януари 12, 2017

Изпитна сесия

ГРАФИК ИЗПИТНА СЕСИЯ учебната 2017/2018 година

I семестър – зимна сесия,

самостоятелна форма на обучение, 

Първи гимназиален етап

дата

час

9 клас/предмети

сп.“Икономическа информатика“ сп.“Организация на хотелиерството“

10 клас/предмети

сп.“Икономическа информатика“ сп.“Организация на хотелиерството“

15.01.2018г. 18.00ч. История и цивилизация История и цивилизация
17.01.2018г., 18.00ч. Въведение в професията Екотуризъм и защитени територии
19.01.2017г., 18.00ч. Микроикономика Макроикономика
20.01.2018г.,10.00ч. Химия и опазване на околната среда Химия и опазване на околната среда
22.01.2018г.,

18.00ч.

Биология и здравно образование Биология и здравно образование
24.01.2018г., 18.00ч. Психология и логика Етика и право
26.01.2018г., 18.00ч. География и икономика География и икономика
27.01.2017г., 10.00ч. Физика и астрономия Физика и астрономия

Втори гимназиален етап

датачас 11 клас /предмети

сп.“Организация на хотелиерството“

 

12клас/предмети

сп.“Икономическа информатика“

12 клас/предмети

сп.“Организация на хотелиерството“

15.01.2018г. 18.00ч. История и цивилизация УП по Проектиране на УИС и УИС на фирмата ТДД в туризма
17.01.2018г., 18.00ч. Професионална етика и туристическо поведение Икономическа информатика II част Културология
19.01.2017г., 18.00ч. Икономика и мениджмънт в туризма Предприемачество Предприемачество
20.01.2018г.,

10.00ч.

ЗИП по Работа в учебно-тренировъчна фирма;

УП по Работа в учебно-тренировъчна фирма

Финанси Финанси
22.01.2018г.,

до 18.00ч.

–– УП по Счетоводство УП по Счетоводство
22.01.2018г.,

18.00ч.

СОТ(обща теория на счетоводната отчетност) Счетоводство на предприятието  II част Счетоводство и отчетност в туризма II част
24.01.2018г., 18.00ч. Философия Свят и личност Свят и личност
26.01.2018г., 18.00ч. География на туризма Охранителни мерки и безопасност Охранителни мерки и безопасност
27.01.2017г., 10.00ч. Маркетинг и реклама Право Право
error: Content is protected !!