50%.
квалификация – % 3,0 0,0 т. 1,0 т. 2,0 т. 3,0 т.
3.3. Степен на Не е осъществено Под 50% от анкетираните От 51% до 70% от Над 70% от анкетираните
удовлетвореност проучване за са удовлетворени от анкетираните са са удовлетворени от
на придобилите степента на качеството на удовлетворени от качеството на
професионална удовлетвореност на професионалната качеството на професионалната
квалификация от придобилите подготовка. професионалната подготовка.
качеството на професионална Подготовка.
професионалната квалификация от
подготовка – качеството на
проучвания чрез професионалната
анкети/интервюта Подготовка.
и др. с най-малко
50% от
придобилите
професионална квалификация 3,0 0,0 т. 0,75 т. 1,5 т. 3,0 т.
3.4. Степен на Не е осъществено Под 50% от анкетираните От 51% до 70% от Над 70% от анкетираните
удовлетвореност проучване за работодатели са анкетираните работодатели са
на работодателите степента на удовлетворени от работодатели са удовлетворени от
от знанията, удовлетвореност на знанията, уменията и удовлетворени от знанията, уменията и
уменията и работодателите от компетентностите на знанията, уменията и компетентностите на
компетентностите знанията, уменията придобилите компетентностите на придобилите
на придобилите и компетентностите професионална придобилите професионална
професионална на придобилите квалификация и от професионална квалификация и от
квалификация и професионална пригодността им за квалификация и от пригодността им за
от пригодността квалификация и от Заетост. пригодността им за заетост.
им за заетост – пригодността им за заетост.
проучвания чрез Заетост.
анкети/интервюта
и др. 3,0 0,0 т. 0,75 т. 1,5 т. 3,0 т.
3.5. Степен на Не е осъществено Под 50% от анкетираните От 51% до 70% от Над 70% от анкетираните
удовлетвореност проучване за работодатели са анкетираните работодатели са
на работодателите степента на удовлетворени от работодатели са удовлетворени от
от партньорството удовлетвореност на партньорството с удовлетворени от партньорството с
с институцията – работодателите от институцията. партньорството с институцията.
проучвания чрез партньорството с институцията.
анкети/интервюта институцията.
и др. с най-малко
50% от
училищните
партньори4 3,0 0,0 т. 0,75 т. 1,5 т. 3,0 т.

 

 

Приложение № 2

 

 1. Критерии по области на оценяване и показатели за измерване на постигнатото качество в професионалните училища

 

Наименование Макс.
по на критериите по бр. Показатели за измерване равнището на постигнатото качество
ред области на оценяване точки
1. Област: Достъп до образование и обучение 20
1.1. Публичност Липсват начини и Изготвят се и се Изготвят се и се Използват се многообразни
и популяризиране средства за издават издават начини и средства за
на предлаганото разпространяване на информационни, информационни, публичност
образование информация, свързана рекламни и други рекламни и други и популяризиране на
и съдържанието му с дейността на видове табла в сградата видове табла, предлаганото обучение и
институцията, в т.ч. сайт на училището. на училището, има статичен сайт. рекламни материали и електронни информационни средства в сградата на училището, поддържа се динамичен сайт. съдържанието му – електронни информационни средства, брошури, рекламни материали и др.; поддържа се динамичен сайт с пълна информация за обучението с архивиране на предходните опции за обучение и оценяване онлайн.
3,0 0,0 т. 1,0 т. 2,0 т. 3,0 т.
1.2. Осигурена достъпна архитектурна среда 3,0 Не е осигурена.

0,0 т.

Обособени рампи към входовете.

1,0 т.

Обособени рампи към входовете; адаптирано санитарно помещение за специални потребности на ползващите ги.

2,0 т.

Обособени рампи към входовете; адаптирано санитарно помещение за специални потребности на ползващите ги; асансьори.

3,0 т.

1.3. Наличие на материално-техническа база за проведените обучения по 5,0 Има учебни работилници/ лаборатории, но не по всички изучавани

професии/специалности; наличните са оборудвани с морално и физически остаряла, често повреждаща се техника.

1,0 т.

Има учебни

работилници/лаборатории по всички изучавани професии/специалности , оборудвани с морално и физически остаряла, често повреждаща се техника.

2,0 т.

Има учебни работилници/ лаборатории по всички изучавани

професии/специалности, оборудвани с работеща и използваща се в голяма част от реалния бизнес техника.

3,5 т.

Има учебни

работилници/лаборатории по всички изучавани професии/специалности, оборудвани с работеща и използваща се в голяма част от реалния бизнес техника; поне една от учебните работилници/лаборатории е оборудвана със съвременна работеща техника, използвана от фирмите в бранша.

5,0 т.

професии (кабинети, учебни работилници, лаборатории и др.) в

съответствие с изискванията на ДОС

1.4. Проведено обучение по професии и специалности с приоритетно значение на регионалния пазар на труда 3,0 Няма професии/специалности, изучавани в ЦПО или в професионалния колеж, които са с приоритетно значение на регионалния пазар на труда.

0,0 т.

Една от изучаваните в ЦПО или в професионалния колеж професии/специалности е с приоритетно значение на регионалния пазар на труда.

1,0 т.

Две от изучаваните в ЦПО или в професионалния колеж професии/специалности са с приоритетно значение на регионалния пазар на труда.

2,0 т.

Изучаваните в ЦПО или в професионалния колеж професии/специалности (три и повече) са с приоритетно значение на регионалния пазар на труда.

3,0 т.

1.5. Равнище на

административно

обслужване

2,0 Административното обслужване не е ефективно, налице са сигнали, не се използват възможностите на ИКТ; служителите, които го осъществяват, не са компетентни, често са груби и неучтиви.

0,0 т.

Административното обслужване е достъпно, на добро равнище, но без използване на ИКТ; служителите, които го осъществяват, са компетентни, но невинаги са вежливи и коректни.

0,75 т.

Административното обслужване позволява бърз и надежден достъп до информация, предлага полезни и лесни за използване инструменти; частично се използват и различни форми на ИКТ; служителите са компетентни, вежливи и коректни.

1,5 т.

Административното обслужване позволява бърз и надежден достъп до информация, предлага полезни и лесни за използване инструменти; използват се и различни форми на ИКТ; служителите са компетентни, вежливи, коректни, любезни и приветливи.

2,0 т.

1.6. Осигуряване на възможност за обучение в различни форми на обучение (за проведени обучения) 1,0 Училището осигурява възможност за обучение само в една форма на обучение.

0,25 т.

Училището осигурява възможност за професионално обучение в две форми на обучение.

0,5 т.

Училището осигурява възможност за професионално обучение в три форми на обучение.

0,75 т.

ЦПО или професионалният колеж осигурява възможност за професионално обучение в повече от три форми на обучение.

1,0 т.

1.7. Относителен дял на учениците от уязвими групи спрямо общия брой обучавани – % (за проведени обучения) 1,0 До 2%. 0,25 т. От 2% до 5%. 0,5 т. От 5% до 10%.

0,75 т.

Над 10%. 1,0 т.
1.8 Предоставяне на възможност за валидиране на знания, умения и компетентности на учениците 2,0 Не се предоставя възможност за валидиране на знания, умения и компетентности на учениците.

0,0 т.

Предоставя се възможност за валидиране на знания, умения и компетентности на учениците по един учебен предмет.

1,0 т.

Предоставя се възможност за валидиране на знания, умения и компетентности на учениците по два учебни предмета.

1,5 т.

Предоставя се възможност за валидиране на знания, умения и компетентности на учениците по три и повече учебни предмета.

2,0 т.

2. Област:

Придобиване на

професионална

квалификация

65
2.1. Функционираща вътрешна система за осигуряване на качеството на обучение в училището 2,0 Разработена, но недействаща вътрешна система за осигуряване на качеството.

0,25 т.

Разработена е вътрешна система за осигуряване на качеството и тя функционира епизодично.

0,75 т.

Разработена е вътрешна система за осигуряване на качеството, тя функционира и се отчитат резултати.

1,5 т.

Разработена е вътрешна система за осигуряване на качеството и тя функционира ефективно – отчитат се резултати, на основание на които се правят анализи и изводи и се формулират предложения до ръководството на училището за повишаване на качеството.

2,0 т.

2.2. Създаден механизъм за ранно

предупреждение за различни рискове

2,0 Няма създаден 0 т. Има създаден механизъм, но той не функционира координирано

0,75 т.

Има създаден механизъм, функционира координирано, но епизодично 1,5 т. Има създаден механизъм, функционира координирано, перманентно и ефективно

2,0 т.

2.3. Създаден механизъм за вътрешен мониторинг и контрол на качеството 2,0 Няма механизъм 0 т. Има създаден механизъм за мониторинг и контрол, чиито дейности обхващат до 50% от показателите за измерване на постигнатото качество 0,75 т. Има създаден механизъм за мониторинг и контрол, чиито дейности обхващат до 80% от показателите за измерване на постигнатото качество 1,5 т. Има създаден механизъм за мониторинг и контрол, чиито дейности обхващат над 80% от показателите за измерване на постигнатото качество

2,0 т.

2.4. Проведено Не е проведено Проведено е Проведено е Проведено е самооценяване,
измерване на самооценяване самооценяване, но не е самооценяване, изготвен е доклад и са
постигнатото изготвен доклад изготвен е доклад, но формулирани коригиращи
качество чрез не са формулирани мерки
самооценяване (за коригиращи мерки
проведени
обучения) 3,0 0 т. 1,0 т. 2,0 т. 3,0 т.
2.5. Относителен дял на информираните и консултираните за кариерно развитие Няма информирани и консултирани обучавани за кариерно развитие. Има информирани и консултирани – до 30%. Относителен дял на информирани и консултирани – от 31% до 60%. Информирани и консултирани са над 60%.
обучаеми в
в училище
в процеса
на обучение от
общия брой
обучавани – % (за
проведени
обучения) 1,0 0,0 т. 0,25 т. 0,5 т. 1,0 т.
2.6. Относителен дял Няма учебни До 25%. От 26% до 60%. Над 60%.
на учебните програми,
програми, разработени с
разработени с участието на
участието на представители на
социалните социалните партньори
партньори (синдикати, бизнес).
(синдикати,
бизнес), от общия
брой учебни
програми – % (за
проведени
обучения) 3,0 0,0 т. 0,75 т. 1,5 т. 3,0 т.
2.7. Осигурен До 50%. От 51 до 75%. От 76 до 99%. 100%.
преподавателски
състав с
квалификация,
съответстваща на
изискванията към
обучаващите,
определени в
ДОС за
придобиване на
квалификация по
професия (за
проведени
обучения) 2,0 0,5 т. 1,0 т. 1,5 т. 2,0 т.
2.8. Осигурени Няма създадени Осигурени са условия Осигурени са условия Осигурени са условия за
условия за Условия. за ползване на за ползване на ползване на мултимедия и
интерактивно мултимедия в процеса мултимедия в над интернет в над 60% от всички
обучение и учене на обучение. Прилагат 40% от всички кабинети, осигурени са
(за проведени се интерактивни кабинети. Прилагат се интерактивни дъски. Осигурен
обучения) методи, като: ситуационни (симулация, ролеви игри, казуси и др.); опитни (проекти, експерименти); дискусионни (дебати, беседи, дискусии). интерактивни методи като: ситуационни (симулация, ролеви игри, казуси и др.); опитни (проекти, експерименти); дискусионни (дебати, беседи, дискусии). е подходящ софтуер за професионално обучение. Прилагат се интерактивни методи, като: ситуационни (симулация, ролеви игри, казуси и др.); опитни (проекти, експерименти); дискусионни (дебати, беседи, дискусии).
3,0 0,0 т. 1,0 т. 2,0 т. 3,0 т.
2.9. Относителен дял на

преподавателите, участвали в различни форми на квалификация, в т.ч.

Няма преподаватели, участвали в различни форми на

квалификация, в т.ч. чрез мобилност в друга страна и/или на

До 20% от преподавателите участват в различни форми на квалификация. От 21% до 60% е относителният дял на преподавателите, които участват в различни форми на квалификация. Над 60%са преподавателите, участващи в различни форми на квалификация.
чрез мобилност в работно място в
друга страна реална работна среда.
и/или на работно
място в реална
работна среда, от
общия брой
преподаватели –
% (за проведени
обучения) 4,0 0,0 т. 1,5 т. 2,5 т. 4,0 т.
2. Относителен дял Практическите Учебната практика се Учебната практика се Учебната практика се
10. на учениците, занятия се провеждат провежда в ЦПО или в провежда в ЦПО или провежда в ЦПО или в
провели само в ЦПО или в професионалния колеж, в професионалния професионалния колеж, а за
практическо професионалния а за производствената колеж или в учебна производствената практика са
обучение на Колеж. практика са осигурени работилница на осигурени работни места в
работно място в работни места в реална стопанска реална работна среда за над
реална работна работна среда само за организация, а за 70% от учениците, които
среда от общия до 30% от учениците, производствената провеждат такава.
брой обучавани – които провеждат такава. практика са осигурени
% (за проведени работни места в
обучения) реална работна среда за 31% – 70% от учениците, които провеждат такава
5,0 0,0 т. 1,5 т. 3,5 т. 5,0 т.
2. Относителен дял Над 5%. От 4% до 5%. От 2% до 3%. От 0 до 2%.
11. на отпадналите от училището към постъпилите в началото на обучението – % (за проведени
обучения) 3,0 0,0 т. 1,0 т. 2,0 т. 3,0 т.
2. Относителен дял От 20% до 39%. От 40% до 59%. От 60% до 84%. От 85% до 100%.
12. на придобилите професионална
квалификация от
постъпилите в
началото на
Обучението – % (за
проведени
обучения) 5,0 0,0 т. 1,5 т. 3,5 т. 5,0 т.
2. Относителен дял От 20% до 39%. От 40% до 59%. От 60% до 84%. От 85% до 100%.
13. на придобилите професионална квалификация лица от уязвимите групи към постъпилите в началото на обучението лица от тези групи – % (за проведени
обучения) 2,0 0,5 т. 1,0 т. 1,5 т. 2,0 т.
2. Относителен дял От 20% до 39%. От 40% до 59%. От 60% до 84%. От 85% до 100%.
14. на успешно положилите изпитите по теория и по практика на професията от допуснатите – % (за проведени
обучения) 5,0 0,0 т. 1,5 т. 3,5 т. 5,0 т.
2. Относителен дял Социалните Социалните партньори Социалните Социалните партньори се
15. на проведените партньори са се отзовават на партньори се отзовават на поканите на
изпити за поканени, но не поканите на училището, ЦПО или отзовават на поканите на училището, училището, ЦПО или на професионалния колеж
придобиване на участват в на професионалния на ЦПО или на и участват в над 60% от
квалификация по провеждането на колеж и участват в до професионалния изпитите.
професии с изпитите за 30% от изпитите. колеж и участват в
участието на придобиване на 31% до 60% от
социалните партньори от общия брой на проведените изпити – % 5,0 квалификация по професии поради отказ (с писмо или мълчалив отказ).

0,0 т.

1,5 т. изпитите.

3,5 т.

5,0 т.
2. 16. Организация за планиране на преподавателската (учебната) дейност (за проведени обучения) 5,0 До 30% от

преподавателите имат достатъчни умения при планиране на учебната дейност и/или не разбират необходимостта да извършват промени в плановете си, за да отговорят на потребностите на групи или отделни ученици (изоставащи, напреднали).

0,0 т.

От 31% до 60% от преподавателите имат достатъчни умения при планиране на учебната дейност, проявяват гъвкавост и разбират необходимостта да извършват промени в плановете си, за да отговорят на потребностите на групи или отделни ученици (изоставащи, напреднали).

1,5 т.

От 61% до 80% от преподавателите имат достатъчни умения при планиране на учебната дейност, проявяват гъвкавост и творчество и разбират необходимостта да извършват промени в плановете си, за да отговорят на потребностите на групи или отделни ученици (изоставащи, напреднали).

3,5 т.

Над 80% от преподавателите имат достатъчни професионални умения при планиране на учебната дейност, проявяват гъвкавост и творчество и разбират необходимостта от промени в плановете си, за да отговорят на потребностите на групи или отделни ученици (изоставащи, напреднали).

5,0 т.

2. 17. Използване на разнообразни форми за проверка на знанията, уменията и компетентностите на учениците (за проведени обучения) 4,0 От 10% до 30% от

преподавателите

използват

разнообразни форми за проверка на знанията, уменията и компетентностите на учениците.

0,5 т.

От 31% до 60% от преподавателите използват разнообразни форми за проверка на знанията, уменията и компетентностите на учениците.

1,5 т.

От 61% до 80% от

преподавателите

използват

разнообразни форми за проверка на знанията, уменията и компетентностите на учениците.

3,0 т.

Над 80% от преподавателите използват разнообразни форми за проверка на знанията, уменията и компетентностите на учениците.

4,0 т.

2. 18. Точно и ясно формулиране на критериите за оценяване на знанията, От 10% до 30% от преподавателите имат точно и ясно формулирани критерии за оценяване От 31% до 60% от преподавателите имат точно и ясно формулирани критерии за оценяване на От 61% до 80% от преподавателите имат точно и ясно формулирани критерии за оценяване Над 80% от преподавателите имат точно и ясно формулирани критерии за оценяване на знанията, уменията и компетентностите
уменията и компетентностите, информираност на учениците за тях (за проведени обучения) 3,0 на знанията, уменията и компетентностите на учениците, които са запознати с критериите.

0,75 т.

знанията, уменията и компетентностите на учениците, които са запознати с критериите.

1,5 т.

на знанията, уменията и компетентностите на учениците, които предварително са запознати с критериите. 2,5 т.

 

на учениците, които предварително много добре са запознати с критериите.

3,0 т.

2. Реализирани Училищната общност Училищната общност
19. програми и Училищната общност Училищната общност участва в програми, има
проекти – няма участва в програми, участва в разработени и класирани
национални и реализирани кандидатства с програми, има проекти (регионални,
международни национални и разработени проекти, разработени и национални,европейски,
международни но няма класирани класирани проекти други международни) – два и
програми и проекти. такива (регионални, (регионални, повече броя.
национални, национални,
европейски, други европейски, други
международни). международни) – най-
малко един брой.
3,0 0,0 т. 1,0 т. 2,0 т. 3,0 т.
2.

20.

Сътрудничество на училищната общност със социалните партньори на местно и регионално равнище Училищната общност

не си сътрудничи със социалните партньори на местно и регионално равнище.

Училищната общност си сътрудничи със социалните партньори на местно и регионално равнище във връзка с провеждането на изпитите за придобиване на професионална квалификация. Училищната общност си сътрудничи със социалните партньори на местно и регионално равнище във връзка с провеждането на изпитите за придобиване на професионална квалификация, за осигуряване на работни места в реална работна среда за провеждане на практическото обучение на учениците. Училищната общност си сътрудничи успешно със социалните партньори на местно и регионално равнище във връзка с провеждането на изпитите за придобиване на професионална квалификация, за осигуряване на работни места в реална работна среда за провеждане на практическото обучение на учениците, за модернизиране на материално-техническата база и нейното оборудване.
3,0 0,0 т. 1,5 т. 2,5 т. 3,0 т.
3. Област:

Реализация на

лицата,

придобили

професионална

квалификация

15
3.1. Относителен дял на реализираните лица на пазара на труда по

професията (една година след придобиването на професионалната квалификация) от общия брой придобили професионална квалификация – % (за проведени

Под 10%. От 10% до 39%. От 40% до 50%. Над 50%.
обучения) 3,0 0,0 т. 1,0 т. 2,0 т. 3,0 т.
3.2. Относителен дял на придобилите професионална квалификация, продължили в следваща степен на образование и/или степен на професионална квалификация, от Под 10%. От 10% до 39%. От 40% до 50%. Над 50%.
общия брой придобили професионална квалификация – % (за проведени обучения) 2,0 0,5 т. 1,0 т. 1,5 т. 2,0 т.
3.3. Степен на удовлетвореност на придобилите професионална квалификация от качеството на професионалната подготовка (за проведени обучения) 3,0 Не е осъществено проучване за степента на удовлетвореност на участниците в образователния процес от качеството на образованието.

0,0 т.

Под 50% от анкетираните са удовлетворени от качеството на обучението и образованието.

0,75 т.

От 51% до 70% от анкетираните са удовлетворени от качеството на обучението и образованието.

1,5 т.

Над 70% от анкетираните са удовлетворени от качеството на

обучението и образованието.

3,0 т.

3.4. Степен на удовлетвореност на работодателите от знанията, уменията и компетентностите на придобилите професионална квалификация и от пригодността им за заетост (за проведени обучения) 4,0 Не е осъществено проучване за степента на удовлетвореност на работодателите от знанията, уменията и компетентностите на придобилите професионална квалификация и от пригодността им за заетост.

0,0 т.

Под 50% от анкетираните работодатели са удовлетворени от знанията, уменията и компетентностите на придобилите професионална квалификация и от пригодността им за заетост.

0,75 т.

От 51% до 70% от анкетираните работодатели са удовлетворени от знанията, уменията и компетентностите на придобилите професионална квалификация и от пригодността им за заетост.

1,5 т.

Над 70% от анкетираните работодатели са удовлетворени от знанията, уменията и компетентностите на придобилите професионална квалификация и от пригодността им за заетост.

3,0 т.

3.5. Степен на удовлетвореност на работодателите от партньорството с училището (за проведени обучения) 3,0 Не е осъществено проучване за степента на удовлетвореност на работодателите от партньорството с училището.

0,0 т.

Под 50% от анкетираните работодатели са удовлетворени от партньорството с институцията.

0,75 т.

От 51% до 70% от анкетираните работодатели са удовлетворени от партньорството с училището.

1,5 т.

Над 70% от анкетираните работодатели са удовлетворени от партньорството с институцията.

3,0 т.

При проведено проучване с по-малко от 50% от работодателите – партньори на центровете или професионалните колежи, точки по този показател не се присъждат.

 

ВСИЧКИ ПРАВА ЗАПАЗЕНИ BULPROGRESS 2023
error: Content is protected !!