декември 17, 2016

Иновация

businessman-223321_960_720Кое училище е иновативно?

За да бъде едно училище иновативно, то трябва да отговаря на изискванията на чл. чл.38(7) от ЗПУО/01.08.2016 г.   Иновативни  са  училищата,  които  постигат  подобряване  на  качеството на образованието като извършват целенасочена, планирана и  контролирана  промяна,  чрез  въвеждане  на  иновативни  практики,  с  които  се  решават организационни и съдържателни проблеми в бразователния процес.

Какво е иновация?

Думата иновация произлиза от латинското novatio- нововъведение, което изпълнява мисията чрез промяна или усъвършенстване да се постигнат положителни резултати в обучителния процес.

Иновативна формула на ЧПГ”Булпрогрес” 

Екипът на BULPROGRESS SCHOOLS внедрява  иновативна организация  за онлайн  обучение на учениците, учещи в самостоятелна форма, като модерна  образователна технология „Електронно училище”. Учениците, завършващи средно образование в самостоятелна форма по досегашния начин, изпитват големи затруднения в усвояване на учебния материал, произтичащи от неразбирането му при самостоятелно учене, особено, ако са прекъснали обучението си преди много години. Аналогична е ситуацията и с учениците със СОП, ресурсно подпомагани от един специалист, отговарящ за прекомерно голям брой учещи.

Е-school е алтернатива за включване в учебния процес пред традиционната форма за самоподготовка. Новото е, че обучаемите са реални участници в учебния процес, защото училището осигурява тяхната качествена подготовка  чрез видео уроци; ефективна комуникация,   достъп до материали;  електронно изпитване;   проектно учене и иновативни практики. Предимство е възможността да се учи от всяка точка в страната и чужбина.  Тази функционалност е полезна за хора, отпаднали от училище (сега или преди години), които срещат трудности при организиране на времето за подреждане на учебните си ангажименти. Интерактивната технология за онлайн обучение в съвременните условия е ключ към формиране на умения за по-ефективно учене, за креативност в мислене и поведение, за по-широки, актуални и практически приложими знания; превръща обучаемите в дигитално грамотни хора, създава добавена стойност у тях, в обществото и в икономиката. „Електронно училище” е коренна промяна в организацията и управлението на  учебно-възпитателния процес  и  учебната  среда с цел повишаване качеството на обучението и успеваемостта на учениците, средство за мотивиране на отпадналите от училище за интеграция в образователната система.

Интерактивната обучителна технология прави училището привлекателно и образоването им възможно. Основният мотив за внедряване на иновативната образователна технология е уникалната възможност, която платформата предоставя за придобиване на висококачествено образование, без посещаване на учебното заведение и способността  й за обхващане на по-голям брой ученици  от различни точки в страната в удобно за всички време.

Иновативни  елементи  по  отношение  на  организацията  на  обучението и  образователната среда:

1) обучение с отдалечен достъп. Различното е, че обучаемите участват в учебния процес, позиционирани на удобно място у дома пред компютъра. Това улеснява значително работата по специалните предмети, защото всеки ученик се обучава на собствения си компютър, където архивира всичко и може да продължи работата си самостоятелно. Правят се записи на видеоуроците и обучаемият може да си ги припомня и упражнява наученото през свободното си време.

2) електронна библиотека, вградена в платформата, осигуряваща достъп на учениците до лекции,  специализирана литература, тестове, казуси, новости,  чат;

3)виртуална класна стая – интерактивно пространство за комуникация в реално време, в която участниците взаимодействат с преподавателя и помежду си;

4)електронен тест – директна онлайн проверка и обективна оценка на знанията, гарантира прозрачност и качество на учебния процес.

Основният подход, който използват преподавателите е „учене чрез действие”.   Платформата позволява менторите да възлагат   експерименти и творчески задачи на учениците, които  самостоятелно или в екип да търсят решения.   Например –  работейки с реален софтуерен продукт чрез споделен екран да решават счетоводни задачи, да правят хотелски резервации или да програмират.

Понятия

  • Електронно обучение е всяко обучение, което използва мрежа LAN (Local area network), WAN (Wide area network) или Internet за доставка на знание и взаимодействие между преподавател и обучаем. Може да бъде синхронно, асинхронно; водено от учител или с помощта на компютър, както и комбинация от посочените.
  • Електронна система за обучение е платформа, чрез която учебното съдържание се осигурява и управлява. Обикновено дава възможност на преподавателя да създава и води курсове от разстояние и да следи напредъка на обучаемите. В редица случаи дава възможност на участниците да използват интерактивни инструменти, като чатове, форуми, видео, симулации и други. Тя съдържа: On-line учебно съдържание; Off-line учебни дейности.

Съвместно провеждане на онлайн обучение с фирма „Прознание“ и деца от Bulprogress schools през лятото на 2016 година – видеоуроци с конферентна връзка.

ВСИЧКИ ПРАВА ЗАПАЗЕНИ BULPROGRESS 2023
error: Content is protected !!