декември 17, 2016

Иновация

businessman-223321_960_720Кое училище е иновативно?

За да бъде едно училище иновативно, то трябва да отговаря на изискванията на чл. чл.38(7) от ЗПУО/01.08.2016 г.   Иновативни  са  училища,  които  постигат  подобряване  на  качеството на образованието като извършват целенасочена, планирана и  контролирана  промяна,  чрез  въвеждане  на  иновативни  практики,  с  които  се  решават организационни и съдържателни проблеми в бразователния процес.

Какво е иновация?

Думата иновация произлиза от латинското novatio- нововъведение, което изпълнява мисията чрез промяна или усъвършенстване да се постигнат положителни резултати в обучителния процес.

Колективът на Bulprogress schools внедрява нова и различна организация за обучение на учениците, учещи в самостоятелна форма, а именно: „Електронно училище” – онлайн платформа като модерна  образователна технология, базирана на иновативни методи. Чрез нея ще се улесни достъпността до учебен процес на тези учениците, пред алтернативата да се подготвят самостоятелно за изпити при ниско ново на успеваемост и занижени критерии за придобиването на знания.  Платформата дава реален шанс за включване в образователната система на деца със СОП, инвалиди или отпаднали от училище по някаква причина да продължат образованието си в гимназиален етап и да придобият конкурентна професия. От друга страна ще даде възможност за привличане на възрастни хора без средно образование да бъдат обучавани по достъпен и разбираем начин от различни точки в страната и чужбина за придобиване на образователна степен, което неминуемо ще доведе до по-добра социална и професионална адаптация.

Информация  за  научни  данни,  свързани  с  ефективната приложимост на платформата за онлайн обучение

        Платформата за онлайн обучение като модерна алтернатива на традиционния модел за учене и преподаване се появи като революционно откритие преди няколко години, за да отговори на нарасналите потребности на заинтересованите страни в учебния процес.  Първи я внедриха   водещите световни университети.  През последните две години онлайн обучението се прилага усилено и в българските ВУЗове и колежи.  Новатори в това отношение са Американски университет – Благоевград,  Висше военноморско училище „Н. Й. Вапцаров“, Академия на МВР  и др., което е безспорно доказателство за  ефективността на обучителния процес и успеваемостта на студентите. Все повече мощни високотехнологични компании начело с Google и Miсrosoft започнаха да се включват в разработването на още по-усъвършенствани  и гъвкави модели електронното обучение, тъй като апробираните в практиката многофункционални приложения доказаха висока резултатност. Освен полезност, всяка платформа пести разходи, защото притежава модерен и лесен за навигация интерфейс и има елементарни изисквания за операционна система: Windows и Linux. С изключителна популярност се ползва платформата Moodle –система за управление на обучението (LMS), специално създадена в помощ на преподавателите, чиято дейност изисква разработване на онлайн курсове. Сред нейните ползватели, освен водещи университети в света са още:  Министерство на образованието – Австрия, Щатски университет – Сан Франциско, Университетът в Генуа, GAP technologies.

През лятото на 2016 г.  в нашето училище бе апробирана системата за онлайн обучение   с деца от 6 до 14 години.  Във виртуалната класна стая се учи по авторска методика за дистанционно преподаване на утвърдения в българското училище  материал. През лятото на 2017 година в занималнята към гимназията бе внедрена т. нар. Умна класна стая за интерактивно обучение по английски език.

Благодарение на интернет, днес всеки, които без ограничения в годините, пол и етническа принадлежност  има възможност да учи и се специализира  без да се налага да напуска родното си място, дори дома си.  При това на много достъпни цени!

Ето още факти от световната статистика:

-81 % от обучаващите се онлайн са работещи хора.

-Средната възраст на хората, обучаващи се онлайн е 34 години.

-Над 40 % от 500-те най-успели в световен мащаб компании използват онлайн обученията като съвременна форма на образователна технология.

-Фирмите, които използват различни e-learning инструменти и техники, разполагат с потенциала да увеличат продуктивността на служителите си с 50 %.

– $1 долар, похарчен за обучение води до $30 печалба от последваща продуктивност.

 

Понятия

  • Електронно обучение е всяко обучение, което използва мрежа LAN (Local area network), WAN (Wide area network) или Internet за доставка на знание и взаимодействие между преподавател и обучаем. Може да бъде синхронно, асинхронно; водено от учител или с помощта на компютър, както и комбинация от посочените.
  • Електронна система за обучение е платформа, чрез която учебното съдържание се осигурява и управлява. Обикновено дава възможност на преподавателя да създава и води курсове от разстояние и да следи напредъка на обучаемите. В редица случаи дава възможност на участниците да използват интерактивни инструменти, като чатове, форуми, видео, симулации и други. Тя съдържа: On-line учебно съдържание; Off-line учебни дейности.

Съвместно провеждане на онлайн обучение с фирма „Прознание“ и деца от Bulprogress schools през лятото на 2016 година – видеоуроци с конферентна връзка.

error: Content is protected !!